Matthew 5

1Aty cạvacsiya' shach muntyi' cäc̣hä'chute in, mu' Jesús mụcu'che' bojvi, mu'che' p̂utsquen'yi, judyeya' jị'chiyactyi' mu' ĉọcte in. 2Tiyacchui' jị'chiyacsi muntyi' in. 3Mu' jéyacsi: —Anic ma'joij mu'in uya'ya' yu'tity ĉojtyi'ĉan in, ĉaĉaij na mu'ĉan ra' bä'yi in ayo'bu'yedye'ĉan Jen'si' mu'. 4Anic ma'joij mu'in in me' tsan' tárity q̂uin' in, ĉaĉaij na Jen' ra' jiĉun yụ'tacsi. 5Anic ma'joij mu'in in uya'ya'jety dyijyedye' in, ĉaĉaij na so'mac ra' Jen'ya' in, mu' ra' jị'cätseyacsi mu'si' p̂eyacdye' mu'. 6Anic ma'joij mu'in in, mạ'je' muju'cha' chiquetety Jen' in, mu' ra' räj so'macsi. 7Anic ma'joij mu'in in ñịbe' ĉọcsity in, Jen' ra' ñịbe' ĉọcsi chime' mu'in in. 8Anic ma'joij mu'in in dyijtutety Jen' ĉojtyi'ĉan mu'in, mu'in ra' cạvete in. 9Anic ma'joij mu'in in ji'jäm' yụ'tacsity in mu'in fáquitity jiquej in, ĉaĉaij na Jen' ra' jéyacsi: “Mi'in nash yụ́tyi' ạva'.” 10Ma'joij mu'in in jị'ñibe'-cactyi' in cäc̣hä'chucdye'ya' Jen', mu'ĉan ra' bä'yi in ayo'bu'yedye'ĉan Jen'si' mu'. 11Ma'joij ra' mi'in me' tsan' ñäñinac jụijya' in, judyeya' ñịbe'tyinac jụijya' in judyeya' väñädye'ya' p̂iijnac jụijya' in yụ́dyesi' chime'. 12Me' jụijya' mi'in anic ra' ma'joij bä'yi mi'in ĉaĉaij na därsi' ra' bijodye' mạyedye'ches so'mac ra' mi'in. Me'dye chime' mu'in ñịbe'tacsi jiquej in urucyaty jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in. 13Mi'in jeñej bu'yi jacsi' jicoj, me' bu'yi mi'in. Mọ' qui nam' jicoj aty jam jesec jụijya', jam ra' cuvij jesecjoban'. Aty jam jedyedyes, va'cacdyes qui mọmo', chat qui muntyi' yútye' in. 14Mi'in jeñej bu'yi jacsi' mạijquedye' mọ'. Jesha', mọ' mụcu'ches bä'yedye' jam jun' jumĉan, nạijyi' mọmo'. 15Chime'dye muntyi' in aty ji'jä'ñe'ya' mạijyis in, jam jun' än'je' in jedye'ya', fajchem' yụ'tye' in paj qui mạijchucsi' räj aca'ĉantyi' in. 16Me'dye ra' mi'in chime', mạijchucsi ra' muntyi' mi'in paj qui räj cavinactyi' in jun' chuc rụij bä'yi mi'in, chat qui ra' chime' tima'quibunac Jen' in, mu' mạyedye'chety. 17Jam ra' ĉútiĉa' yụ mi'in atsij yụ úche' jam jị'motsete' yụ Jen'si' yụ'tacdye' mu' judyeya' mọ' ji'chäyitidye' mu'in jaso'mititysi' Jen' jiquej in, jam ra' me' ĉútiĉa' yụ mi'in. Yụ atsij jam ra' jị'motsete' yụ, atsij yụ jị'cätsete' ram' yụ. 18Yụ rụij jéyac, jam ra' jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsi' mọ' Jen'si' yụ'tacdye' mu', me' tsan' miquis ji'chäyitidye' räj ra' mọ' cạ̈tsi'. 19Mọ'dyes tyi chuc va'quecbitety in yiris yụ'tacdye' Jen'si' mu', me' tsan' miquis mọ' ji'chäyitidye', judyeya' chime' jéyacsity muntyi' in paj qui va'queque' in, mu'in me'tyity in, uya'ya' ra' mu'in in ayo'bu'ye-dye'ĉan Jen'si' mu'. Chique'tyi' na jụijya' in judyeya' jéyacsity muntyi' in paj qui chique' chime' in, mu'in ra' muju'cha' in ayo'bu'yedye'ĉan Jen'si' mu'. 20Fariseo in judyeya' mu'in jị'chiyacsity yụ'tacdye' in anic chiquete Jen' ĉúti in. Jéyac: jam muju'cha' chiquetinte Jen' jụijya' mi'in, jam ra' jun' ayo'bu'ye-dye'ĉan Jen'si' mu' siti mi'in. 21Aty se'vetiñe' mi'in urucyas ji'chäyitidye' jiquej, yi': “Jam ra' ijatinte muntyi',36 tyi chuc me'tyity in mu' ra' ji'me'tac ayo'ya'”, yi'. 22Yụ jéyac: tyi chuc fạ́coij chätidye'tum, mu' ra' ji'me'tac ayo'ya'. Tyi chuc ñiñete chätidye' mu', “Mu' nash itŝity dyijyedye'”, jéte, mu' ra' ji'me'tac muju'chatyya' ayo'. Tyi chuc ac̣hi' ñiñete chätidye' mu', “Mu' anic där ac̣hi'yity” jéte, mu' ra' tŝijĉandyety shupqui. 23Mọ'dyes aty ra' so'mete Jen' dyimacdye' jụijya' mi, vatyquej dyijyeban mi jam jäm'jiti chätidye'tum mi, me' jụijya' mi, jambi' chum ra' so'metem Jen'. 24Tashche' chum ra' ĉọcte chätidye' mi, jäm'jibun ra' yu'bun mi, chat ra' q̂uin'dyem' tupuj so'mete Jen' dyimacdye' mi. 25Yirity ji'me'tyin jụijya' ayo'ya', dam'dye jäm' tashche' chum jäm'jibun mu'tum mi, jambi' chum ra' ayo'ya' ji'cavibun mi. Vatyquej ayo' jéyacsi jụijya' mu'in väc̣hä'tyity in vatyquej ĉär'tyin jụijya' in. 26Yụ rụij jéye: jam ra' jun' shuban mi jun' qui' chuc tas jiya'dyeyem. 27Aty se'vetiñe' urucyas ji'chäyitidye' jiquej, yi': “Jam ra' vo'voij mi'in.”37 28Yụ jéyac: tyi chuc dyijtubi' a' p̂ensi' jụijya' cạve'ya' mọ', jeñej aty shapuij mọ'tum, me' bu'yi shupqui. 29Tacves vej mi ji'juchayin jụijya' mi, jemoñe' fon'jeyaqui vej mi va'cajquiqui mi. Jam jụijyam, dadam' ra' tsäqui' tŝijĉan va'cac mi mundyem' a' mi, uya'ya'dye itŝi' yiris a'si' jedye' bä'yi mi. 30Chime'dye tacves un mi ji'juchayin jụijya', jemoñe' tätstaqui un mi va'cajquiqui mi. Jam jụijya' me' mi, dadam' ra' tsäqui' tŝijĉan va'cac mi mundyem' a' mi, uya'ya'dye itŝi' yiris a'si' jedye' bä'yi mi. 31Urucyas ji'chäyitidye' yi': “Tyi chuc mạ'je' yacchuqui p̂en mu', jemoñe' mu' muntyi' so'maqui p̂en mu' yiris yacchutidyes sánacdye', paj qui jọban' mọ'.” 32Yụ jéyac: tyi chuc yacchuqui ĉụi'si' p̂en jụijya' mu', jam vo'voi'si' jụijya' mọ', mu'dye ji'juchayaqui p̂envun mu', yoctyi'tum muntyi' bä'yi' jụijya' mọ'. Tyi chuc vämi yacchucsi'che' p̂en, mu'mun juchaj cại' chime'. 33Aty se'vetiñe' mi'in urucya'muntyis ji'chäyitidye' mu'in, yi': “Yụ'taqui tsäqui'sis-tumsi' p̂eyacdye' jụijya' mi, jam ra' jun' farajjeyaqui mi'in, jemoñe' jị'cätsetiñe' mi'in Jen'si'ya' vej mu'.” 34Yụ jéyac: jam ra' jun' me' yụ'taqui tsäqui'sistumsi' p̂eyacdye' mi'in, mijam ra' jun' ji'jäctiñe' mạyedye'che' paj qui chịj in anicsis mọ' p̂eyacdye' mi'in, ĉaĉaij na mu'che' ayo'bu'yi mu' Jen'. 35Chime'dye jam ra' ji'jäctiñe' jac jị'ĉocdyes anicsis mọ' p̂eyacdye' mi'in, ĉaĉaij na jac Jen'si' yụ'taquis yuj mu', me' shupqui'. Chime'dye jam ra' ji'jäctiñe' Jerusalén ĉaĉaij na mọ' Jen'si' bä'yedye' mu', mu' Ayo' tsun. 36Chime'dye jam ra' ĉụi'si' jo'no' ji'jäcaqui mi'in, ĉaĉaij na mi'in jam ĉụi' bächäqui jo'no' mi'in, mijam jun' tupuj yụ'taqui mi'in paj qui yiris fin mi'in tsin'cus shupqui', vatyquej jai'bas jụijya'. 37Rụij ra' p̂eyaqui mi'in räjĉan. Tupuj yi mi'in: “Anic me'.” Jam na me' jụijya', yi ra' mi'in: “Jam me'.” Jam jemoñe' yocsi' ji'jäctiñe' jị'ĉocdyes anicsis p̂eyacdye' mi'in. Me' ji'jäctiñe' jụijya' mi'in, a'c̣his mọ' shupqui'. 38Mi'in se'vetiñe' urucyas ji'chäyitidye' yi': “Tyi chuc jäcbite muntyis vej mu', chime'jeptedye ra' mu'si' in, judyeya' tyi chuc tocjepte modyin mu', chime'jeptedye ra' mu'tyi' in.” 39Yụ jéyac, jam ra' chime'jetintedye mi'in mu' ac̣hi'yity. Tyi chuc ĉatjinac yirisve an, jemoñe' pären'vedye ji'ĉattyeyetinte. 40Chime'dye yirity muntyi' ji'me'tyin jụijya' ayo'ya', chutyin jụijya' camisa mi'in, so'metinte ram' fajchety mi'in chime'. 41Chime'dye yirity väc̣hä'tyity jutinac jụijya' mi'in paj qui jịjcatem yiris quirometro me'qui'yam' cạptinte jubij jụijyam, me' jutinac jụijya' mi'in, dam' qui ram mọjo'cha'yai' cächjetiñe' pärä' quirometro, me'si' cạptinte mi jubij mu'. 42Tyi chuc cudyinac jedye' jụijya' mi'in, so'memac mọmo', mijam ra' murujrutyetinte tyi chuc cudyinac prestadye' jụijya', so'memac mọmo'. 43Se'vetiñe' mi'in urucyas ji'chäyitidye' yi': “Mạ'jeyacsejam' pen'dye' mi'in, fạ́cacsejam' mu' fáquinactyi' in.” 44Yụ jéyac: mạ'jeyacsevac mu'in fáquinactyi' in, cọdyemac Jen' mu'indyes ñịbe'tyinactyi' in. 45Me' jụijya' mi'in, ạva' bu'yi Jen'tyi' mu' mạyedye'chety mi'in, ĉaĉaij na mu' tsun yụ'te jam mu'in mọmo' jäm'yity mạijchucsi, chime'dye ac̣hi'yitymun in mạijchucsi. Chime'dye añej yụ'tye' jam jäm'yitydyes mọmo' in, chime'dye ac̣hi'yitydyesmun in. 46Mi'in mạ'jeyacsi jụijya' mi'in mu'in mạ'jinactyi' mọmo' in, itŝi' ra' so'mac bíjodye' mi'in, ĉaĉaij na vaj meij mạ'jiti in mu'in ac̣hi'yity tsim'tety querec̣ha in. 47Chime'dye vorjeyaqui ĉụi'tyi' chätidye' mọmo' jụijya' mi'in, jeñej ac̣hi'yity muntyi' me' shupqui mi'in, me' mu'in chime' jam chị́yetety Jen' in. 48Paj jam jayej mạ'jitidyes mi'in, jun' chuc mu' Jen', me' bu'yi ra' cäc̣hä'chutinte.

will be added

X\