Acts 3

1Yirisĉan mạyedye' mu' Pedro judyeya' mu' Juan Jen'si'ĉan aca' jịjcaij in. Aty yómo'qui've muntyi' in mu'ĉan jịjcaij in ĉaĉaij na räjĉan me'qui' tsun cọdajquiqui Jen'che' in . 2Mu'ya' yirity bureijtyi' muntyi' nạijte in, tạ'catydye na'i jam mi'ity. Räjĉan mạyedye' jiquicte in Jen'si'ĉan aca' mu', yụ'te in chụi'dye'ya', “Jäjämunsi'” je' mọ' chụi'dye' in, mu'ya' cọdaqui querec̣ha. 3Pedro judyeya' mu' Juan aty ra' tsan' siti mu'ĉan in. Chat nạijtacsi mu' bureijtyi' muntyi', cọdyetacsi tsan' querec̣ha. 4Jäm'tute mọmo' mu'in cạvete in, mu' qui Pedro jéte: —Jäm'tutiĉam' cavitiĉam' tsun. 5Me'dye mu' jäm' vejtucsi jeñej aty ra' mu'in jedye' so'mete u in, me' mu' ĉúti. 6Chat qui mu' Pedro yi jéte: —Mijam yirity me'chuteij ficha, mọ' me'chui'si' yụ, mọ' ram' so'meye, Jesucristosya' ferdye' mu', mu' Nazaretĉantyi', yụ jéye, sacyeva mi, mi'eva —jajiti Pedro. 7Chat qui chubite tacves un mu', sacjete. Me'ĉandye vatyquej chụi'yeban' yuj mu', 8sac tyeij mu' muntyi' mi'i vatyquej. Mu'mun qui siti Jen'si'ĉan aca' mu', roi'roi'quejĉoij ma'joban mu' tima'quete Jen'. 9Räj mu'ĉantyi' in cạvete in aty mi'i mu' judyeya' tima'quete Jen'. 10Anic där äjyi mu'in in aty cạveteya' in ĉaĉaij na chị́yete in mu'dye mọmo' bureijtyi' muntyi' jiquej cọdaquity querec̣ha jiquej mu', mu'ya' bä'va'joijtyi' chụi'dye'ya' Jäjämunsi'ya'. 11Mu' bureijtyi' muntyi' jiquej jam yacchucsi mu' Pedro judyeya' Juan. Ñur tyeij muntyi' mu'ĉan in Jen'si'ĉan aca', mọ' väc̣häjc̣häsve acas Salomónsi' je' in, yóĉandyem' mu'in jutactyi' Jen'tyi' u in, anic där äjyi muntyi' in. 12Pedro cạvacsi jéyacsi: —Mi'in Israeltyi' vóshi' mi'in, ¿jun' me' äjyi u mi'in? ¿Jedye' jítiĉa' ca' tsun äjjitiĉa' mi'in? Jeñej ĉụi'si'ya' ferdye' ĉútiĉa' tsun mi'in, are' ĉụi'si'ya' jäm'yedye' tsun me' ji'chäĉajte tsun uts muntyi', ¿me' buty ĉútiĉa' tsun mi'in? 13Jam jun' me' tsun. Mu'dye Jen' Abrahamtyi' judyeya' Isaactyi' judyeya' Jacobtyi' chime', räjtumdye vóshi'vuntyi' tsun jiquej in, mu'si'ya' ferdye' ji'chäĉajte tsun uts muntyi'. Chime'dye mu' Jen' fer bu'yi jayu'ti mu' Jesús ĉụi'tyi' Jutactyi' mu'. Me' tsan' me' mu', mi'in qui nam' ji'me'tinte mu' Jesús ayo'ya' jiquej. Mu' tsan' Pilato dyijyi ji'c̣honte ra' tsan' mu', mi'in qui nam' jam jụjyi. 14Me' tsan' rụijtyity, me' tsan' jäm'yity, uts na me'jetinte va'quectinte mu'. Mum' cọdyetinte mi'in paj qui mu' Pilato ji'c̣honte mu' ac̣hi'yity muntyi' ijacsity jiquej. 15Me'dyes ji'ijatinte jiquej mu' tsạ'chusin'tyi' tsun. Jen' qui nam' jaji'tsa'ibun, tsun mọ' räj cạve' ĉụi'si'ya' vej tsun paj qui tsun jéyacsi muntyi' in. 16Jesússi'ya' ferdye' ji'chäĉajte tsun uts bu'rety muntyi' chị́yetintety mi'in, q̂uin' aty cạvetinte mi'in jun' chuc chäĉän mu', ĉaĉaij na anicyi Jesúsche' tsun. 17Vojity, yụ nash chị́yebiyac dyijyedye' mi'in judyeya' ayos mi'in chime'. Me' tsan' ji'ijatinte jiquej mu' Jesús, jam qui nam' chịj mi'in jun' buty mọ' cại' jiquej. 18Urucya' jiquej jéyacsi Jen' räj mu'in jaso'mitity p̂eyacdye' mu' jun' chuc ra' ñịbe' cạve' mu' Ji'c̣honacsity muntyi' jutactyi' ra', ijac ra' mu'. ̣Q̂uin' chat aty cạ̈tsi' Jesúsdyes ọij sánacdye'. 19̣Q̂uin' dyijyejam' juchajche', caman'yebajsham' Jen'dyes paj qui vayacjibunac juchaj mi'in, chat qui ra' mu' Ayo' yu'tyiyinac tupudye' paj qui pacaj ĉojtyi'ĉan mi'in, 20mu' ra' jutiyinac Jesús, ĉaĉaij nash mu' Ji'c̣honacsity muntyi' tạ'caty tsim'tactyi' Jen'ya' jiquej mu'. 21Jen' dyijyi paj qui mu' Jesús tacche' chum ra' mạyedye'che', jun'si' chuc ayijbanya' tupudye' paj qui mu' Jen' jäm' yụ'ban' ra' räj, yoj yidyem' jiquej u mu' Jen', jéyacsi mu'in urucyaty jaso'mitity p̂eyacdye' mu'. 22Moisés jiquej chime' p̂eijte Jesús jéyacsi vóshi'vun tsun jiquej, yi mu': “Mu' Jen' Ayo' tsun jutiyinac ra' yirity chätidye' mi'in, mu' ra' yụ'tac jaso'mitity p̂eyacdye' Jen', yódyem' yụ q̂uin' u, me'dye ra' mu' chime'. Mi'in ra' räj se'vebitinte p̂eyacdye' mu' mọ' jínacsi' ra' mi'in. 23Tyi chuc jam se'veptety p̂eyacdye' in, mu'in ra' jorojya' va'cac in judyeya' ra' ijac in”, yi Moisés. 24Chime'dye räj mu'in jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in, mu' Samuel judyeya' mu'in jäquity in, räj mọ' p̂eye' in tupudye' q̂uin', jun'si' chuc ra' cạ̈tsi'ya' Jen'si' p̂eyacdye' mu'. 25Mi'indyes nash ọij p̂eyacdye' so'macsis mu'in jaso'mitity p̂eyacdye' Jen' jiquej in, chime'dye mi'indyes mọ' p̂eyacdye' yụ'tyeyacsis Jen' vóshi'vun tsun, jaso'mitis Abraham jiquej, yi mu': “Vóshi'ya'dye ra' mi, yụ ra' ñịbe'jeyacsi jacchety muntyi' in, yoc yoc in”, yi mu' Jen'. 26Jen' jị'tsa'aĉan Ạva' mu', tashche' jutiyinac mi'in paj qui so'minac jäm'yedye' ĉojtyi'ĉandyes mi'in paj qui räj mi'in yacchutiñe' juchaj mi'in —jéyacsi mu' Pedro.

will be added

X\