Luke 13

1Aty me'si' atsij pạrej muntyi' in, ĉọshte in mu' Jesús, jéte in jun' chuc mu' ayo' Pilato ji'ijacsi pạrej Galileaĉantyi' muntyi' in, yoqui'dyem' ji'co'shaye' Jen'dyes u in. 2Jesús jéyacsi: —¿Mi'in buty me' ĉọcsi muju'cha' juchajtumtyi' in mu'in me' ijactyi' in jam jeñej mu'in yoctyi' Galileaĉantyi' in, me' buty ĉọcsi mi'in? 3Jam nash jun' me' in. Yụ jéyac, jam dyijyi juchajche' jụijya' mi'in, me'dye ra' mi'in chime', yojdye' mu'in u in, räj ra' jadyic mi'in. 4Me'dye mu'in chime' in yiri'tac q̂uen'ĉan jiyity jiquej in, cachjajitity aca' in. ¿Mi'in buty ĉọcsi jeñej muju'cha' juchajtumtyi' in, jam jeñej yoctyi' Jerusalénĉantyi' in, me' buty ĉọcsi mi'in? 5Jam jun' me' in. Yụ jéyac, jam dyijyi juchajche' jụijya' mi'in, me'dye ra' mi'in chime' räj ra' jadyic mi'in. 6Jesús yụ'tyeyacsi jị'ĉocdyes p̂eyacdye', jéyacsi: —Mu'ya' jiquej yirity me'chui'tyi' ova. Mọ'ya' chime' cätidye'ĉan ovaĉan yocsi' sacacdye' tịj mọ' higuera. Mu' a'tumtyi' ĉọ́que' mọ' higuera, mạ'je' tsan' jäcbi' väsh mọ', mijam qui nam' mọ'ya' yiris tibu' dạcbi'. 7Mọ'dyes qui mu' a' mu' ĉọcte mu' ĉọjcai'tyi' cätidye', jéte: “Aty chibin yómodye' atsij tsan' yụ ĉọ́quishan tsan' ọij sacacdye' yụ, mijam yiris tibu' väsh nạijbi' yụ. Jemoñe' yiristum p̂ạc, fibim' me' bu'va'joi' ọ́ĉan quịjodye'ĉan”, yi jajiti. 8Mu' na ĉọjcai'tyi' cätidye' vorjete: “Paj chum dam'dyety me' bu'yi' yirisdyety ra' yómodye', yụ ra' fuda'quetye', judyeya' ra' pịñitui' yụ. 9Väshi' jụijya' paj mọ'ya', jam ra' väshi' jụijya', chat qui ra' q̂uin'dyem' tyejoi' p̂ạc,” yi mu' ĉọjcai'tyi' cätidye'. 10Jị'jutyitidyesĉan mạyedye' mu' Jesús jị'chiyacsi vajmu'yaijĉan judío in. 11Mọ'ya' chime' yiris p̂en are'redye'tumsi', anic p̂ui'dis mọ', mijam quichyi' mi'i'ya', sọyo' jame'ti' yiri'tac q̂uen'ĉan jiyi' yómodye', me' bu'yi' mọ'. 12Cạve' mọ' p̂en Jesús faye' qui, je': —Ạva' q̂uin' chat ji'jiyaquim are'redye' mi. 13Chat qui mu' mem' toco'je' unyam'. Yédye'ĉandye mọmo' quichyeban' mọ' p̂en, chat qui tima'quete mu' Jen'. 14Mu' na tashche' bu'yity vajmu'yadye'-ĉantyi' mu' jị'fajqueyete ĉaĉaij na mu' Jesús jị'jutyitidyesĉan mạyedye' ji'chäĉan' mọ' p̂en. Yi qui mu' ayo' jéyacsi muntyi' in: —Jäbän nash mạyedye' carijtacdyesi' yụ'tac, mọ'ĉan chat tupuj atsij mi'in paj qui ji'chäcac mi'in, mijam ra' jị'jutyitidyesĉan mạyedye' atsij mi'in úĉan —jéyacsi in. 15Vorjajiti Ayo' tsun: —Anic ac̣hi' dyijyity mi'in, jäm' yu'ti tsan' mi'in. Mi'in na me' tsan' jị'jutyitidyesĉan mạyedye' dajjeyaquim' vóye mi'in, paj tsan' bórico mi'in, ji'tyetiñe' ojñi' mi'in. 16Yoj na dyijtutiñe' cu'dye' mi'in, ọij na q̂uin' p̂en jam dyijtutiñe' mem' ji'me'yetiñe', mọ' vóshi' Abrahamsi'. Yiri'tac q̂uenĉan jiyi' yómodye' jame'ti' sọyo' ja'are'retuti'. Tupuj paj qui ji'chäĉan' yụ me' tsan' jị'jutyitidyesĉan mạyedye' —jéyacsi Jesús. 17Voryedye'yam' mu' Jesús, tsịĉa' ji'tacsi mu'in fạ́quetety in. Mu'in na yoctyi' muntyi' in anic ma'jotyepte in jị'cavacdye' ferdye' mu'. 18Chime'dye Jesús jéyacsi: —¿Jedye' buty cätstye' ayo'bu'yedye' Jen'si' mu'?95 ¿Jedye' buty jị'ĉocdyes p̂eyacdye' tupuj yụ'tye' yụ? 19Mọ' jeñej bu'yi' yiris vej mostazas quịcsi' quịjodye'ĉan muntyis. Chịbi' judyeya' p̂añi', jeñej därsi' son me'qui'che' jịjcai' mọ', mọ'si'che' daca' dai' tị'i' jaijtyi' in. 20Cuvij jéyacsi Jesús: —¿Jedye' buty jị'ĉocdyes p̂eyacdye' tupuj yụ'tye' yụ ayo'bu'yedyedyes Jen'si' mu'? 21Mọ' jeñej bu'yi' ji'dujraquis pan mọ' bijtye'si' p̂en in panĉan. A na bijtacya' mọ' mọ'ĉan tas sajquen'jete mu' pan. 22Jesús cuvij mi'i Jerusalénĉan jịjcaij. Jị'chiyac-semjoij majmiya' bä'yity in, dai' bä'yedye' majmiyas cajñe' in, me' me' jị'chiyacsemjoij Jen'si' p̂eyacdye'. 23Yirity muntyi' jéte: —Jị'chiyacsity, ¿jam buty ra' dai' muntyi' c̣hoñi in? Jesús vorjete: 24—Me' nash, ịtsu'qui'ves nash mọ' chụi'dye' mạyedye'ches, yụ'tacac ferdye' paj qui tupuj siti mi'in ịtsu'quisya' chụi'dye', dai' ra' tsan' mạ'je' siti mu'ya' in jä'najquiqui ram' in, jam ra' jun'yi siti in. 25Jeñej yirity muntyi' aca'tumtyi' me'dye ra' yụ, ĉär'je' raij chụi'dye' pạrej ra' jorojya' mi'in mu'ya' ra' tacyaty mi'in. Me' ra' tsan' fayi mi'in faijtiĉa' yụ mi'in “Ayo' tsun, vanacjiyitiĉam' chụi'dye' mi”. Yụ qui na ram' vorjeyac mi'in: “Yụ jam chị́yeyac mi'in junaty ra' atsij mi'in.” 26Me' ra' tsan' dai' qui' jíva'tiĉa' yụ mi'in: “Tsun nash säcsi jiquej mítum, judyeya' chime' ji'chäyitiĉa' tsun jiquej ĉụi'si'ĉan bä'yedye' tsun”, yi ra' mi'in. 27Yụ ra' vorjeyac: “Yụ jam chị́yeyac junaty chuc mi'in, meijyevac mi'in ac̣hi'yity mi'in”, me' ra' jéyac yụ. 28Fer ra' tári mi'in, querechjeyaqui ra' modyin mi'in, cạvetinteya' mu' Abraham, judyeya' Isaac, judyeya' Jacob judyeya' räj urucyaty jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in, mu'in ra' Jen'ya' siti in, ayo'bu'yedye'ĉan mu', mi'in qui ram' va'cac jorojya'. 29Räj ra' pai'tyity atsij muntyi' in, pam'vety in, judyeya' sitichety tsun in, judyeya' jätisvety in, judyeya' rocvetaquety in, räj ra' mu'in Jen'ya' p̂utsquen'yi in, mu'tum ra' yiri'ya' säcsi in. 30Mu'ya' ra' chat yocve shupqui muntyi' in, pạrej mu'in uya'ya' bu'yity q̂uin' in, mu'in ra' muju'cha' bu'yi in, pạrej na mu'in muju'cha' bu'yity q̂uin' in mu'in ra' uya'ya' shupqui in —yi mu' Jesús jéyacsi. 31Aty me'si' atsij pạrej fariseo in, ĉọshte Jesús in, jéte in: —Dam'dye jäm' yocve jịjcava, ĉaĉaij na mu' ayo' Herodes mạ'je' ijan mi.96 32Jesús vorjeyacsi: —Tạij mi'in jecmac mu' väväjñity Herodes, jétinte ra' mi'in: “Yi mu' Jesús jin mi, Herodes: ̣Q̂uin' yụ ra' yejĉoij carijtaqui, ji'chäcacseban ra' muntyi' yụ, meijjetyetacsi ra' sọyo' yụ, jun' qui' chuc ra' ijaijya' carijtacdye' yụ, yi nash mu' Jesús jin mi”, jétinte ra' mi'in. 33Yejĉoij qui na ram' meijquejĉoij yụ q̂uin' judyeya' nojno, paj tsan' yocsi'ĉan mạyedye' jụijya', jun' qui' chuc dạquique' Jerusalén yụ, yóĉandyem' ujacseva'joijĉan jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' u in, yụ́mun ra' chime' mu'ĉan ujan yụ in —yi mu' Jesús. 34Táracsi Jesús mu'ĉantyi' in Jerusalénĉantyi' in, yi mu': —Där yụ táreyac mi'in Jerusalénĉantyi' mi'in, där ra' ñịbe' cạvetiñe' mi'in. Räj mi'in ijacsi mu'in jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in, judyeya' farajnacsi mijya' mi'in mu'in p̂eyacdye' cayinactyi' in. Jun'tum qui' tsan' mạ'je' yụ vajmu'ya'jeyac mi'in, jeñej yiris atava vajmọ'ya'jeyaqui' ạva' mọ' pavajĉan, jam qui nam' jun' jụjjitiĉa' yụ mi'in. 35Mọ'dyes där ra' ñịbe' cạvetiñe' mi'in, Jen' ra' va'quicnac mi'in, me'qui'dye ra' dyijtubunac bä'yedye' mi'in. Chime'dye aty ra' jam quivij cavibudyiĉa' yụ mi'in, jun' qui' chuc aty ra' ayijya' tupudye', tiĉun'dyiĉa'ya' ra' yụ mi'in, jítiĉa' ra' mi'in: “Anic ñịbe'jeyactyi' Jen'ya' mi, mi nash jutactyi' Jen'tyi' mi”, me' ra' jítiĉa' yụ mi'in, chat q̂uin'dyem' ra' cavibudyiĉa' yụ mi'in.

will be added

X\