Acts 25

1Festo venjoij mu'ĉan, paj qui siti ayo'bu'ye-dye'ĉan mu'. Aty chibin mạyedye' jiyi' chat shupqui Cesareaĉantyi', Jerusalénĉan jịjcaij. 2Aty venjoij mu'ĉan, mu'in tashchety cudyitity Jen'che' in judyeya' yoctyi' judíoty ayo' mu'in ĉọcte in mu' ayo', jéte in jun' bu'yi' chuc mọ' ji'me'tacdye' Pablos mu'. 3Cọdyete in jéte in: “Ñịbe'jitiĉam' tsun, juteme Pablo paj qui úĉan jijtuij Jerusalénĉan”, jéte in. Dyijyi tsan' in mạ'je' ijaĉun'te in majmiya'. 4Mu' na Festo jam jụjtacsi, jéyacsi mọmo': —Pablo yejĉoij ĉä'räij Cesareaĉan. Nojnoĉanya' yụ ra' quivij mu'ĉan. 5Mu'in ayo' mi'in tupuj cäc̣hä'chun yụ in paj qui mu'ĉan ji'me'te in, mọ'ya' juchaj jụijyam' —jéyacsi mu' Festo mu'ĉan bä'yity in. 6Dam' chum Jerusalénĉan bä'yetaqui, q̂uen'ĉan jedac yiri'tac mạyedye', chat q̂uin'dyem' ca'ñibun, Cesareaĉan jijtuban. Nojno mạyedye' ayosche' bä'yaquis bä'yi judyeya' qui ji'vorvete mu' Pablo. 7Aty mu'ĉan siti mu' Pablo, mu'in Jerusalénĉantyi' judío in aty cạvete in me'ĉandye siscajcate in, ji'me'te in därsi'ya' juchaj mu', jam qui nam' jun' bu'yi jị'ĉoi' in jun' chuc anicsis mọ' ji'me'tacdye' mu'dyes. 8Mu' Pablo ñutsjiti yi jéyacsi: —Yụ jam méqui' juchatute yụ mu' muju'chaty ayo' Romaĉantyi', mijam juchatucsebi yụ yụ'tacdye' mu'in judíos in, mijam ac̣hi'bite yụ Jen'si' aca' chime' mu' —jéyacsi. 9Mu' na Festo mạ'je' mu' ma'jotac judíoya' in, mọ'dyes qui yi mu' jéte Pablo: —¿Jam mạ'je' Jerusalénĉan jịjcaij um, paj qui mu'ĉan yụ jị'cäts yụ'biye ji'me'tacdye' mi? —jéte. 10Pablo vorjete: —Jam mạ'yi yụ, tupuj ọ́ĉan mọmo' jị'cäts yụ'tac ji'me'tacdye' yụ ĉaĉaij na mi yụ'tactyi' mu' muju'chatyya' ayo' Romaĉantyi' paj qui jị'cäts yụ'tacsi úyaty muntyi' in. Mi nash jäm' chịj itŝi' juchaj yụ mijam juchatucsi yụ mu'in judío in. 11Me' mọ'ya' juchaj ji'ijacdyes jụijya' yụ, a vuty jam jätäjyi u yụ, a vuty tupuj ijac u yụ. Jam qui nam' anicsis ji'me'tacdye' yụ, mọ'dyes jam tyi yụ'tac in va'quiquin yụ in judíosĉan un in. Yụ nash Romaĉantyi', mọ'dyes yụ cọdaqui paj qui mu' muju'chaty ayo' Romaĉantyi' paj qui mu' jị'cäts yu'bun ji'me'tacdye' yụ —yi Pablo jéte. 12Mu' Festo aty se'vepteya' Pablos cọdacdye' mu', chat p̂eyaqui chum nọ́taquitytum mu'. Chat qui yi mu' jéte Pablo: —Yojdyem' aty cọdaqui um paj qui mu' muju'chaty ayo' Romaĉantyi' ĉọctem paj qui mu' jị'cäts yu'bunac ji'me'tacdye' mi'in, me'dye ra' juteye mu'ya' —jajiti Festo. 13Aty dai' mạyedye' yoctyi' qui atsij ayo', Agripa tịj mu',116 mọ'tum Berenicetum atsij, Cesareaĉan shupqueti in ĉọshte in mu' Festo. 14Juñucsi' mạyedye' mu'ĉan bä'yi in, chat qui mu' Festo p̂eijte mu' Pablo jun' bu'yi chuc mu' jiquej. Yi mu' Festo jéte mu' Agripa: —Uĉan nash yirity ĉä'räij muntyi', mu' farajjetactety Félix jiquej. 15Aty Jerusalénĉan jịjcaij yụ jiquej, ĉútin yụ in tashchety cudyitity Jen'che' in judyeya' tashche' bu'yity judío in, mu'in cudyin yụ in paj qui yụ so'mete mu' Pablo ji'ijacdyes p̂eyacdye'. 16Yụ jéyacsi: “Tsun Romaĉantyi' jam cavintum so'macsi va'tacdye' tsun muntyi' in, tashche' chum cọdacsi tsun p̂eyacdye' jäjäm'tum mu'insi'ya' vej in ji'me'tacsitysi'ya' in, chat q̂uin'dyem' tupuj so'macsi va'tacdye' tsun”, jéyacsi yụ. 17Me'dye mu'in judíoty ayo' mu'in atsij úya' in. Nojnodye mạyedye' yụ ji'vorvete mu' Pablo, chat qui siti yụ ayosche' bä'yaquis bä'yi mu'che' yụ, paj qui se'vacsebi yụ ji'me'tacdye' mu'in. 18Mọ' ji'me'tacdye' mu'in, jeñety därsi' juchaj ĉọpte yụ, jam na me', 19mọ' mọmo' na jiquej ji'me'tacdye' mu'in, jam ca rụij cại'tyi' ji'chäyitidye' mu'in, judyeya' chime' ca mu'ya' säñity muntyi', Jesús ca tịj mu', mu' na ca Pablo yi: tsạ' bu'yi ca mu', mọ' mọmo' ji'me'tacdye' mu'in, jam jacchety ayo' juchaj so'mete mu'. 20Mọ'dyes yụ jam jun' dạque' jị'cäts yụ'tacdye' mu', jam tupuj va'tacdye' so'mete yụ. Mọ'dyes qui yụ jéte Pablo: “¿Jam mạ'je' Jerusalénĉan um paj qui mu'ĉan jị'cäts yụ'biye ji'me'tacdye' mi?” jéte yụ. 21Mu' na jam jụjyi, cọdaqui mọmo' paj qui jam Jerusalénĉan cạc, judyeya' paj qui mu' muju'chaty ayo' Romaĉantyi' paj qui mu' ji'cäts yụ'te mu', me' cọdaqui mu'. Mọ'dyes yụ jéyacsi paj qui yejĉoij ĉä'räij mu' jun' qui' chuc tupuj jutete yụ Romaĉan ĉọcte mu' muju'chaty ayo' —yi mu' Festo jéte mu' Agripa. 22Yi Agripa jéte: —Yụ chime' mạ'je' se'vete. Vorjete mu' Festo: —Jụdyej, nojno ra' mạyedye' se'vete mi. 23Nojno mạyedye' atsij mu' Agripa Berenicetum, ayotyĉan quị'si' ya'ijtyi'ĉan atsij in tiĉunacdye'tum siti in chäcdyisĉan vavdye' acas mọ'. Mu'ĉan chime' siti in väc̣hä'tyitytyi' ayo' in judyeya' fer bu'yity bä'yedye'ĉantyi' in. Mu' qui Festo jutacsi paj qui tute in mu' Pablo. 24Aty mu'ĉan mu' p̂eyaqui mu' Festo jéyacsi: —Yụ ra' jéye mi ayo' Agripa, räj úĉantyi' q̂uin' mi'in, mush tyu' útsi q̂uin' muntyi', fạ́cacdyety judíoty mu'in, Jerusalénĉantyi' in judyeya' úĉantyi' Cesareaĉantyi' chime' in, ji'me'te in yụsya' vej in. Fer cudyin yụ in paj qui yụ ji'ijate. 25Yụ na jam méqui' dạcbite juchaj mu' ji'ijacdyes mu'. Chime'dye aty cọdaqui mu' paj qui muju'chaty ayo' Romaĉantyi' jị'cäts yụ'te. Jụjte yụ, mu'ya' ra' jutete yụ. 26Me' tsan' me' itŝi' qui nam' juchaj mu' dạcbite yụ, mijam chime' mọ'ya' p̂eyacdye' yụ paj qui yụ jị'chiqueyete mu' ayo' sánacdye'che'. Mọ'dyes yụ yụ'te mi'insi'ya' vej, paj qui mi ayo' Agripa, cọdyetyete p̂eyacdye' mi, vátyequej ra' mi dạcbite juchaj mu', paj qui aty ujaijya' cọdyete p̂eyacdye' mi tupuj yụ mọ'jetedye ayo' sánacdye'che'. 27Jeñej bu'yi' shapudye' ĉọi' yụ jutete yụ ayo'ya' yirity ĉä'räty muntyi', jam jụijya' jị'chiqueyete yụ jun' chuc juchaj mu' —yi mu' Festo jéyacsi.

will be added

X\