Romans 11

1Yụ ra' jéyac: ¿Va'cac-sequi buty Jen' mu'in judío in ĉụi'tyi' tsim'tactyi' mu'? Jam jun' va'cacsequi. Yụ́mun nash chime' Israeltyi' vóshi' mu', Abraham vóshi'vun yụ jiquej, Benjamíntyi' ñuru'tyity yụ. 2Jen' jam jun' va'cacsequi mu'in judío in mu'in tashchety tsim'tactyi' mu'. ¿Jam adac chị́yetiñe' ọij sánacdye' p̂eijtes jiquej Elías? Elías cọdyete Jen', ji'me'tacsi mu'in Israeltyi' vóshi' in, yi mu': 3“Tsuntyi' Ayo', uts Israeltyi' vóshi' in aty ijabun in mítyi' so'mactyi' p̂eyacdye' in, judyeya' chime' räj patsacjibun in ji'co'shayacdye' in. Yụ́dyety yirity míche' ĉúti, yụ́mun chime' mạ'je' ijan yụ in”, yi Elías jéte Jen'. 4Jen' na vorjajiti: “Jam nash mídyety yirity mọmo' mu'ya', dai' nash taca' mu'ya' yụ́che' ĉútity in, yävätidye' mir taca' mu'ya' in jam ĉútity Baalche' in”, yi Jen' jajiti. 5Me'dye chime' q̂uin' in taca' dam' mu'ya' judío in ĉútity Jen'che' in, mu'in tsim'tactyi' Jen'tyi' mu', mu'in ñịbe' ĉọcsity Jen' ñịbe'jitidyesya' mu'. 6Mu' Jen' tsim'tacsi ñịbe'jitidyesya' mu', jam tsim'tacsi ĉụi'si'ya' rụijquedye' mu'in, jun' chuc jäm' bä'yi in. Jen' tsim'tacsi ĉụi'si'ya' rụijquedye' jụijya' mu'in, a vuty jam mọ' ñịbe'jitidyes shupqui' o. 7Mọ' jísin' mu'in Israeltyi' vóshi' in, me' tsan' dyijyi in, mạ'je' tsan' rụij yụ'tac Jen'ya', me' tsan' ĉúti in, jam qui nam' me' dạque' in. Mu'in qui nam' in Jen'tyi' tsim'tactyi' mu', mu'in mọmo' rụij yụ'tacsi. Mu'in na yoctyi' judío in ji'yäjcac mọmo' mu'intyi' ĉojtyi' in. 8Mọ'dye p̂eye' mọ' sánacdye' yi': “Mu' Jen' itŝi' dyijyedye' ji'tacsebi ĉojtyi'ĉansi' mu'in, q̂uin' aty me' shupqui mu'in in, me' tsan' cạvi in, jam qui nam' naijti in, me' tsan' se'vaqui in, jam qui nam' chicacsi in, taca'dye q̂uin' me' in”, yi' sánacdye'. 9Chime'dye mu' David jiquej p̂eyacsebi va'tacdye' ra' judíos mu'in, yi mu' jiquej: “Yụ cọdyete Jen' paj qui mọ'in feshta mu'in va'tacdye' shupqui', jeñej ra' jibej quepyis, paj me' shupqui' mọ' feshta mu'in, paj va'tacdye' jị'ĉojtye' in. 10Paj tofej shupqui ĉojtyi'ĉan mu'in, paj yejĉoij ñịbe' cạve' in”, yi' sánacdye' Davidvunsi'. 11Ọij ji'chäquiyisin' jun' chuc judío in va'quecte Jen' jiquej in. Yụ ra' jéyac: ¿Räjĉan buty ra' me' mon'dye'ĉan bä'yi judío in? Jam ra' jun'. Jesha', mu'in judío in va'quecte Jen' jiquej in, mọ' me' bu'yi' shupqui' paj qui tupuj c̣hoñi mu'in jam judío in. Aty juchaijya' mu'in judío in, chat qui mu' Jen' ji'c̣honacsi jam judío in, mọ' mus dyijyedye' paj qui mu'in judío in ji'yoquiti in dyijtucdye'ya' in mu'in jam judío in, mọ' ra' ji'dyijvacseban' mu'in in. 12Me' mọ' juchaj judíos mu'in, mọ' jäm' shupqui' úchetydyes muntyi' in, mu'in qui jam judío in, mu' qui ñịbe'jeyacsi mu' Jen', mu'in qui ji'c̣honacsi. Me' jụijya' shupqui' juchaj judíos mu'in, dadam' ra' mọjo'cha' shupqui' ñịbe'jitidyes muntyis mu'in, aty ayijya' mọ' tupudye' jụjjebajteya' quivij mu' Jen' mu'in dai'tyi' judío in. 13̣Q̂uin' ra' yụ jéyac mi'in jam judío mi'in. Mu'dye Jen' yu'tyin yụ paj qui yụ voro'tacsi mu'in jam judío in, mọ'dyes yụ ma'jotaqui carijtacdye' yụ. 14Mọ' dyijyedye' yụ mạ'je' paj qui mu'in chätidye' yụ judío in ji'yoquiti in dyijtucdye'ya' mu'in judío in, aty chịjya' in jun' chuc mu'in qui aty Jen'tyi' ạva' shupqui in, vatyquej ra' mọ' ji'dyijveyacseban' Jen'che' in, vatyquej ra' pạrej mu'ya' jụj ja'yacseban yụ. 15Jesha' mu' Jen' aty va'cacsequi mu'in judío in, chat qui mu' Jen' yụ'tacsi yoctyi' muntyi' in paj qui jäm'jibun mu'tum in. Dadam' ra' mọjo'cha' shupqui' ñịbe'jitidyes mu'indyes in aty jụjjebajteya' Jen' in mu'in judío in. Aty me' yíya', där ra' jäm' shupqui' mọ', yódyem' vañinyeban säñity u in. 16Jesha' mu' pan coc̣ha'nactyi'dyem', miqui' poc̣hoc yụ'tac Jen'dyety jụijya', räjtumdye qui nam' Jen'dyety shupqui mu' pan. Me'dye mọ' chime' cätidye', ribin mọmo' yụ'tac Jen'dyes jụijya' mọ', räj mọ' Jen'dyes shupqui' cätidye', räjtumdye daca' mọ'. 17Me'dye mu'in chime' judío in, mu'in jeñej bu'yi daca' anicsis cätidye' orivos, me' bu'yi mu'in in, pạrej tätstac daca' mọ'. Mi'in na jam judío jeñej bu'yi yiris daca' jeñej jam anicsis cätidye' orivos, me' bu'yi mi'in jam judío mi'in. Chat qui mọ' daca' pei'tac mọ'ya' tä'tsacya' anicsische' orivo, mọ'che' qui chịbi' mọ' daca', mọ'mun chime' so'mac ferdye', mọ' tyume' chäsh ribinsim', me' bu'yi shupqui mi'in jam judío mi'in. Me' tsan' jam Jen'tyi' jiquej tsim'tactyi' mi'in, mi'inmun qui ñịbe'jeyac judíodyes mi'in, Jen' qui ñịbe'jinac. 18Mọ'dyes mi'in jam judío mi'in, jam ra' äcäijjeyacsi mi'in mu'in judío in. Jen' va'cacsequi jiquej, mu'in jeñej bu'yi anicsis daca' tätstacsi'. Mi'in qui nam' jeñej bu'yi yocsi' daca' jam anicsis, pei'tacsi' anicsische' cätidye'. Mọ'dyes jam ra' va'bunyi judíotum mi'in. Jesha' mọ' daca' jam nash jun' jạtsa'chuti' mọ' ribin, mọ' ribin tsạ'chui' mọ' däräs daca'. 19Vatyquej ra' ji'pen'ti yi mi'in: “Me' tsan' me', Jen' qui nam' va'cacsequi mu'in judío in, mu'in jeñej bu'yi in tätstacsi' daca', paj qui tsun tupuj jụjjisin'.” 20Anicdye me' mu' Jen' va'cacsequi mu'in judío in ĉaĉaij na jam anicyi in, mi'in na jụjjinactyi' Jen' q̂uin', ĉaĉaij na mi'in anicyi mu'che'. Are'ĉa mi'in, jam ra' va'bunyi fibi'yi mi'in, jemoñe' irijyim' Jen'che' mi'in. 21Jesha' mu' Jen' jam jun' c̣honchucsi mu'in judío jiquej in, me' tsan' mu'in jeñej bu'yi anicsis cätidyes daca' in, va'cacsequi qui na mọmo'. Me'jeyacsi mu'in in, chidam' mi'in u jam judío mi'in, mu' ra' jam jun' c̣honchunac mi'in, jam anicjetinte Jen' jụijya' mi'in. 22Ọij ji'chäquiyisin' Jen' anic jäm'yity, tsäqui' qui nam' mu', mu' so'macsi va'tacdye', tyi chuc juchaijtyi' jụijya' in mu' ra' va'tacdye' so'macsi. Mu' jäm'jinac mi'in jam judío mi'in, yejĉoij ĉúti jụijya' mu'che' mi'in jäm'yityche' Jen'. Jam me' jụijya' mi'in, mu' ra' va'quicnac mi'in, jeñejjinac ra' tätstacsi' daca', me'jinac ra'. 23Chime'dye mu'in judío in caman' anicjebajte Jen' jụijya' in, cuvij ra' jụjjeyacseban mu', mu' tupuj pei'tacseban anicsische' cätidye', me' bu'yi ra' mu'in shuban in. 24Yụ yi mi'in jam judío mi'in jeñej bu'yity tsan' yiris daca' jam anicsis pei'tacsi' anicsische' cätidye' orivo, jam na tsan' me' mọ' yicdye' muntyis mu'in paj qui jo'mes daca' pei'tac anicsische'. Dadam' mu'in judío in jeñej bu'yity anicsis daca' in, mijam ra' carij paj qui pei'tac juban' anicsische' cätidye' in. Me'dye mu' chime' Jen' jam carij mu'dyes paj qui jụjjeyacseban mu'in judío in. 25Vojity, yụ mạ'je' jị'chiqueyeyac ọij dyijyedye' Jen'si' mu', mọ' jam chị́yepjas jiquej muntyi' tsun. Yụ mạ'je' paj qui mọ' chị́yeptinte mi'in paj qui jam va'bunyedye'tum yi mi'in: “Tsun anic dyij-yedye'tumtyi'.” Ọij Jen'si' dyijyedye' yi', mu'in judío in jam ra' räjĉan yäcäj bu'yi ĉojtyi' mu'in. Jun' qui' chuc mu'in jam judío in aty räj jụjjeteya' Jen' in, mu'in tsim'tactyi' in, 26chat qui ra' q̂uin'dyem' ra' c̣hoñi mu'in Israeltyi' vóshi' in. Mọ'dye p̂eye' sánacdye' yi': “Siónĉantyi' ra' atsij mu' Ji'c̣honacsity muntyi', mu' ra' chutyetacsi juchaj mu'in Jacobtyi' vóshi' in. 27Yụ ra' yụ'tyeyeyacsi ọij p̂eyacdye' aty ra' c̣hicon'jetyetacsi yụ juchaj mu'in”, yi' mọ' sánacdye'. 28Judío in va'cacdye'ya' mọ' jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu', fáquitity qui Jen'tum shupqui in, mọ' jäm' shupqui' mi'indyes jam judíodyes mi'in paj qui ñịbe'jinacve mu'. Me' tsan' me' mu' qui nam' Jen' taca' yejĉoij mạ'jeyacsi, ĉaĉaij na mu'in judío in vóshi' mu'in tashchety tsim'tactyi' Jen'tyi' mu'. 29Mọ'dyes qui mu' Jen' yejĉoij mạ'jeyacsi mu'in judío in. Jesha' tyi chuc so'mactyi' Jen'ya', mu' ra' jam jun' jäctac, mijam yocve dyijyi mu'inche' in tsim'tactyi'che' mu'. 30Mi'in na jam judío mi'in, jam chiquetinte Jen' jiquej mi'in, q̂uin' qui nam' Jen' ñịbe' ĉúnac, ĉaĉaij na mu'in judío in jam chiquete Jen' in. 31Me'dye q̂uin' mu'in judío in jam chiquete in, paj qui mu' Jen' ñịbe' ĉúnac jam judío mi'in, me' shupqui' mọ'. Me'dye ra' chime', yirisĉan ra' mạyedye' Jen' ra' ñịbe' ĉọcseban mu'in judío chime' in. 32Mọ'dyes qui räj muntyi' in jam chiqueptety in Jen'si' p̂eyacdye' mu', mu' yi paj qui mọ' jeñej bu'yi' ji'ĉär'tacsis, me' mọ' ji'shupcacsi', paj qui mu' ñịbe' ĉọcseban räj in, judío in judyeya' jam judío in. 33¡Anic jiyi' där ñịbe'jeyac-sity mu' Jen'! Anic muju'cha' chime' dyijyedye'tumtyi' judyeya' chị́dye'tumtyi', mijam ọ́yam' jun'dyem' tupuj cha'shepja dyijyedye' mu'sim', mijam tupuj chị́ja' jun' chuc mu' bä'yi. 34Mọ'dye p̂eye' sánacdye', yi': “¿Tyi buty tupuj chị́yepte dyijyedye' Jen'sim'? ¿Tyi buty tupuj voro'te? Mijam yirity. 35¿Tyi buty tupuj ñịbe'jete Jen' paj qui tsan' jiya'dyeyebajte? Mijam yirity.” 36Mu' räj jedye' jäm'tyety, räj tsạ'chucsi, tas mu'dyes bu'yi'. Jam ra' yirisĉan mạyedye' mọtsi' tima'cacdye' mu'. ¡Paj me'!

will be added

X\