Luke 18

1Jesús jéyacsi ọij jị'ĉocdyes p̂eyacdye', me' bu'yi jị'chiyacsi jun' chuc mu'in jemoñe' räjĉan cọdaqui Jen'che' in, paj jam ọya'yai' cọdacdye' Jen'che' mu'in. 2Jesús jéyacsi: —Yirisĉan bä'yedye' mu'ya' jiquej yirity ayo' jị'cäts yụ'tacsity muntyi' in. Mu' jam irijyity Jen'che' mijam ạ̈räjjeyacsity muntyi' in. 3Mọ'dye bä'yedye' bä'yi' jiquej yiris muñes p̂en. Pucmun ĉọshte ayo' cọdyeva'te tsan' nọ́tacdye' jéte: “Ñutsjityiti' mu'ya' mu' mạ'je' jictyityin jedye' yụ”, jéte. 4Mu' ayo' men jam jụjtye', ĉụi'dye dyijyi ĉojtyi'ĉan mu': “Me' tsan' jam irijyi Jen'che' yụ mijam ạ̈räjjeyacsi muntyi' yụ, 5aty shọijtye' yụ ọij muñes p̂en jíva'quin yụ, dam'dye jäm' yụ ra' ñutsjetye' paj qui jam yejĉoi' me'tyin yụ”, yi mu' ayo' —jéyacsi Jesús. 6Chime'dye yi Ayo' tsun jéyacsi: —Dyijtubimac p̂eyacdye' mu' jam rụijtyitysi' ayo'. 7Me'dye ra' mu' Jen' chime'dye, cavintum ra' ñutsjetyetacsi tsimactyi' mu', mu'in cọdyetety in mạij judyeya' tsedyedye'. ¿Me' buty ra' men bisaqui mu'? Jam, 8mu' ra' cavintum jụjjeyacsebi cọdacdye' mu'in tsim'tactyis mu', mu' ra' ñutsjetyetaqui. A qui na ram' atsijbanya' úche' yụ Anictyity Muntyi' yụ, ¿jun' a ĉa mu'ya' dạcacseshan yụ mu'in anicyity in, are' jam? 9Jesús jéyacsi jị'ĉocdyes p̂eyacdye' mu'in jäm'yity ji'ĉutity in judyeya' äcäijjeyacsity yoctyi' muntyi' in. 10Yi Jesús: —Mu'ya' jiquej yirity fariseo judyeya' yirity tsim'tety querec̣ha Romaĉantyidyety. Pären'dye mu'in in mu'ĉan jịjcaij Jen'si'ĉan aca' in cọdajquiqui Jen'che' in. 11Mu' fariseo rụi'quen' bu'yi cọdaqui Jen'che', va'bunyedye'tum yi mu': “Tsuntyi' Jen', yụ nash yoshoropaij jéye yụ, yụ nash jäm'yity jam jeñej yoctyi' in, mijam yiri' shu'aij yụ, mijam chime' ac̣hi'yity yụ mijam chivo'voty yụ. Chime'dye yụ jam jeñejtyity uts tsim'tety querec̣ha. 12Pärä' qui' yiris simana yịñij misya' vej mi, judyeya' chime' yụ ji'jiyeye yiri'tacĉansi' yiris jedye' bijodye'yas yụ”,98 yi mu' fariseo cọdaqui Jen'che'. 13Mu' na tsim'tety querec̣ha mijam mu' yi. Mochdyem' rụi'quen' dyäqui, jam mu' mạ'je' mạyedye'che' cạvi, pä'jiti chum ĉụi' e'feya' unya' mu', me' jị'ĉoqui táredye' mu'. Jéte Jen': “Tsuntyi' Jen', ñịbe'jiti', yụ nash juchajtumtyi' muntyi'”, yi cọdaqui Jen'che' mu'. 14Yụ jéyac, mu' tsim'tety querec̣ha aty ca'ñibunya' aca'ya' mu', aty rụij jayu'ti Jen', mu' na fariseo jam mu' me'. Tyi chuc ĉụi' muju'cha' yu'tity, mu' ra' uya'ya' yụ'tac, mu' na uya'ya' yu'tity, mu' ra' muju'cha' yụ'tac —jéyacsi Jesús. 15Pạrej muntyi' in Jesúsya' tucsi in miqui'muntyi' in, mu'in mạ'je' ji'toco'tacsi in. Mu'in na jị'chiyactyi' mu' fạra'jeĉunacsi in mu'in tucsity in. 16Fayacsi miqui'muntyi' Jesús, jéyacsi qui jị'chiyactyi' mu': —Jam ra' ñutsjeĉúnacsi mi'in uts miqui'muntyi' in, paj yụ́ya' atsij in. Yụ jéyac, mu'in jeñej bu'yity miqui'muntyi' uts q̂uin' in mu'in ra' siti Jen'ya' in ayo'bu'yedye'ĉan mu'. 17Yụ jéyac, tyi chuc jam caman' dyijyebantyi' Jen'che' jeñej dyijyity yirity miquity, mu'in ra' jam jun' siti in ayo'bu'yedye'ĉan Jen'si' mu'. 18Yirity judíoty ayo' jéte Jesús: —Jị'chiyacsity, mi nash jäm'yity, ¿jedye' buty jayej yụ paj qui tupuj Jen'ya' bä'yi yụ? 19Jesús vorjajiti: —¿Jun' me' jíti' um “jäm'yity” jítim? Me'dye yirity mọmo' mu'ya' jäm'yity Jen'. 20Mi chị́yepte yụ'tacdye' mu', ọij nash yi' mu': “Jam ra' vo'voij mi, jam ra' ijate muntyi' mi, jam ra' shi'atucsi jedye' muntyi' mi, jam ra' väñädye'ya' ji'me'te muntyi' mi, jäm'jeyaqui ra' ĉụi'tyi' jen' mi judyeya' tse' mi”, me' me' nash yi' yụ'tacdye' —jajiti Jesús. 21Mu' muntyi' vorjete: —Nanatydyem' jiquej yụ tạ'caty räj ọij chique' yụ. 22Aty se'vepteya' p̂eyacdye' mu', Jesús vorjete: —Ọijdyety o jayej mi. Ji'mincaqui ra' tas ĉụi'si' jedye' mi, chat qui ra' mu' querec̣ha so'macsi mi mu'in jayejjotaquity jedye' in, me' ra' chat q̂uin'dyem' bijodye'tum mi mạyedye'che', chat qui ra' q̂uin'dyem' cäc̣hä'chutim, —yi jajiti mu' Jesús. 23Aty mọ' se'vepteya' p̂eyacdye' anic där tári ĉojtyi'ĉan mu', otejjeyaqui jedye', ĉaĉaij na dai' me'chui' jedye'. 24Jesús jacavibuti táredye' mu', chat yi mu': —Anic carij mu'in jedye'tumtyi' in paj qui Jen'ya' bä'yi in ayo'bu'yedye'ĉan mu'. 25Dadam' mu'in muju'cha' carij jedye'tumtyi' in paj qui Jen'ya' bä'yi in, uya'ya'dye yirity carij cameyo socor'muñi yóquesĉan to' mọ'. 26Muntyi' na in se'veptety p̂eyacdye' in yi in: —Me' jụijya' ¿tyi buty tupuj c̣hoñi in? 27Mu' Jesús vorjeyacsi: —Anicdye me', muntyi' in jam tupuj ĉụi' ji'c̣honti in, Jen' mọmo' tupuj ji'c̣honacsi ĉaĉaij na jam carij Jen'dyes. 28Chat qui yi mu' Pedro jéte mu' Jesús: —Jesha' tsun jiquej räj farajjeyaqui ĉụi'si' jedye' tsun paj qui cäc̣hä'chuyac mi. 29- 30Jesús vorjeyacsi: —Yụ anic jéyac, tyi chuc räj farajjeyaqui ĉụi'si' jedye' jụijya' mu' paj qui úñi Jen'dyes, mọ'ya' ra' bijodyedyes mu'. Me' tsan' farajjeyaqui ĉụi'si' aca' mu'in, judyeya' p̂en mu'in, judyeya' vojity mu'in, judyeya' jen' mu'in, judyeya' tse' mu'in, judyeya' ạva' mu'in, tyi chuc me' farajjeyaquity Jen'dyes, mu'in ra' so'mac in anic mọjo'chas bijodye' ọ́che' jacches, judyeya' ra' mụi'sisĉan tupudye' Jen'ya' ra' bä'yi in. 31Jesús tashche' pạrejjeyaqui jị'chiyactyi' mu', yocve cạcsi jéyacsi: —̣Q̂uin' ra' Jerusalénĉan jịjcaja' tsun, mọ'ĉan ra' cạ̈tsi' yụ́dyes räj sánacdye' in, sáñe'si' mu'in jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in, mọ' p̂iyinsi' yụ in Anictyity Muntyi' yụ. 32Mu'ĉantyi' ra' ji'me'tyin yụ in ayo'ya' jam judíotyi' in. Mu'in ra' dyisactyin yụ in, judyeya' ra' fạra'ñin yụ in, judyeya' ra' chu'bin yụ in, 33judyeya' ra' si'bin yụ in, judyeya' ra' ijan yụ in. Chibin qui na ram' mạyedye' me' bu'yi yụ chat qui ra' vañinyeban yụ —jéyacsi Jesús jị'chiyactyi' mu'. 34Mu'in na jị'chiyactyi' mu' jam mu'in méqui' chique' p̂eyacdye' in jedye' buty cại' mọ', ĉaĉaij na jam chäte' bu'yi mu'indyes in. 35Jesús c̣hẹi'ya' Jericó tyiti cäc̣hä'chutetytum in, yirity mu'ya' tofety jeij majmi bä'va'joij cọdyetaquity querec̣ha. 36Dai' yi se'vacsi mu'ya' cajñete in. Chat yi mu' jéyacsi: “¿Jun' buty uts me' jiyi in?” 37Vorjete in: “Uts nash Jesús Nazaretĉantyi', mu' nash úya' tyeij cajñin.” 38Chat qui mu' tofety fer äjyi p̂eyaqui jéte: —Jesús, anictyity Davidtyi' vóshi' mu', ñịbe'jiti'. 39Mu'in na tashity in fạra'jeĉun'bite tsan' p̂eyacdye' in, mạ'je' tsan' mu'in ji'tyäpete in. Mu' na jam yi, dadam' mu' muju'cha' äjyi, jéte Jesús: —¡Davidtyi' vóshi' mu', ñịbe'jiti'! 40Chat qui dyäcyi mu' Jesús, chat qui jutacsi turen' jäcte in mu' tofety. Aty c̣hẹi'ya' tyiti yi Jesús jajiti: 41—¿Jedye' mạ'jityiti' um? Vorjete mu' tofety: —Jị'chiyacsity, ji'naijbun'. 42Jesús jajiti: —Naijbun nash ram, anicyedye'ya' ra' naijbun mi. 43P̂eyacdye'ĉandye naijbun, mu'ya'dye tiyacchuti cäc̣hä'chute Jesús, tima'quete mu' Jen'. Mu'in na muntyi' in aty me' cạveteya' in räj vatyquej tima'quete Jen' chime' in.

will be added

X\