Philippians 3

1Vojity, yụ ra' q̂uin' jéyac, ma'jojam' bä'jam' mi'in ĉaĉaij na Ayoty aty mi'in. Me' ra' tsan' aty jéyac mi'in sánacdye'che' jiquej ọij ji'chäyitidye' yụ, jam qui nam' shọijtye' jịjcai' yụ, quivij ra' jébadyeyac mọ'dye ĉaĉaij na mi'in anic jemontiñe' mọ' p̂eyacdye'. 2Mọ'dyes yụ yi, are'ĉa ji'pennac in mu'in cäjsis tui'tyi' ji'chäyitidye' in, mu'in anic fer dyijtui'tyi' sei'tacdye' in. Mu'in där ac̣hi'tyity in, jeñejtyity ac̣huj in. 3Mu'in yi in: “Tsun anictyity Jen'tyi' ạva' mu' ĉaĉaij na sei'tactyi' a' tsun”, yi in. Jam na me', tsun nash anictyity ạva' mu' ĉaĉaij na tsun anictyity tima'quejaty Jen', Ạ'edye'ya' mu' tima'queja tsun judyeya' ma'jodye'tum bä'ja' tsun ĉaĉaij na Jesucristoty tsun. Me' tsun jeñej anictyity sei'tactyi' a' tsun, me' shupqueja' tsun. Chime'dye tsun jam ĉútiĉa' ĉụi'si'che' dyijyedye' tsun, mijam yicdye'che' tsun. 4Anic me', mu'ya' muntyi' in ĉụi'si'che' dyijyedye' ĉúti in. Mạ'je' jụijya' yụ chime', a vuty dadam' muju'cha' tupuj ĉụi'si'che' dyijyedye' ĉúti yụ, paj qui tsan' c̣hoñi yụ, 5ĉaĉaij nash yụ anictyity hebreo na'i yụ, räj vóshi'vun yụ hebreo jiquej in, me'dyes qui q̂uen'ĉan mạyedye' tyiti jiquej yụ sei'bun a' yụ in. Yụ nash anictyity Israeltyi' vóshi' yụ, Benjamínĉantyi' ñuru'tyity yụ. Anic mọjo'cha' fer cäc̣hä'chui'tyi' yụ mọ' yụ'tacdye', ĉaĉaij na fariseoĉantyi' ñuru'tyity yụ. 6Cäc̣hä'chucdye'ya' yụ mọ' ji'chäyitidye' tsun, yụ dadam' meij jịjcaij jị'ñibe'cacsi jiquej yụ mu'in Jesucristoty ñuru'tyity in.177 Anic mọjo'cha' chique' yụ mọ' yụ'tacdye', mijam yiris va' ji'chäyitidye' jiquej yụ, me' ĉúti yụ, anic rụij bä'yi ĉúti yụ. 7̣Q̂uin' qui nam' jam jo'mes ma'jotye' yụ, räj ọij va'bunyi yu'tyinsi' jiquej yụ, q̂uin' aty chịj yụ mọ' anic fibis shupqui' jiquej Cristosya' vej mu', mọ' jam tupuj ji'c̣hoñin yụ. 8Anicdye me', me' tsan' anictyity hebreo na'i yụ, me' tsan' rụij bä'yity jiquej yụ, paj qui tsan' rụij yụ'tac Jen'ya' yụ, me' ĉúti yụ, q̂uin' qui nam' anic fibis mọ' ĉọi' yụ, ĉaĉaij na aty chịj yụ jam mọ' mọmo' me', räj jun' chuc bä'yi yụ jiquej, jun' chuc dyijyi yụ, räj mọ' jo'memes fibis ĉọi' yụ. Me'dye yiris mọmo' dyijtui' yụ, dadam' mọjo'cha' mạ'je' yụ paj qui rụij chị́yete yụ mu' Cristo Jesús, Ayo' yụ, mu' chat muju'cha' ya'ij, jam jeñej yocsi' jedye' in, ọya'ya' in. Me'dyes farajje' yụ jo'mes tashches dyijyedye' yụ räj, mọ' jeñej bu'yi' patsacdye' shupqui' yụ́tum, yụ me'je' paj qui mu' pen'dyetun yụ mu' Cristo, mu' chat muju'cha' ya'ij. 9̣Q̂uin' aty Cristoty yụ aty jam ĉụi'si'che' rụijquedye' ĉúti yụ, jun' chuc chique' yụ mọ' yụ'tacdye', jam mọ'che' ĉúti yụ paj qui mọ' rụij yu'tyin yụ. Mu' na Jen' mu' rụij yu'tyin yụ anicyedye'ya' yụ Cristoche', mu' Jen' vayacjibusin' juchaj tsun anicyedye'ya' tsun. 10Mom' yiris dyijtui' yụ paj qui rụij chị́yete yụ mu' Cristo, mu' vañinyebantyi' jiquej ferdye'ya' mu'. Yụ mạ'je' paj qui mọ'dye ferdye' me'chupte yụ carijtacdye'ya' mu'dyes yụ, judyeya' mạ'je' yụ jị'ĉojtye' ñịbedyes mu'dyes, yojdyem' mu' ñịbe' cạve' Jen'dyes jiquej u, me'dye mạ'je' yụ chime', me' tsan' säñi yụ carijtacdyedyes yụ Cristodyes, mọ' mạ'je' yụ. 11Yụ chime' bise' yụ paj qui yụ me'jindye vañinjibun sän'dye'ĉantyi' yụ, paj qui tsạ' bu'yi yụ mu'dyes. 12Yụ na jam tupuj yi: “Aty jam jụ'ñiij yụ, mijam yiris jedye' jayej yụ”, jam me' yi yụ. Yejĉoij qui nam' yụ ferdye'ya' yu'ti yụ mạ'je' jị'cäts yụ'tyepte yụ mọ' dyijyedye' Jen'si' mu', mọ' so'minsi' yụ mu' Cristo Jesús, ĉaĉaij na me'dyes mu' ji'c̣hoñin yụ jiquej. 13Vojity, yụ jam yi yụ: “Atyu' u räj jị'cätsepte yụ Jen'si' dyijyedye' mu'”, me'dye yiris mọmo' jedye' dyijtui' yụ, aty mạ'je' farajje' dyijtucdye' yụ jun' bu'yi chuc jiquej yụ, me' tsan' jäm' carijtaqui yụ jiquej, me' tsan' jam. ̣Q̂uin' qui nam' yụ ferdye'ya' yu'ti paj qui jị'cätsepte yụ Jen'si' dyijyedye' mu', räj jun' chuc ra' mu' me' mạ'je' yụ́dyes. 14Jeñej yirity majmaijtyi' muntyi' chụi' p̂iqui paj qui bijodye' so'mac, me'dye yụ chime' me' bu'yi yu'ti yụ carijtaqui Jen'dyes yụ, mom' dyijtui' yụ mọ' bijodye' so'minsi' ra' yụ mu' Cristo Jesús, aty ra' Jen'ya' shupquequiya' yụ, mu' fayintyi' yụ. 15Räj tsun fer bu'jaty Jen'dyes jemoñe' me' dyijyeja' tsun, ferdye' yụ'taĉa' paj qui Jen'dyes bä'ja' tsun. Jam me' dyijyi jụijya' mi'in, Jen' ra' jorojĉanjiyinac cäjsis dyijyedye' mi'in. 16Mọ'dyes jemoñe' yejĉoja' mọ' ji'chäyitidye' cạja' yojdyesdyem' cäc̣hä'chuja'si' q̂uin' u. 17Vojity, cäc̣hä'chubutiĉam' yụs dyijyedye'.178 Se'vacsebijam' p̂eyacdye' chime' mi'in mu'in cäc̣hä'chubuntyi' tsunsi' dyijyedye' in. 18Aty dai' qui' jéyac yụ, q̂uin' quivij jéyac ra' yụ táredye'tum: dai' mu'ya' cäj cạptety in Jen'si' p̂eyacdye' mu', judyeya' ac̣hi' bä'yity in. Mu'in me'tyity in fibis yụ'bitety in Cristos sän'dye' croshche' jiquej, jeñej fạ́quetety in shupqui in. 19Mu'in me'tyity in tsäqui'sisĉandyety ra' in, ĉaĉaij na mọm' jen'tui' in a'c̣his dyijyedye' a'si' mu'in. Tsịca'yis jedye' mọm' ma'jotye' in judyeya' shejvintui' in, jacches jedye' mọm' dyijtui' in. 20Tsun na jam me', mạyedye'chedyety, mu'chety ra' atsijban mu' Ji'c̣honsin'tyi' tsun, mu' bisva'quejaty q̂uin' tsun, mu' nash Jesucristo Ayo' tsun. 21Mu' ra' yoc yu'busin' ọij sän'dyes a' q̂uin' tsun, dadam' qui ra' jäm'si' yu'busin' a' tsun, yódyesdyem' mu'si' a' um', jo'mesdye qui ra' tsunsi' chime', ĉụi'si'ya' ra' ferdye' mu' yoc yu'busin' a' tsun. Jesha' mu' Cristo ĉụi'si'ya' ferdye' mu' räjdyes ayo'bu'yi, mọ'ya'dye ra' ferdye'ya' mu' yoc yu'busin' a' tsun.

will be added

X\