Hebrews 13

1Yejĉovac vaj meij mạ'jitiĉam', ĉaĉaij na vaj vojity atsvun mi'in. 2Ji'dyäcac-sejam' aca'ĉan mi'in mu'in yocve atsijtyi' in ĉucnactyi' in, tiĉunacsejam'. Mu'ya' pạrej me' ji'dyäcacsi anjer jiquej in, jeñej muntyi' ĉọcsi in. 3Chime'dye dyijtucsejam' mu'in ĉär'tactyi' in, jeñej qui mi'inmun jụijya' ĉä'räij, me' dyijtucsejam'. Dyijtucsejam' chime' mu'in jị'ñibe'cactyi' in, jeñej qui mi'inmun jụijya' jị'ñibe'cac, me' bu'yi ra' dyijtucsi mi'in chime' mu'in in. 4Âräjjevac vämedye' räj mi'in, jam ra' majmadyes yụ'tiñe', mijam ra' méqui' vo'voij mi'in, ĉụi'si'tum ram' p̂en bä'yi mi'in. Jen' nash ra' so'macsi va'tacdye' tyi chuc me' jäm'taquity vo'vodye' in. 5Jam ra' fer dyijtutinte querec̣ha, jedye' chuc dam' me'chutiñe' jụijya' mi'in, säcsedye' judyeya' q̂uị'si', mọ' ram' ma'jotyetiñe', ĉaĉaij na Jen' yi me': “Yụ ra' jam jun' farajjeye mijam ra' fitupjeye.” 6Mọ'dyes sóñi'yedye'tum, yéja': “Mu' Ayo' yụ mu' ñutsjityintyi' yụ, mọ'dyes aty ra' jam noi'yedye'tum bä'yi yụ, mijam ra' quijnacsi muntyi' yụ.” 7Chime'dye dyijtucsejam' mu'in ĉujcanactyi' jiquej in, mu'in jínactyi' in Jen'si' p̂eyacdye' mu'. Dyijtucsebijam' dyijyedye' mu'in, jun' chuc Jen'dyes bä'yi jiquej in, me'dye jadyic jiquej in. Jịjcatacsebijam' anicyedye'vun mu'in, jun' chuc fer anicjise Jen' jiquej in. 8Mu' Jesucristo mu'dye nash mu' jiquej, mu'dye q̂uin' judyeya' mu'dye ra' yejĉoij, jam ra' yoc dyijyi. 9Jam ra' se'vetiñe' mi'in yịjyi cäjmunsi' ji'chäyitidye' in yocsi' in. Pạrej mu'ya' cäj jị'chiyacsi in, mọm' p̂eye' in jibitidyes muntyis tsun, yi in jam ra' tupuj pạrej jibitidyes jebeja' tsun. Ọij ji'chäyitidye' mu'in jam méqui' ñútyisin' paj qui rụij bä'ja' Jen'dyes tsun. Dam'dye jäm' paj qui mu' Jen' fer bu'yi yu'busin' ĉojtyi' tsun ñịbe'jitidyesya' mu'. 10Tsunsi' na q̂uin' mọ'ya' tucdye' juchadyes tsun jam jibitidyes, tucdye' bu'yi mu' Jesucristo, jam mu'indyes in cudyititydyes Jen'che' in, mu'in taca' yejĉoij cại'tyi' in tashches ji'chäyitidye'. 11Jesha' mu' tashche' cudyitity Jen'che' jiquej mu'ĉan siti Jen'si'ĉan aca' mu', cu'dyes chäsh cạbi' juchadyes muntyidyes in, mọ' qui nam' a' mọ' jorojya' mọ' bä'yedye' ji'co'shayac. 12Me' bu'yidye mu' chime' Jesús ijac jiquej jorojya' mọ' bä'yedye', ĉụi'si'ya' chäsh mu' c̣hicon'jibusin' juchaj muntyis tsun. 13Jemoñe' tsun chime' q̂uin' jorojya' bä'yedye' jịjcaja' ĉọcja Jesús,217 me' tsan' ñinacdye' ji'cayisin' in yojdyem' mu' jiquej u, cäc̣hä'chuja qui na ram' tsun. 14̣Ọche' jacches itŝi' méquis jam mọtsis bä'yedye' tsundyes. Jemoñe' bisja' chum yocsi' bä'yedye', yóche'dyem' ra' bä'ja' u tsun. 15Jemoñe' räjĉan tima'queja Jen', Jesucristoya' tima'queja. Mọ' tima'cacdye' chụ'ĉansi' shupqui' tsun, mọ' jeñej bu'yi' tucdye' mu'dyes ji'co'shayacdye', me' bu'yi' shupqui' mọ' tima'cacdye' tsun. 16Yejĉoij ra' jäm'yedye'tum nọ́tacsi mi'in, so'macsejam' jedye' chuc jayej mu'in. Mọ' nọ́tacdye' jeñej bu'yi' tucdye' ji'co'shayacdye' Jen'dyes, me' bu'yis mu' ma'jotye'. 17Se'vacsebijam' p̂eyacdye' mu'in, mu'in ĉujcanactyis in, chicacsejam' chime', ĉaĉaij na mu'in ĉujcabunactyi' ĉojtyi' mi'in, jam jị'jutyiti in. Jen'dye ra' cọdyetacsi p̂eyacdye' mu'in jun' chuc ĉọjcacdye' mu'insi' in. Se'vacsebi p̂eyacdye' jụijya' mi'in, mu'in ra' ma'jodye'tum ĉujcanac in, jam qui nam' se'vacsebi p̂eyacdye' jụijya' mi'in, táredye'tum ra' ĉujcanac in, vatyquej ra' va'tacdye' cạtiñe' mi'in chime'. 18Jẹjcavac cọdyemac Jen' tsundyes mi'in. Ĉụi' tsun chäyiti ĉojtyi'ĉan tsun, anic rụij cại' tsun, mọ'dyes mạ'je' räjĉan rụij bä'yi tsun. 19Yụ nash ferdye'ya' jéyac mi'in, cọdyemac Jen' yụ́dyes paj qui cavin jutin yụ mu' Jen' mi'inya'. 20Yụ cọdyete Jen', mu' so'misin'tyi' ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyesi' tsun, mu' vañinjebajtety Ayo' tsun Jesús. Mu' Jesús Ayo' tsun tashche' bu'yi Ĉujcasin'tyi' tsun jeñej bu'ja' oveca mu', ĉụi'si'ya' chäsh mu' ferdye' so'mepte p̂eyacdye' Jen'si' mu', mọ' tsundyes, mọ' ra' jam jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsis mu'. 21Mu'dye Jen' cọdyete yụ paj qui mu' so'minac jedye' chuc taca' jayej dyijyedye' ĉojtyi'ĉan mi'in, tupuj qui cạptinte Jen'si' dyijyedye' mu'. Me' cọdyete yụ paj qui mu' Jesucristo so'misin' ferdye' paj qui rụij bä'ja' tsun, judyeya' qui ra' ma'jotac Jen'ya' tsun. ¡Räjĉan ra' tima'queja mu' Cristo, paj qui jam jụ'ñisĉan mạyedye' mọtsi' tima'cacdyem'! !Paj me'! 22Vojity, yụ ferdye'ya' jéyac mi'in paj qui tyum'chutidye'tum se'vibutiĉa' mi'in ọij miqui'yas sánacdye' sáñe' yụ mi'indyes q̂uin'. 23Yụ mạ'je' jéyac mi'in aty ji'shupcac ĉär'taquisĉantyi' mu' vojity tsun Timoteo. Atsijban cavin jụijya' mu', mu'tum ra' yụ ĉọcyac mi'in. 24Vorjeyacsejam' mu'in ĉujcanactyi' in, judyeya' räjtumdye mu'in anicjetety Jen' in. Mu'in Italiaĉantyi' in vorjinac chime' in. 25Yụ cọdyete Jen' paj qui mu' so'minac ñịbe'jitidyes räj mi'in.

will be added

X\