Acts 24

1Ĉanam' mạyedye' tyiti', atsij mu' Ananías tashchety cudyitity Jen'che', Cesareaĉan shupqueti mu', pen'dyetucsi pạrej tashche' bu'yity judío in judyeya' yirity ñutsjeyacsity ayo'ya', Tértulo tịj mu'. Ji'caviti mu'in in ayo'ya' ji'me'te ra' in mu' Pablo. 2Aty mu'ya' mu' tute in Pablo, chat mu' Tértulo tiyacchui' p̂eyaqui ji'me'te mu' Pablo ayo'ya'. Mu' Tértulo p̂eyacdye' so'mete jéte: —Tsuntyi' ayo', yoshoropaij anic mi jäm' ayo'bu'yi, me'dyes tsun q̂uin' jäm' bä'yi misĉan ayo'bu'yedye'. Anic dyij-yedye'tum ayo' bu'yi mi tsundyes, jam pụyu' carijtacdye' mi úĉan tsunsi'ĉan jac q̂uin'. 3Me'dyesi' tsun räjĉan juna' ĉụi' bä'yi tsun ma'jotyebiyac ayo'bu'yedyem mọ'dyes yoshoropaij jéyac tsun, mi nash fer bu'yity. 4Jam yụ mạ'je' ji'no'beye p̂eyacdye'ya', me' tsan' me' yụ qui nam' jéye paj qui jam shọijbutiĉa' mi p̂eyacdye' tsun, dam' se'vibutiĉam' ọij p̂eyacdye' tsun. 5Tsun nash dạcte uts Pablo anic ac̣hi'yity muntyi', pai' ĉọ́que' bä'yedye', sac ja'yacsi judío in. Mu' nash tashche' bu'yity ñuru'tyity in mu'in jéyacsity in Nazareno in, me' jéyacsi in. 6- 7Jam mọ' mọmo', chime' mạ'je' ac̣hi'bite Jen'si' aca' mu' me'dyes qui tsun tapjete jiquej. 8Me'dye ra' mi tupuj cọdyetyete p̂eyacdye' mu', mọ'ya' ra' chịj mi anicsis ọij p̂eyacdye' yụ ji'me'tes q̂uin' —yi mu' Tértulo jéte ayo'. 9Mu'ĉantyi' judío se'vaquity in chiyidye mu'in ji'me'te in: “Anic rụijsis p̂eyacdye' mọ'”, jéte in mu' ayo' Félix. 10Che'jeyaqui ayo' un mu', mọ' jị'ĉocdyes aty p̂eyaqui ra' mu' Pablo ñutsjiti ĉụi'. Yi mu' Pablo jéte ayo': —Anic jäm' ñutsjiti yụ mísi'ya' vej, ĉaĉaij na dai' yómodye' ayo'bu'yi mi úĉan tsunsi'ĉan bä'yedye'. 11Jambi' men, yiri'tac pärä' jiyi'dyem' mạyedye' Jerusalénĉan venchuij yụ, tima'queshte Jen' mu'ĉan yụ. Mạ'je' jụijya' mi jéyacseva uts in me' ra' chat tupuj chịj mi anicsis mọ' p̂eyacdye'. 12Mijam méqui' daquin yụ in jo'mesya' chuti p̂eyacdye'ya' yụ muntyi'tum in, mijam sac ja'yacsi muntyi' yụ, mijam Jen'si'ĉan aca' mu', mijam vajmu'yaijĉan judío in mijam juna' ĉụi' bä'yedye'ĉan, mijam dam' jéyacsi muntyi' yụ. 13Utsi muntyi' in ji'me'tyintyi' yụ in, jam ra' jun' bu'yi jị'ĉoi' in jun' chuc anicsis ọij ji'me'tacdye' yụ́dyes. 14Ọij jam jun' ticame' yụ, yụ nash cäc̣hä'chuptety Jesússi' majmi mu', uts na in jeñej cäjsis ji'chäyitidye' ĉọi' in. Yụ qui nam' Jen' tima'quetety, mu'dye mọmo' Jen' vóshi'vuntyi' tsun jiquej, mu' tima'quete yụ, ĉaĉaij na yụ anicjepteij yụ'tacdye' Jen'si' mu', räjtumdye sánacdye' mu'in jaso'mititysi' p̂eyacdye' Jen' jiquej in. 15Vaj cäts yụ utstum in anicyi tsun Jen' ra' vañin-jeyacseban mu'in säñity in, rụijtyity in judyeya' jam rụijtyity in. 16Yụ'taqui ferdye' yụ paj qui jam cäj ĉojtyi'ĉan yụ Jen'si'ya' vej mu' judyeya' muntyisya' vej mu'in. 17Aty juñucsi' yómodye' me'meyejoij nati yocve yụ, vátyequej munjaya'ĉan q̂uin'dyem' ca'ñibun Jerusalénĉan jijtuban yụ, dyijyi yụ mạ'je' jitishte yụ mu' dyim'tety querec̣ha yụ chätidyedyety yụ judíodyety in, judyeya' chime' dyijyi yụ mạ'je' ji'co'shaye' Jen'dyes yụ. 18Me'dye mu'ĉan daquin yụ in Jen'si'ĉan aca' mu', aty ĉụi' jäm' yu'ti yụ tsunsi'ya' yicdye' judíosya' tsun, itŝij méquity muntyi' in mijam äjnaqui in. 19Me'dye Asiaĉantyi' mọmo' judío in, mu'in mọmo' cavin yụ in mu'ĉan Jen'si'ĉan aca' mu'. Mu'in jemoñe' atsij in paj qui ji'me'tyin yụ in misya' vej, jedac anic mọ'ya' cäjsis yụ. 20Chime'dye uts q̂uin' atsijtyi' in paj mu'in ji'chäquiyin in juchaj yụ, me' jụijya' dạcbun yụ in juchaj yụ, yoqui'dyem' ji'cavitiya' jiquej yụ tashchetyya' ayo' Jerusalénĉantyi'ya'. Mijam méqui' juchaj dạcbun yụ in jiquej. 21Mọ' mọmo' yi yụ mu'insi'ya' vej in, jéyacsi yụ: “̣Q̂uin' mọ' ji'me'tacdye' yụ ĉaĉaij na anicyi yụ vañinyeban ra' mu'in säñity in mọ' ji'me'tyiyin yụ in”, me' jéyacsi yụ jiquej —yi Pablo jéte mu' ayo' Félix. 22Mu' Félix jäm' tsan' chị́yepte Jesússi' majmi. Mu' ji'tätse' mọ' tsudyujñitidye', yi mu': —Aty ra' atsijya' úya' mu' väc̣hä'tyitytyi' ayo' Lisias, paj qui chịj yụ anic rụij, chat q̂uin'dyem' ra' yụ jị'cäts yụ'te mu' Pablo ji'me'tacdye'ya' —jéyacsi mu' ayo' Félix. 23Chat jéte mu' ĉọjcacsity väc̣hä'tyity in paj qui yejĉoij ĉär' bu'yi mu' Pablo. Me' tsan' me' yi mu' paj jị'jutyejcate in judyeya' mu'indye mọmo' ji'sisbite in pen'dye' mu' Pabloty paj qui mu'in nọ́tyete in jedye' jedye' chuc jemoñe' mu', me' me' so'mete in. 24Aty juñucsi' mạyedye' atsijban cuvij mu' ayo' Félix p̂entum mu', Drusila, judío mọ'. Mu' Félix ji'vorvete mu' Pablo, tute in judyeya' se'vepte p̂eyacdye' mu', mu' p̂eye' anicyedye' Jesucristoche'. 25Yejĉoij p̂eyaqui Pablo jéyacsi: “Jemoñe' rụij bä'yi mi'in judyeya' ĉujcatiĉam'.” Chime'dye jéyacsi: “Yirisĉan ra' mạyedye' Jen' ra' jị'cäts yu'busin' juchadye' tsun”, jéte. Mu' Félix aty se'vepteya' p̂eyacdye' mu', anic noi'yi, chat qui jéte Pablo: —Tupuj jọban mi, jun'si' ra' ĉụi' mạ'je'ya' yụ quivij ra' ji'vorveye mọ'ya' tupudye' jụijya' yụ —jéte. 26Jäm'dyeya' mu' Félix ji'vorvete mu' Pablo paj qui mu'tum p̂eyaqui, ĉaĉaij na mu' dyijyi vatyquej ra' jaso'miti querec̣ha c̣hon'dyedyety mu'. 27Pärä' yómodye' me'qui' ĉär' bu'yi mu'ĉan mu' Pablo. Mu' Félix jam jun' ĉụi' mọmo' ji'c̣honte ĉaĉaij na mu' mạ'je' paj qui ma'jotac räjĉan judíoya' in. Chäjäm' shuban mu' Félix, chat qui siti mu' Porcio Festo, mu' qui mu'ĉan ayo'bu'yi. Mu' chime' jam jun' farajjete mu' Pablo yejĉoij ĉä'räij ĉär'taquisĉan.

will be added

X\