Mark 1

1- 2Ọij nash jäm'si' p̂eyacdye' p̂eijte mu' Jesucristo Jen'tyi' Ạva' mu'. Tashche' ra' yụ p̂eijte mu' Juan yoj yi'dyem' mọ' sánacdye' Isaíassi', jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej u. Yi' sánacdye': Yụ ra' jutete jutactyi' yụ, mu' ra' tashi paj qui jä'miij jäm' yu'tyiyin mídyes majmi. 3Mu' ra' fer p̂eyaqui cäjyasĉan jac, yi ra' mu': “Jäm' yụ'tyevac majmi Ayodyes, chụi'jeyac chime'”, yi' sánacdye'. 4Juan chojtacsity atsij, me'qui' jị'cätse' ọij sánacdye', mọ'dyes qui mu' cäjyasĉan jac chojtacsi judyeya' voro'tacsi. Jéyacsi: “Jä'mij dyijyevac juchajche' mi'in, ji'chojtiĉam' paj qui mu' Jen' vayacjityinac juchaj mi'in.”. 5Jerusalénĉan bä'yity in judyeya' mu'ĉantyi'dye pai' Judeaĉan bä'yity in, räj mu'in ĉọcte in se'vecbite p̂eyacdye' Juansi' in. Mu'in p̂eye' juchaj ĉụi'si' mu'in chat qui mu' Juan chojtacsi cojiro Jordánĉan. 6Juantyi' quị'si' p̂anacsi' fin cameyos, ñutu'tacdye' nam' sho'pa'. Säcsedye' shọ́com' judyeya' därä'ĉantyi' coroma. 7Voro'tacdye'yam' jéyacsi muntyi' in: —Jäqui've ra' atsij yoctyi' jutactyi' Jen'tyi' mu', mu' muju'cha' ferdye'tumtyi', jam jeñej yụ, uya'yaty nash yụ mijam tupuj chacjepte yụ yujches co'sis mu', me' ĉúti yụ. 8Yụ chojtyeyac ojñi'ĉan, mu' ra' Jen'si' Ạ'edye' yu'tyiyinac mi'in. 9Aty me'si' mu' Jesús yạjquiban' mọ' Nazaret, Galileaĉansi' bä'yedye', chat qui ĉọcte mu' Juan. Mu' qui Juan jachojti cojiro Jordánĉan. 10Aty chanam'che' bu'banya', mu' Jesús cạve' vanacyi' mạyedye'che', judyeya' chại' Jen'si' Ạ'edye' mu' mu'che' tŝọi', je'ñes ọ'to' jo'mei' ji'caviti'. 11Mạ'i' vatyquej mạyedye'ches p̂eyacdye' yi': —Mi nash mạ'jeyacdyety Ạva' yụ, anic ma'jotyeye yụ. 12Chat qui Jen'si' Ạ'edye' mu' cäjyasĉan jac jácati mu' Jesús, 13yóĉandyem' bä'yi' vajedyedye' o in. Vạjpedye' qui'tac mạyedye' me'qui' mu'ĉan me' bu'yi, jị'ĉojtac Satanásya', mạ'je' tsan' ji'pente a'c̣hisya' dyijyedye'. Atsij anjer in nọ́tyete in. 14Aty me'si' ĉär'te in mu' Juan, chat qui mu' Jesús mu've jịjcaij Galileave voro'tacsequi jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu'. 15Yi mu': —Aty ayij tupudye', atyu' u c̣hẹi'ya' ayo'bu'yi ra' Jen'. Dyijyevac juchajche' mi'in, anicjebimac jäm'si' p̂eyacdye' mu'. 16Sinve tsique' Galilea mu've tyeij mu' Jesús. Cạvacsi pärä' tạbity muntyi' in, Simón judyeya' Andrés vojity mu', jeve'dacva'joij in tsique'ĉan sạji'ya' in. 17Jesús jéyacsi: —Cäc̣hä'chutiĉam' yụ. Mi'in tạbity q̂uin', tạbacsity ra' muntyi' yụ'tyeyac. 18Yiristum farajjeyaqui sạji' mu'in, chat qui cäc̣hä'chute in mu' Jesús. 19Dam' mọmo' jịjcaij mu' Jesús, rébete yoctyi' muntyi', Santiago tịj mu' vojitytumdye, Juantum, mu'in Zebedeoty ạva' mu'. Covambache' mu'in re'bacva'joban sạji' mu'in. 20Jesús fayacsi, tacche'dye covambache' farajjeyactaqui jen' mu'in carijtaquitytum mu', chat qui jịjcate in mu' Jesús. 21Aty me'si' Capernaumĉan venjoij in. Jị'jutyitidyes mạyedye' mu' Jesús ĉọcsecbi vajmu'yadye' judíos mu'in, mu'ĉan tiyacchui' jị'chiyacsi muntyi' in. 22Anic äjjepte in mọ' ji'chäyitidye' mu', ĉaĉaij na ĉụi'si'ya' ferdye' mu' jị'chiyacsi, jam jeñej mu'in jị'chiyacsity yụ'tacdye' Jen'si' in. 23Chime'dye mu'ya' yirity sọyo'tumtyi' muntyi' vajmu'ya-dye'ĉan mu'in. Äjyedye'tum p̂eyaqui jéte Jesús: 24—¿Jedyetuij buty atsij tsunya' mi Jesús Nazaretĉantyi'? ¿Mạ'je' buty jị'motstiĉa' tsun mi'in? Yụ nash chị́yeye, mi nash Anictyity Jutactyi' Jen'tyi' mu'. 25Jesús dyäcjeĉuñe' mọ' sọyo' je': —C̣hu'c̣huva mi, meijyebada ọ́ĉan muntyi'ĉansi'. 26Mọ'dye sọyo' ji'ñe'ete mu' muntyi', fer äj ja'yete chat qui meijyeban' muntyi'ĉansi'. 27Räj-dye mu'in irijyi in, jítidyeij in: —¿Jun' buty me'? Anic mụi'sis ọij ji'chäyitidye' mu'. Anic ferdye'tum jị'chiyacsi. Paj tsan' sọyo' in jéyacsi uts, játaty chiquepte p̂eyacdye' in —yi in. 28Itŝi' jaijve chịj in pai' bä'yity in mọ'ĉansi' jac Galilea räj muntyi' chị́qui in jun' chuc yi mu' Jesús. 29Shuban vajmu'yadye'ĉan in. Jesús Santiagotum judyeya' Juan, mu'ĉan jịjcaij in site' in mọ' aca' pärä'sis a', Simónsi' judyeya' Andréssi'. 30Mọ'ĉan jubijĉan Simónsi' quis mu', japacjova'joi' jänjänyeva'joi'. Mọ'dyes qui jéte in mu' Jesús. 31Mu' qui ĉọ́que' tapjebi' un mọ' judyeya' vañinje'. Me'ĉandye jiyi' jänjändye' mọ' tiyacchubun' úñeban' mọ' mọ'dye ji'säcsacseban'. 32Aty siti tsun, mu'in muntyi' in tuyete in mu' Jesús räj are'reijtyi' muntyi' in judyeya' sọyo'tumtyi' in. 33Atsij räj bä'yedye'ĉantyi' muntyi' in, sät tŝọij acasya' chụi'dye' in. 34Jesús ji'chäcacseban dai' muntyi' in, jedye' jedye' chuc are'redye' mu'in judyeya' chime' meijjetyetacseban muntyi' sọyo' in. Mu' dyäcjeĉúnacsi sọyo' in paj qui jam p̂eyaqui' in ĉaĉaij na mọ'in chị́yete in Jen'tyi' ạva' mu'. 35Nojno mạyedye' taca' tojmai', sacti mu' Jesús shupqui bä'yedye'ĉantyi', cäjya' jịjcaij cọdajquiqui Jen'che' mu'. 36Jäqui've mu' Simón pen'dye'-tum mu' sacti in queviĉajte in mu' Jesús. 37Cha'shete in jéte in: —Räj nash muntyi' quivin q̂uin' in. 38Jesús vorjeyacsi: —Me' tsan' me' jemoñe' qui nam' yocsi've jịjcaja' bä'yedye' tsun c̣hẹi'ya'munsi' in, mọ'in ra' ĉọcseĉa' tsun, mu'ĉan ra' voro'tacsequi yụ, ĉaĉaij na me'dyes atsij úche' yụ. 39Anicdye me', yocve jịjcaij mu' Jesús, räj socor'je' Galilea-ĉansi' bä'yedye', voro'tacsequi vajmu'yadye'ĉan judíos mu'in jéyacsi Jen'si' p̂eyacdye' mu'. Chime'dye mu' meijjetyetacseban sọyo' in mu'in sọyo'tumtyi' in. 40Atsij yirity japacjoijtyi' muntyi', räj bayi'yitaquity a' mu', ĉọcte mu' Jesús dyụtsyi mu'ya' jéte: —Mạ'je' jụijya' mi tupuj meijjityityibun' mi ọij japacjodye' yụ. 41Jesús ñịbe' ĉọ́te mu' muntyi' mọ'dyes qui toco'jete unya' mu' judyeya' jéte: —Me' nash mạ'je' yụ, chäĉäda mi. 42Me'ĉandye jäm'joban' mọ' bayi'yidyem'. 43Chat qui mu' Jesús jutebajte, ferche' jajiti: 44—Jam ra' jị'chiqueyacsi yoctyi' in. Tạij mu'ya' ji'cavicda mi cudyitityya' Jen'che', yụ'taqui ram cu'dye' mi, yóyidyem' Moisés u. Mọ' ra' jị'ĉocdyes muntyidyes in aty jäm'jotaĉan mi bayi'yidye' jiquej mi —jajiti Jesús. 45Mu' na jam yi, pai' mu' jéyacsi muntyi' in jun' chuc mu' Jesús jaji'chäĉun. Mọ'dyes qui sacyi muntyi' in, mu' na Jesús aty mu' jam tupuj ĉúti siti bä'yedye'ĉan muntyisya' vej mu'in, cäjya' mọmo' bä'yi tacya'. Pai' bä'yity in ĉọcte in mu' Jesús.

will be added

X\