John 18

1Jesús aty me'si' cọdyete Jen' chat qui shupqui jị'chiyactyi'tum mu', nopej jinac jịjcaij in, Cedrón tịj mọ' jinacsi', cätidye'ĉan jịjcaij mu've in jị'chiyactyi'tum mu'. 2Judas, jaji'mincatity Jesús, jäm' chị́ye' mu' mọ' cätidye' ĉaĉaij na taĉantyi' mu' Jesús vajmu'yaijĉan in jị'chiyactyi'tum mu'. 3Atsij mu'ĉan mu' Judas cạcsi väc̣hä'tyity in Romaĉantyi' in yirity ñuru' in, judyeya' mu'in pạrej yụ'tactyi' ĉọjcai'tyi' in Jen'si' aca' mu', mu'in na jutactyi' mu'in tashche' cudyitity Jen'che' in judyeya' fariseo in. Atsij in chutidyestum coc̣hino mu'in judyeya' chime' mạijyis mu'in. 4Mu' na Jesús ĉụi' chịj räj jedye' chuc ra' jị'ĉojtye' ñịbedyes mu'. Mu' ji'rebeĉunacsi jéyacsi: —¿Tyi ca' quevtinte mi'in? 5Vorjete mu'in in: —Jesús Nazaretĉantyi', mu' nash quevte tsun —jéte in. Vorjeyacsi mu' Jesús: —Yụ nash —jéyacsi. Mu'ya' mu' chime' Judas, mu' jaji'mincatity Jesús. 6Mu'in se'vepte in Jesússi' p̂eyacdye' mu', yi mu' “Yụ nash”, yósi'dyem' mu'in u in me'si'dye päcä' mi'eban in, me'tumdye päcäcä' tŝọij in. 7Cuvij jéyacsi Jesús: —¿Tyi ĉaĉaij quevtinte u? Vorjete in: —Jesús u Nazaretĉantyi', mu' u quevte tsun —jéte in. 8Vorjeyacsi Jesús: —A baja' jéyac, yụ́dye nashu'. Yụ quivdyiĉa' jụijya' mi'in, paj mu'ya' uts pen'dye' yụ in, paj jọban mu'in in —jéyacsi Jesús. 9Aty me' yi mu' Jesús paj qui cạ̈tsi' p̂eyacdye' mu', yi mu' jiquej: “Yụ́tyi' Jen', mijam yirity ji'monacsi yụ mu'in so'mitity mi”, yi jiquej mu'. 10Mu' na Simón Pedro c̣hav' mu'si' coc̣hino chutidyes mu'. Me'ĉandye sanjeyaqui vatyquej coc̣hino, siscajcate mu' muntyi', jai'jebite tacves chun mu' Malcosi', úñity mu' tashchety cudyitity Jen'che'. 11Yi jajiti Jesús mu' Pedro: —C̣hav'taĉada coc̣hino mi, ¿jam adac chịj mi jị'ĉojtye' nash raij mọ' so'minsi' ra' Jen' yụ? Jam ra' jun' c̣honchui' yụ —jéte Jesús. 12Chat qui mu'in väc̣hä'tyity in ayo'tumdye mu'in judyeya' mu'in yụ'tactyi' ĉọjcai'tyi' Jen'si' aca' in, tapjete Jesús in judyeya' sapbite un in. 13Cạte in Anássi'ĉan aca' ishosĉan, tyúñe' mu' Caifástyi' mu' tashche' cudyitity Jen'che' mọ' yómodye' jiquej. Mu' Anás cudyitity Jen'che' chime'. 14Mu'dye Caifás jéyacsity jiquej judío in: “Dam'dye jäm' yirity muntyi' säñi räjtumdyes muntyi' tsun paj qui jam räj tsun me'jisin' Romaĉantyi' in”, yi jiquej mu'. 15Aty cạte in mu' Jesús, mu' Simón Pedro yoctyi'tum jị'chiyactyi' Jesústyi' mu' cäc̣hä'chute in mu' Jesús. Mu' yoctyi' jị'chiyactyi' mu', jachäyiti mu' tashche' cudyitity Jen'che', mọ'dyes qui ji'siste in Jesústum p̂ejya' ayo'si'ya' aca' mu', yóĉandyem' cạte u in mu' Jesús. 16Mu' na Pedro jorojya' tacya' mu', jam mu' todocjete in. Mu' na yoctyi' jị'chiyactyi' mu' aty mu'ĉan, mọ' ĉọ́que' ĉọjcai'si' chụi'dye', je' mọ' paj qui mu' siti chime' Pedro. 17Aty sitiya' mu' chat mọ' ĉọjcai'si' chụi'dye' jéte mu' Pedro: —¿Mi adac chime' jị'chiyactyi' mu'tyi'? —jéte mọ'. Vorje' mu' Pedro: —Jam nash yụ —yi Pedro je'. 18Mọ'dye tsedyedye' fer tsịvu'vui', mu'ĉantyi' úñity in judyeya' mu'in yụ'tactyi' in ĉọjcai'tyi' in Jen'si' aca' mu', tŝi'i mu'in in jufitidyes mu'in. Cäc̣hen'yejoij mu'ya' mu' Pedro, ĉaĉaij na jäti, jufiti chime' tŝijve. 19Mu' tashche' cudyitity Jen'che' jéte mu' Jesús: —¿Tyijtyi ca' jị'chiyactyi' mi? ¿Jedye' ca' jị'chiyacsi mi muntyi' in? —jéte mu'. 20Vorjete Jesús: —Muntyisya' vej mọmo' jị'chiyacsi yụ muntyi' in, vajmu'yadye'ĉan muntyis mu'in, judyeya' Jen'si'ĉan aca' chime' mu', yóĉandyem' vajmu'yaijĉan judío u in, mu'ĉan yụ jị'chiyacsi, mijam dam' caminve jị'chiyacsi yụ. 21¿Jun' ĉaĉaij jíti' um? Jéyacseva mu'in se'vibuntyi' p̂eyacdye' yụ in, mu'in ra' tupuj jin in mọ' ji'chäyitidye' jéyacsis yụ, mu'in chäyibun yụ in ji'chäyitidye' yụ —jéte Jesús mu' tashche' cudyitity Jen'che'. 22Se'vepte p̂eyacdye' Jesússi' mu', yirity yụ'tactyi' ĉọjcai'tyi' Jen'si' aca' mu' me'ĉandye ĉatjete mu' vejya', jéte: —¿Jun' dash me' bu'yim p̂eyetem uts tashche' cudyitity Jen'che'? —jéte. 23Jesús jéte mu' ĉọjcai'tyi' aca': —A'c̣his jụijya' p̂eyacdye' ji'shupque' yụ, jesha' jíti' are' mọ'ya' a'c̣his. Jam nash a'c̣his, ¿jun' ĉaĉaij me'jiti' um ĉatjitim? —jéte Jesús. 24Chat qui mu' Anás jéyacsi mu'in in paj qui Caifásya' cạte in mu' Jesús, yejĉoij sap bu'yi' un mu'. Caifás tashchety cudyitity Jen'che'. 25Pedro yejĉoij mu' tŝijve, jufiva'ti. Mu'in mu'yaty in jéte in: —¿Mi adac chime' jị'chiyactyi' mu'tyim'? —jéte mu'. Pedro ticamete Jesús jéyacsi: —Jam nash yụ. 26Mu'ya' chime' yirity úñity mu' tashchetytyi' cudyitity Jen'che', chätidye' mu' sei'jeptety chun Pedro. Yi chime' mu' jéte Pedro: —¿Mi ca' chime' cätidye'ĉan? —jéte. 27Cuvij mu' Pedro ticamaqui yi: “Jam nash yụ mu'ĉan”, yi. P̂eyacdye'ĉandye mu' p̂oñi ojtere'. 28Pam'dye shupqui in Caifássi'ĉantyi' aca' in, cạte in mu' Jesús ayosĉan aca' mu', mu' tashchety ayo' Romaĉantyi'. Judío in jam siti mu'si'ĉan aca' in, ĉaĉaij na mu' jam judío. Siti jụijya' in jam judíosĉan aca' mu'in, ac̣hi'ti ĉúti in, jam qui tupuj jebei' in feshtadyes Ji'c̣honacdyesi' in, mọ'dyes jorojya' bu'yi in. 29Chat qui mu' Pilato shupqui, jéyacsi: —¿Jedye' ca' ji'me'tacdye' utssi' muntyis? —jéyacsi. 30Vorjete judío in: —Itŝi' juchaj jụijya' mu', a vuty jam ji'me'te u tsun míya' —jéte in. 31Vorjeyacsi mu' Pilato: —Tạij mi'in, cạbajmac cuvij, ĉụi'si'ya' ra' yụ'tacdye' jị'cäts yụ'bajtinte útsi juchadye'ya' mu' —jéyacsi Pilato. Vorjete in: —Tsun judío jam me' yụ'tac tsun Romaĉantyi'ya' in paj qui sän'dye' so'mete tsun juchaj-tumtyi' muntyi', mídye ra' so'mete sän'dye'. 32Me' bu'yi' mọ' cạ̈tsi' Jesússi' p̂eyacdye' mu', yi mu' jun' chuc ra' ijac mu'.108a 33Pilato cuvij sisan aca'ĉan mu', ji'vorvete mu' Jesús jéte: —¿Mi ca' judíoty ayo' mu'in? —jéte. 34Vorjete Jesús: —¿Ọij cudyiti' mi ĉụi'si' dyijyedye' um, are' yoctyi' jin in p̂iyin yụ in? 35Vorjete Pilato: —¿Jendaij judío u? Ĉụi'tyi'dye chätidye' mi ji'me'tyin yụ́ya' in, räjtumdye tashche' cudyitity Jen'che' in. ¿Jedye' ca' juchaj mi ji'me'tyin in? —jéte mu' Pilato. 36Vorjete Jesús: —Ayo'bu'yedye' yụ jam ọ́ches, ayo'bu'yi jụijya' úche' jacche' yụ, a vuty chuti u in mu'in cäc̣hä'chuntyi' yụ in, a vuty ñutsjityin u yụ in paj qui jam ji'me'tyin yụ in ayo'ya' in judíoty mu'in. Yụ jéye jam ọ́ches jacches ayo'bu'yedye' yụ —jéte Jesús. 37Yi mu' Pilato jéte: —¿Jaij me' ayo' mi? Jesús vorjete: —Me' yụ yoj yidye' bu um, yụ atsij na'i úche' yụ, paj qui jéyacsi yụ rụijsis p̂eyacdye'. Tyi chuc mạ'je' rụijsis p̂eyacdye' in mu'in se'vin yụ in —jéte Jesús. 38Vorjete Pilato: —¿Jụ'ñis ĉaĉaij rụijsis p̂eyacdye' o? Jesha' jíti' —jéte. Quivij shupqui mu' Pilato jéyacsi muntyi' in: —Itŝi' méqui' dạcbite yụ juchaj utssi' mu'. 39Chime'dye mọ'ya' yicdye' mi'in räjĉan yómodye' cha'shetiñe' mọ' feshta Ji'c̣honacdyedyes, yụ ji'c̣honte mi'indyes yirity ĉär'tactyi' muntyi'. ¿Jụjyi tyu' u mi'in judío mi'in paj qui yụ ji'c̣honbiyac uts ayo' mi'in? —jéyacsi Pilato. 40Räj äjyedye'tum p̂eyaqui in yi jéte in: —Jam ra' mu' ji'c̣hontem, mu' Barrabás mu' ra' ji'c̣hontem —jéte in. Mu' na Barrabás ac̣hi'yity muntyi', fạ́cacsity ayo'.

will be added

X\