3 John 1

1Yụ nash ĉọjcacsity anicjetety Jen' in, yụ vorjeye mi Gayo, mi nash mạ'jeyacdyety yụ anic rụij mạ'jeye yụ. 2Mạ'jeyacdyety chätidye' yụ, yụ cọdyete Jen' paj qui jam jụñi'ñiij bä'yi mi, paj qui räsh bä'yi chime' mi. Yódyem' jäm' q̂uin' yejĉoij bä'yi Jen'dyes um ĉojtyi'ĉan mi, me'dye yụ chime' cọdyete Jen' paj qui jäm' mu've mi. 3Vojity míyaty in pạrej atsij jiquej in ĉútin yụ in. Anic där ma'joij yu'tyin yụ in aty se'vacsebiya' yụ p̂eyacdye' mu'in, yi jin yụ in jun' chuc cäc̣hä'chui' mi mọ' rụijsis p̂eyacdye' Jen'si' mu'. 4Se've'ya' yụ jun' chuc mu'in ạva' bu'yity yụ in yejĉoij cäc̣hä'chui' in mọ' rụijsis p̂eyacdye' Jen'si' mu', mọ' so'min yụ anic mọjo'chas ma'jodye'. 5Chätidye' mạ'jeyacdyety yụ, anic rụijsis shupqui' carijtacdye' mi Jen'dyes, nọ́tacsiya' mi vojity tsun mu'in p̂eyacdye' tui'tyi' in, dadam' muju'cha' mu'in yocvety in nọ́tyetacsiya' mi. 6Mu'in aty jin tsun in úyaty anicjetety Jen' tsun, jun' chuc mi me' mạ'jeyacsim judyeya' nọ́tyetacsim. Me'dye ra' q̂uin' yejĉoij nọ́tyetacsi mi jedye' chuc jemoñe' mi'edyedyes mu'in, mọ' nash ma'jotye' mu' Jen'. 7Aty sactiya' jiquej in, cạyacsi ra' in Jesucristos p̂eyacdye' mu', mu'in ra' jam jụjtacsebi nọ́tacdye' mu'in jam anicjetetysi' Jen' in. 8Mọ'dyes tsun anicjejaty Jen' tsun jemoñe' tsun nọ́tyetacseja' mu'in chime' in, so'macseja' jedye' chuc jemoñe' mu'in in cại'tyi' jụijya' in mọ' rụijsis p̂eyacdye' in Jen'si' mu'. Me' ra' shupqueja' vaj me' carijtaĉa'ya' Jen'dyes tsun. 9Yụ sáñe' tsan' mi'indyes jiquej, juteyeyac tsan' mu'yaty mi'in anicjetintety Jen', mu' qui nam' Diótrefes jam méqui' jụjjibun tsunsi' p̂eyacdye', ĉaĉaij na mu' ĉụi' ma'jotyiti ayo'bu'yi. 10Ventyecyacya' ra' yụ, yụ ra' ji'jäcbite a'c̣his dyijyedyem', jun' chuc väñädye'yam' ñäñin tsun. Jam mọ' mọmo', chime'dye mu' jam jụjjeyacsi vojity tsun yocve atsijtyi' in, mu'dye dyäcjeĉúnacsi tyi chuc ji'dyäcacsity in, judyeya' mu'dye va'cacsequi mu'in ji'dyäcacsity in paj qui jam pen'dyetucsi in anicjetety Jen' in. 11Mạ'jeyacdyety chätidye' yụ, jam ra' cäc̣hä'chucsebi mi a'c̣his dyijyedye' muntyis mu'in, mọm' cäc̣hä'chuva' mu'insi' rụijtyitysi' dyijyedye' in. Jụ'ñity chuc rụij bä'yity in, mu'in nash Jen'tyi' in, mu'in na ac̣hi' bä'yity in jam mu'in Jen'tyi' in, mijam chị́yete Jen' in. 12Mu' na Demetrio jam mu' me', räj cạvepte in rụijsis dyijyedye' mu' me'dye tsun chime' cạvete, mi'in chime' chäyitiĉa' tsun mi'in anic rụij p̂eyaqui tsun, mijam dam' väñädye' ji'shupque' tsun. 13Taca'dye mọ'ya' dai' p̂eyacdye' yụ mạ'je' tsan' yụ jéye, jam qui nam' mạ'je' sánacdye'che' yụ. 14Dam'dye jäm' a'dye mi jébiye, yụ mạ'je' cạveye paj qui vaj vejtiĉa' p̂eyaĉa' tsun. 15Yụ cọdyete Jen' paj qui mu' so'min mi ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mi. Uyaty pen'dye' tsun vorjin chime' in. Yụ́si'che' tịj vorjeyacseva cäts yirityityij in räj mu'ĉantyi' in pen'dye' tsun.

will be added

X\