Philemon 1

1Yụ Pablo ĉä'räij yụ Jesucristodyes, yụ yiri'ya' Timoteotum, mu' vojity tsun, sáñe' ọij mídyes Filemón, mạ'jeyacdyety tsun, vaj me' carijtaĉaty Jen'dyes tsun. 2Ọij sánacdye' q̂uin' mu'indyes chime' in Cristoty ñuru'tyity in, vajmu'yaijtyi' in misĉan aca' in, mọ' voji' tsun Apia chime' judyeya' mu' Arquipo, mu' jeñej bu'yi väc̣hä'tyity Jen'tyi' mu', yojdyem' tsun u. 3Yụ cọdyete Jen' mu' Ạvatusin'tyi' tsun judyeya' mu' Jesucristo Ayo' tsun paj qui mu' so'min mi ñịbe'jitidyes judyeya' ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mi. 4Filemón, jäm'dyeya' cọdaqui yụ Jen'che' mídyes, yụ räjĉan yoshoropaij jéte tsuntyi' Jen', 5ĉaĉaij na yụ se'vaqui jun' chuc mi mạ'jeyacsi mu'in anicjetety Jen' in, judyeya' chime' yejĉoij anicjete mi mu' Jesús Ayo' tsun. 6Tsun vaj me' anicjejaty Jen' mọ'dyes yụ cọdyete Jen' paj qui mi tupuj jäm' chị́yepte räj mọ'in ñịbe'yedyes Jen'si' mu', mọ' so'misin'si' tsun mu' Cristo Jesús. 7Vojity, anic mạ'jeyacsity bä'yi mi, mọ' anic ji'ma'joyin yụ ĉojtyi'ĉan yụ judyeya' chime' mọ' jiĉun yu'bun yụ. Chime'dye mídye jiĉun yụ'tacsebi ĉojtyi' mu'in anicjetetytyi' Jen' in. 8Yụ jutactyi' Cristoty mu', tupuj tsan' yụ ferdye'tum jéye mi paj qui chäquibuti' p̂eyacdye' mi. 9Jam qui nam' mạ'je' me' jéye, dam'dye jäm' cọdyeye mạ'jiti-dyestum yụ. Yụ Pablo, aty isho' atsvun yụ, ñịbe' cạve' yụ ĉä'räij yụ Jesucristodyes, 10mọ'dyes yụ cọdyeye utsdyes Onésimodyes,198 mu' aty jeñej bu'yi ạva' yụ, yụ jụj ja'yete Jen'dyes úĉan ĉär'taquisĉan. 11Anicdye me', tashche' jiquej uts Onésimo jam jäm'tyi' nọ́taquity míya' jiquej, q̂uin' qui nam' aty jäm'tyi' nọ́taquity shupqui mu', míya' judyeya' yụ́ya'.199 12̣Q̂uin' qui nam' yụ juteyebadyeye paj qui ca'ñibun míya', yụ'te ram' jeñej ĉụi'tyi' vojity mi, ĉaĉaij na mu' anic mạ'jeyacdyety yụ. 13Yụ mạ'je' tsan' paj qui mu' taĉan úĉan paj qui ñútyin yụ úĉan ĉär'taquisĉan, yóĉandyem' ĉä'räij u yụ p̂eyac-dyedyes Jen'si' mu', paj qui mu' ñútyin yụ jeñej bu'yi mi úĉan ĉär'taquisĉan. 14Me' tsan' yụ me' mạ'je' paj qui mu' pen'dyetun yụ úya', jam qui na ram' mạ'je' ferdye'ya' jéye paj qui so'mitim, vatyquej jam jụjtim. Dadam' yụ mạ'je' tsan' ĉụi'si'ya' dyijyedye' so'mitim paj qui pen'dyetun yụ. 15Jesha' uts Onésimo ĉa'joyinya' jiquej mi, jedac me' dyijyedye' Jen'si' mu', paj qui dam' itŝij tuqui míya', q̂uin' ra' chat räjĉan pen'dyetubun mi, aty jam qui ra' yacchun. 16̣Q̂uin' aty jam úñity bu'yi mọmo', dadam' qui muju'cha' bu'yi q̂uin' aty vojity bu'yi mítyi'. Yụ fer mạ'jete mu', dadam' ra' mi fer muju'cha' mạ'jete ĉaĉaij na mu' ĉụi'tyi' úñity mi, judyeya' chime' aty vojity bu'yi mi Ayo'ya' tsun. 17Yụ jụijya' pen'dye' mi Ayo'ya', yụ jéye: tiĉun'me ma'jodye'tum uts Onésimo, yojdyem' yụ u tiĉun'tim, me'dye ra' mu' chime' tiĉun'tem. 18Me'tyin jụijya' mu' jedye'ya' jiquej mi, vatyquej déveij jụijya' míĉan, yụ ra' cudyitim, yụ ra' räj jiya'dyeyepte déve mu'. 19Yụ Pablo ọij q̂uin' sánacdye' sáñe' yụ ĉụi'si'ya' un yụ: “Yụ ra' jiya'dyeyepte.” Me' tsan' me' yi yụ, yụ qui na ram' jéye: mi qui nam' muju'cha' déveij yụ́ĉan ĉaĉaij na yụ́dye jụj ja'yeye Jen'dyes paj qui Jen'yadyety mi. 20Vojity, tsun vaj yiri'ya' Ayo'tyi' tsun, mọ'dyes yụ jéye Cristosya' vej mu', paj qui me' ñútyitim tiĉun'teyam mu' Onésimo, me' ra' chat ma'joij yu'tim ĉojtyi'ĉan yụ. 21Ọij q̂uin' sáñe' yụ mídyes ĉaĉaij na yụ chị́yeye mi ra' chäquibutim ọij p̂eyacdye' yụ, jun' chuc yụ cọdyeye, me' ra' mi, chime'dye chị́yeye mi ra' dadam' mọjo'cha' cächje' yódyesdyem' jam cọdyeyes yụ u. 22Chime'dye ra' yụ cọdyeye, mi ra' yu'tyiyitim jun'ĉan chuc ra' dyäqui yụ, ĉaĉaij na yụ ĉúti Jen'che', mu' ra' jụjjibunac cọdacdye' mi'in, chat qui ra' ji'c̣hoñin yụ in úĉantyi' yụ, judyeya' qui ra' ĉọcyac mi'in. 23Chime' vorjin mi Epafras, pen'dye' yụ ĉär'taquisĉantyi', tsun ĉä'räij Jesucristodyes. 24Chime'dye vorjin mi mu' Marcos, judyeya' mu' Aristarco, judyeya' Demas judyeya' Lucas, mu'in carijtaquity yiri'ya' yụ́tum in Jen'dyes. 25Yụ cọdyete mu' Jesucristo Ayo' tsun paj qui mu' räjĉan so'minac ñịbe'jitidyes mu'.

will be added

X\