Acts 8

1- 2Mu'ya' chime' Saulo, mu' chime' ma'joij ijate in mu' Esteban. Atsij ĉútity Jen'che' in rudyu'jeshte mu'in in mu' Esteban, anic fer tárete in. Mọ'dye mạyedye' tiyacchuti jị'ñibe'cacsi in mu'in anicjetety Jen' in Jerusalénĉantyi' in, där ñịbe' cạve' in. Mọ'dyes qui mu'in anicjetety Jen' in räj ĉa'joij in, pai' jịjcaij in juna' ĉụi' Judeaĉan judyeya' Samariaĉan. Mu'indyety in jutactyi' Jen'tyi' mu' taĉan mu'in in Jerusalénĉan in. 3Anic där mu' jị'ñibe'cacsi mu' Saulo mu'in anicjetety Jesucristo in, mạ'je' tsan' räj jị'motsacsi. Pai' sitacsebi aca' mu'in, ji'shupcacsi muntyi' mu'ĉantyi' in, son' in judyeya' p̂en in, chat qui tacjeyacsi ĉär'taquisĉan. 4Mu'in yacchui'tyi' Jerusalén in, pai' jịjcaij in voro'tacsi in Jen'si' p̂eyacdye' mu', jun've ĉụi' mọmo' jịjcaij in. 5Chime'dye mu' Felipe Samariaĉan jịjcaij, mu'ĉan voro'tacsi mu', jéyacsi: “Jesús nash Ji'c̣honacsity muntyi'.” 6Ñur tyeij mu'in muntyi' in räjen' se'vepte p̂eyacdye' in judyeya' cạvepte ferdye' in jị'caveyacsi mu' Felipe. 7Chime'teyacsidye dai' meijjetac-seban sọyo', äjyedye'tum mọ'in shuban' sọyo' in. Chime'dye ji'chäcacseban punichjoityi' muntyi' in, judyeya' väi'väi'yity chime' in. 8Mọ'dyes anic där ma'joij mu'in bä'yedye'ĉantyi' muntyi' in. 9Mu'ya' chime'dye yirity muntyi', Simón tịj mu', mu' cọcojsi'naquity, där mu' se' ja'yacsi Samariaĉantyi' in cọcojsi'nacdye'yam', mu' fer bu'yi tsan' ji'ĉuti muntyi'ya'. 10Räj mu'ĉantyi' muntyi' in se'vepte p̂eyacdye' in, uya'yaty in judyeya' muju'chaty in, räj mu'in yi in: “Uts Simón so'mactyi' ferdye' Jen'si', rụijdye jéja: Anic Muju'cha' Ferdye'tumtyi', me' jéja tsun”, yi in. 11Me'qui' jịjcaij äjjete jiquej in, anic där väñätucsi cọcojsi'-nacdye'yam'. 12A na se'vepteya' Felipes p̂eyacdye' in, p̂eijte mu' Jesucristo judyeya' jun' chuc ra' Jen' ayo'bu'yi muntyidyes in, chat qui chique' in judyeya' jụjje' in chat qui ji'chojti in, son' in judyeya' p̂en in. 13Simónmun chime' jụjyejoij judyeya' ji'chojti chime', chat qui mu' chime' cäc̣hä'chute Felipe, jị'caveyac-dye'ya' Jen'si' ferdye' mu', mọ'ya' där äjyi mu' Simón. 14Jutactyi' Jen'tyi' mu', mu'in taĉantyi' Jerusalénĉan in, se'vaqui in jun' chuc Samariaĉantyi' in aty jụjjepte in Jen'si' p̂eyacdye' mu'. Mu'in qui jutacsi in Pedro judyeya' mu' Juan, mu'in qui ĉọcsequi in. 15Samariaĉan venjoij in cọdyete Jen' in paj qui mu'in jị'tŝocsi' Jen'si' Ạ'edye' mu', 16ĉaĉaij na jambi' jị'tŝocsi', mijam yirity játŝutyiti. Mọ'yam' ji'chojti in Jesucristosche' tịj mu' Ayos tsun. 17Chat qui mu' Pedro judyeya' mu' Juan toco'tacsi unya' mu'in, chat q̂uin'dyem' tŝọcsi' Jen'si' Ạ'edye' mu'. 18Simón aty cạve' mọ' tŝọcsi' Jen'si' Ạ'edye' mu' aty toco'tacsiya' in jutactyi' Jen'tyi' mu', mạ'je' mu' me'jiti chime' ĉúti. Mạ'je' tsan' querec̣haya' jiya'dyeyacsi Pedro judyeya' mu' Juan. 19Jéyacsi: —Yụ ra' chime' so'mitiĉa' mi'in mọ' ferdyedyes ra' yụ paj qui yụ chime' jị'tŝoyacsi Jen'si' Ạ'edye' mu' jụ'ñity chuc toco'tetyya' yụ —jéyacsi. 20Vorjajiti Pedro: —¡Va'cac ra' tŝijĉan mi querec̣hatumdye mi! Jam ọ́ya' dyijyedye' a'c̣his mi, mạ'je' querec̣haya' ya'ityepte mi Jen'si' ferdye' mu', mem' fibi'ya' so'macsi mu'. 21Mi ra' jam jun' so'mac Jen'ya' mijam ra' jun' me' carijtaqui mi, ĉaĉaij na a'c̣hity ĉojtyi' mi Jen'si'ya' vej mu'. 22Farajjeva' a'c̣his dyijyedyem, cọdyeme Jen', vatyquej ra' mu' vayacjibun ĉojtyi'ĉansi' juchaj mi. 23Yụ chị́yeye mi jam ọ́ya' dyijyedye' a'c̣his mi, anic fer dyijtui' mi jacches jedye', anic jäm' bächän juchaj mi —yi Pedro jajiti. 24Yi vorjeyacsi Simón: —Cọdyemac mu' Ayo' yụ́dyes paj qui jam ji'caviti yụ jun' chuc yi mi'in. 25Me' mu' Pedro judyeya' Juan Ayo'si' p̂eyacdye' mu' voro'tacsi in mu'ĉantyi' muntyi' in, judyeya' jéyacsi in jun' chuc mu' Jesucristo. Chat qui q̂uin'dyem' jọban in Jerusalénĉan jijtuban in. Pai' bä'yedye' Samariaĉansi' in ĉọmtuban' in, me' me' jéyacsemchuban in jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu', ĉụi'dye shupqueshan Jerusalénĉan in. 26Aty me'si' yirity Ayo'tyi' anjer jajiti mu' Felipe: —Tạij jätisve jịjcava mi, mọ' ra' majmi jịjcai' mi Jerusalénĉan yacchutis majmi, Gazaĉan bu'yi', mọ' ra' jịjcaij mi —jajiti mu' anjer. Cäjyasĉan jac tyei' mọ' majmi. 27Me'dye sacje' mu' Felipe. Majmiya' yirity muntyi' rébete Etiopíaĉantyi'. Mu' yụ'tactyi' mọ' Etiopíaĉansi' ayo', mu' ĉọjcabity querec̣ha. Mu' muntyi' Jerusalénĉan jadyiquity tima'quectety Jen'. 28Aty ca'ñibunya' rébete mu' Felipe. Caretoche' mu' p̂ep̂eyejtuban' sánacdye' Jen'si' mu', Isaíasĉansi' p̂eye' mu', mu' jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej. 29Jen'si' Ạ'edye' mu' yi' jajiti Felipe: —Tạij c̣hẹi'ya'yeva caretoya' mi. 30Me'dye mu' shuj tyeij cha'she' mọ' careto. Se'vete mu' Etiopíaĉantyi' muntyi' p̂eyepte Jen'si' sánacdye' mu' Isaíasĉansi'. Felipe yi jéte: —¿Chique' tyu' um ọij p̂eyes q̂uin' mi? 31Yi mu' voryi: —Jam jun' chique' yụ, ĉaĉaij na jam tyi ji'chäquiyin yụ in jätäjyi' chuc mọ' sánacdye' —yi mu' muntyi' voryi. Chat qui cọdyete mu' Felipe paj qui bojvi, paj qui bä'yi mu'tum. 32Mọ' p̂eyeva'ques sánacdye' yi': “Jeñej yiris oveca cạcsi' ijacdyes, jeñej yiris oveca tä'tsätacsi', me' mu' c̣hu'c̣huij mu'ya', mijam jätäjyi mu'. 33Där jị'tsicayete in, anic cäj bu'yi' va'tacdye' so'mete in. Itŝij ra' méqui' ĉụi'tyi' vóshi' mu' ĉaĉaij na aty jadyic mu', me'qui'dye jacche' bä'yi”, yi' sánacdye'. 34Etiopíaĉantyi' muntyi' yi jéte mu' Felipe: —Jíti', ¿tyi buty p̂eijte ọij sánacdye'? ¿Are' mu' sáñe'tyi' are' yoctyi'? —jéte. 35Chat qui mu' Felipe tiyacchui' jị'chiyete mu' muntyi', jị'chiqueyete jun' chuc mọ' sánacdye' p̂eijte mu' Jesús, räj mu' jéte jäm'si' p̂eyacdye' p̂eijte Jesús. 36- 37Ĉụi'dye cha'she' ojñi' in. Mu' muntyi' jéte Felipe: —Atyu' ojñi'ya' tsun, ¿jam buty jäm' ji'chojti yụ? —yi mu' muntyi'. 38Chat qui yi mu' muntyi' jéte mu' bächäi'tyi' careto: “Ji'dyäqueva' careto mi.” Chat qui p̂ai'joij in, ojñi'ĉan jịjcaij in chat qui Felipe chojte. 39Aty bojban chanam'che' in, Jen'si' qui Ạ'edyem' jácati mu' Felipe, me'qui'dye cạvete. Quivijyim' mi'i muntyi', ma'jodye'tum mi'eban. 40Mu' na Felipe Azotoĉan ji'naijbun. Mu' ĉọ́que' räj bä'yedye' in, me' me' jéyacsemchuban jäm'si' p̂eyacdye' Jen'si' mu', ĉụi'dye shupqueshan Cesareaĉan.

will be added

X\