Luke 4

1Jesús yạjquibajte mu' cojiro Jordán, Jen'si' qui Ạ'edye' me'chupte mu', mọ' jácati cäjyasĉan jac jịjcaij mu'. 2Vạjpedye' qui'tac mạyedye' me'qui' jame'ti Sọyo', mạ'je' tsan' ji'pente a'c̣hisya' dyijyedye', jam méqui' dam'je' säcsedye' me'si' mạyedye', mọ'dyes qui aty me'si' chique' dáquis mu'. 3Mọ' Sọyo' yi' jajiti tsan' mu' Jesús: —Mi Jen'tyi' Ạva' jụijyam, jesha' uts mij ji'munme pan. 4Vorje' Jesús: —Jam, ĉaĉaij nash yi' sánacdye': “Jam nash ra' säcsedyem' jạtsa'chuti muntyi' in.” 5Chat che've jayu'ti mọ' Sọyo', yiristum mọmo' räj jaji'caviyiti jacches bä'yedye' in. 6Yi' jajiti: —Yụ ra' räj so'meye ọij jacches bä'yedye' cạves q̂uin' mi, räjtumdye mọ'si' jedye' mọ' paj qui me'chui' mi judyeya' qui ra' chime' ayo'bu'yi mi, ĉaĉaij nash yụ aty me' yụ'tac räjdyes ọij jac, tupuj so'mete yụ tyi chuc mạ'je' so'mete jụijya' yụ. 7Yụ ra' räj so'meye ọij cạves q̂uin' mi, me' dyụtsyi jụijya' yụ́yam judyeya' tima'quitim —yi' mọ' Sọyo' jéte Jesús. 8Vorje' Jesús: —Yi' sánacdye': “Jen' Ayo' mi mu' mọmo' tima'queme, mum' yirity cọdyeme” —yi je' mu' Jesús Sọyo'. 9Jerusalénĉan qui jácati mọ' Sọyo', mu'ĉan qui fajche' aca' jayu'ti yóya'dyem' mochche'ya' o Jen'si'che' aca' mu'. Mọ'dye jajiti: —Mi nash Jen'tyi' Ạva' jụijyam, roi'yebada mụijya', 10ĉaĉaij nash yi' sánacdye': “Jen' ra' jutacsi anjer mu', mu'in ra' ĉujcan in, paj qui jam jedyeij mi. 11Chimu'indye ra' unĉan chun in paj qui jam are' tŝọij mi mijche'”, yi' sánacdye' —yi' jajiti Sọyo'. 12Jesús vorje': —Chime'dye yi' sánacdye': “Jam ra' jị'ĉojte mi mu' Jen' Ayo' mi.” 13Aty me'qui' jame'tiya' mu' Jesús, chat q̂uin'dyem' jayajquibun mọ' Sọyo' jun' qui' chuc jábiya'. 14Jesús Galileaĉan jijtuban mu', anic ferdye'tum mu' jaso'miti Jen'si' Ạ'edye' mu'. Mu'ĉantyi'dye pai' bä'yity in se'vaqui in jun' chuc mu' Jesús. 15Mu' jị'chiyacsi yóĉaĉandyem' vajmu'yaijĉan u in mu'in judío in, räj tima'quebajte in. 16Chat qui mu' Jesús Nazaretĉan jịjcaij, yóĉandyem' p̂añiĉan jiquej u. Mọ' mạyedye' jị'jutyitidyes, mu' Jesús mu'ĉan jịjcaij vajmu'yaijĉan judío in, mọ' mus yicdye' mu'. Mu'ĉan sacyi p̂eye' ra' Jen'si' sánacdye' mu'. 17So'mete in Isaíassi' sánacdye' jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej. Dajtye' mọ' sánacdye' dạque' mọ'che', yóĉandyem' yi'ĉan o: 18“Tŝútyin yụ Ayo'si' Ạ'edye' mu', mu' tsim'tyin yụ paj qui jäm'si' p̂eyacdye' voro'tacsi yụ muntyi' in, jéyacsi yụ mu'in ñịbety in. Chime'dye jutin yụ paj qui yụ jéyacsi mu'in ĉär'tactyi' in, paj qui c̣hoñi in, judyeya' mu'in tofety in, paj qui naijbunve in, judyeya' mu'in ñịbe'tactyi' in paj qui c̣hoñi chime' in. 19Me' bu'yi mu' jutin yụ paj qui yụ jéyacsi mu'in ayijya' mọ' tupudye', Jen' ra' ñịbe'jeyacsi muntyi' in”, yi' mọ' sánacdye'. 20Chat qui mu' Jesús quivij comon'jeban' mọ' sánacdye', so'mebajte mu' mu'ĉantyi' nótaquity, chat qui bä'ban. Räj mu'ĉantyi' in vaj mọ'che' vej mu'in cạvete in. 21Chat qui jéyacsi: —Ọij q̂uin' mạyedye' aty yụ́ya' cạ̈tsi' mi'insi'ya' vej ọij sánacdye' p̂eyes mụi'dye yụ —jéyacsi mu' Jesús. 22Räjen'dye se'yi in anic äjjepte p̂eyacdye' in, ĉaĉaij na jäm' ji'shupqueyacsi p̂eyacdye' mu'. Yi jítidyeij in: —¿Jam adac utsdye mọmo' Joséty ạva' mu'? —yi vaj mu'in jíti in. 23Jesús jéyacsi: —Me' ra' jítiĉa' yụ mi'in mọ' p̂eyacdye' muntyisya' in, yi': “Ĉụi' ra' ji'chäĉun mi, ĉaĉaij na mi pịñitucsity.” Me' ra' jítiĉa' yụ mi'in ĉaĉaij na mi'in mạ'jetiñe' jị'caveyeyac ferdye' yụ úĉan ĉụi'si'ĉan bä'yedye' yụ, yojdyem' jị'caveyeyacsi u yụ mu'ĉantyi' in Capernaumĉantyi' jiquej in. 24Yụ jéyac mi'in, me' tsan' jaso'mitity p̂eyacdye' Jen', ĉụi'si'ĉantyi' bä'yedye' in jam méqui' jụjyi mu'che' in, me'dye yụ chime' úĉan ĉụi'si'ĉan bä'yedye' yụ jam jụjtiĉa' yụ mi'in. 25Urucya' jiquej, yoqui'dyem' mu' Elías u, jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej u, räjdye ọij jac dáqui muntyi' in ĉaĉaij na chibin yómodye' choc jam méqui' añei'. Israelĉan jam méqui' jayej in mọ'in ñịbes muñemunsi' in. 26Me' tsan' me', mu' qui nam' Jen' jam mọ'indyes jutete mu' Elías paj qui mọ'in nọ́tacsi jiquej muñes p̂en in, mu' na Elías nọ́tyeque' yiris p̂en, jam Israelsi' vóshi' mu', Sareptaĉan bä'yis c̣hẹi'yas bä'yedye' Sidón mọ'ĉansi' nọ́tyeque'. 27Chime'dye urucya' jiquej yoqui'dyem' mu' Eliseo u, jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej u, Israelĉan jam méqui' jayej bayi'yitaquity a' in, me' tsan' me', mu' qui nam' Eliseo jam yirity ji'chäĉajte Israeltyi' vóshi', me'dye Naamán mọmo', jam Israeltyi' vóshi' mu', mu' ji'chäĉajte Siriaĉantyi' muntyi' —jéyacsi Jesús. 28Aty se'vepte p̂eyacdye' in, fạ́coij vatyquej tyeij in yósi'dyem' vajmu'yaijtyi' u in. 29Jorojyasve bä'yedye' mu've cạte in, vocve jịjijcayete in ĉaĉaij na mọ' mụcu'ches bä'yedye'. Dyijyi tsan' in mạ'je' tacjete Jesús in pásheshei've mụcu'. 30Mu' na me'ĉandye dyenjemcacseban yạjquicseban. 31Chat qui mu' Jesús Capernaumĉan jịjcaij, Galileaĉansi' bä'yedye'. Mọ' mạyedye' jị'jutyitidyes jị'chiyacsi muntyi' in. 32Anic mu'in äjjepte ji'chäyitidye' in ĉaĉaij na ĉụi'si'tum ferdye' mu' jị'chiyacsi muntyi' in. 33Yóĉandyem' vajmu'yaijĉan u in, mu'ĉan yirity sọyo'tumtyi' muntyi'. Mu' äjñete Jesús jéte: 34—Tạij jọbada, jam ra' tsun me'tiĉa' mi'in, mi Jesús Nazaret-ĉantyi'. ¿Mạ'je' buty jị'motstiĉa' tsun mi'in? Yụ nash chị́yeye, mi nash Anictyity Jutactyi' Jen'tyi' mu' —jéte mọ' sọyo'. 35Jesús je': —C̣hu'c̣huva mi, meijyebada ọ́ĉan muntyi'ĉansi' —je' mu' Jesús mọ' sọyo'. Sọyo' ji'ñe'ete mu' muntyi', mụijyam' jajiva'chati muntyisya' vej mu'in, chat qui mọ' sọyo' q̂uin'dyem' meijyeban' muntyi'-ĉansi', jam qui nam' mu' jụ'ñij muntyi'. 36Där irijyi muntyi' in jítidyeij in: —¿Jun' bu'yi' buty p̂eyacdye' mu'? Anic där fersi' p̂eyacdye' mu', ĉụi'si' p̂eyacdye' mu' so'macsi sọyo' in mọ'in q̂uin'dyem' chiquepte p̂eyacdye' in, mọ'in cavin meijyeban' mọ'ĉansi' in. 37Mu'in na pai' bä'yity in se'vaqui chime' in jun' chuc mu' Jesús. 38Shuban mu' Jesús mu'ĉan vajmu'yaijĉan in, Simónsi'ĉan qui jịjcaij aca'. Mọ' na quis mu' Simónsi' jubijĉan mọ', anic fer japacjoi' jänjänyeva'joi'. Mọ'dyes qui mu'in in jéte Jesús in. 39Mu' ĉọ́que', p̂eyaquim' mu' me'ĉandye jiyi' jänjändyem' chäĉän', chat qui mọ' sacyeban' mọ'dye ji'säcsacseban'. 40Aty siti tsun, q̂uin'dyem' tuyete in mu' Jesús räj japacjoijtyi' muntyi' in, yịjyi japacjodye' mu'insi' in, chätidye' mu'in, mu'in tuyete in. Mu' qui Jesús toco'tacsi unya' mu', räj mu' ji'chäcacseban. 41Chime'dye meijjetyetacseban sọyo' dai' in. Äjyedye'tum mọ'in shuban' in yi' in: —Mi nash Jen'tyi' Ạva' mi —yi' mọ'in sọyo' in. Jesús dyäcjeĉunacsebi p̂eyacdye' mọ'in, ĉaĉaij na mọ'in sọyo' in jäm' chị́yete in mu' Jesús in mu' Ji'c̣honacsity muntyi' mu'. 42Nojno mạyedye', aty nạijjoi', mu' Jesús yạjquiban' mọ' bä'yedye', cäjya' qui jịjcaij mu'. Mu'in na muntyi' in cächen' jäqui'dye cäc̣hä'chute in, cha'shejcate in mạ'je' tsan' nọ́te in paj qui jam yạjquicsebanve. 43Jesús jéyacsi: —Dam'dye jäm' yocve jịjcaij yụ, yocsi'ĉan bä'yedye' in, paj qui chime' mu'ĉan ji'se'veyacsi yụ jäm'si' p̂eyacdye' p̂eye' yụ, mọ' ayo'bu'yidyes ra' Jen'si' mu'. Me'dyes mu' jutin yụ paj qui me' voro'tacsi yụ —jéyacsi Jesús. 44Me'dye mu' mu've jịjcaij, mu'ĉaĉan voro'tacsi yóĉaĉandyem' vaj mu'yaijĉan judío u in Judeaĉansi' jac.

will be added

X\