Acts 1

1Teófilo, q̂uin' yụ ra' quivij yocsi' sánacdye' sáñe' mídyes. Tashis jiquej sánacdye' yụ sáñe' räj jun' chuc mu' Jesús carijtaqui judyeya' jị'chiyacsi jiquej, 2chat q̂uin'dyem' mạyedye'che' jácabun mu' Jen'. Jambi'dyem' mu'che' jịjcaban mu', tashche' jä'mij jị'chiqueyacsi tsim'tactyi' mu' jutacdyety ra' mu', Jen'si' Ạ'edye' mu' me' jañutyiti. 3Vañinyeban chat qui rụi'cu'ĉan ji'cavibun mu'inya' in, jorojĉan aty mu'ya' quivij tsạ' bu'ban. Vạjpedye' qui'tac mạyedye' bä'yetaqui úche' jacche', dai' qui' ji'caviti mu'inya' in, jéyacsi Jen'si' p̂eyacdye' p̂eye' ayo'bu'yedyes Jen'si' mu'. 4Yirisĉan mạyedye' mu' pen'dyetucsi jutactyi' mu', jéyacsi paj qui taĉan chum Jerusalénĉan in. Yi jéyacsi: —Jambi' chum ra' shupqui mi'in úĉantyi' Jerusalénĉantyi' mi'in, bisvac chum mọ' Jen' ra' so'minacsi' ji'cätsiyinac mọ' p̂eyacdye' yu'tyiyinacsi' jiquej. So'minac ra' Jen'si' Ạ'edye' mu', yoj jeyacdyem' yụ jiquej u. 5Mu' Juan jiquej chojtyinac ojñi'ĉan mi'in, jäqui've qui ra' jun'si' ĉụi' Jen'si' Ạ'edye' mu' yu'tyiyinac Jen' —jéyacsi Jesús jiquej. 6Jesústyi' jutactyi' mu' tsudyujñitidye'ĉan mu'in chat qui jéte in mu' Jesús: —Tsuntyi' Ayo', ¿q̂uin' buty ra' mi va'cacsequi mu'in Romaĉantyi' in paj qui quivij yụ'bajtem ĉụi'tyi' ayo' tsun Israeltyi' vóshi' tsun? —jéte in. 7Jesús vorjeyacsi: —Jam mi'in so'mac Jen'ya' ĉaĉaij na jam chị́yeptinte dyijyedye' mu' jun'si'dye ra' ĉụi' jị'cätsaqui dyijyedye' mu', mum' yirity ĉụi' chịj. 8Ji'tŝunac ra' Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' ra' so'minac ferdye', chat qui ra' q̂uin'dyem' mi'in jị'chiqueyacsi yoctyi' muntyi' in mọ' cavibutiĉas jiquej mi'in, ijacdye' yụ judyeya' vañinyedye' yụ. Jéyacsi ra' mi'in tashche' úĉantyi' Jerusalénĉantyi' in, judyeya' Judeaĉantyi' in, judyeya' Samariaĉantyi' in, judyeya' pai' junaty ĉụi' in räj jadyicvety jac chime' in, me' me' ra' jéyacsi mi'in mọ' p̂eyacdye' p̂iyinsi' yụ —jéyacsi Jesús. 9Jesús p̂eyactaqui chat qui mạyedye'che' jácabun Jen' mu'. Mu'in na jutactyi' mu' jị'ĉojcayebajte mu'in in, me'dye jemonjoban dyicba'badye'ĉan, aty jam jun' nạijbajte in. 10Yejĉoij mọmo' cạveva'joij che've in yóche'dyem' jịjcabanche' u, ĉụi'dye vátyequej ji'caviti pärä' muntyi' in, jai'batyĉantyi' quị'si' in. 11Yi mu'in in jéyacsi in: —Mi'in Galileaĉantyi', ¿jedye' ca' cạveva'tiñe' mạyedye'che'? Yojdyem' mụi'dye Jesús jọban mạyedye'che' jịjcaban u, me'dye ra' quivij atsijban mu' —yi mu'in pärä' ji'cavitity muntyi' in. 12Aty me'si' Jesústyi' jutactyi' mu' chat qui yạjquibajte in mu' mụcu' Orivo, Jerusalénĉan jijtuban in. Jam moch jịjcaban in c̣hẹi'ya', yiris quirómetro me'si' moch. 13Venjoban mu'ĉan in, rụij bu'ban sisan aca'ĉan in, mọ' vavdye' che'ves, mu'che' jịjcaij in yóche'dyem' dyäqui u in mu'in jutactyi' mu': Pedro, judyeya' Juan, judyeya' Santiago, judyeya' Andrés, judyeya' Felipe, judyeya' Tomás, judyeya' Bartolomé, judyeya' Mateo, judyeya' Santiago, Alfeotyi' ạva' mu', judyeya' Simón, mu' cäc̣hä'chucsity jiquej mu'in fạ́cacsity Romaĉantyi' in, judyeya' yoctyi' Judas, yoctyi' Santiagoty ạva' mu', me' me' tịj mu'in. 14Pucmun tsudyujñiti in cọdyete Jen' in, Jesústyi'tum vojity in judyeya' tse' mu', judyeya' yocsi' p̂en chime' in, me' me' tsudyujñiti in vajmu'ya' in. 15Yirisĉan mạyedye' mu'in anicjetety Jen' in räj tsudyujñiti in, yiri' cien pärä' qui'tac me'si' mu'in rụi'cu' in. Pedro sacyi jéyacsi: 16—Vojity, anic cạ̈tsi' mọ' sánacdye' Davidsi' jiquej mu', Jen'si' Ạ'edye' mu' jap̂eijdyi mu' Judas jiquej, mu' cạcsity mu'in ra' tapjetety Jesús in. 17Mu' tsuntumtyi' jiquej, mu' chime' tsim'tactyi' carijtaqui jiquej yiri'ya' tsuntum. 18Mu' ji'mincatety Jesús, a'c̣hisya' dyijyedye' so'mac querec̣ha, mu'ya'dye ya'ij yiris jac. Mu'ĉan jọ'chaij jun' tŝọij, top tŝọi' vo'com', c̣hon' tŝọi' jínom', jadyic säñi mu'. 19Chị́qui Jerusalénĉantyi' in me'dyes qui ĉụi'si'ĉan p̂eyacdye' je' mọ' jac in: Aceldama je' in. (Aceldama yi' ca yi' “Chäshtumsi' Jac”.) 20Salmosĉansi' sánacdye' mu'dye jap̂eijdyi Judas, yi': “Vavti' ra' aca' mu', paj jam jụ'ñity bä'yi atsvun mu'ĉan in”. Chime'dye yocsi' sánacdye' yi': “Paj yoctyi' qui yụ'tac mọ'dye mọmo' carijtac-dye-dyes mu', yoctyi' ra' jeñej bu'ban mu'.” 21- 22Mọ'dyes jemoñe' yoctyi' yụ'tac cạyacsity p̂eyacdye', p̂eye' ra' jun' chuc vañinyeban mu' Jesucristo. Jemoñe' tsim'tac mu' jụ'ñity chuc tsuntum bä'yi jiquej, cäc̣hä'chutety mu' Jesucristo, tiyacchui' mu' Juan chojtacsi muntyi' jiquej, chat q̂uin'dyem' mạyedye'che' jịjcaban mu' Jesús —jéyacsi Pedro. 23Tsim'tac pärä' in, tyi a ĉa yụ'tac, Matías judyeya' José, yocsi' tịj mu' Josés: Barsabás judyeya' Justo, me'si' tịj mu'. 24Chat qui cọdyete Jen' in jéte in: —Tsuntyi' Ayo', mi nash räj chị́yacsebi ĉojtyi' muntyity in, jítiĉam' tsun uts pärä' muntyi' in jụ'ñity bu ra' tsim'te mi paj qui mu' yụ'tac 25jutacdyety mi, mu' ra' jeñej bu'ban Judasvun. Ĉaĉaij nash mu' Judas räj va'queque' yụ'tacdye' mu' yoqui'dyem' juchaijya' jiquej u, me'dyes qui va'tacdye'ĉan bä'yi —yi cọdyete Jen' in. 26Chat qui majmadye' yụ'tye' in tyi a ĉa yụ'tac, Matías tŝọ́taqui mu' tapyejoij. Cächyi mu' yụ'tac paj qui jutactyi' Jen'tyi' mu', pen'dyetucsi mu'in yiri'tac yirity jiyity in.

will be added

X\