Acts 4

1Pedro judyeya' mu' Juan p̂eyacva'joij mu'in in, ĉọsseti vatyquej cudyitity Jen'che' in judyeya' mu'in saduceo in judyeya' ayo' mu'in yụ'tactyi' in ĉọjcai'tyi' aca' in Jen'si' mu'. 2Jị'fajcacsi' mọ' ji'chäyitidye' Pedros judyeya' Juansim', ĉaĉaij na yi in: “aty vañinyeban mu' Jesús”. Mọ' ji'caviyisin' tsun chime' vañinyeban sänaque-muntyi' in. 3Mọ' ji'me'tyeyacsi in tapjeyacsi in Pedro judyeya' mu' Juan, ĉär'taquisĉan tacjeyacsi in, mu'ĉandye ĉọshi in ĉaĉaij na aty yómoij in, jam tupuj ji'caviti ayo'ya' in. 4Me' tsan' me' mu'in se'vaquity in dai' mu'in anicyi in. Aty dai' anicjetety Jesucristo in, ĉanam' qui' mir me'tum rụi'cu' in son' in, p̂en qui nam' jam tsicsi in. 5Nojno mạyedye' vajmu'yaij Jerusalénĉan in mu'in judíoty ayo' mu'in, judyeya' mu'in tashche' bu'yity in judyeya' mu'in jị'chiyacsity yụ'tacdye' chime' in. 6Mu'ya' mu' chime'dye Anás, mu' tashchety cudyitity Jen'che' jiquej, judyeya' räj chätidye' mu', Caifás, judyeya' Juan judyeya' Alejandro chime'. 7Aty tsudyujñitidye'ĉan mu'in chat qui jutacsi in paj qui jäcacsi in mu' Pedro judyeya' mu' Juan, yụ'tacsi in mu'insi'ya' vej mu'in. Chat qui cọdyetacsi p̂eyacdye' in: —¿Jun' bu'yi ca' ji'chäĉajtinte mu' muntyi'? ¿Tyi ca' me' so'minac ferdye'? —jéyacsi in. 8Jen'si' Ạ'edyem' játŝuti mu' Pedro, yi mu' vorjeyacsi: —Se'vibutiĉam' ọij p̂eyacdye' ayo' tsuntyi' mi'in judyeya' mi'in tashche' bu'yity mi'in. 9Mi'in cudyityitiĉa' p̂eyacdye' tsun mi'in jun' buty tsun tupuj nọ́tyete muntyi' ji'chäĉajte tsun. 10Mọ'dyes tsun mạ'je' jéyac paj qui räj chịj mi'in Israeltyi' vóshi' mi'in, mọ' därsi' ferdye' Jesucristos, Nazaretĉantyi', mọ'ya' ji'chäĉajte tsun uts muntyi' cạvetintety q̂uin' mi'in, yódyetydyem' ji'pactintety croshche' u mi'in. Jen' qui nam' jaji'tsa'ibun. 11Mu'dye Jesús p̂eijte mọ' sánacdye', mij ji'shupte yi': “Mu' acadyety mij va'quectintety mi'in acaijtyi' mi'in, mu' q̂uin' muju'cha' yụ'tac acadyety”, yi' sánacdye'. 12Anicdye me' mum' yirity ji'c̣honsin' muntyi' tsun, itŝij mu'ya' yoctyi' yụ'tac úche' jacche' paj qui ji'c̣honsin' tsun —yi mu' Pedro jéyacsi. 13Mu'ĉantyi' ayo' in anic äjjeyacsi in Pedro judyeya' mu' Juan, ĉaĉaij na sóñi'yedye'tum vorjeyacsi in. Yi ayo' in: “Uts jam jun' jị'chiyactyi' in, ¿jun' qui me' sóñi'yedye'tum voryi in?” yi in. Mọ' jorojĉanjeyacsi mu'in nash pen'dye' Jesústyi' in, mu'dye jị'chiyacsi. 14Chime'dye mu'ya' mu' muntyi' ji'chäĉajtety in, mu'in na ayo' in jam jun' tupuj jedye' jéyacsi in. 15Chat qui mu'in ayo' in ji'shupcacseban chum in paj qui p̂iyiti in. 16Yi in: —¿Jun'jeyacseja' bu ra' uts q̂uin' muntyi' in? Aty räj bu'yi' Jerusalénĉan chị́yacsi in anic därsi' ferdye' jị'caveyacsi in, ji'chäĉajte in mu' bureijtyi' muntyi', jam tupuj ticameja' tsun. 17Dam'dye jäm' c̣hojvacseja' tsun paj qui aty jam cuvij voro'tacseban in paj qui jam ji'jäcbibajte Jesússi' tịj in, paj jam yejĉoij in ji'tse'e' in mọ' p̂eyacdye' —yi jítidyeij ayo' in. 18Quivij ji'sitacseban in Pedro judyeya' mu' Juan, ferche' jéyacsi in paj qui jam voro'tacsi in Jesússi' p̂eyacdye' mu', mijam ra' jị'chiyacsi muntyi' in. 19Pedro judyeya' mu' Juan yi vorjeyacsi in: —Dyijyevac mi'in, Jen'si'ya' vej mu', ¿tyi buty jemoñe' chiquete tsun, are' Jen' are' mi'in chiqueyac? 20Tsun ra' jam jun' farajje' mọ' p̂eye' mọ' cạve'si' tsun judyeya' se've'si' tsun, mijam ra' jun' ticame' tsun —yi jéyacsi in. 21Mu'in ayo' in dadam' muju'cha' c̣hojvacsi in chat qui ji'c̣honacsi in, jam tupuj va'tacdye' so'macsi in ĉaĉaij na räj muntyi' in tima'quete Jen' in ĉaĉaij na mu'in ji'chäĉajte in. 22Mu' na ji'chäĉajtety muntyi' in aty mu' isho' atsvun, vạjpedye' qui'tac yómodye' atsvun tyiti mu'. 23Pedro judyeya' mu' Juan aty c̣hoñi in chat qui ĉọcseĉan in mu'in anicjetety Jen' in, räj ji'shupqueyacseban p̂eyacdye' in ayos in judyeya' c̣hojvacdye' mu'insi' tashchety cudyitity Jen'che' in judyeya' mu'in tashche' bu'yity judío in. 24Mu'in anicjetety Jen' in aty se'vacsebi p̂eyacdye' mu'in chat qui yiri'ya' cọdyete Jen' in, jéte in: —Tsuntyi' Ayo', mi nash jäm'tye' mạyedye' judyeya' jac judyeya' mar räjtumdye me'chui'si' in. 25Ạ'edye' mi jiquej jaso'miti p̂eyacdye' mu' David, úñity mi, me' sáñe' mu', yi': “¿Jedye' buty jị'fajcacsi' muntyi' in yoctyi'dye in? ¿Jun' dash va'bunyedye'tum dyijyi in? Fibis dyijyedye' mu'in. 26Mu'in jacchety ayo' in vaj cäts dyijyi chuti in, Ayo'tum chuti tsan' in judyeya' Ji'c̣honacsitytum jutactyi' Ayoty mu'”, yi' sánacdye'. 27Anic cạ̈tsi' mọ', ĉaĉaij na q̂uin' úĉan bä'yedye'ĉan in yedyety ayo' in vajmu'yaij in, Herodes judyeya' Poncio Pilato judyeya' Israeltyi' vóshi' in judyeya' yoctyi'dye muntyi' in, mu'intum mu'in in.109 Vaj cäts dyijyi mu'in in jun' bu'yi chuc ijate in mu' Jesús, mu' rụijtyity jutactyi' mi, mu' yụ'tactyi' mi paj qui mu' Ji'c̣hoñin tsun. 28Me' tsan' mọ' dyijyedye' mu'in, mu'in qui nam' jị'cätsibun in dyijyedye' mi, ĉaĉaij na ferdye'ya' mísi' dyijyi mi paj qui ijac mu'. 29Mọ'dyes q̂uin' tsun cọdyeyac Ayo', dyijtuva' c̣hojvacdye' tsundyes q̂uin', ñútyitiĉam' tsun paj qui sóñi'yedye'tum jéyacsi p̂eyacdye' tsun, paj qui jam quijnacdye'tum tsun. 30Chime'dye ferdye' so'mitiĉam' tsun mi paj qui tupuj ji'chäcacseban tsun mu'in are'reijtyi' in judyeya' chime' paj qui jị'caveyacsi tsun ferdye' mi, ji'jäcbiteya' tsun Jesússi' tịj mu', mu' rụijtyity jutactyi' mi —yi jéte cọdacdye'ĉan mu'in. 31Aty ijaijya' cọdyete Jen' in, mọ' qui aca' yóĉandyem' vajmu'yaijĉan u in ĉụi'dye mọ' sijsijyi', me'ĉandye tŝọcsi' Jen'si' Ạ'edye' mu' judyeya' jam quijnacdye'tum tiyacchui' in voro'tacsi in Jen'si' p̂eyacdye' mu'. 32Vaj anicjetety Jen' in, vaj cäts dyijyi in, mijam quijatutyiti-dyeij jedye' in, vaj meij so'mitidyeij ĉụi'si' jedye' mu'in. 33Jutactyi' Jen'tyi' mu' yejĉoij jị'chiqueyacsi in jun' chuc mu' Jesús Ayo' tsun vañinyeban, ferdye'tum voro'tacsi mu'in in Jen' ñịbe'yedye'ya' mu' nọ́tyetacsi räj in. 34Jam yirity mu'inĉantyi' in jam jedye' jayejjotaqui in. Tyi chuc me'chui'tyi' jac in, paj tsan' aca' mu'in, mọ' ji'mincaqui in, mu' qui querec̣ha 35so'macsi in mu'in jutactyi' Jen'tyi' mu', mu'in qui ji'jiyeyacsi in mu'in jayejjotaquity in. 36Me'dye chime' mu'ĉantyi' yirity muntyi', José tịj mu', Levítyi' vóshi' mu', Chiprevety mu'. Mu'in jutactyi' Jen'tyi' mu' jéte in: Bernabé, jéte in. Bernabé yi' ca yi': “Jiĉun Yụ'tacsity.” 37Uts José chime' ji'mincaqui yiris jac mu', chat qui so'macsi querec̣ha mu' mu'in jutactyi' Jen'tyi' mu'.

will be added

X\