John 21

1Aty me'si' mu' Jesús cuvij ji'caviti jị'chiyactyi'ya' mu', sinve tsique' Tiberias mu've ji'caviti mu', Galilea chime' tịj mọ' tsiques. Me' ji'caviti mu'inya' in: 2Räjdye mu'ya' tsudyujñiti in mu' Simón Pedro, judyeya' mu' Tomás, Epoj jétety in, judyeya' mu' Natanael, Canáĉantyi' mu', mọ' Galileaĉansi' bä'yedye'. Mu'ya' chime'dye pärä' ạva' mu' Zebedeoty, judyeya' chime' yoctyi' pärä' jị'chiyactyi' mu'. 3Mu'ya'dye mu' c̣hon'je' p̂eyacdye' mu' Simón Pedro, jéyacsi: —Tạbi ra' yụ. Vorjete mu'in in: —Tsunmun ra' chime'. Me'dye p̂ai'joij covambache' in, dyutsen' tsedyedye' tạbi tsan' in, mijam qui nam' yiris jäque' tạbedye' in. 4Aty nạijjoi' rụi'cujcuj vatyquej sinve ji'caviti mu' Jesús, mu'in na jị'chiyactyi' mu' jam chị́yete in. 5Meijtucsi jéyacsi: —Chätidye', ¿jam jäctiñe' tạbedye' u? —jéyacsi. Vorjete in: —Jam u. 6Jesús jéyacsi: —Va'quecvac quivij sạji' mi'in tacvetaque covamba mi'in, me' ra' chat jäctiñe' —jéyacsi. Me'dye va'queque' in tacvetaque covamba, rumen' vatyquej jäque' in, bän' tŝọi' sạji'ĉan mu'in, aty jam jun' che'te' in. 7Mu' jị'chiyactyi' Jesústyi' mu', mu' fer jạma'jajitity yi jéte Pedro: —Ayo' na jiquej mu' —jéte. Pedro se've' mọmo' mọ' p̂eyacdye' jun' chuc mu' Ayo' jiquej, chat qui mu' Pedro me'ĉandye cofjibun coftyityĉan mu', ĉaĉaij na cädäj tạbi, chat qui roi'yi ojñi'ĉan ĉọcte mu' Jesús. 8Mu'in na yoctyi' jị'chiyactyi' mu' tacche' mu'in covambache' in, meij mọmo' mu'in joi'dyi in, bube' jịjcaqui sạji' mu'in chijäm' jámanvejoij in. Jam moch bu'yi in cạvete in mu' Jesús, yiri' cien metro me'si' bu'yi moch. 9Sojquiti in chat qui p̂ai'joij in, dạquicte in mu' Jesús farayeva'joij tạbedye' judyeya' mu'ya' pan chime' mu'. 10Jesús jéyacsi: —Tuvac tạbedye' mi'in mọ' jäctiñes —jéyacsi. 11Mu' Simón Pedro quivij covambache' jijtuban, bubeban' sạji' mu'in, jámanche' jịjijcaye' mu'. Anic shach mọ'ĉan tạbedye' in, yiri' cien ĉanam' qui'tac chibin jiyi', me'si' jäcacsi in yedyej därmunsi' in. Me' tsan' me'yi' javqui' jam qui nam' shẹi'yi' mọ' sạji' mu'in. 12Jesús jéyacsi: —Atsijam', dam'yejam' chum mi'in —jéyacsi. Mu'in jị'chiyactyi' mu' jam mạ'je' jéte in: “¿Tyi mi u?” ĉaĉaij na chị́yete in mu' Ayo'. 13Mu' qui Jesús jäcte mu' pan so'macsi, judyeya' tạbedye' chime'. 14Aty ọij chibin qui' ji'cavibun Jesús jị'chiyactyi'ya' mu', aty vañinyebanya'. 15Aty me'si' säcsi in chat qui mu' Jesús yi jéte Simón Pedro: —Mi Simón, Juantyi' ạva' mi, ¿mi buty muju'cha' mạ'jitim, jam jeñej uts yoctyi' in? —jéte. Pedro vorjete: —Anicdye u me' Jị'chiyacsity, mi chäyitim jun' chuc mạ'jeye yụ —jéte. Jesús jéte: —Ĉujcabuti' ram yụ́tyi' oveca in —jéte. 16Quivij yi Jesús jéte Pedro: —Mi Simón, Juantyi' ạva' mi ¿mi buty fer mạ'jitim? —jéte. Vorjete Pedro: —Anicdye u me' Jị'chiyacsity, mi chäyitim yụ muju'cha' mạ'jeye —jéte. Vorjete Jesús: —Ĉujcabuti' ram yụ́tyi' oveca in —jéte. 17Cuvij yi mu' Jesús, chibin qui' jéte mọ'dye p̂eyacdye': —Mi Simón, Juantyi' ạva' mi, ¿mi buty fer mạ'jitim? —jéte. Mọ' mu' jaji'tariti mu' Pedro ĉaĉaij na chibin qui' jéte mu' Jesús: “¿Mi buty fer mạ'jitim?” Chat qui yi mu' Pedro vorjete: —Mi nash räj chịj Jị'chiyacsity, chäyitim yụ anic mạ'jeye —jéte. Vorjete Jesús: —Ĉujcabuti' ram yụ́tyi' oveca in. 18Yụ anic jéye, nanatydyem' jiquej mi anic jäm' yu'ti cäti mi, sacje' mi juna' ĉụi' nati mi, jun' chuc mạ'je' jäm'taqui mi, me' mi. A na ra' isho' jụijya' mi, mi ra' chụi'jeyacsi un mi aty saptyinya' in, chat qui ra' juna' ĉụi' can in, me' ra' tsan' jam mạ'je' mi —jéte Jesús. 19Rụijdye mu' yi Jesús jéte mu' Pedro jun' chuc ra' ijac mu', Jen'dyes ra' ji'me'te in, me' ra' mu' jorojĉanjepte mọ' fer bu'yedye' Jen'si' mu'. Chat qui yi mu' Jesús jajiti Pedro: —Cäc̣hä'chuti' mọmo' —jéte. 20Caman'yi cạvi mu' Pedro cạvete meij jijtuij yoctyi' jị'chiyactyi' mu', mu' fer jạma'jajitity, mu' cạ̈r'yejĉojĉoijtyi' Jesúsya' jiquej, yoqui'dyem' säcsiya' feshtadyes jiquej u in, mu' jétety jiquej: “¿Tyi buty ra' me' ji'me'tyin mi?” jétety jiquej, mu'dye mu' cạvete Pedro. 21Pedro jéte Jesús: —Uts na q̂uin' meij jijtuijtyi', ¿jun' bu ra' mu' jábiya'? —jéte. 22Vorjajiti Jesús: —Yụ mạ'je' jụijya' paj qui mu' yejĉoij tsạ' bu'yi jun' qui' chuc ca'ñibunya' yụ, jam jedyedyety jemoñe' chịj mi. Mi na cäc̣hä'chuti' mọmo' —jéte. 23Ọij p̂eyacdye' tse'ejĉoi' jị'chiyactyi'ya' mu' jítidyeij in, “Uts pen'dye' tsun jam ra' säñi.” Mu' na jam me' yi Jesús, me' mọmo' yi mu': “Mạ'je' jụijya' yụ paj qui yejĉoij tsạ' bu'yi jun' qui' chuc ca'ñibunya' yụ, jam jedyedyes jemoñe' chịj mi”, me' mọmo' yi. 24Uts jạma'jajitity jị'chiyactyi' Jesústyi' mu', mu'dye räj cạve' ọij chat qui sáñe' mu' jun' chuc cạves mu', chị́yepte tsun anic rụijsis räj sáñe'si' mu'. 25Jun' qui' taca' mọ'ya' yocsi' carijtacdye' Jesússi' u mu' jam qui nam' mọ' sánacsi' ọ́ĉan. Ñäp jụijya' sánac mọ', a vuty jam jun' vav o ọij jacches quirca in, me' ĉúti yụ.

will be added

X\