Luke 10

1Aty me'si' mu' Ayo' tsun tsim'tacsi yävätidye' qui'tac pärä' jiyi in, mu'in jutacsi paj qui tashi räj socor'jeyacsi bä'yedye' in, yóĉandyem' ram' jịjcaij Jesús u, cäts pärä' pärä' jịjcaij jutacsi. 2Jesús jéyacsi: —Anic dai' mu'ya' jambi' se've'tyi' p̂eyacdye' in, jeñej därsi' quịjodye' me' in jayej muntyi' vädaquity mu'ĉan in. Cọdyetinte ra' Jen' paj qui mu' jutacsi muntyi' vädaquity in, ĉaĉaij nash mu'dye Jen' a' mọ'. 3Tạij mi'in voro'tacseĉam', yụ juteyac mi'in jeñej bu'yi oveca mi'in chidyi'ĉanya' vajedyedye' mi'in. 4Jam ra' cạqui majmiyadyes jedye' mi'in, mijam ra' víquis mi'in, mijam ra' querec̣ha, mijam ra' yujches chime' mi'in. Jam ra' meñi majmiya' vorjeyacsi muntyi' täjacsi jụijya' mi'in. 5Jụ'ñisĉan chuc aca' dyäqui jụijya' mi'in, tashi ra' vorjeyacsi mi'in mu'ĉantyi' in. Yi ra' vorjeyacsi mi'in: “Tsun cọdyete Jen' paj qui jäm'yedye' me'chutiñe' mi'in”, me' ra' jéyacsi mi'in. 6Jam ashyity mu'ĉantyi' jụijya' in, cạ̈tsi' ra' mọ' p̂eyacdye' jéyacsis mi'in. Jam jäm'yi jụijya' in, jam ra' cạ̈tsi' mu'indyes p̂eyacdye' in. 7Yóĉandyem' dyäqui u mi'in, taĉan ra' mu'ĉan mi'in, jam ra' pai' dyädyäquejoij mi'in, mu'in ji'säcsinacya' in, jedye' chuc säcsedye' jụijya' so'minac in, jebetiñe' ra' mọmo' mi'in, ĉaĉaij na mọ' bijodye' mu' carijtaquitysi' Jen'dyes. 8Ventyectiñe' jụijya' yiris bä'yedye' mi'in, tiĉuñinac aca'tumtyi' jụijya' in paj qui mu'ĉan dyäqui mi'in, jemoñe' jebetiñe' mi'in jedye' chuc so'minac jụijya' in. 9Chime' ra' ji'chäcacseban mi'in are'reijtyi' bä'yedye'ĉantyi' in judyeya' ra' voro'tacsi mi'in jéyacsi mi'in: “Jen' aty ra' ayo'bu'yi mi'indyes”, me' ra' jéyacsi mi'in. 10Ventyectiñe' jụijya' yiris bä'yedye' mi'in, mu'ĉantyi' in jam tiĉuñinac jụijya' in, jemoñe' cayeĉan jịjcaij mi'in, mu'insi'ya' ra' vej jéyacsi mu'ĉantyi' mi'in: 11“Paj tsan' mọ' jac yujches tsun ọijsi' bä'yedyes mọ', chischisjeyactaqui ra' tsun, jị'ĉocdyes anic va'cac bä'yi mi'in. Chịj qui na ram' mi'in aty c̣hẹi'ya' ayo'bu'yi Jen' mi'indyes”, me' ra' jéyacsi mi'in. 12Yụ jéyac, aty ayijya' tupudye' Jen'si' mu', jị'cäts yụ'tacsi ra' juchadye'ya' muntyi' in, anic ra' mọjo'cha' därsi' va'tacdye' Jen' so'macsi mu'in jam tiĉuñinactyi' q̂uin' in, ọya'ya' ra' Sodomaĉantyidyes in —Jesús jéyaqui tsim'tactyi' mu'. 13—¡Där ra' ñịbe' cạvetiñe' mi'in Corazínĉantyi' mi'in judyeya' Betsaidaĉantyi' chime' mi'in! Me' tsan' därsi' ferdye' jị'caveyac yụ, uts na jam dyijyi juchajche' mi'in. Jo'mes jị'caveyacsi ferdye' jụijya' yụ mu'in Tiroĉantyi' in judyeya' Sidónĉantyi' jụijya' in, jam ra' mụi' dyijyaque juchajche' in, a vuty p̂oc̣hi'c̣hiijtyi'ĉan quị'si' cofjiti u in, judyeya' chimya' bucjiti jo'no'che' chime' u in, me' me' jị'ĉocdyes aty dyijyi juchajche' in. 14Mi'in na jam me' dyijyi, mọ'dyes aty ayijya' tupudye' Jen'si' mu', aty ra' jị'cäts yụ'tacsiya' juchadye'ya' muntyi' in, därsi' ra' va'tacdye' Jen' so'minac mi'in, jam jeñej mu'in Tiroĉantyi' in judyeya' Sidonĉantyi' in, uya'ya' ra' mu'in in. 15Mi'in na Capernaumĉantyi', mi'in buty dyijyi anic ra' muju'cha' yụ'tac mi'in, jam, jam ra' jun' me' mi'in, mu' ra' Jen' va'quicnac mi'in, dadam' ra' uya'ya' yụ'tac mi'in —Jesús yi p̂eyacsi bä'yedye'ĉantyi' in jam chiquetety in. 16Quivij jéyacsi mu'in cạptety p̂eyacdye' in: —Tyi chuc se'vibunactyi' p̂eyacdye' in, yụ́si'mun se'vibun yụ in, tyi chuc jam se'vibu-nactyi' p̂eyacdye' mi'in, me'dye ra' yụ́si' p̂eyacdye' jam se'vibun yụ in, tyi chuc jam se'vibun p̂eyacdye' yụ in, mu'in jam se'vete in mu' jutintyi' yụ —jéyacsi Jesús. 17Aty me'si' jụijya' in, mu'in yävätidye' qui'tac pärä' jiyity in jutactyi' Jesústyi' mu' ca'ñibun in, anic ma'jodye'tum atsijban in. Jébajte in mu' Jesús: —Räj sọyo' chime' chäquibun p̂eyacdye' tsunsi' in, aty ji'jäcbiyacya' tịj mi. 18Jesús vorjeyacsi: —Anic nash me', ĉaĉaij nash mu' Satanás aty va'cactyi' mạyedye'che', yụ cạvete jiquej va'cacya' jeñej yiris venai'yis me'yetaqui jọ'chaij. 19Me'dyes yụ so'meyac ferdye' paj qui mọ' ñútyinac jiquej mi'in, me' qui tsan' nas yútyetinte jụijya', paj tsan' ijtyiquij, aty jam qui jedye' ra' jun'tyinac. Ferdye' mi'in tupuj ji'penbi' sọyos ferdye' mọ'. 20Me' tsan' me' chäquinac q̂uin' sọyo' in, jam qui na ram' mọ' ma'jotyetiñe' mi'in, mọ' ram' ma'jotyetiñe' mi'in aty sánac tịj mạyedye'che' mi'in. 21Aty me'si' mu' Jesús anic ma'joij mu' Jen'si'tum Ạ'edye' mu'. Yi mu' Jesús jéte Jen': —Yụ́tyi' Jen', mi nash ayo'bu'yi jacche' judyeya' mạyedye'che', yụ yoshoropaij jéye mi, mi nash jị'chiqueyacsim ọij dyijyedye' mi mu'in jam chị́dye'tumtyi' in. Mu'in qui nam' chị́dye'tumtyi' in judyeya' dyijyedye'tumtyi' ĉútity in, jam jị'chiqueyacsim. Ọij dyijyedye' mi Jen', ĉaĉaij na me' mạ'je' mi. 22Chat qui mu' Jesús jéyacsi mu'yaty in: —Jen' yụ räj yụ'tyiyin jiquej yụ räj me'chui' yụ ayo'bu'yedyes yụ. Jam yirity tyi chäyin yụ in, me'dye Jen' mọmo' chäyin yụ. Chime'dye Jen' jam yirity tyi chị́yete, yụ mọmo' Ạva' mu' chị́yete yụ. Chime'dye jụ'ñity chuc yụ mạ'je' jị'chiqueyacsi paj qui chị́yeteve in mu' Jen', mu'in mọmo' tupuj chị́yete in —yi jéyacsi Jesús. 23Caman'yi cạvi jị'chiyactyi' mu', caminve jéyacsi: —Där ma'joij mi'in ọij cạvetiñes q̂uin' mi'in. 24Dai' mu'ya' jiquej in urucyaty muntyi' in, ayo' in judyeya' jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' chime' in, mu'in mạ'je' tsan' cạve' in ọij cạvetiñes q̂uin' mi'in, jam qui nam' tupuj cạve' jiquej in. Chime'dye mạ'je' tsan' se've' in ọij p̂eyacdye' se'vetiñes q̂uin' mi'in, jam qui nam' tupuj se've' in —jéyacsi Jesús. 25Yirity muntyi' jị'chiyacsity yụ'tacdye' atsij ĉọshte mu' Jesús, mạ'je' tsan' ji'pente Jesús p̂eyacdye'ya' mu'. Mu' muntyi' jéte: —Jị'chiyacsity, ¿jedye' buty jemoñeij paj qui tupuj Jen'ya' bä'yi yụ? 26Jesús vorjajiti: —¿Jätäjyi' ca' Jen'si' yụ'tacdye' mu'? Aty ca' p̂eye' mi, ¿jätäjyi' ca'? 27Mu' jị'chiyacsity yụ'tacdye' mu' vorjete: —Me' yi': “Mạ'jemac fer mu' Jen' Ayo' mi'in, räj ĉojtyi' mi'in, judyeya' ạ'edye' mi'in, judyeya' ferdye' mi'in, judyeya' dyijyedye' chime' mi'in.” Chime'dye yi': “Mạ'jeyacsevac fer chätidye' mi'in, yojdyem' ĉụi' mạ'jiti u mi'in, me' ra' mạ'jeyacsi mi'in”, yi' mọ' sánacdye' —jéte. 28Jesús vorjajiti: —Anic rụij yi mi, me' chique' jụijya' ọij p̂eyacdye' mi, chat ra' Jen'ya' bä'yi mi. 29Mu' na jị'chiyacsity mạ'je' tsan' rụij shupqui Jesússi'ya' vej mu', mọ'dyes qui jéte Jesús: —¿Tyijtyi bu ra' chätidye' mạ'jeyaqui yụ? 30Jesús vorjajiti: —Jụdyej yụ ra' jéye. Mu'ya' jiquej yirity muntyi' roi'je' jịjcai' mọ' majmi Jerusalénĉansi' Jericóve jịjcaij. Majmiya' rébacsi ac̣hi'yity in, tapjete in, räj c̣hon'-jetyete taptete vatyquej mu'ya' in c̣hon'jetyete quị'si' in, räj jäctyete in, judyeya' jäm' yụ'te pa'quete in, aty jam yi yụ'te in, araj säñi yụ'te in, chat qui farajjetacte in jọban qui in. 31Ĉụi'dye yirity atsij cudyitity Jen'che', me' tsan' cạvete are'jise in, mijam qui nam' mu' ñịbe' ĉọ́te, jeijmuñim' cajñete. 32Chime'dye yoctyi' atsij Levíty vóshi' mu'. Me' tsan' mu' cạvete chime', jeijjemcate mọmo' cajñete. 33Jä'quiij yoctyi' atsij, Samariaĉantyi' mu'.88 Mu'ya' nạijte ñịbe' ĉọ́te ĉojtyi'ĉan. 34C̣hẹi'ya' tŝọ́tyete mu', pịñitute aceiteya' judyeya' vinoya' judyeya' panjepte are'redye' mu'. Chat qui ji'foquin'te bóricoche' mu', dyäquedye'ya' cạte, mu'ya' ĉọjcate. 35Nojno mạyedye' mu' Samariaĉantyi' muntyi' so'mete pärä' ficha mu' a'tumtyi' dyäquedyes, judyeya' jéte: “Ĉọjcame yụ́dyes uts muntyi', jam tupuj jụijya' uts querec̣ha yụ, aty ra' ca'ñibunya' yụ, yụ ra' räj ya'ityeban' mọ' ĉọjcacdye' mi”, yi mu' Samariaĉantyi' muntyi' jéte. 36Jesús chime' jéte mu' jị'chiyacsity: —Mu'in chibin muntyi' in cạvetety in mu'in me'tety in, ¿jụ'ñity buty chätidye' bu'yity mu'? 37Vorjete mu': —Mu' ñịbe' ĉọ́tety. Vorjajiti Jesús: —Anic me', me'dye ra' mi bä'yi chime'dye yojdyem' mu' u. 38Jesús jị'chiyactyi'tum mu' cuvij mi'eban in. Ventyeque' in yiris bä'yedye', mọ'ĉan yiris p̂en bä'yi', Marta tịj mọ', mọ' tiĉuñete. 39Mọ'ĉan chime'dye Martas voji' mọ', María tịj mọ'. Jesústum bu'yi' bä'yi' se'veva'bite p̂eyacdye' mu'. 40Mọ' na Marta jam mọ' jäm' ĉọi' ĉaĉaij na mọ' cajotyiti' dyijtuqui' ĉụi'si' carijtacdye' mọ'. Mọ'dyes qui jéte Jesús: —Jam cavibuti' voji' om, mijam méqui' ñútyin yụ, yiris mọmo' carijtaqui' yụ. Jéva' mi paj qui mọ' ñútyinve yụ. 41Vorje' Jesús: —Marta, Marta, anic nash cajotyiti' dyijtui' jedye' mi. 42Yiris mọmo' ra' jemoñe' mọjo'cha' dyijtui' mi, yojdyem' ọij María o dyijtui' ọij p̂eyacdye', mọ' mọjo'cha' jemonacsi', mọ' ra' jam chutac —je' Jesús.

will be added

X\