Luke 3

1Mu' Juan jaso'miti p̂eyacdye' Jen' jiquej yoqui'dyem' mu' Tiberio ayo'bu'yi jiquej u, yiri'tac ĉanam' jiyi' yómodye' tyiti' ayo'bu'yedye' mu'. Mu' Tiberio muju'chaty jacchety ayo'. Poncio Pilato Judeaĉan ayo'bu'yi, mu' na Herodes, Galileaĉan mu' ayo'bu'yi, mu' na Felipe, vojity mu', pärä'ĉan bä'yedye' ayo'bu'yi, Itureaĉan judyeya' Traconiteĉan. Mu' Lisanias, Abiliniaĉan mu'ĉan mu' ayo'bu'yi. 2Mu' na Anás judyeya' mu' Caifás, mu'in tashchety cudyitity Jen'che' in. Aty me'si' mu' Juan, Zacaríaty ạva' mu', cäjyasĉan mu' jac mu' jaso'miti p̂eyacdye' Jen'. 3Mu've socor'je' mọ' jac c̣hẹi'ya' mu' cojiro Jordán, pai' voro'tacsi Jen'si' p̂eyacdye' mu'. Jéyacsi muntyi' in: “Dyijyevac juchajche' mi'in, ji'chojtiĉam', chat qui ra' mu' Jen' vayacjibunac juchaj mi'in.” 4Me' mu' jị'cätse' Juan mọ' sánacdye' sáñe'si' jiquej mu' Isaías jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej, yi': “Cäjyasĉan jac mu'ĉan ra' yirity fer p̂eyaquity, yi mu': Jäm' yụ'tyevac majmi Ayodyes tsun, chụi'jevac jä'miij paj qui mu'ĉan tyeij mu' Ayo'. 5Räj ra' rudyudyu'jeyac q̂ue'bei'ĉaĉan, mụcu'ya'mun chime' nayeyejjeyac, cätsjeyac mọ' chime' bujtyu', chụi'jeyac räj dochti'ya' majmi, jäm' ra' q̂uei'jeyac majmi Ayodyes. 6Räj ra' muntyi' in cạvepte ra' in Jen'tyi' jutactyi' mu' Ji'c̣honacsity”, yi' sánacdye'. 7Dai' muntyi' in ĉọshte in mu' Juan mạ'je' tsan' mu'ya' ji'chojti in. Juan jéĉunacsi: —¡Där ac̣hi'tyity mi'in jeñejtyity nas mi'in! Jeñej aty ra' mọ' ji'chojtidye' tupuj ji'c̣honnac ĉúti u mi'in därsi'ya' va'tacdye' Jen'si' mu', me' aty ĉúti u mi'in. 8Jemoñe' tashche' jä'mij rụij bä'yi mi'in, mọ' ra' jị'ĉoi' aty dyijyi juchajche' mi'in. Jam ra' ĉụi' dyijtuti mi'in mijam ra' yi mi'in: “Tsun nash vóshi' Abrahamvuntyi', mọ'tum tupuj c̣hoñi tsun”, jam ra' yi mi'in. Yụ jéyac Jen' tupuj mij ji'munacsi uts in Abrahamtyi' vóshi' mu'. 9Atyu' ra' tui' va'tacdye' Jen', mọ' p̂aquidye' aty jä'mii'tyi', jeñej yirity muntyi' p̂ại' jam väshis cätidye' judyeya' ji'co'shaye', me'dye ra' chime' Jen' jịva'chacsi mu'in jam rụij bä'yity in, tsäqui'sis ra' va'tacdye' cại' in —jéyacsi mu' Juan. 10Jéte muntyi' in: —¿Jun' qui bu ra' tsun? 11Vorjeyacsi Juan: —Tyi chuc pärä' me'chute quị'si' jụijya', jemoñe' so'metinte mu' itŝity quị'si', judyeya' chime' tyi chuc säcsedye'tumtyi' jụijya', jemoñe' so'metinte tyi chuc itŝity säcsedye' —jéyacsi mu' Juan . 12Chime'dye atsij ĉọshte in mu'in tsim'tety querec̣ha in ayodyety Romaĉantyidyety. Mu'in chime' jéte in: —Jị'chiyacsity, tsun na, ¿jun' qui bu ra' tsun? 13Vorjeyacsi Juan: —Jemoñe' mi'in jam ra' cäj cọdyetaqui querec̣ha mi'in, cäts ram' cọdyetacsi mi'in, jun' chuc yi ayo'. 14Chimu'dye ĉọshte mu'in väc̣hä'tyity in, jéte in: —Tsun na, ¿jun' qui bu ra' tsun? Vorjeyacsi Juan: —Jam ra' c̣hojvacdye'ya' chutacsi jedye' muntyi' mi'in, mijam ra' c̣họco'tacsi väñädye'ya' mi'in. Ma'jovac ya'itacdye'tum ịvajyity mi'in, mọ' ram' dyijtutiñe'. 15Mu'in muntyi' in anic bisacdye' je' in ayidye' ra' Ji'c̣honacsitysi' muntyi'. Mọ'dyes dyijtute Juan in, yi jítidyeij in: “¿Jam buty uts Ji'c̣honacsity muntyi'?” 16Mu' na Juan yi räj jéyacsi: —Jam nash yụ, yụ nash ojñi'ĉan chojtyeyac mi'in. Mu' na ra' atsijtyi' muntyi', mu' ra' yu'tyiyinac pạrej Jen'si' Ạ'edye' mu', pạrej ra' tŝij yu'tyiyinac. Mu' muju'cha' fer bu'yity, jam jeñej yụ uya'ya' yụ, mijam tupuj chacjepte yụ yujches co'sis mu', me' ĉúti yụ. 17Mu' ra' jị'cäts yụ'tacsi muntyi' in juchadye'ya' mu'in, jeñej yirity muntyi' tyiftety trivo. Mu' tyiftactyi' jäm' yụ'tac aca'ĉan, mọ' qui nam' si' mu' coshtac tŝijĉan, jam quiv'joi'si'ĉan, chime'jeyacsidye ra' muntyi' in. 18Me'dye mu' Juan yoc yoc p̂eyacdye' mu' ji'shupqueyacsi voro'tacsiya' Jen'si' p̂eyacdye' mu', ferche' mu' jéyacsi paj qui jụjyi in. 19Mu' chime' fạra'jeĉun'te tsan' mu' Herodes mu'ĉantyi' ayo',80 ĉaĉaij na mu' Herodes anic där a'c̣his bä'yi mu', jäcbite vojitysi' p̂en mu', Erodías tịj mọ', mọ'tum qui bä'ban, dai' jo'mes a'c̣his dyijyedye' mu'. 20Dadam' mọjo'cha' yocsi' juchaj mu', mu' tapjajiti mu' Juan chat qui jaĉär'ti. 21Jambi'dyem' ĉär'tac mu' Juan chojtacseva'joij muntyi' in, me'ĉandye shupqueti mu'ya' mu' Jesús, chịmo'dyem' ĉọ́te' ji'chojtacdye'. Aty me'si' ji'chojti mu'ya' chat qui cọdaqui Jen'che' mu' Jesús, me'ĉandye vanacyi' mạyedye'che', 22mọ'ches chại' Jen'si' Ạ'edye' mu', rụij bu'yi' Jesúsche' tŝọi' játŝuti, je'ñes ọ'to', jo'mes ji'caviti'. Chat vatyquej yi' mạyedye'ches p̂eyacdye' yi' se've': —Mi nash mạ'jeyacdyety ạva' yụ, anic ma'jotacdyety. 23Jesucristo aty chibin qui'tac yómodye' tyiti mu', chat tiyacchuti voro'yi. Jeñej Joséty ạva' mu' me' ĉọpte muntyi' in. Joséty na jen' jiquej mu' Elí tịj mu', 24mu' Elí ạva' mu' Matattyi', mu' Matat ạva' mu' Levíty, mu' Leví ạva' mu' Melquity, mu' Melqui ạva' mu' Janaty, mu' Jana ạva' mu' yoctyi' Joséty. 25Uts na José ạva' mu' Matatíastyi', mu' Matatías ạva' mu' Amóstyi', mu' Amós ạva' mu' Nahúmtyi', mu' Nahúm ạva' mu' Eslityi', mu' Esli ạva' mu' Nagaityi'. 26Mu' Nagai ạva' mu' Maattyi', mu' Maat ạva' mu' yoctyi' Matatíastyi', mu' Matatías ạva' mu' Semeityi', mu' Semei ạva' mu' Josectyi', mu' Josec ạva' mu' Judáty jiquej. 27Chime'dye mu' Judá ạva' mu' Joanántyi', mu' Joanán ạva' mu' Resaty. Mu' Resa ạva' mu' Zorobabeltyi', mu' Zorobabel ạva' mu' Salatieltyi', mu' Salatiel ạva' mu' Nerity jiquej. 28Mu' Neri ạva' mu' yoctyi' Melquity, mu' Melqui ạva' mu' Adity, mu' Adi ạva' mu' Cosamtyi', mu' Cosam ạva' mu' Elmadamtyi', mu' Elmadam ạva' mu' Ertyi' jiquej. 29Mu' Er ạva' mu' Jesústyi', uts Jesús ạva' mu' Eliezertyi', mu' Eliezer ạva' mu' Jorimtyi', mu' Jorim ạva' mu' yoctyi' Matattyi' jiquej. 30Mu' Matat ạva' mu' Levítyi', mu' Leví ạva' mu' Simeóntyi', mu' Simeón ạva' mu' Judáty, mu' Judá ạva' mu' Josétyi', mu' José ạva' mu' Jonamtyi', mu' Jonam ạva' mu' Eliaquimtyi' jiquej. 31Mu' Eliaquim ạva' mu' Meleaty, mu' Melea ạva' mu' Menaty, mu' Mena ạva' mu' Matataty, mu' Matata ạva' mu' Natántyi' jiquej. 32Mu' Natán ạva' mu' Davidtyi' jiquej, mu' David ạva' mu' Isaíty, mu' Isaí ạva' mu' Obedtyi', mu' Obed ạva' mu' Booztyi', mu' Booz ạva' mu' Salaty, mu' Sala ạva' mu' Naasóntyi' jiquej. 33Mu' Nasoón ạva' mu' Aminadabtyi', mu' Aminadab ạva' mu' Admintyi', mu' Admin ạva' mu' Arnity, mu' Arni ạva' mu' Esromtyi', mu' Esrom ạva' mu' Farestyi', mu' Fares ạva' mu' Judáty jiquej. 34Mu' na Judá ạva' mu' Jacobtyi', mu' Jacob ạva' mu' Isaactyi', mu' Isaac ạva' mu' Abrahamtyi', mu' Abraham ạva' mu' Taréty, mu' Taré ạva' mu' Nacortyi' jiquej. 35Mu' Nacor ạva' mu' Serugtyi', mu' Serug ạva' mu' Ragautyi', mu' Ragau ạva' mu' Pelegtyi', mu' Peleg ạva' mu' Hebertyi', mu' Heber ạva' mu' yoctyi' Salaty jiquej. 36Mu' Sala ạva' mu' Cainántyi', mu' Cainán ạva' mu' Arfaxadtyi' jiquej, mu' Arfaxad ạva' mu' Semtyi', mu' Sem ạva' mu' Noéty jiquej, mu' Noé ạva' mu' Lamectyi'. 37Mu' Lamec ạva' mu' Matusaléntyi', mu' Matusalén ạva' mu' Enoctyi', mu' Enoc ạva' mu' Jaredtyi', mu' Jared ạva' mu' Mahalaleeltyi', mu' Mahalaleel ạva' mu' yoctyi' Cainántyi' jiquej. 38Mu' Cainán ạva' mu' Enóstyi', mu' Enós ạva' mu' Settyi', mu' Set ạva' mu' Adántyi', mu' Adán ạva' mu' Jen'tyi' jiquej.

will be added

X\