Revelation 9

1Ĉanam'yity anjer pejtye' boñedye' mu'. Pejyedye'ĉan-dyem' cạvete yụ yirity ọ́rota' bu'yity mạyedye'che' jijtuijtyi'.244 Mu' so'mac c̣hácaquis mọ' mochĉansidyes to', 2vanacje' mọ' mochĉansi' to', anic tyim'dyei' mọ'ĉan jị'sa' shupqui' to'ĉansi', jeñej därsi'ĉansi' jorno, me' tyei' shupqui' mọ'ĉan. Mọ' qui jị'sa' tomajtete mu' tsun judyeya' mu' tyi'mu chime'. 3Mọ'ĉandye jị'sa'ĉan shupqui' dai' je'ñeñes shíñu in, jacche' tŝọi' in. Mọ'in shíñu in anic ferdye' so'mac in paj qui chị' in pachyi' mọ'in in, yojdyem' ijtyiquij o, me' cätin'dye' mọ'insi' in. 4Mọ'in jéyac in paj qui jam biruructyi' in mijam qui därä' jebei' in, muntyitui' mọmo' in, tyi chuc jam me'chuptety in Jen'si' cachtacdye' mu' jáfiche' mu'in, mu'in ra' pa'chacsi' in. 5Mọ'in shíñu bu'yis in yụ'tac ra' in ĉanam' ịvaj, me'qui' ra' pa'chacsi' muntyi' in, därsi' ra' ñịbedyes cạve' in, jam qui na ram' tupuj ijacsi' in, yojdyem' ijtyiquij o, me' ra' cätin'dye' mọ'in. 6Aty ra' ayijya' mọ' tupudye', anic ra' där ñịbe' cạve' muntyi' in, mạ'je' ra' tsan' säñi ĉúti in jam qui na ram' jun' dạque' sän'dye' in, queve' ra' tsan' sän'dyedyes in, mijam qui na ram' jun' bu'yi dạque' in paj qui säñi in. 7Mọ'in shíñu bu'yis in jeñej bu'yi cavayo chutidyedyes, me' bu'yacñi' mọ'in in. Jo'no'che' mọ'in me'chui' in je'ñes ĉästacdye' oro, vejya' na in je'ñei' muntyi' in. 8Fin na mọ'in je'ñei' munsis in, modyin na mọ'in je'ñeij pupujrity, jo'meij modyin mọ'in. 9E'feya' na mọ'in me'chui' in je'ñes ñutsyedyes fiyero, judyeya' fer mạ'i' pavaj mọ'in, jeñej yi' chutidyedyes careto in, ji'p̂ique'ya' cavayo in, yi' mạ'i' pavaj mọ'in. 10Mọ' na jịj mọ'in dam'chechej cọ́di mọ'in, je'ñei' ijtyiquis cọ́dim', jo'memei' mọ'in. Mọ'ya' ñịbe'tacsi' muntyi' in, ĉanam' ịvaj me'tacsi' in. 11Mu' ayo' mọ'in shíñuty in, mu' anjer mu' ĉọjcai'tyi' mochĉansi' to', mu' ayo' mọ'in. Hebreosĉan p̂eyacdye' tịj mu' Abadón, griegosĉan na Apolión me' tịj ayos mọ'in. Apolión yi' ca yi' “Ac̣hi'tacsis.” 12Jiyi' mọ' tashches va'tacdye', taca' qui nam' mọ'ya' pärä'dyety jayej in. 13Jäbänyity anjer pejtye' mọ' boñedye' mu'. Pejyedye'ĉandyem' se've' yụ yiris p̂eyacdye', mọ'ĉan shupquis vạjpedye'vesĉan cha'ras mọ'si' ji'co'shayacdye'si' oro, mọ' Jen'si'ya' bu'yis vej.245 14Mọ' p̂eyacdye' se'ves yụ yi' jéte mu' jäbänyity anjer: —Dajjeyacseva mu'in vạjpedye'tyity anjer in, mu'in c̣hoc̣ho'cocoty därtyi've cojiro in, Eufratesve. 15Me'dye mu' dajtacsi, chat qui mu'in sacti in, ijacsequi in arajdye chocya' qui' muntyi' ijacsi in,246 ĉaĉaij na mu'in me'dyetydye yụ'tac in aty mu'in jä'mii'tyi in paj qui ujacsi in, aty ayijya' mọ' tupudye', jun'si' chuc cha'she' in mọ' yómodye', judyeya' ịvaj, judyeya' mạyedye' judyeya' mọ' hora bisva'ques in. 16Yụ se've' mọ' p̂eyacdye' juñucsi' chuc mu'in in cavayochety väc̣hä'tyity in, anic jiyi dai' mu'in in, jeñej pärä' qui' cien millones in, me'tum mu'in in. 17Quivij jị'cavac yụ me' cạvacsi yụ je'ñeñes cavayo in judyeya' mu'che' foquiqui' väc̣hä'tyity in. Mu'in ñutsye-dyestum e'feya' in, anic p̂údyedyes mu'in judyeya' yushñui' mu'in judyeya' cotyicotyidyei' chime' mu'in. Mọ' na cavayos jo'no' mọ'in je'ñei' pupujris jo'nom', jo'memei' mọ'in in. Chụ'ĉan na mọ'in tŝij shupqui' jị'sa'tum judyeya' asufretum chime'.247c 18Chụ'ĉan-si'ya' tŝij judyeya' jị'sa' judyeya' asufre, mọ'ya' ijacsi' muntyi' in, arajdye chocya' qui' muntyi' ijacsi' in.248 19Cavayos ferdye' mọ'in chụ'ĉan shupqui' judyeya' cọ́diche' chime' mọ'in, dam'che' jeñej nassi' jo'nom' jo'mei', mọ'ya' cọ́diya' mọ'in ñịbe'tacsi' muntyi' in. 20Mu'in na ji'shucdyity jam ijactyi' va'tacdye'ya' jiquej in, mijam mu'in dyijyeban juchajche' in, mijam farajje' in a'c̣his dyijyedye' mu'in. Yejĉoij mọmo' tima'que' sọyo' in judyeya' dyụ'tsacva'joij jäm'tacdye'ya' in. Oro jäm'tacsi in, judyeya' plata in judyeya' bronce in, mij in judyeya' son in, me' me' jäm'tacsi in. Me' tsan' mọ'in jam naijti' in mijam se'vaqui' in mijam mi'i' in, ọij na tima'que' in. 21Yejĉoij ijatidyeij in judyeya' cọcojsi'-naqui in judyeya' vo'voij in judyeya' shu'aij chime' in, mijam dam' dyijyeban juchajche' in.

will be added

X\