John 11

1- 2Mu'ya' jiquej yirity muntyi', Lázaro tịj mu' Betaniaĉan bä'yi mu' voji'tum mu', María judyeya' Marta. Mọ' María tai'bites yuj Jesússi' jiquej jẹrejresya', chịmo'dye sham'bibajte ĉụi'si'ya' fin mọ'. Mu' na Lázaro japacjoij 3mọ'dyes qui voji' mu' juteyete p̂eyacdye' Jesúsdyes, yi': —Jị'chiyacsity, uts pen'dye' mi japacjoij —yi' p̂eyacdye' mọ'in. 4Chị́qui mu' Jesús yi: —Mọ' japacjodye' mu' jam sän'dyedyes mu', mọ' jị'ĉocdyes Jen'sidyes ferdye' paj qui jorojĉanjibun yụ ferdye' yụ Jen'tyi' Ạva' yụ —jéyacsi Jesús. 5Jesús mạ'jeyacsi räjtumdye in, Marta judyeya' voji' mọ', María judyeya' Lázaro. 6Me' tsan' me' aty jéyac jun' chuc japacjoij mu' Lázaro, mijam qui nam' cavin jaĉucdyi, taĉan chum mu'ĉan pärä' mạyedye'. 7Chat q̂uin'dyem' mu' Jesús jéyacsi jị'chiyactyi' mu': —Ca'ñibujsha' chimu'ĉan Judeaĉan jịjcabajsha' —jéyacsi Jesús. 8Jị'chiyactyi' mu' jéte in: —Jị'chiyacsity, jambi' men mu'ĉantyi' judío in mạ'je' mijya' ujan in, uts na me' mạ'je' chimu'ĉan jịjcaban mi —jéte in. 9Jesús vorjeyacsi: —Mọ'ya' nash yiri'tac pärä' jiyi' hora yiris mạyedye'. Tyi chuc mạijĉan mi'i jụijya', mu' ra' jam tachyi, ĉaĉaij na mọ'ya' mạijyis jacchedyes. 10Tsedyedye' na mi'i jụijya', tachyi ra' ĉaĉaij na itŝi' mạij bu'yis jam jun' naijti —jéyacsi Jesús. 11Mu' qui Jesús cächje' p̂eyacdye', yi: —Mu' Lázaro pen'dye' tsun aty ĉọshi, mu've ra' jịjcaij yụ, yụ ra' jịjtsa'eĉajte paj qui jam yejĉoij ĉọshi —jéyacsi Jesús jị'chiyactyi' mu'. 12Vorjete in jị'chiyactyi' mu': —Jị'chiyacsity, ĉọshi jụijya' mu' chäĉän ra' mu' jam ra' säñi —jéte in. 13Mu' na Jesús p̂eijbite sän'dye' mu', mu'in na jị'chiyactyi' mu' ĉọshdye' ĉọpte mu'in in. 14Chat qui mu' jäm' jị'chiqueyacsi jéyacsi: —Aty säñi mu' Lázaro, 15me' tsan' me' där qui nam' jäm' mi'indyes itŝij yụ mu'ĉan, yoqui'dyem' säñi jiquej u mu', paj qui cavibutiĉa' ferdye' yụs mi'in paj qui anicjitiĉa' yụ mi'in. Jụdyej, ĉọcja yiristum mu' Lázaro —jéyacsi Jesús jị'chiyactyi' mu'. 16Tomás qui yi, mu' Epoj jétety in, mu' jéyacsi yoctyi' jị'chiyactyi' in, yi: —Jịjcaja tsun chime' paj tsunmun ijac yiri'ya' mu'tum —jéyacsi Tomás. 17Me'dye venjoij mu'ĉan in, aty to'ĉan atsvun mu' Lázaro, me' dạquicte mu' Jesús, aty vạjpedye' mạyedye' me' bu'yi. 18Mọ' Betania c̣hẹi'ya' bu'yi' mọ' Jerusalén, araj chibin quirometro mọ'. 19Jerusalénĉantyi' dai' atsij judío in ĉọshseti in Marta judyeya' María, mạ'je' tsan' ji'jiyacsebi táredye' mọ'in. 20Chị́qui' mọ' Marta aty mu' meij jijtuij Jesús, sacyi' mọ' ji'rebeĉun'te. Mọ' na María taĉan aca'ĉan. 21Ji'rebete mọ' Marta mu' Jesús chat jéte: —Mu'ya' jụijya' jiquej mi, a vuty jam säñi vojity o tsun. 22Me' tsan' me', yụ qui nam' chị' jedye' chuc q̂uin' cọdyete Jen' jụijyam, mu' ra' jụjjibun cọdacdye' mi —jéte Marta. 23Jesús vorje': —Vañinyeban nash ra' vojity mi'in —je' Jesús. 24Marta vorjete: —Chị' yụ vañinyeban nash ra' mu' jadyiquisĉan tupudye', jun'si' chuc vañinyebanya' mu'in säñity muntyi' in. 25Je' Jesús: —Yụ nash tsạ'chucsity judyeya' vañinjeyacsebantyi' yụ. Tyi chuc anicjintyi' yụ, me' tsan' säñi jụijya' mu', vañinyeban ra'. 26Mu'in tsạ'tyi' anicjin jụijya' yụ in, mu'in ra' jam sän'dye' cạve' in. ¿Me' buty anicjibuti' p̂eyacdye' yụs mi mọ' jéyes, Marta? 27Vorjete Marta: —Anic me' Jị'chiyacsity, yụ nash anicjeye, mi nash anictyity Jen'tyi' Ạva' mi, mi nash Ji'c̣honacsity muntyi', atsij úche' jacche' jijtuij mi, yoj yidyem' Jen' jiquej u. 28Marta qui fayaqui' voji' mọ', María, pạrejve je': —Atyu' u mu'ya' mu' Jị'chiyacsity, mi fayin —je'. 29María se've' p̂eyacdye', sac tyei' vatyquej ĉọcte mu' Jesús. 30Jorojya'dyem' mọ' bä'yedye', yóĉandyem' ji'rebeteĉan o mọ' Marta. 31Mu'ĉantyi' aca'ĉantyi' judío in, mu'in atsijtyi' in ji'tä'tsacsebity táredye' in. Cạve' in María sacyi' jorojya' jịjcai', mọ'dyes qui mu'in cäc̣hä'chui' in, jeñety ru'dyei'ya' jịjcai' ĉọi' in, táreĉan' mọ'ya'. 32María dạquicte mu' Jesús, dyụtsyi' mọ'ya', jéte: —Jị'chiyacsity, mu'ya' jụijya' jiquej mi, a vuty jam säñi vojity o tsun —jéte María. 33Jesús cạve' tári' mọ', judyeya' mu'in pen'dyetucsity mọ'in in chitaridye chime' mu'in in, mu'mun chime' fer dyijyi ĉojtyi'ĉan mu'. 34Jéyacsi Jesús: —¿Juna' ca' rudyu'jetinte mi'in? Vorjete in: —Jesha' cạveĉajsha, Jị'chiyacsity. 35Mu'ya' tári mu' Jesús chime'. 36Judío in aty me' cạvete in chat mu'in yi in: —¡Anic buty fer mạ'jete jiquej mu'! —yi jítidyeij in. 37Pạrej na mu'ya' yi in: —Utsdye u jị'naijbajtety mu' tofety muntyi' jiquej, ¿jam buty tupuj ji'chäĉajte Lázaro paj qui jam säñi? —jítidyeij in. 38Jesús quivij fer dyijyi ĉojtyi'ĉan mu', chat qui ru'dyei'ya' jịjcaij. Mọ' to' därtyi'ya' mij ĉär'tac. 39Jesús jéyacsi: —Bur'jemac uts mij, vanacjevac mọ' to'. Mọ' na Marta Lázarovunsi' voji' mu', yi' jéte: —Aty na ra' p̂oqui mu' ĉaĉaij na aty vạjpedye' mạyedye' tyiti atsvun säñi jiquej —jéte Marta. 40Vorje' Jesús: —A baja' jéye yụ, anicyi' jụijya' mi cạvepte ra' mi därsi' ferdye' Jen'si' mu' —je' Jesús. 41Chat qui meijjetyete mij in. Mu' qui Jesús mạyedye'che' cạvi, yi mu': —Yụ́tyi' Jen', yoshoropaij mi, mi nash se'vibuti' cọdacdye' yụs mi. 42Chị́yeye yụ mi räjĉan se'vibutim cọdacdye' yụ, ọij mọmo' q̂uin' jéye mi paj se'vaqui uts muntyi' in paj qui mu'in anicjin yụ in yụ jutactyi' mítyi' —yi Jesús jéte Jen'. 43Chat qui fer p̂eyaqui yi: —¡Lázaro, shupĉada mu'ĉantyi'! 44Me'dye mu' shuban säñity, me' tsan' comon'tac a' mu' quị'si'ya'. Jesús jéyacsi: —Dajjetyebajmac uts quị'si' paj mi'eban mu'. 45Mu'in judío in ĉọ́te'tyi' jiquej María in cạveptety in ferdye' Jesússi' mu', dai' mu'in anicjete in. 46Pạrej na ĉọcsequi fariseo in jéyacsequi in mu' Jesús vañinjebajte mu' Lázaro sänaquety. 47Mọ'dyes qui mu'in fariseo in vajmu'yaij mu'in in tashchety cudyititytum Jen'che' in, räjtumdye judíoty ayo' mu'in. Yi jítidyeij in: —¿Jun' qui bu ra' q̂uin' tsun ĉaĉaij na mu' Jesús anic dai' jị'caveyacsi ferdye' mu'? 48Jẹjcai' me' jụijya', räj ra' uts muntyi' in anicjete in, judyeya' vatyquej ra' mu'in Romaĉantyi' in dyijyi ra' in mu' nash anictyity ayo' tsun, me' ra' ĉúti mu'che' in. Vatyquej ra' atsij in jịva'chatyisin' ra' in Jen'si' aca' mu', vatyquej ra' ji'ĉav'quisin' in —yi jítidyeij in. 49Yirity mu'ĉantyi'dye chime' Caifás tịj mu', tashchety cudyitity Jen'che', me' bu'yi mu' mọ' yómodye'. Yi mu' jéyacsi: —Mijam dam' chịj mi'in. 50Dam'dye jäm' yirity muntyi' ijac muntyidyes tsun paj qui jam räj tsun me'jisin' Romaĉantyi' in —jéyacsi Caifás. 51P̂eyacdye' mu' Caifássi' jam ĉụi'si'ya' dyijyedye' p̂eyaqui mu', me' tsan' jam chị́ye' mu', p̂eijbite qui nam' sän'dye' Jesússi' mu', jun' chuc ra' ijac judíodyes in, me' shupqui' p̂eyacdye' mu'. Me' so'mac Caifás p̂eyacdye' Jen'ya' ĉaĉaij na mu' Jesússi' sän'dye' p̂eijbite. Mu' Caifás tashchety cudyitity Jen'che' mọ' yómodye' jiquej. 52Jam judíodyes ram' ijac mu', räjtumdyes muntyi' in paj qui Jen'tyi' ạva' shupqui in, junanaty ĉụi' in, räj ra' in yirity yụ'tacsi Jesús. 53Mọ'dye mạyedye' mu'in judíoty ayo' mu'in, dyijyi in jun' bu'yi chuc ra' ijate in mu' Jesús yiri'ya' in. 54Mọ'dyes mu' Jesús aty jam nati muntyisya' vej mu'in Judeaĉantyi' in. Chat shuban Judeaĉantyi', Efraínsi'ĉan qui jac jịjcaij mu', c̣hẹi'ya' bu'yi' mọ' cäjyas jac. Mu'ĉan dyäqueban jị'chiyactyi'tum mu'. 55Aty ra' cha'she' in Ji'c̣honacdyes feshta dyijtucdyes judíos mu'in. Anic dai' muntyi' in Jerusalénĉan jịjcaij in, cạvequety feshta in. Mu'ĉan jä'mij ĉụi' jäm' yu'ti in ĉụi'si'ya' yicdye' mu'in, jambi'dyem' cha'she' mọ' feshta in. 56Mu'ĉan tsan' quevte in mu' Jesús. Mu'ĉan atsij in Jen'si'ĉan aca' mu'. Yi jítidyeij in: —¿Jätäjyi mi'in u, me' buty ra' atsij mu' Jesús úĉan cạvete' feshta? —yi jítidyeij in. 57Mu'in na tashchety cudyitity Jen'che' in räjtumdye fariseo in, yụ'tye' p̂eyacdye' in, yi': tyi chuc chịj jụijya' in jun've chuc mu' Jesús cạvete in, jemoñe' yi in paj qui mu'in ĉọcte in judyeya' qui tapjete in.

will be added

X\