Acts 28

1Pacaj c̣hoñi räj tsun chat q̂uin'dyem' chị́qui tsun mọ' buty jiquej poc̣ho' tịj mọ' jacsi' Malta . 2Mu'ĉan bä'yity in anic jäm'jin tsun in, ji'jä'naqui tŝij in, judyeya' fayin tsun in paj qui jufibun tsun ĉaĉaij na añetyi tsun anic jätacñi tsun. 3Nọ́taqui chime' Pablo tŝijtuij dam', aty mu' cän'tye' mọ' tŝij, mu'ĉan buty jiquej mu' nas. Ĉụi'dye shupqui mu'ĉantyi' aty mọ' japacyejoi'ya' tŝij, carav'yetŝọij vatyquej Pabloche' täyen' tŝọij unchem'. 4Mu'ĉan bä'yity in aty me' cạvete in, yi jítidyeij in: —Are' uts ijacsity muntyi', me' tsan' c̣hoñi mu' ojñi'ĉan, mu' qui nam' jen' yóche'dyem' ĉútiĉa'che' tsun u, mu' ra' jam jun' c̣honchute, säñi ra' mu' —yi jítidyeij in. 5Nipjeyaqui un mu' Pablo, tŝijĉan jị'tŝote mu' nas, mijam jun'jajiti mu'. 6Mu'in na muntyi' in jäm' mu'in chivejyi cạvete in, jun'jajiti a ĉa, jun' a ĉa jaji'ñäpdyij, jun' a ĉa säñi, yi in. Me' tsan' biste in, mu' qui nam' jam jụñi'ñiij, mọ'dyes qui yocve dyijyi in: “jen' na jiquej uts muntyi'”, yi in. 7Mu'ĉantyi' ayo' tịj mu' Publio, mu' a' mọ' jacsi' c̣hẹi'ya' mu' jáman yóya'dyem' c̣hoñi jiquej u tsun. Jäm' mu' tiĉuñin tsun judyeya' ji'dyäquin tsun, chibin mạyedye' mu'ya' tsun jäm' ĉujcan tsun. 8Mu' na Publioty jen' mu' jubijĉan mu' chụjduij, jänjändye'tumsi' väs játŝuti. Siste mu' Pablo cọdyete Jen' mu'dyes judyeya' yụ'taqui un mu', ji'jiijbite mọ' japacjodye'. 9Chị́qui yoctyi' in mu'in qui atsij in mu'ĉantyi' japacjoijtyi' räj in, mu' qui ji'chäcacseban. 10Dai' mu'in jedye' ñịbe'jin tsun in, judyeya' aty ra' yạjquicsebanya' tsun, mu'ĉantyi' in ñịbe'jin tsun in räj jedye' chuc mi'edyedyes jemoñe' tsun. 11Chibin ịvaj mu'ĉan bä'yi tsun Maltaĉan, chat quivijyi bijti tsun marĉantyi'che' covamba Alejandríayaty. Mu' covamba cại' tịj jäm'tacdye' muntyis mu'in, Cástor judyeya' Pólus. Mu' covamba chime' ji'jiyety tupudye' tsịvu'vudyes mu'ya' Maltaya'. 12Chat qui tacti mu'ya' tsun, mi'i tsun, dạquique' tsun mọ' bä'yedye' Siracusa, mu'ya' sojquiti tsun, chibin mạyedye' mu'ya' dyäqui tsun. 13Cuvij mi'i tsun, cuvij chị've tyeij tsun cha'she' tsun mọ' bä'yedye' Regio, mu'ya' sojquiti tsun. Nojno mạyedye' quivij fuju'juyeban tyi'mu jätisve, quivij tacti tsun pärä' mạyedye' mi'i tsun, venjoij tsun Puteoliya', mu'ya' qui sojquiti tsun. 14Mu'ĉan pạrej anicjetety Jen' in mu'ya' fayin tsun in paj qui mu'ya' dyäqui tsun, yävätidye' mạyedye' mu'ĉan bä'yi tsun. Cuvij mi'i tsun, Romaĉan jịjcaij tsun, majmiche' qui tyeij tsun. 15Romaĉantyi' anicjetety Jen' in aty mu'in chíqui in aty tsun majmiya' tyiti. Pạrej mu'in in ji'rebin tsun in, mu'ya' rébin tsun in mọ' bä'yedye'ya': Apios Ji'mincaquiya', tịj mọ', je' in. Pạrej jäqui' atsij in mu'ya' rébin tsun in mọ' bä'yedye'. Chibin Dyäquedyes, tịj mọ', je' in. Pablo aty cạvacsi mu'in anicyity Jen'che' in, chat qui mu' yoshoropaij jéte Jen', jiĉun ĉojtyi'ĉan mu'. 16Me'dye Romaĉan venjoij tsun. Mu'ĉan quivij ĉär'te in mu' Pablo, pạrej qui nam' ji'bä'yete in, yocsi' aca', väc̣hä'tyitytum jaĉujcatity. 17Chibin mạyedye' atsvun mu', chat qui mu' Pablo ji'vorvacsi mu'ĉantyi' judíoty ayo' mu'in. Mu'ya' vajmu'yaij in, chat qui yi mu' Pablo jéyacsi: —Chätidye', yụ ra' jéyac, me' tsan' jam juchatucsi yụ chätidye' judío tsun, me' tsan' jam va'cacsebi yụ yicdye' vóshi'vunsi' tsun jiquej, mu'in qui nam' Jerusalénĉantyi' judío in tapjin yụ in, ĉär'tyin yụ in, judyeya' ji'me'tyin yụ in Romaĉantyi'ya' ayo' in. 18Aty me'si' cudyityin p̂eyacdye' yụ in, mạ'je' tsan' ji'c̣hoñin yụ in ĉaĉaij na itŝi' juchaj yụ ji'ijacdyes yụ. 19Mu'in na mu'ĉantyi' judío in jam jụjyi in paj qui ji'c̣honac yụ, mọ'dyes qui yụ cọdyete mu' ayo' paj qui úĉan Romaĉan jutin yụ paj qui mu' muju'chaty ayo' úĉantyi' jị'cäts yu'tyin yụ. Yụ jam méqui' ji'me'tacsi chätidye' yụ judío in ayo'ya' in. 20Mọ'dyes yụ ji'vorveyac mi'in, mạ'je' cạveyac mi'in judyeya' mạ'je' p̂eyaqui yụ mi'intum. Ĉär'tyin yụ in ĉaĉaij na yụ ọij mọmo' anicje' mọ' p̂eyacdye' p̂eijtes Ji'c̣honsin'tyi' tsun Israeltyi' vóshi' tsun, mu' bisjaty tsun —jéyacsi mu' Pablo. 21Mu'ĉantyi' ayo' judíoty vorjete in: —Tsun na úya' bä'yity jam méqui' se'vebiyac juchaj mi, mijam mu'in Judeaĉantyi' judío in jam jutiyin tsun in paperches ji'me'tacdye' mi, mijam mu'ĉantyi' in atsijtyi' úya' in jam tui' in ji'me'tacdye' mi. 22Tsun mạ'je' se'vebiyac dyijyedye' mi ĉaĉaij na räj pai' bä'yity in ñäñibun in mítyi' ñuru'tyity in —jéte in mu' Pablo. 23Mọ'dyes qui mu'in yụ'tye' in yiris mạyedye' paj qui se'vepte in Pablos p̂eyacdye' mu'. Cha'she' mọ' mạyedye' in, dai' atsij muntyi' in yóĉandyem' ĉä'räij Pablo u. Dyutsen' mạyedye' voro'tacsi mu' Jen'si' p̂eyacdye' mu', p̂eijbite mu' ayo'bu'yidyes ra' Jen'si' mu'. Jị'chiqueyacsi yụ'tacdye' jaso'mitis Moisés jiquej judyeya' mu'insi' sánacdye' mu'in jaso'mititysi' p̂eyacdye' Jen' jiquej in. Mọ' mạ'je' tsan' jị'chiqueyacsi jätäjyi' chuc mọ' sánacdye', p̂eijte mu' Jesús Jị'c̣honacsity muntyi'. 24Pạrej anicjepte p̂eyacdye' in, yoctyi' na jam anicyi in, 25mijam cäts dyijyedye' mu'in. Mọ'dyes qui aty ra' jọbanya' in, mu' Pablo quivij jéyacsi: —Anic rụij shupqui' mọ' p̂eyacdye' jaso'mitis Isaías jiquej Jen'si' Ạ'edye' mu', vóshi'vundyes mi'in mọ' p̂eyacdye', yi' jajiti mu' Isaías: 26“Tạij jéyacseca muntyi' in: Me' ra' tsan' yejĉoij se'vaqui mi'in, jam qui na ram' chicacsi mi'in, jedye' chuc cại' mọ' p̂eyacdye', me' ra' tsan' yejĉoij cạvi mi'in, jam qui na ram' naijti mi'in. 27Ĉaĉaij na anic yäcäj ĉojtyi' mu'in, judyeya' tyucje' chun in judyeya' quiban'je' vej in. Mijam méqui' mạ'je' ca'ñibun yụ́dyes in paj qui naijti in, tupuj qui se'vaqui in judyeya' tupuj qui chicacsi in ĉojtyi'ĉan, paj qui yụ ji'c̣honacsi”, yi' sánacdye'. 28Ọij cạ̈tsi' mi'indyes. Yụ ferche' jéyac mi'in aty äcäij-jeptinte Jen'si' p̂eyacdye' mu' mọ' c̣hon'dyedyes, q̂uin' chat ra' jéyacsi yụ mu'in jam judío in, mu'in ra' chat jam me' in, se've' ra' in —jéyacsi mu' Pablo. 30Pärä' yómodye' me'qui' mu'ĉan ĉär' bu'yi Pablo, mọ' ya'ityejijcai'si aca', mu'ĉan bä'yi, tiĉunacsi tyi chuc ĉọctety in. 31Yejĉoij voro'tacsi mọ' p̂eyacdye' p̂eijbite ayo'bu'yidyes ra' Jen'si' mu', jam tyi me'te in mijam noi'yedye'tum jéyacsi mu', jorojĉan jéyacsi jun' chuc mu' Jesucristo Ayo' tsun.

will be added

X\