John 3

1Mu'ya' jiquej judíoty ayo' mu'in, Nicodemo tịj mu', fariseosĉantyi' ñuru'tyity mu'. 2Uts ĉọcte tsedyedye' mu' Jesús jéte: —Jị'chiyacsity, tsun cạvepyac ferdye' mi, mọ'dyes chị́yeyac mi Jen'tyi' jutactyi' mu' paj qui jị'chiyacsi muntyi' mi. Jam me'chupte Jen'si' ferdye' jụijya' mi, a vuty jam tupuj me' jị'caveyacsi um ferdye' mi —yi mu' Nicodemo jéte Jesús. 3Jesús jéte: —Yụ jéye, tyi chuc jam na'ebantyi' quivij, mu' ra' jam jun' nạijbite Jen'si'ĉan ayo'bu'yedye' mu' —yi jéte. 4Yi Nicodemo jéte: —¿Jun' bu ra' me' na'eban quivij tupuj yirity isho'? ¿Tupuj buty sisan tse'si'ĉan a' mu' paj qui quivij na'eban mu'? 5Vorjete Jesús: —Yụ jéye, a'ĉan mọmo' na'i jụijya' mu' muntyi', mọ' jam ya'i' paj qui Jen'ya' bä'yi, jemoñe' Jen'si'ĉan Ạ'edye' mu' na'i, me' ra' chat Jen'yadyety ayo'bu'yedye'ĉan mu'. 6Mu' na tse'ĉan na'ity, me'chuqui a' mu', Jen'si'ĉan qui na Ạ'edye' na'i jụijya' mu', me'chupte Jen'si' Ạ'edye' mu', mu' chat Jen'yadyety. 7Jam ra' äjjibutim ọij p̂eyacdye' jéyes yụ q̂uin': “Jemoñe' na'eban quivij mi.” 8Jesha', tyi'mu jun'vevej ĉụi' mọmo' fujyi. Me' tsan' se'vete mi, jam qui nam' jun' chịj mi jun've chuc jijtuij mu' tyi'mu mijam chịj chime' mi juna' chuc ra' jịjcaij. Me' bu'yi'dye chime' Jen'si' Ạ'edye' mu' mijam jorojĉan jun' bu'yi' chuc mu'in na'ebantyi' in. 9Nicodemo jéte: —¿Jedye' buty cại' mọ' p̂eyacdye'? 10Vorjete Jesús: —Yoj na jị'chiyacsi mi Israeltyi' vóshi' in, ¿jun' qui dash jam chique' mi ọij ji'chäyitidye'? 11Yụ anic jéye, ọij ji'chäyitidye' p̂eyacdye' jéyacsi' tsun mi'in, ọij anic rụijsis, mọ' cạves tsun, mọ'dyes tsun jéyac, mi'in qui nam' jam anicyi. 12Me' tsan' ọ́ches jacches p̂eye' yụ ji'chäyitidye'ĉan yụ, mi'in qui nam' jam anicyi, chịdyem' mạyedye'ches p̂eye' jụijya' u yụ, dadam' ra' muju'cha' jam anicyi mi'in. 13Mijam jụ'ñity mạyedye'-che' jịjcaij, me'dye yụm' yirity Anictyity Muntyi' yụm' yirity mạyedye'chety jijtuijtyi' yụ, yóche'dyem' bä'yi uij. 14Moisés jiquej cäjyasĉan jac mu'ĉan che've yụ'tye' sonche' mọ' nas bu'yis yiris jäm'tacdye', paj qui cạve' muntyi' in, paj qui c̣hoñi in. Me'dye ra' yụ chime' Anictyity Muntyi' yụ che've ra' yụ'tac yụ sonche', 15paj qui räj tyi chuc anicjintyi' yụ in mu'in ra' räjĉan tsạ' bu'yi Jen'ya' in —yi mu' Jesús jéte mu' Nicodemo. 16Mu' Jen' fer mạ'jeyacsi jacchety muntyi' in, me'dyes qui mu' yụ'taqui mu' yiritytyity Ạva' mu'. Tyi chuc anicjete in mu'in ra' jam cạve' sän'dye' in, räjĉan ra' Jen'ya' bä'yi in. 17Jen' jutaqui Ạva' mu', jam paj qui va'tacdye' so'macsi jacchety muntyi' in. Dam'dye mu' jutaqui Ạva' paj qui mu' ji'c̣honacsive muntyi' in. 18Tyi chuc anicjeptety Jen'tyi' Ạva' in, mu'in aty jam va'tacdyety in, mu'in na jam anicjeptety in, mu'in aty yụ'tac in va'tacdyety in, ĉaĉaij na jam anicjepte in Jen'tyi' Ạva' mu', yiritytyity mu'. 19Me' tsan' úche' jijtuij mu' mạijchucsity muntyi', uts na jam jụjjete in, tojmadyem' ma'jotye' in, mọ' qui nam' mạijquedye' mu' jam ma'jotyepte in ĉaĉaij na mọ' jorojĉanjeyacsebi' a'c̣his dyijyedye' mu'in. Mọ' ji'me'tacsi' va'tacdye'ĉandyety in ĉaĉaij na jam jụjjete in. 20Tyi chuc a'c̣his dyijyedye' cại'tyi' jụijya' in, mu'in fạ́quepte in Jen'si' mạijquedye' mu', mijam mạ'je' ĉọcte in ĉaĉaij na mu'in jam mạ'je' in paj qui jam jorojĉan jeyacsebi a'c̣his dyijyedye' mu'in. 21Mu'in na rụijsis dyijyedye' cại'tyi' in ĉọcbite mu'in Jen'si' mạijquedye' in, mọ' jorojĉan-jeyacsebi' dyijyedye' mu'in ĉaĉaij na mu'in cạpte Jen'si' dyijyedye' in. 22Aty me'si' Judeave qui jịjcaij mu' Jesús jị'chiyactyi'tum mu'. Juñucsi' mu'ĉan mạyedye' in, chojtacsi muntyi' in. 23Chime'dye mu' Juan Enónĉan chojtacsi muntyi' in ĉaĉaij na mọ'ĉan jam jayejyi' ojñi'. Ĉọcte mu'in muntyi' in ji'chojti Juanya' in. Enón c̣hẹi'ya' yocsi' bä'yedye' Salim. 24Jambi'dyem' ĉär'tac mu' Juan jiquej. 25Pạrej Juantyi' jị'chiyactyi' mu' yiritytum judío jítidyeij in, ji'chojtidye' p̂eye' in. 26Chat qui ĉọcte Juan jéte in: —Jị'chiyacsity, mu' pen'dyetutety mi nopej Jordán jiquej, mu' p̂eijtety mi, mu' nash Ji'c̣honacsity, yi mi jiquej, mu' chime' chojtacsi muntyi' q̂uin', anic mu' muju'cha' cäc̣hä'chute muntyi' in, jam jeñej mi, uya'ya' cäc̣hä'chun in —jéte in. 27Jéyacsi Juan: —Jen'dye so'macsi cäts yirityityij mọ' carijtacdyes mu'in. 28Mi'in jiquej se'vibutiĉam' p̂eyacdye' yụs mi'in, yi yụ jiquej jéyac: “Jam nash yụ Ji'c̣honacsity muntyi', yụ nash jutactyi' bu'yi mọmo' paj qui yụ jä'mij jäm' yụ'bite majmi mu'si'”, yi yụ. 29Yojdyem' mu' vämity muntyi' u mu' me'chui' mọ' p̂en, mu' na pen'dye' mu' ma'joij se'vepteya' p̂eyacdye' vämitysi'. Me'dye yụ chime' ma'jotye' yụ ĉaĉaij na dai' cäc̣hä'chute Jesús in. 30Mu' ra' yejĉoij muju'cha'quejĉoij, yụ na ra' meij uya'ya'quejĉoij —jéyacsi mu' Juan. 31Mu' mạyedye'chety muntyi' anic muju'cha' bu'yi, mu' na úchety jacchety, jacches mọmo' chị́dye' me'chui'. Mu' na mạyedye'chety muntyi', räj mu' muju'cha'tacsi. 32Mu' jị'chique-yacsi muntyi' in se'ves judyeya' cạves mu', mu'in qui nam' muntyi' in, me' tsan' se'vete in, jam qui nam' anicjepte p̂eyacdye' in. 33Mu'in na anicjetety in, mu'in chịj in anic rụijtyity mu' Jen', judyeya' rụijsis p̂eyacdye' mu'. 34Mu' anictyity Jutactyi' Jen'tyi' mu', mọm' p̂eyepte Jen'si' p̂eyacdye' mu', ĉaĉaij na Jen' jaso'miti ĉụi'si' Ạ'edye' mu', anic mọjo'cha' mọ'che' so'mete. 35Jen' mạ'jeyaqui Ạva' mu' judyeya' yụ'te paj qui mu' räjdyes ayo'bu'yi. 36Tyi chuc anicjepte Jen'tyi' Ạva' mu', mu'in ra' Jen'ya' bä'yi in. Mu'in na jam se'veptety Ạva' in, mu'in ra' jam jun' Jen'ya' bä'yi in, va'tacdye'ĉan ra' in, Jen' ra' me' so'macsi ñịbedyes.

will be added

X\