Romans 15

1Tsun fer bu'ja'tyi' Jen'dyes tsun, jemoñe' tsun nọ́tyetacseja' in mu'in jam feryity dyijyedye'ĉan in. Jam ra' ĉụi' mọmo' dyijtutiĉa' tsun, jedye' chuc mạ'jeja' tsun, mu'in ram' nọ́tyetacseja' in paj qui rụij bä'yi Jen'dyes in. 2Jemoñe' me' bä'ja' tsun paj qui vaj me' ma'jotyisin' in chätidye' tsun, jemoñe' nọ́tyetacseja' in paj qui feryi bu'yi Jen'dyes in. 3Mu' Cristo jam ĉụi'si' dyijyedye' me'chui', Jen' mu' dyijtute. Mọ' p̂eye' sánacdye' yi': “Ñäñinya' mi jiquej in, mọ' ñäñitidye' mu'in yụ́che' tŝọi'”, yi' mọ'. 4Räj tashche'munsi' sánacdye' in mọ' Jen' yụ'tye' tsundyes paj qui mọ' ji'chäyisin' tsun. Ọij sánacdye' jiĉujsha' yu'sin' ĉojtyi'ĉan tsun judyeya' ji'ma'yisin' paj qui dyich bu'ja' bä'ja' tsun, paj qui yejĉoja' bisaĉa' Jen'dyes tsun. 5Mu' Jen' so'misin'tyi' dyichchutidye' tsun judyeya' ji'ma'yisin' chime', mu'dye cọdyete yụ paj qui Jesucristos dyijyedye' cäc̣hä'-chubitinte mi'in, paj qui vaj cäts dyijyedye' cạtiñe' mi'in, 6paj qui vaj yiri'ya' tima'quetinte mu' Jen', mu' Jesucristoty Jen' mu', Ayo' tsun. 7Jemoñe' vaj meij tiĉun'tidyeij mi'in yojdyem' mu' Cristo tiĉun'nac u. Me' jụijya' mi'in cavinac ra' yoctyi' muntyi' in, chat qui ra' mu'in in chime' tima'quete Jen' in. 8Yụ ra' jéyac: mu' Jesucristo atsij nọ́tyetacseti mu'in judío in, mu' qui jị'cätsepte Jen'si' p̂eyacdye' mu', mọ' yụ'tyeyacsis tashchety vóshi'vun jiquej tsun. Mọ' jorojĉanyi' mu' Jen' räjĉan jị'cätse'tyi' p̂eyacdye' mu'. 9Atsij mu', nọ́tyetacseti chime' mu'in jam judío in, paj qui mu'in chime' tima'quete Jen' in, ĉaĉaij na mu' Jen' ñịbe' ĉọcsi mu'in in. Mọ'dye p̂eye' sánacdye' yi': “Mọ'ya' ra' yụ tima'queye mu'intum in jam judíotum in, mu'intum ra' yụ yoshoropaij jéye.” 10Yocsi' sánacdye' yi': “Ma'jovac jam judío mi'in Jen'tyi'tum tsim'tactyi' mu', mu'intum ma'jovac mi'in.” 11Yocsi' sánacdye' yi': “Tima'quemac Jen' räj mi'in jam judío mi'in, paj räj jacchety muntyi' in tima'quete Jen' in.” 12Chime'dye mu' Isaías yi sánacdye'che': “Na'i ra' yirity vóshi' mu' Isaítyi', mu' ra' ayo'bu'yi jam judíodyes in, mu'che' ra' ĉúti in”, yi' sánacdye'. 13Yụ cọdyete mu' Jen' mu' so'misin'tyi' ra' mọ' bisja'si', paj qui mu' so'minac ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mi'in, paj qui anicyedye'ya' Jen'che' mi'in ma'jodye'tum bä'yi mi'in. Chime'dye yụ cọdyete mu' Jen' paj qui mọ' Ạ'edye' mu' so'minac ferdyedyes mi'in paj qui p̂añi Jen'dyes mi'in räjĉan mạyedye'. 14Vojity, yụ nash chị́yeyac anic jäm'yity mi'in, mijam dam' jayej dyijyedye' mi'in, chịj mi'in vaj meij ji'chäyitidyeij mi'in. 15Me' tsan' me' chị́yeyac mi'in, jam qui nam' méqui' ji'c̣hu'c̣hu-tyeyac yụ ọ́ches sánacdye'ches p̂eyacdye' yụ, yụ quivij ji'dyijveyac ọij ji'chäyitidye'. Yụ tupuj me' jéyac mi'in ĉaĉaij na mu' Jen' ñịbe'jin yụ judyeya' me' yu'tyin yụ 16paj qui yụ voro'tacsi mu'in jam judío in, me'dyes mu' jutin yụ mu' Jesucristo. Yụ jeñej bu'yi yirity cudyitity Jen'che', me' bu'yi voro'tacsi yụ jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu'. Mu'in na jam judío in jeñej bu'yi ji'co'shayacdye' Jen'dyes in, mọ' so'metes yụ, mọ' ma'jotyes Jen', me' bu'yi mu'in in. Me'dye ra' mu' chime' tiĉunacsi mu'in jam judío in, ĉaĉaij na Jen'si' Ạ'edye' mu' aty c̣hicon'tac yụ'tacsi' mu'in in. 17Anic ma'jotye' yụ carijtacdye' Jen'dyes yụ, ĉaĉaij na aty Jesucristoty yụ. 18Me' tsan' me', jam qui nam' tima'quiti yụ voro'yedye'ya' yụ. Cristosyam' ferdye' voro'tacsi yụ, mọ'ya' jụj ja'yacsi yụ mu'in jam judío in paj qui mu'in chiquete Jen' in. Mu'in se'vibun p̂eyacdye' yụ in, judyeya' cavibun ferdye' yụ in, mọ' jị'caveyacsis yụ, mọ'ya' yụ jụj ja'yacsi. 19Därsi' ferdye' so'min yụ Jen'si' Ạ'edye' mu' paj qui yụ jị'caveyacsi muntyi' in. Pai' voro'tacsi yụ jäm'si' p̂eyacdye' Cristos mu', Jerusalénĉan tiyacchuti voro'tacsi yụ, räj soco'racsi jac yụ, pai' mu'ĉaĉan voro'tacsi yụ chijäm' cha'she' yụ jadyicve jac Iliria, me'qui' jịjcaij voro'tacsi yụ. 20Mọ' nash dyijyedye' yụ, mạ'je' voro'tacsi yụ mu'in jambi' yiri' se'veptety in Cristos p̂eyacdye' mu', aty jam mạ'je' voro'tacsi yụ mu'in aty voro'tactyi' jiquej in, paj qui jam yoctyische' voro'quedye' ji'jäcacsebi yụ. Me' jụijya' yụ, jeñej yoctyis carijtacdye' ĉụi'situcsebi yụ. 21Me' nash mạ'je' yụ paj qui jị'cätse' sánacdye' Jen'si' mu', mọ' yi': “Mu'in jam yiri' se'vaquity in p̂eijteya' in, mu'in ra' naijti in, judyeya' mu'in jam yiri' se'veptety p̂eyacdye' in, mu'in ra' se'vepte in, judyeya' ra' chicacsi in”, yi' sánacdye'. 22Dai' qui' tsan' mạ'je' ĉọcyac mi'in, mọ' qui nam' voro'yedye' yụ tapchun yụ. 23Dai' yómodye' mạ'je' tsan' cạvecyac, q̂uin' chat aty tas ujaij yụ ọ́yas voro'yedye' yụ, 24mu've qui ra' yụ cạvecyac, me' dyijyi yụ. Ọij dyijyedye' yụ: mạ'je' yụ cạvemcayac mi'in aty ra' Españave jịjcaijya' yụ, mendye ra' mi'intum bä'yi yụ, mi'intum ra' ma'joij yụ. Aty ra' sacjeban'ya' yụ, mi'in ra' ñútyitiĉa' mi'in paj qui yejĉoij Españave jịjcaij yụ. 25Tashche' chum ra' Jerusalénĉan jịjcaij yụ, jiquiyacsequi ra' querec̣ha yụ mu'in anicjetetydyety Jen' in. 26Mu' querec̣ha dyimacdye' yụ'tety in mu'in Macedoniaĉantyi' anicjetety Jen' in judyeya' mu'in Acayaĉantyi' in. Mu'in dyijyi in mạ'je' dyim'te in Jerusalénĉantyidyety Jen'ya' ñuru'tyity in, mu'in jayejjotaquity jedye' in. 27Uts jam judío in ĉụi'si'ya' dyijyedye' mu'in yụ'te in judíodyety in. Anic där jäm'si' shupqui' dyijyedye' mu'in jam judío in, tupuj mu'in nọ́tacsi in mu'in judío in, mu'in jam judío in tupuj so'macsi in a'dyes jedye' mu'in judío in, ĉaĉaij na mu'in judío in tashche' jiquej nọ́tyetacsi mu'in jam judío in, so'macsi ạ'edyedyes jedye' mu'in, mọ' p̂eyacdye' Jen'si' mu'. 28Mu' querec̣ha yụ ra' jiquiyacsequi mu'in Jerusalénĉantyi' in, aty me'si' chat q̂uin'dyem' ra' sacjeban' yụ Españave qui ra' jịjcaij yụ, tupuj ra' cạvemcayac mi'in. 29Chịj yụ aty ra' ventyecyac jụijya' yụ, Cristo ra' so'min yụ därsi' nọ́tacdye' paj qui yụ ji'jiyeyac mọ' ji'chäyitidye'. 30Vojity, tsun vaj cäts anicjejaty Jesucristo, Ayo' tsun, judyeya' Ạ'edye' mu' vaj cäts so'misin' mạ'jitidyes mu', mọ'dyes yụ jéyac paj qui yiri'ya' yụ́tum mi'in ferche' cọdyetinte Jen' yụ́dyesi'. 31Cọdyemac mi'in mu' Jen' paj qui mu' ñutsjityin yụ, paj qui jam me'jin yụ in mu'in jam anicjetety Jen' in Judeaĉantyi' in. Chime'dye cọdyemac Jen' mu'indyes in Jerusalénĉantyidyes anicjetety Jen' in, paj qui mu'in rụijsisya' dyijyedye' ma'jotyete in mu' querec̣ha cạyacsity yụ. 32Me' ra', aty ra' me'si' jiquiyacsequiya' yụ, Jen' yíya' yụ ra' ma'jodye'tum ĉọcyac mi'in, mi'inya' ra' dam' jị'jutyimcabun yụ. 33Yụ nash cọdyete Jen', mu' so'misin'tyi' ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes tsun, paj qui mu'dye räj pen'dyetunac mi'in. ¡Paj me'!

will be added

X\