John 1

1Urucya' jiquej itŝi'dyem' jedye' mọ'yam', mu' na tạ'caty mu'ya' mu' P̂eyacdye' bu'yity, mu'ya' bä'yi Jen'ya', mu' P̂eyacdye' bu'yity mu'dye Jen'. 2Mu' P̂eyacdye' bu'yity tạ'caty Jen'yaty. 3Mu' Jen' yiri'ya' mu'tum jäm'tacsi räj jedye' in, itŝij jiquej jụijya' mu' a vuty jam jedye' jäm'tac o. 4Mu' P̂eyacdye' bu'yity mu' tsạ'chucsity judyeya' mạijchucsity chime' räjdyes muntyi' in. 5Mu' mạijchucsi tojmadye'ĉan bä'yity in. Mọ' tojmadye' jam jun' quiv'jepte mạijquedyem'. 6Mu'ya' jiquej yirity muntyi', jutactyi' Jen'tyi' mu', Juan tịj mu'. 7Jen' jajutiti paj qui mu' jị'chiqueyacsi muntyi' in jun' chuc ra' mu' mạijchucsity muntyi'. Juan voro'tacsi paj qui jä'mij jụj ja'yacsi räj muntyi' in. 8Juan jam mu' mạijchucsity, mu' jị'chiqueyacsity mọmo' yụ'tac paj qui p̂eijte mu' mạijchucsity. 9̣Q̂uin' aty atsij úche' jacche' mu' anictyity mạijchucsity, mạijchucseti räj úchety muntyi' in. 10Mu' P̂eyacdye' bu'yity atsij úche' jacche' bä'yi ĉụi'si'che' jäm'tacdye' mu', muntyi' qui nam' in jam jun' chị́yete in mu' na mạyedye'chety. 11Atsij ĉụi'si'che' jäm'tacdye' jijtuij, mu'in na ĉụi'tyi' chätidye' mu' jam jun' jụjjete in, mem' doroi'jete in. 12Mu'in na jụjjetety in, mu'in yụ'tacsi paj qui Jen'tyi' ạva' in. 13Mu'in na Jen'tyi' ạva' mu' jam a'ĉan na'i in, jam jeñej muntyity ạva' in, mijam muntyisya' dyijyedye' na'i in, Jen'si'ya' dyijyedye' mu' me' yụ'tacsi ạvadyety mu'. 14Mu' P̂eyacdye' bu'yity a'tum yu'ti, atsij qui úche' tsuntum bä'yi, anic rụijtyity mu', fer mạ'jisin' tsun muntyi'. Tsun cạvepte ferdye' mu', anic muju'cha' bu'yi mu', ĉaĉaij na mu' mọmo' yiritytyity Jen'tyi' Ạva' mu'. 15Mu' Juan voro'tacsi jị'chiqueyacsi muntyi' in: —Uts nash muntyi' ji'jäctety yụ jiquej, jéyac jiquej: “Jäqui've ra' atsij mu' muntyi', mu' muju'cha' bu'yity, uya'ya' nash yụ. Itŝijdyem' yụ jiquej, mu' aty tạ'caty mu'ya'”, yi yụ jiquej —jéyacsi mu' Juan. 16Anic där mọjo'cha' ñịbe'jitidyes mu', mọ' jam jun' mọtsi' mu', mọjo'cha' mọ'che' so'misin' ñịbe'yedye' mu'. 17Mọ' yụ'tacdye' jiquej Jen' so'misin' Moisésya', mọ' na ñịbe'jitidyes Jen'si' mu' judyeya' mọ' rụijsis p̂eyacdye', mọ' tui' mu' Jesucristo. 18Mijam tyi nạijte in mu' Jen', mu' qui nam' yiritytyity Ạva' mu', mu'dyem' Jen', mu'ya'dye bä'yity mu'tum, mu' räj ji'chäquiyisin' jun' chuc mu' Jen'. 19Jerusalénĉantyi' judío in jutacsi pạrej cudyitity Jen'che' in judyeya' Levíty vóshi' mu', mu'in qui ĉọcte in mu' Juan, jéte in: “¿Tyity mi u?” 20Rụij mọmo' mu' jéyacsi jam jun' ticamiti: —Yụ nash jam Ji'c̣honacsity muntyi'. 21Quivij jéte in mu' Juan: —¿Tyity mi u? ¿Jam adac mi Elíasvun, jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej? Vorjeyacsi mu' Juan: —Jam nash yụ. Quivij jébajte in: —¿Jam adac mi so'mintyi' p̂eyacdye' Jen' jiquej, mu' bisva'tety tsun? —jéte in. Vorjeyacsi mu': —Jam. 22Quivij jéte in: —¿Tyity ĉaĉaij mi anic u? Jítiĉam' tyä tsun paj qui chịj tsun mọ'dye quim' p̂eyacdye' jéyacseban tsun mu'in jutintyi' tsun in —jéte in. 23Vorjeyacsi mu' Juan: —Yụ nash p̂iyintyi' mu' Isaías jiquej, jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej, yi mu': “Cäjyasĉan ra' jac fer p̂eyaqui jéyacsi ra' muntyi' in: Chụi'jevac jä'mij majmi paj qui mu'ĉan tyeij mu' Ayo'” —jéyacsi mu' Juan. 24Mu'in cọdyectety mu' Juan in mu'in jutactyi' fariseoty in. 25Mu'indye quivij jébajte in: —Jam jụijya' ĉaĉaij Ji'c̣honacsity muntyi' mi, mijam Elíasvun, mijam mu' jaso'mitity p̂eyacdye' Jen', mu' bistety tsun, jam me' jụijya' mi ¿jun' qui dash ĉaĉaij me' tupuj chojtacsim? —jéte in. 26Vorjeyacsi Juan: —Yụ ojñi'ĉan chojtacsi, úĉan qui nam' mi'inĉan, mu'ya' yirity jam chị́yetintety mi'in. 27Mu' ra' jäqui've voro'tacsi, mu' muju'cha' bu'yity, uya'ya' yụ, mijam ĉụi' yu'ti yụ paj qui c̣hacjepte yujches co'sis mu' —jéyacsi mu' Juan. 28Betaniave ĉọcte in, nopej Jordán, yóvedyem' chojtacsi muntyi' u in mu' Juan. 29Nojno mạyedye' mu' Juan jị'ĉojtuyeĉun'te mu' Jesús. Yi mu' jéyacsi Juan: —Uts Oveca bu'yity, jutactyi' Jen'tyi' mu', mu' ra' ijac muntyidyes in, vayacjeyacsebi ra' juchaj mu'in. 30Mu' ji'jäctety yụ jiquej, yi yụ: “Jäqui've ra' atsij mu' muntyi', mu' muju'cha' bu'yity, uya'ya' yụ. Itŝijdyem' yụ jiquej, aty mu' tạ'caty mu'ya'”, yi yụ jiquej jéyac. 31Me'dye yụ chime' jiquej jam chị́yete mu' Ji'c̣honacsity muntyi'. ̣Q̂uin' qui nam' chojtacsi yụ muntyi' in paj qui judío in Israeltyi' vóshi' in chị́yete in mu' Ji'c̣honacsity muntyi' —yi mu' Juan. 32Chime'dye yi jéyacsi: —Yụ jiquej cạvepte Jen'si' Ạ'edye' mu' mạyedye'che' jijtui' mu'che' tŝọi' tacche', je'ñes ọ'to', jo'mes ji'caviti'. 33Jambi'dyem' chị́yete yụ jiquej. Cạvete qui yụ mu'che' tŝọi' Jen'si' Ạ'edye' mu', chat q̂uin'dyem' dyijtupte yụ Jen'si' p̂eyacdye' mu', mọ' so'minsi' jiquej yụ, yoqui'dyem' jutinya' jiquej u yụ paj qui ojñi'ĉan chojtacsi yụ muntyi'. Yi mu' jin yụ: “Tyi chuc cạvete mi chại' ra' Ạ'edye' yụ játŝutyiti, mu'che' tŝọi', mọ' ra' ji'ĉuyin mu' nash mu' jị'tŝoyacsity muntyi' in Ạ'edye' yụ”, yi jin yụ jiquej. 34Anicdye me' aty cạvete yụ, mọ'dyes yụ jéyac mu' nash anictyity Jen'tyi' Ạva' mu' —yi Juan jéyacsi. 35Nojno mạyedye' atsij mu' Juan cäc̣hä' pärä' jị'chiyactyi' mu'. 36Mu' Juan jị'ĉojcayete mu' Jesús. Yi mu' Juan: —Uts Oveca bu'yity jutactyi' Jen'tyi' mu', mu' ra' ijac muntyidyes in. 37Pärä' jị'chiyactyi' Juantyi' mu' aty mọ' se'vepte p̂eyacdye' in, chat qui mu'in cäc̣hä'chubajte in mu' Jesús. 38Caman'yi mu' cạvi Jesús cạvacsi, mu'in cäc̣hä'chutety in. Jéyacsi: —¿Jedye'veij tyu' ca' atsij mi'in? Vorjete in: —Jị'chiyacsity, ¿juna' dyäqui um? 39Vorjeyacsi mu' Jesús: —Jụdyej, cabu'tyum yiri'ya' tsun cạveĉam' —jéyacsi. Me'dye mu've jịjcaij in yóĉandyem' dyäquiĉan u. Chat qui mu'tum me' bu'yi mu'ĉan in räj mọ' yómo'qui've, vạjpedye'ya' qui' me'dye tomaj. 40Mu' Andrés mu' chime' yirity se'veptety Juansi' p̂eyacdye' judyeya' cäc̣hä'chutety Jesús, Simón Pedroty vojity mu'. 41Mu' Andrés vojityche' vatyquej tŝọij Simónche', queviĉajte judyeya' jéte: —Dạcte tsun mu' Ji'c̣honac-sity muntyi'. (Ji'c̣honacsity griegosĉan p̂eyacdye' yi' ca yi': Cristo.) 42Chat qui mu' Andrés Jesúsya' cạte mu' Simón. Jesús jacaviti mu' Simón chat jajiti: —Mi nash Simón chiJuandye tịj jen' mi. ̣Q̂uin' ra' yụ yocsi' tịj yụ'tyeyeye, Cefas jéye qui ra' yụ —yi jajiti. (Cefas yi' ca yi': Pedro, griegosĉan p̂eyacdye'.) 43Nojno mạyedye' mu' Jesús dyijyi mạ'je' Galileave jịjcaij. Jadaquicdyi Felipe chat jajiti: —Cäc̣hä'chuti'. 44Mu' na Felipe Betsaida-ĉantyi' mu', mu'ĉantyi'dye chime' mu' Andrés judyeya' Pedro. 45Felipe qui dạcte mu' Natanael jéte: —Dạcte nash tsun mu' Ji'c̣honacsity muntyi', mu' p̂eijtety jiquej mu' Moisés yụ'tacdye'ĉan mu', chimu'dye p̂eijte mu'in in jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in. Mu'dye Jesús Nazaretĉantyi', Joséty ạva' mu'. 46Natanael vorjete: —¿Mu'ya' buty yirity jäm'yity Nazaretĉantyi' muntyi'? —jéte. Felipe vorjete: —Jesha' ĉaĉaij cạvecja. 47Jesús jaji'ĉuyiĉun'ti mu' Natanael yi jajiti: —Uts nash anictyity Israeltyi' vóshi' mu', anic rụij dyijyity mu' —yi jajiti. 48Natanael jéte: —¿Jun' dash chäyitim? Jesús vorjete: —Jambi'dyem' fayin mu' Felipe, aty sadam yụ cạveye, mu'ĉan higueraĉan bä'va'joij mi —jajiti. 49Yi Natanael jéte: —Jị'chiyacsity, mi nash anictyity Jen'tyi' Ạva' mu', mi ra' Ayo' tsun Israeltyi' vóshi' tsun —yi mu' jéte. 50Jesús vorjete: —¿Mi anicjitim ọijdyes mọmo' ĉaĉaij na yụ jéye jun' chuc sadam cạveye mi higueraĉan? Yụ ra' dam'dye mọjo'chas ferdye' jị'caveyeye —yi jajiti. 51Chime'dye yi Jesús jéyacsi: —Yụ anic jéyac, cạvetiñe' ra' mi'in vanacyi' ra' mạyedye'che', cạveptinte ra' Jen'tyi' anjer mu', yụ́ya' ra' rụij jijtuij in judyeya' ra' bojvi in, Anictyityya' Muntyi' yụ —jéyacsi.

will be added

X\