Romans 1

1Yụ Pablo úñity Jesucristoty mu', yụ sáñe' ọij p̂eyacdye' mi'indyes. Mu'dye Jen' me' tsim'tyin yụ judyeya' yu'tyin yụ paj qui jutactyi' mu' paj qui voro'tacsi yụ jäm'si' p̂eyacdye' mu'. 2Urucya' jiquej mu' Jen' tashche' jéyacsi ọij p̂eyacdye' mu'in jaso'mitity p̂eyacdye' jiquej in, mu'in qui sáñe' in mọ' tashches sánacdye' Jen'si' mu'. 3- 4Mọ' p̂eyacdye' p̂eijte mu' Jesucristo Ayo' tsun, mu' Jen'tyi' Ạva' mu'. Muntyi' jiquej na'i mu', Davidtyi' vóshi' mu'. Därsi'ya' ferdye' mu', mu' Jen' vañinjajibun, me' Jen'si' Ạ'edye' mu' ji'chäquiyisin' anictyity Jen'tyi' Ạva' mu'. 5Jesucristoya' mu' Jen' ñịbe'jin yụ yu'tyin yụ, paj qui yụ jutactyi' mu' paj qui pai' jéyacsi yụ jacchety muntyi' in: “Anicjemac Jesucristo, chiquemac mu'.” 6- 7Mi'indyes chime' ọij p̂eyacdye' Romaĉantyi' mi'in, mi'in mạ'jeyactyi' Jen'ya', mu' fayinac mi'in paj qui Jesucristoty ñuru'tyity shupqui mi'in. Mi'indyes sáñe' yụ ọij Romaĉan bä'yity mi'in. Yụ cọdyete Jen', mu' Ạvatusin'tyi' tsun judyeya' mu' Jesucristo, Ayo' tsun paj qui mu' so'minac ñịbe'jitidyes mu' judyeya' ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mi'in. 8Tashche' yụ ra' jéyac jun' chuc yụ cọdyete Jen' Jesucristosche' tịj mu', yoshoropaij jéte yụ mi'indyes ĉaĉaij na pai' bä'yity in se'vaqui in jun' chuc mi'in aty anicjetinte mu' Jen'. 9Yụ räj ĉojtyi'ĉan yụ úñi Jen'dyes yụ, me' voro'tacsi yụ p̂eyacdye' mu' mọ' p̂eijtes Jen'tyi' Ạva' mu'. Mu' na Jen' chịj jun' chuc yụ cọdacdye'ĉan räjĉan cọdyete Jen' yụ mi'indyes. 10Chime'dye yụ cọdyete Jen' paj qui yụ tupuj ĉọcyac mi'in Jen' yíya', 11ĉaĉaij na fer mạ'je' cạveyac mi'in. Mạ'je' yụ jị'chiyeyac paj qui dadam' fer bu'yi ĉojtyi'ĉan mi'in. 12Me' ra' chat vaj meij bu'ja' ñútyitiĉa' tsun Jen'dyes, ĉaĉaij na vaj me' anicjeja Jen' tsun. 13Yụ mạ'je' jị'chiqueyeyac mi'in vojity, dai' qui' tsan' mạ'je' ĉọcyac yụ, mọ'ya' qui nam' yiris jedye' mọ' tapchun yụ, mọ'dyes qui yụ jam tupuj ĉọcyac mi'in. Dyijyi yụ mạ'je' jụj ja'yacsi yụ mi'inĉantyi' chime' in, yojdyem' yụ u pai' jụj ja'yacsi yụ mu'in jam judío in. 14Yụ anic so'mac voro'tacdyes räj muntyidyes in, jeñej bu'yi dévetucsi yụ, me' bu'yi' mọ' yụ, jemoñe' jéyacsi yụ mu'in bä'yedye'ĉantyi' in, judyeya' cäjya' bä'yity in, mu'in jị'chiyactyi' in, judyeya' jam jị'chiyactyi' in, jemoñe' räj jéyacsi yụ. 15Mi'inche' muñi' chime', yụ fer mạ'je' jéyac voro'tyeyac mi'in Romaĉantyi' mi'in jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu'. 16Yụ jam dam' tsị́catyepte Jen'si' p̂eyacdye' mu', ĉaĉaij nash yụ chị́yepte mọ' nash Jen'si' ferdye' mu', mọ' tupuj ji'c̣honacsi' tyi chuc anicje'tyi' in, tashche' mu'in judío in judyeya' mu'in chime' jam judío in. 17Ọij jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu' ji'chäquiyisin' tsun jun' chuc mu' Jen' anicye-dye'ya' tsun rụij yu'sin' muntyi' tsun, anicyedye'ya' mọmo' mu' rụij yu'sin'. Mọ' sánacdye' yi': “Mu' rụij yụ'tactyi' anicyedye'yam', mu' ra' Jen'ya' bä'yi.” 18Mu' mạyedye'chety Jen' so'macsi ra' muntyi' in tsäqui'sis va'tacdye', jụ'ñity chuc ac̣hi' bä'yity in jam rụijtyity in. A'c̣hisya' dyijyedye' mu'in ñutschupte in ọij rụijsis p̂eyacdye' Jen'si' mu'. 19Mu'in me'tyity in va'tacdye' ra' cại' in, tupuj tsan' chịj in mu'ya' mu' Jen' ĉaĉaij na mu'dye jị'chiqueyacsi jun' chuc mu'ya' mu'. 20Mu' nash anictyity Jen' ferdye'tumtyi', mu' jam jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsity. Me' tsan' jam jorojĉan mu', tupuj qui nam' chị́yete in jun' chuc mu'. Yacchuti'ya'dye jiquej jäm'tacya' ọij jac, me'dye q̂uin', mọ'in jäm'tacdye' mu' mọ'in tupuj ji'caviyisin' tsun mu'ya' mu' anictyity Jen', mọ'dyes muntyi' in jam jun' yi in: “Jam chịj tsun vatyquej mu'ya' Jen' tsun.” 21Me' tsan' chị́yete in mu'ya' mu' Jen', jam qui nam' irijyi mu'che' in, mijam yoshoropaij jéte chime' in, jeñejquiya' itŝij Jen' ĉọ́te in. Anic fibis shupqui' dyijyedye' mu'in, anic tojmaij ĉojtyi' mu'in, itŝity dyijyedye' shupqui in. 22Dyijyedye'tum ĉụi' ĉúti in, jam na me', itŝity dyijyedye' ĉojtyi'ĉan shupqui in, 23mọ'dyes qui mijam irijyi anictyityche' Jen' in, mu' jam säñity, me'dye qui jäm'tacdye'chem' cudyiti in. Jeñej sän'dyety muntyi', jo'mes mọmo' jäm'tye' jäm'tacdye' in, mọ'che' qui cudyiti in, chime'dye jeñej jaijtyi' in, judyeya' jebacdye' in judyeya' nas chime' in, jo'memes jäm'tye' muntyi' in, mọ'che' qui cudyiti in. 24Shapudye'ya' mu'in, Jen' aty jam jun' ji'dyäcacsebi a'c̣his dyijyedye' mu'in, farajjeyacsi qui mọmo' paj qui jedye' ĉụi' mọmo' tsị'cas jäm'taqui in, där ac̣hi'ti ĉụi' in yoctyi'tum muntyi' in. 25Farajje' qui in mọ' rụijsis p̂eyacdye' mọ' p̂eijtes Jen', väñädye' quim' anicje' in. Aty qui jam cudyibun Jen'che' in, mu' räj jäm'tyety jedye', mu' räjĉan ra' tima'cactyi', mu'si'che' qui jäm'tacdye' cudyiti in. 26Mọ'ya' qui tsịca'yis dyijyedye' mu'in mu' Jen' aty jam jun' ji'dyäcacsebi dyijyedye' mu'in, mu' farajjeyacsi mọmo' paj qui jedye' ĉụi' mọmo' a'c̣his jäm'taqui in jun' chuc mạ'je' in. Mọ' qui p̂en mu'in va'quecbite in Jen'si' dyijyedye' mu', jun' chuc jäm'tac jiquej in, aty qui jam tyushtacsi' son' in, vaj qui p̂en ĉụi' me'tidyei' in bä'yiti' in. 27Me'dye mu'in chime' son' in va'quecbite in Jen'si' dyijyedye' mu', jun' chuc jäm'tac jiquej in, aty qui jam tyushtacsi p̂en in, vaj qui son' ĉụi' me'tidyeij in, jeñejti p̂en in, anic jiyi' a'c̣his dyijyedye' shupqui' mu'in, vaj son' mạ'jitidyeij me'tidyeij in. Mu'in ra' ĉụi' va'tacdyety in ĉụi'sidyes juchaj mu'in. 28Muntyi' in jam dam' mạ'je' dyijtubajte Jen' in, mọ'dyes qui mu' Jen' aty jam jun' ji'dyäcacsebi a'c̣his dyijyedye' mu'in, paj qui jedye' ĉụi' mọmo' a'c̣his jäm'taqui in. 29Anic jiyi' a'c̣his dyijyedye' mu'in, yịjyi a'c̣his dyijyedye' mu'in. Mu'in mạ'jeyacsebi yoctyis jedye' mu'in, vaj meij ac̣hi'tidyeij in, judyeya' ji'me'tyeyacsity jedye' in judyeya' fạ́cacsity bä'yi in. Chime'dye chuchucsaty in, pạrej ijacsity in, judyeya' väväjñity in. Chime'dye mistacsity in, 30judyeya' ñiñacsity in, Jen'mun chime' fạ́quete in. Chime'dye mu'in fạra'nacsity in, anic va'bunnaqui in, jo'mes mọmo' mu'in dyijtui' in juna' chuc ra' a'c̣his jäm'taqui in. Chime'dye jam mạ'je' chicaqui ĉụi'tyi' jen' mu'in judyeya' tse' mu'in. 31Me' yụ'taqui p̂eyacdye' jụijya' in mijam jị'cätsaqui in, mijam chime' jäm'jeyacsi muntyi' in, me'dye äcäijjeyacsi mọmo' in, jam dam' ñịbe' ĉọcsi in, yedyej jo'memes a'c̣his dyijyedye' mu'in. 32Me' tsan' chị́yepte tsan' in Jen'si' dyijyedye' mu', mọ' yi'si': säñi ra' mu'in me' bä'yity in, uts na mu'in jam noi'yi in, yejĉoij mọmo' me' bä'yi in. Jam mem' bä'yi in, chime'dye mu'inmun ma'jotacsi in mu'in me' a'c̣his bä'yity in.

will be added

X\