John 14

1Jéyacsi Jesús: —Jam ra' cajotyiti ĉojtyi'ĉan mi'in, ĉútiĉam' Jen'che' mi'in, yụ́che' chime' ĉútiĉam'. 2Jen'si'che' bä'yedye' yụ mọ'ya' dai' vavdye' in. Mu'che' ra' jä'mij jịjcaij yụ, yụ ra' yụ'tyeyeyac vavdyes mi'in. Jam me' bu'yi' jụijya', a vuty jam me' jéyac u. 3Mu'che' ra' yụ jäm' yụ'tyeyeyac vavdyes mi'in, a ra' me'si' jụijya', chat qui ra' ca'ñibun yụ jäshadyeyac, mu'che' ra' pen'dyetuyac mi'in, yóche'dyem' yụ u. 4Mi'in aty chị́yetiñe' majmi mọ'che' jịjcai'si' yóche'dyem' ra' yụ u —jéyacsi Jesús. 5Yi mu' Tomás jéte Jesús: —Jị'chiyacsity, mijam tsun méqui' chịj juna' chuc ra' mi, dadam' tsun jam jun' mọ' chị́ye' majmi —jéte Tomás. 6Jesús vorjete: —Yụ́dye nash majmi bu'yi, yụ́dye rụijsis bu'yi p̂eyacdye' judyeya' tsạ'chucsity chime' yụ, paj qui Jen'yadyety in. Itŝij yoctyi' me' yụ'tacsity paj qui c̣hẹi'ya'jete Jen' in, me'dye yum' yirity mu'ya'. 7Me' aty chäyitiĉa' jụijya' yụ mi'in, me'dye ra' Jen' chime' chäyibutiĉa' mi'in. ̣Q̂uin' aty chäyibutiĉa' Jen' mi'in, ĉaĉaij na aty cạvetinte mi'in —jéyacsi Jesús. 8Vorjete Felipe: —Jị'chiyacsity, jesha' ji'caviyitiĉam' mu' Jen' mi, mọ'tum ra' jụjyi tsun —yi. 9Jesús vorjete: —Yụ jéye mi Felipe, aty men pen'dyetuyac mi'in, uts na jambi' méqui' chäyitim tyi buty yụ. Jesha' yụ aty cavitim, mu' chime' Jen' cạvetem. ¿Jun' dash cudyiti' mi paj qui yụ jị'caveyeyac Jen' yụ? 10¿Jam adac anicjitim yụ nash Jen'tum bu'yi judyeya' mu' Jen' yụ́tum bu'yi chime'? Ọij ji'chäyitidye' so'meyacsi' yụ mi'in, mọ' jam ĉụi'si' dyijyedye' yụ. Mu' Jen' yụ yụ́tum bu'yity, mu'si' dyijyedye' carijtyepte yụ. 11Anicjibutiĉam' p̂eyacdye' yụ, yi yụ Jen'tum yụ yirity mọmo' shupqui tsun. Me' tsan' jam anicjibutiĉa' jụijya' p̂eyacdye' yụs mi'in, mọ' qui nam' carijtacdye' yụ mọ' chäyibutiĉa' yụ mi'in paj qui anicjitiĉa' yụ mi'in. 12Yụ anic jéyac: tyi chuc anicjin yụ in, dadam' ra' mọjo'cha' shupqui' carijtacdye' mu'insi' in, jam jeñej yụs, ọya'ya', me' qui ra' mu'in in, ĉaĉaij na yụ ra' Jen'ya' jịjcaban. 13Yụ ra' jụjbiyac cọdacdye' mi'in, jedye' chuc cọdaqui jụijya' mi'in yụ́si'che' tịj, yụ ra' jụjbiyac, paj qui jorojĉanjeyaqui yụ Jen'si' fer bu'yedye' yụ. 14Jedye' chuc yụ́si'che' tịj cọdaqui jụijya' mi'in yụ ra' jụjjebiyac cọdacdye' mi'in —yi jéyacsi Jesús. 15Jesús jéyacsi: —Mạ'jitiĉa' jụijya' yụ mi'in jemoñe' chäquibutiĉa' mi'in ọij p̂eyacdye' yụ. 16Yụ ra' cọdyete Jen' yụ, mu' qui ra' jutiyinac yocsi' Nọ́taquis ra', mọ' qui ra' pen'dyetunac mi'in, mijam ra' yirisĉan mạyedye' yajquibunac mọ'. 17Mọ' Nọ́taquis ra' mọ'dye Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' rụijsis p̂eyacdye' tui'si'. Jacchety muntyi' in mijam méqui' jụjjepte in, ĉaĉaij na jam cạvepte in mijam chị́yepte chime' in. Mi'in na aty chị́yeptinte ĉaĉaij na aty pen'dyetunac mi'in judyeya' ra' taĉan ĉojtyi'ĉan bä'yi' mi'in. 18Me' ra' tsan' jọban yụ, yejĉoij qui na ram' dyijtuyac mi'in, cuvij ra' jábiya' ĉọ́shadyeyac mi'in. 19Dam'dyety ra' cavin yụ in uts jacchety muntyi' in, mi'in na ra' quivij cavibudyiĉa' yụ mi'in. Yụ ra' vañinyeban, me'dye ra' yụ chime' vañinjebadyeyac. 20Aty ayijya' tupudye' chat qui ra' chịj mi'in jun' chuc yụ Jen'tum yụ yirity shupqui yụ, me'dye yụ́tum chime' mi'in yirity mọmo' shupqui mi'in. 21Tyi chuc se'vibun yụ'tacdye' yụ in judyeya' chäquibun yụ in mu'in nash mạ'jintyi' yụ in. Mu' Jen' yụ mạ'jeyacsi mu'in mạ'jintyi' yụ in, chime'dye ra' yụ mạ'jeyacsi judyeya' ra' ji'cavibun yụ mu'inya' in —jéyacsi Jesús. 22Mu' yoctyi' Judas, jam Iscariote, yi jéte: —Jị'chiyacsity, ¿jun' buty tsunya' ram' me' ji'cavitim? ¿Jam buty ra' yoctyi' úchety muntyi' in cavibun chime' in fer bu'yedye' mísi'? —jéte Judas. 23Jesús vorjete: —Tyi chuc mạ'jintyi' yụ in, mu'in ra' chäquibun p̂eyacdye' yụ in, judyeya' Jen' yụ chime' mạ'jeyacsi mu'in in. Mu'inya' ra' ji'caviti yụ, judyeya' ra' yụ Jen'tum yụ tsun ra' mu'intum yiri'ya' bä'yi. 24Tyi chuc jam mạ'jintyi' yụ in, mu'in ra' jam jun' chäquibun p̂eyacdye' yụ in. Mọ' p̂eyacdye' yụ se'vibutiĉas mi'in, mọ' jam ĉụi'si' dyijyedye' yụ, Jen'si' nash yụ, mu' jutintyi' yụ. 25Ọij jéyac p̂eyacdye' an'dyem' jambi' yạjquibadyeyac yụ. 26Yụ ra' cọdyete Jen' paj qui mu' jutiyinac Ạ'edye' mu', mọ' Nọ́taquis, mọ' ra' cambiyadyes yụ́tum. Mọ' qui ra' räj ji'chäyinac judyeya' mọ'dye ra' ji'dyijvibunac mọ' p̂eyacdye' mọ' so'meyacsi' yụ. 27Yụ ra' ĉojtyi'ĉansi' ma'jodyes so'metacyac, yojdyesdyem' me'chui' yụ u, mọ' ra' so'metacyac mi'in, mọ' jam jacches ma'jodyes. Jam ra' noi'yi mi'in mijam ra' cajotyiti chime' mi'in. 28A nash jéyac yụ, me' ra' tsan' jọban yụ, quivij qui na ram' ca'ñibun yụ mi'inya'. Mạ'jitiĉa' jụijya' yụ mi'in, a vuty ma'joij u mi'in ĉaĉaij na ra' yụ Jen'ya' jịjcaban yụ, mu' muju'cha' bu'yityya', uya'ya' yụ. 29Yụ jä'mij jéyac, ọij jambi'dyem' cạ̈tsi', paj qui mi'in anicjitiĉa' yụ mi'in aty cạ̈tsi'ya' mọ'. 30Dam'dyety ra' jéyac mi'in ĉaĉaij na aty meij jijtui' sọyo', mo' ayo'bu'yis q̂uin' úche' jacche', yụ qui nam' jam tupuj bächän yụ mọ'. 31Jen' na yụ räj chiquete yụ jun' chuc jin yụ, me' chicaqui Jen' yụ paj qui räj muntyi' chịj in yụ anic fer mạ'jeyaqui Jen' yụ. Jụdyej sacyebadac jọbajsha' úyaty tsun —jéyacsi Jesús.

will be added

X\