Luke 15

1Yirisĉan mạyedye' dai' atsij mu'in in tsim'tety querec̣ha in judyeya' yoctyi' juchajtumtyi' muntyi' in, mạ'je' se'vepte in Jesússi' p̂eyacdye' mu'. 2Mọ' mu'in jị'fajque' in fariseo in judyeya' mu'in jị'chiyacsity yụ'tacdye' in, yi in: —Uts Jesús tiĉunacsi mu'in juchajtumtyi' muntyi' in, chat qui säcsi mu'intum in —yi in. 3Mọ'dyes mu' Jesús jéyacsi jị'ĉocdyes p̂eyacdye', yi mu' jéyacsi: 4—Me'chutiñe' oveca cien jụijya' mi'in, yiris na moñi' jụijya', ¿jam buty otejyi mi'in? ¿Jam adac me' mi'in faraj-jeyacsetaqui chum tajñi'ĉan mi'in mọ'in arajtac qui'tac arajtac jiyis in? Cavintum quevjajtiñe' mọ' moñis oveca mi'in jun' qui' chuc dạĉajtiñe'. 5- 6Aty dạĉajtiñe' jụijya' baquits tubajtiñe' bijbiche' mi'in, ma'jodye'tum aca'ya' jijijtuyebajtiñe' mi'in, judyeya' ji'vorvacsi pen'dye' mi'in judyeya' c̣hẹi'ya' bä'yity in, jéyacsi mi'in: “Ma'jotyebajsha' ĉaĉaij na aty dạĉan' yụ ọij moñis oveca jiquej”, me' yi mi'in. 7Me'dye chime', mu'in mạyedye'chety in muju'cha' ma'jotyete in yirity juchajtumtyi' muntyi' dyijyity juchajche' jụijya' chat caman' dyijyebantyi' Jen'dyes, uya'ya' ma'jotacsi in mu'in rụijtyity ĉútity in, me' tsan' arajtac qui'tac arajtac jiyity in, jam jemoñety dyijyity juchajche' ĉúti in. 8Yiris p̂en, mu'ya' yiri'tac ficha mọ', montaqui' na jụijya' yirity ficha anic cajotyiti' mọ'. Cavin ji'jä'naqui' mạijyity mọ', jäjäm'tum coyaqui' aca' mọ', quevaĉan' ficha ĉụi'dye dạcaĉan'. 9Aty dạcaĉan'ya' chat qui ji'vorvaqui' pen'dye' mọ' judyeya' c̣hẹi'ya' bä'yity in jéyacsi': “Ma'jotyibudyiĉam' ĉaĉaij nash aty dạcaĉan' yụ uts ficha moñity jiquej yụ”, jéyacsi'. 10Yụ jéyac me'dye chime' mu'in Jen'tyi' anjer in ma'jotyete in yirity juchajtumtyi' muntyi' me' dyijyity juchajche' jụijya' —jéyacsi Jesús. 11Chime'dye yi Jesús jéyacsi: —Mu'ya' jiquej yirity muntyi' pärä' ạva' mu'. 12Jäquity ạva' mu' cọdyetaqui jen' mu' jéyaqui: “Táta, q̂uin'dye jä'miij so'miti' räj ọij jedye' ji'chetacdye', mọ' so'mitis ra' tsan' mi säñiya' mi.” Jụjyi mu' jen' mu'in so'macsi ạva' mu' ji'chetacdyes jedye' mu'. 13Nojnoĉanya' mu' jäquity ạva' mu' ji'mincaqui räj ji'chetacdye' jedye' mu', moch qui jịjcaij, cạqui räj querec̣ham', yocsi'ĉan bä'yedye' jịjcaij. Anic ac̣hi' bä'yi mu'ĉan, ĉụi' räjjeyaqui querec̣ha shapudye'ya' mu', 14aty räj c̣hicon'jeyaqui aty mijam méqui' ji'shucdyiyam'. Chat qui ayij dáquis mọ'ĉan jac, jayej säcsedye' mọ'ĉan, chime'dye mu' chique' dáquis mu'ĉan. 15P̂eyete mu'ĉantyi' muntyi', mu'ya' qui carijtaqui. Mu' jayu'tyiyiti carijtacdye' ĉọjcapte cochij mu'. 16Mu'ĉan dáquis jị'ĉojtye' mu', mạ'je' tsan' jebacsebi cochis säcsedye' mọ'in, jam tyi so'mete säcsedye' in, där ñịbe' cạve' mu'ĉan. 17Chijäm' dyijyeban caman' mu', jäm' dyijyedye'tum yu'bun, yi ĉojtyi'ĉan mu': “Tátasya' aca' yụ mijam jụ'ñisĉan mạyedye' jayej säcsedye', dai' ji'shuc mọ'ya', chime'dye carijtaquitydyes mu'in, jam jayej mu'in. Yụ na úya' därsi' dáquis jị'ĉojtye' yụ. Jambi'dyem' säñi yụ, 18dam'dye jäm' ca'ñibun tátasya' aca' yụ, jéyaĉan ra' táta yụ: Táta, anic där juchatute Jen' yụ, judyeya' mi chime' juchatuye. 19̣Q̂uin' aty jam tupuj ạva' jítim, úñity ya'itactyi' qui ram' q̂uin' yu'tim, jéyaĉan ra' táta yụ.” 20Me'dye sacbun jen'si'ya' aca' jịjcaban. Mochdyem' tyibun taca' jaji'ĉujtuyibun jen' mu', anic ñịbe' jaĉuti. Shuj tyeij ji'rebaĉan ạva' mu', c̣hoben' tŝọ́taĉan, pụ'saĉan ạva' mu'. 21Yi ạva' mu' jéyaĉan táta mu': “Táta, anic där juchatute Jen' yụ, judyeya' mi chime', q̂uin' aty jam tupuj ạva' jítim”, jéyaqui jen' mu'. 22Mu' na jen' mu' yi jéyacsi úñity mu': “Cavinyejam', tuyemac jäm'tyi' quị'si' judyeya' sontica, judyeya' yujchedyes mu', jị'quibajmac uts ạva' yụ. 23Chime'dye tuvac cu'dye' chäi'si', bijojam' paj qui säcseja' ma'jobajsha' utsdyes ạvadyes yụ, 24ĉaĉaij na uts ạva' yụ moñity jiquej aty ca'ñibun tsunya' quivij, jeñety ca' säñi ĉọ́ja, mu'ya' na jiquej taca' tsạ'”, jéyacsi jen' mu'. Me'dye tiyacchui' feshtaij in, ma'jotaĉan ạva' mu' muntyi'. 25Mu' na tashchety ạva' mu' itŝij mu', quịjodye'ĉan mu'. Aty atsijbanya' quịjodye'ĉantyi' aca'ya' jijtuban, aty c̣hẹi'ya' se'vacsebi jimacdye' mu'in judyeya' ro'yacdye' mu'in. 26Mu' quịjodye'ĉantyi' atsij fayete yirity úñity, jéte: “¿Jun'taqui ca' mu'in in?” 27Vorjete mu' úñity: “Atyu' u ca'ñibun vojity mi, mu' qui jen' mi jutacsi paj qui ijai' in cu'dye' chäi'si', ĉaĉaij na jäm' atsijban, jam jedyeij mu'”, jéte mu'. 28Mu' tashchety vojity mu' aty se've' mọ' p̂eyacdye', fạ́coij tyeij mu', jam mạ'je' siti aca'ĉan. Chat qui mu' jen' mu' sacyi jéte tsan' paj qui siti mu'ĉan. 29Yi mu' ạva' mu', jéyaqui jen' mu': “Cạveva', jun'tum ra' yómodye' jeñej úñity carijtaqui yụ mídyes, mijam dam' farajjebiye p̂eyacdye' mi. Me' tsan' me' mijam qui nam' dam' ban'tyity chivo so'mitim paj qui yụ feshtaij pen'dye'tum yụ. 30Uts na ạva' mi ji'monbuntyi' querec̣ha mi me'taquistum p̂en in, venchudye'ĉandye mọmo', q̂uin'dyem' ijai' mi mọ' chäi'si' cu'dye', ma'jotyebajte mi.” 31Jen' mu' voryi: “Yụ jéye ạva', mi nash räjĉan yụ́tum bä'yi mi, judyeya' jedye' q̂uin' yụ räj mídyes mọ'. 32Mọ'dyes ra' tsun feshtayeja' yiri'ya', ĉaĉaij na uts vojity mi moñity jiquej, q̂uin' aty mu'ya' venchuban, jeñety säñi ĉọ́ja tsun, mu'ya' na jiquej taca' tsạ' mu'”, me' yi jen' mu'.

will be added

X\