John 10

1Yi Jesús jéyacsi: —Jesha' me' bu'yi' oveca in. Yụ ra' jéyac, tyi chuc jam chụi'dye'ya' siti in ovecasĉan sópe, yocve siti jụijya' in, mu'in nash shushu'aty in, ĉaĉaij na a'c̣histum dyijyedye' atsij in. 2Mu' na rụij chụi'dye'ya' sitity, mu' nash jäm' ĉọjcacsity oveca. 3Mu' ĉọjcai'tyi' chụi'dye' mu' vanacjeyete, mu' qui ĉọjcacsity oveca cäts yirisisij fayaqui oveca mu', ji'jäcacsebi tịj mọ'in. Mọ'in na chị́yepte in mạ'edye' p̂eyacdyes mu' judyeya' jịjcate in, mu' ji'shupcacsebanya' sópeĉan. 4Aty jorojya' in mu'dye mọmo' tashche' bu'yi cạcsi, mu'in na jịjcate in ĉaĉaij na chị́yepte in mạ'edye' p̂eyacdyes mu'. 5Mọ'in oveca in jam tupuj yoctyi' jịjcate in, ĉa'joyete mọmo' in ĉaĉaij na jam chị́yepte p̂eyacdye' in —jéyacsi Jesús. 6Jesús jéyacsi ọij jị'ĉocdyes p̂eyacdye', mu'in na se'veptety p̂eyacdye' in jam mu'in jun' chique' in jätäjyi' chuc cại' mọ' p̂eyacdye' mu'. 7Jesús cuvij jéyacsi: —Yụ ra' jéyac, yụ́dye nash chụi'dye' bu'yi, yóya'dyem' sitiya' oveca o in. 8Mu'in tashche' atsijtyi' in jị'chiyacsity yu'ti in, mu'in in jam anictyity in, jeñej bu'yi shishi'aty in, a'c̣histum dyijyedye' atsij in, mọ'in na oveca in jam jun' jụjtacsi in. 9Yụ́dye nash chụi'dye' bu'yi, tyi chuc yụ́ya' sitity in, mu'in ra' c̣hoñi in. Yụ ra' ĉọjcacsi jeñej bu'yi oveca in, jun'si' ĉụi' siti' sópeĉan in judyeya' shuban' in chat qui säcseban' in. 10Mu' na shushu'aty muntyi' mọ' mọmo' mạ'je' shu'aij judyeya' ac̣hi'tacsi oveca chime', pạrej ijacsi. Yụ na atsij tsạ'chucsi paj qui ma'jodye'tum bä'yi in. 11Yụ nash jäm'tyi' ĉọjcacsity oveca, mu' jäm'tyi' ĉọjcacsity oveca yu'ti mu' paj qui säñi ovecadyes in. 12Jesha', mu' ya'itactyi' ĉọjcacsity jam me' mu'. Ĉọsseti' jụijya' tsäqui'yis vajedyedye', mu' ya'itactyi' jam mu' jun' ñutsjetacsi oveca in. Ĉa'joij mọmo' mu' ĉaĉaij na ya'itactyi' mọmo' mu', jam ĉụi'si' oveca mu'. Chat qui mọ' vajedyedye' p̂ai'tacsi' oveca in, räj ficajteyacsi' pai' jịjicayacsi'. 13Mu' ya'itactyi' ĉa'joij mọmo' ĉaĉaij na querec̣haveij mọmo' mu', mijam dyijtucsi oveca in. 14- 15Yụ nash mạ'jitidyes-tumtyi' ĉọjcacsity oveca. Mu' Jen' yụ chäyin yụ judyeya' yụ chime' chị́yaqui ĉụi'tyi' Jen' yụ, me'dye yụ chime' chị́yacsi oveca yụ, judyeya' mu'in chäyin yụ in, yụ ra' yu'ti paj qui säñi yụ mu'indyes in. 16Chime'dye mu'ya' yoctyi' oveca bu'yity in, yụ́tyi' chime' in, jam úĉantyi' in. Mu'in ra' chime' fayacsi yụ, mu'in qui ra' se'vibun p̂eyacdye' yụ in, mu'inmun ra' chime' vajmu'yaij in, räjtumdye qui ra' yụ yirity mọmo' ĉọjcacsity. 17Jen' yụ mạ'jin yụ ĉaĉaij na yụ ĉụi' yu'ti ji'sändyi paj qui yụ cuvij ĉụi' vañinyeban yụ. 18Mijam tyi tupuj ferche' ijan yụ in, ĉụi'si'ya' ra' dyijyedye' ji'ijati yụ. Yụ nash ĉụi' yu'ti paj qui ji'ijati yụ judyeya' chime' ĉụi' yu'ti paj qui vañinyeban yụ, me'dyety yu'tyin yụ mu' Jen' yụ —jéyacsi Jesús. 19Mu'in judío in aty se'vepte p̂eyacdye' in quivij yoc yoc dyijyi in. 20Pạrej mu'in yi in: —Mu' nash sọyo'tumtyi' muntyi' judyeya' shapuijtyi' chime'dye. Fibi' se'veptinte p̂eyacdye' mu' —jítidyeij in. 21Pạrej na yi in: —Sọyo'tumtyi' jụijya' mu', jun'dyem' tupuj me' ji'shupque' p̂eyacdye'. ¿Jị'naijtacseban' buty sọyo' tofety muntyi' in? Jam jun' —yi in. 22Tupudye' tsịvu'vudye' Jerusalénĉantyi' feshtaij in, ji'dyijvacdyes yoqui'dyem' jäm' yụ'ban'ya' jiquej u in Jen'si' aca' mu', mọ' cại' feshta. 23Jesús Jen'si'ĉan aca' mi'i, väc̣häjc̣häsve Salomónsi'. 24Atsij judío in cọtoij tŝọ́tyete in jéte in: —¿Jun'si' bu ra' jítiĉa' mi'in, mi adac Ji'c̣honacsity muntyi'? Jesha' chap jítiĉam' —jéte in. 25Vorjeyacsi Jesús: —A nash jéyac yụ, jam qui nam' méqui' anicjitiĉa' yụ mi'in, ĉaĉaij na yụ jị'caveyeyac ferdye' so'minsi' Jen' yụ, mọ' ji'ĉuyinac yụ́dye nashu'. 26Me' tsan' me', mi'in qui nam' jam anicyi mi'in ĉaĉaij na mi'in jam yụ́tyi' oveca mi'in. 27Ĉụi'tyi' qui nam' oveca yụ se'vibun p̂eyacdye' yụ in, judyeya' yụ chị́yacsi chime', me'dyes qui mu'in cäc̣hä'chun yụ in. 28Yụ ra' yụ'tacsi paj qui Jen'yadyety in, mijam ra' tyi chutyin yụ in, 29ĉaĉaij na Jen' yụ muju'cha' fer bu'yity, mu' jam tyi tupuj chutyete in. 30Jen' yụ judyeya' yụ yirity mọmo' shupqui tsun —jéyacsi Jesús. 31Ọij p̂eyacdye' jị'fajqueyete judío in, mu'yatydye tapjete mij in mạ'je' tsan' mijya' farajñete in. 32Jesús jéyacsi: —Dai' nọ́tacsi muntyi' yụ, jị'caveyeyac ferdye' yụ mọ' so'minsi' Jen' yụ. ¿Jụ'ñis ca' ferdye' ji'me'tyin ra' yụ paj qui mijya' ijatiĉa' yụ mi'in? —jéyacsi Jesús. 33Vorjete in: —Jam ferdye' ji'me'tyin mi, mọ' p̂eyacdye' mi mọ' nash ji'me'tyin, ĉaĉaij na mi muntyi' mọmo', me' tsan' me' mạ'je' qui nam' Jen' bu'yi yu'ti mi, anic därsi' ñäñitidye' Jen'dyes me' yi mi. 34Jesús vorjeyacsi: —Mọ' yụ'tacdye' cạtiñes mi'in, yi' jun' chuc mu' Jen' p̂eyaqui yi: “Mi'in jen' bu'yi”, yi' sánacdye'. 35Chị́ja' jam méqui' cäj bu'yi' Jen'si' sánacdye' mu', yi mu' ji'jäcacsi mu'in so'mactyi' p̂eyacdye' mu', mu' jéyacsi mu'in in: “Mi'in jen' bu'yi” jéyacsi Jen'. 36Dam'dye yụ jam ñäñitidye' bu'yi' Jen'dyes shupqui', me' tsan' yi yụ: “Yụ Jen'tyi' Ạva' mu'”, ĉaĉaij na Jen'dye tsim'tyin yụ judyeya' jutin yụ paj qui úche' jacche' atsij yụ. 37Jam me' Jen'si' dyijyedye' cạpte jụijya' yụ, a vuty jam anicjitiĉa' u mi'in. 38Anicdye me', Jen'si' dyijyedye' cạpte yụ tupuj anicjitiĉa' yụ mi'in ĉaĉaij na cavibutiĉa' ferdye' yụs mi'in. Me' tsan' jam mạ'je' anicjibutiĉa' yụs p̂eyacdye' jụijya' mi'in, tupuj cavibutiĉa' ferdye' yụs mi'in, mọ' jorojĉan ji'chäquiyinac mi'in jun' chuc Jen'tum yụ jeñej yirity mọmo' shupqui tsun —jéyacsi Jesús mu'in judío in. 39Ọij p̂eyacdye' mu' jị'fajqueyete in, cuvij tsan' mạ'je' tapjete in mu' Jesús, mu' qui nam' caminyetaqui ĉa'joyacsi. 40Jesús nopej Jordán jịjtuban, yóya'dyem' chojtacsiya' jiquej u mu' Juan, mu'ya' bä'yi juñucsi' mạyedye'. 41Dai' muntyi' atsij ĉọcte in, yi jítidyeij in: —Me' tsan' Juan jam jị'caveyacsi ferdye', rụij qui nam' p̂iijse Jesús, tas p̂eyacdye' cạ̈tsi' mu'ya' —yi muntyi' in. 42Mọ'dyes dai' mu'ĉantyi' in anicjete in mu' Jesús.

will be added

X\