Hebrews 10

1Yụ'tacdye' Jen'si' mu', onom' bu'yi' mu', jam jeñej mọ' mụi'sis p̂eyacdye' Jen'si' mu', mọ' chap jorojĉanjisin' mọ' ñịbe'yedye' so'misin'si' ra' mu' Jen'. Mọ' yụ'tacdye' jam tupuj jäm' yụ'tacsi' mu'in cäc̣hä'chui'tyi' in. Räjĉan yómodye' jịjcai' jemoñe' me' yejĉoij ji'co'shaye' cu'dye' Jen'dyes in, mọ' jam tupuj jäm' yụ'tacsi'. 2Tupuj c̣hicon'jetacsi' juchaj jụijya' mu'in, a vuty jam quivij ji'yoquiti juchajya' u in, judyeya' chime' a vuty jam quivij ji'co'shayeban' juchadyes u mu'in. 3Mọ' yómodye' jịjcai'si' ji'co'shayac, mọ' ji'dyijtuyacseban' cuvij mọ'ya' juchaj mu'in, 4ĉaĉaij na cu'dyes chäsh mọ', vacas judyeya' chivos, mọ' jam tupuj jätäjyi' vayacjeyacsebi' juchaj muntyis mu'in. 5Cristo úche' jijtuijya' jiquej yi jéte Jen' mu': “Mi aty jam jemoñe' tuyac cu'dye' in, mijam jemonac ji'co'shayeyac mọ'in in, ĉaĉaij na mi jäm'tyiyitim a'dyesi' yụ. 6Aty jam ma'jotye' cu'dye' mi, ji'co'shayacdyedyes, mijam ma'jotye' mi tucdye' in juchadyes.” 7Chat qui yụ jéte Jen': “Yụ́tyi' Jen', utsdye u yụ, atsij yụ paj qui cạpye dyijyedye' mi”, ĉaĉaij na me' yi' sánacdye' yụ'tacdye' ji'jäquin yụ. 8Ọij sánacdye' yi' mu' Jen' aty jam mạ'je' tuyacdye', mijam ma'jotye' cu'dye' ji'co'shayac-dyedyes juchadyes muntyis mu'in. Me' tsan' me' mọ' yụ'tacdye' cọdyetacsi' cu'dye', aty jam mọ' mu' ma'jotyeban' Jen'. 9Chiyidye mu' Cristo: “Yụ́tyi' Jen', utsdye u yụ, atsij yụ paj qui cạpye dyijyedye' mi.” Ọij ji'chäquiyisin' aty jị'motsac mọ' tashches ji'co'shayacdye' in, Cristo qui jayu'ti mu' Jen' tsundyes. 10̣Q̂uin' aty Jen'dyety tsun ĉaĉaij na mu' Jesucristo chiquete Jen', yiri' quim' yụ'taqui a' mu' ujac tsundyes, aty jam jemoñe' quivij ujac juban mu'. 11Mu'in judío cudyitity Jen'che' in, räj mu'in mạyedye' jịjcai' in me' carijtaqui Jen'dyes in, cu'dyem' yejĉoi' me'tye' in ji'co'shayeva'que' Jen'dyes in, mọ' qui nam' jam jun'jeyacsebi' vayacjeyacsebi' juchaj muntyis mu'in. 12Mu' qui nam' Jesucristo yiri' quim' yu'ti ĉụi', aty jam jemonac quivij ujac mu', räjĉan ra' ya'i' sän'dye' mu'. 13Chat qui mu' tacve bu'ban Jen'ya', mu'che' q̂uin' bä'va'joij mu', bisacva'joij jun' qui' chuc mu' Jen' ji'penbite fạ́quetety in. 14Mu' Jesucristo yiri' quim' yu'ti muntyidyes tsun, sän'dye'ya' mu' rụij yụ'tacsi Jen'si'ya' vej mu' mu'in c̣hicon'tactyi' in, räjĉan ra' me' in mu'si'ya' vej mu'. 15Jen'si' Ạ'edyem' chịmo'dye p̂eye' jísin' sánacdye'che', yi': 16“Yi mu' Ayo': Jadyiquis ra' tupudye' yocsi' ra' p̂eyacdye' mụi'sis so'macsi yụ, yi' mọ' p̂eyacdye': Yụ́si' yụ'tacdye' yụ ra' ji'siteyacsi dyijyedye'ĉan mu'in, judyeya' yụ ra' sáñe' ĉojtyi'ĉan chime' mu'in. 17Chime'dye aty ra' jam dyijtucsebi yụ a'c̣his dyijyedye' mu'in judyeya' juchaj mu'in”, chime' yi' sánacdye'. 18Aty vayac juchaj jụijya', aty jam jemonac jedye' tuyeyac mu' Jen' juchadyes. 19Mọ'dyes vojity yụ, q̂uin' aty jam noi'yedye'tum c̣hẹi'ya'jeja Jen' Jesucristosya' chäsh mu', mọ' jeñej bu'yi' sitac Mọjo'cha' Tsäqui'sis Vavdye', me' bu'yi' mọ' sisdye' tsun. 20Jesucristos a' mu' mọ' jeñej bu'yi' juñumchuquity jiquej mọ' Mọjo'cha' Tsäqui'sis Vavdye' Jen'si'ĉantyi' aca' jiquej. Ĉụi'si'ya' sän'dye' mu' vanac-jiyisin' mọ' juñumchuquity paj qui tupuj c̣hẹi'ya'jeja Jen', aty q̂uin' Jesucristoya' c̣hẹi'ya'jeja Jen', mu' Jesucristo tsạ'chusin'tyi'. 21Jesús nash anictyity tashche' cudyitity Jen'che' tsundyesi', mu' ayo'bu'yi räj tsun anicjejaty Jen'. 22Mọ'dyes tupuj c̣hẹi'ya'jeja Jen' jäm'tyi'tum ĉojtyi' tsun, ferche' anicjeja mu', mu' c̣hicon'jityi-sin'tyi' räj a'c̣his dyijyedye' jiquej tsun, aty jam ji'yoquitiĉa' juchajya' tsun, q̂uin' aty jeñej bu'ja' favacsi' a' tsun jäm'si'ya' ojñi'. 23Jemoñe' yejĉoja' ferdye'ya' cäc̣hä'chuja' mọ' p̂eyacdye' anicjeja'si' tsun, mọ' bisacdye' tsun. Jam ra' yocve dyijyeja', ĉaĉaij na jäm' chị́yeja tsun mu' Jen' räjĉan jị'cätsaqui p̂eyacdye' mu' yụ'taquis jiquej mu'. 24Jemoñe' q̂uin' tsun me' bä'ja' vaj meij dyijtutiĉa' tsun judyeya' ñutyitiĉa' paj qui mạ'jeyacsejaty judyeya' nọ́tyetacseja' chime'. 25Jam ra' farajjeja' vajmu'yadye' tsun, jam ra' jeñej mu'in yoctyi' in, aty jam mạ'je' tän'yeban vajmu'yadye'ĉan in. Jemoñe' dadam' muju'cha' vaj meij ji'ma'yitiĉa' Jen'dyes, dadam' mọjo'cha' jemonac mọ' q̂uin' ĉaĉaij na aty c̣hẹi'ya'yeja' jadyiquis ra' tupudye'. 26Tsun aty chị́yejaty mọ' rụijsis p̂eyacdye', ĉụi' va'quecja' jụijya' mọ' judyeya' yejĉoja' juchajĉan bä'ja' jụijya' tsun, mọ'ya' qui ra' jadyic tuyacdye' juchadyes tsun, aty itŝi' ra' dam'dye tyi jiya'dyiyibusin' juchaj tsun. 27Va'tacdye' qui ram' dadam' ji'tŝuyisin' Jen', mọ' fersi' tŝij, yódyesdyem' ra' tasjeyacsis o mu'in dam'jeban' in mu'in fạ́quetety in. 28Tyi chuc jam chiquepte Jen'si' yụ'tacdye' jụijya' mu', mọ' jaso'mitis Moisés jiquej, mu'ya' jụijya' pärä' judyeya' chibin cạveptety juchaj in yirity muntyis, mu' ra' jam jun' c̣honchuc, ijac ra' mu'. 29Dadam' ra' mọjo'chas juchaj shupqui' mu'in, tyi chuc va'quecbitety Jen'tyi' Ạva' mu', judyeya' ñiñepte in Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' ñịbe'jeyacsis, judyeya' fibis ĉọptety chäsh in, mọ' chäsh ferdye' jaso'mibutis mọ' p̂eyac-dye' Jen'si' mu', mọ' so'misin'si' tsun, mọ' c̣hicon'jeyacsis jiquej. 30Tsun chị́yepja p̂eyacdye' Jen'si', mu'dye yi: “Yụ́dye ra' va'tacdye' so'macsi, chịyudye ra' jị'chiyacsi”, yi Ayo' tsun. Yi chime': “Mu' Ayo' tsun jị'cäts yụ'tacsi ra' juchadye'ya' ĉụi'tyi' muntyi' mu'”, yi' sánacdye'. 31Anic där tsäqui' mọ' va'tacdye' so'macsis ra' mu' tsạ'tyi' Jen'. 32Dyijyebadac jun' chuc ñịbe' cạvetiñe' jiquej mi'in, yoqui'dyem' tiyacchutiya' anicjetiñe' jiquej u mọ' mạij-chucsis p̂eyacdye'. Me' tsan' fer jị'ñibe'cac jiquej mi'in, mi'in qui nam' därsi'tum tyum'chutidye' ji'cajñetiñe' mi'in. 33Pạrej fạra'nacdye' dam'jetiñe' mi'in, judyeya' jị'ñibe'canac in muntyisya' vej mu'in, pạrej chime' pen'dyetucsi mi'in mu'in jị'ñibe'cactyi' in. 34Mi'in ñịbe' ĉọcseban mu'in ĉär'tactyi' in, nọ́tyetacseban mi'in. Me' tsan' chutyinac jiquej in, ma'jodye'tum qui nam' dyichchuti mi'in, ĉaĉaij na mọm' dyijtutiñe' mi'in mạyedye'ches mọjo'cha' jäm'si' mọ' jam jun' mọtsis. 35Mọ'dyes jam ra' farajjetiñe' sóñi'yedye' mi'in, mọ' ra' chäcdyis bijodye' so'minac mi'in. 36Me' tsan' ñịbedyes jị'ĉojtiñe' mi'in, jemoñe' tyum'chutidye'tum bä'yi mi'in paj qui chiqueptinte Jen'si' dyijyedye' mu' judyeya' paj qui so'minac ñịbe'yedyes, yoj yi'dyem' p̂eyacdye' um' mọ' so'misin'si' tsun. 37Yi' sánacdye': “Dam'dyety to' o jayej atsijban ra' mu' atsijbantyi' ra' muntyi', aty jam ra' men atsvun. 38Mu'in rụij yụ'tactyi' yụ in, anicyedye' mu'in mọ' ra' jạtsa'chuti' in. Mu'in na caman'yeban'tyi' in mu'in ra' jam jun' ma'jotac yụ́ya' in”, yi' sánacdye'. 39Tsun ra' jam me' q̂uin' bä'ja', jam ra' caman'yebajsha' tsun, jam jeñej mu'in va'tacdyedyety in. Tsun anicyejaty aty c̣honjaty tsun.

will be added

X\