2 Corinthians 7

1Vojity mạ'jeyacdyety yụ, ọ́ches q̂uin' sánacdye' Jen'si' mu' mọ' tsundyes, mọ'dyes jemoñe' c̣hicon'tiĉa' Jen'si'ya' vej mu' paj qui räj yacchuja' mọ' a'c̣his jedye' in, mọ' ac̣hi'busin'si' a' tsun judyeya' ĉojtyi'ĉan tsun. Jemoñe' irijyeja' Jen'che' tsun, paj qui jam jụ'ñija' bä'ja' mu'si'ya' vej mu'. 2Mạ'jitidyestum dyijtutiĉam' ĉojtyi'ĉan mi'in. Jesha' tsun jam me'tyeyac, mijam yirity juchatute tsun, mijam yirity ac̣hi'te tsun, mijam yirity shu'atute tsun chime'. 3Aty me' jéyac yụ, jam qui nam' mạ'je' jị'tsicayeyac mi'in. Yụ fer mạ'jeyac ĉojtyi'ĉan mi'in, yoj jeyacdyem' jiquej u. Tsun yejĉoij ferche' dyijtuyac mi'in ĉojtyi'ĉan tsun mijam jedye' pạrejjin tsun mi'inya', mijam ra' mọ' sän'dye' tsun pạrejjin tsun, yejĉoij ra' mọmo' me' dyijtuyac mi'in ĉojtyi'ĉan tsun. 4Yụ jam dam' quijatutyeyac p̂eyacdye', ĉaĉaij na yụ chị́yeyac rụij cäc̣hä'chutinte Jen' mi'in, mọ' ma'jotye' yụ. Me' tsan' fer ñịbedyes jị'ĉojtye' tsun, sóñi'yedye'tum qui nam' bä'yi yụ, cätssistum ma'jodye' yụ. 5Venjodye' Macedoniaĉan jiquej tsun, itŝi' méquis jị'jutyitidyes cạve' tsun, pai' juna' ĉụi' ñịbedyes jị'ĉojtye' tsun. Chime' mu'in jam jayejyi in mu'in ñäñintyi' tsun in, ñịbe' bu'yedye'tum bä'yi ĉojtyi'ĉan tsun, yejĉoij dyijtuyac mi'in chime'. 6Mu' na Jen', ji'ma'yacsity mu'in tárity in, mu' jiĉun yu'tyin ĉojtyi'ĉan tsun táredye'ya', ĉaĉaij na aty atsijban mu' Tito. 7Jam ayidyem' jiĉun yu'tyin tsun, mọ' p̂eyacdye' tui'si', mọ' jiĉun yu'tyin ĉojtyi'ĉan tsun, ĉaĉaij na mu' jin tsun räj jun' chuc mi'in fer mạ'je' cavitiĉa' yụ mi'in, judyeya' mi'in chime' fer táretiñe' jun' chuc jam rụij dyijyaque jiquej mi'in. ̣Q̂uin' mi'in fer mạ'je' chäquibutiĉa' yụs p̂eyacdye' mi'in, mọ' ma'jodye' so'min yụ. 8Me' tsan' yụ ji'tareyac mi'in p̂eyacdye'ya' yódyesdyem' sáñe'si' jiquej yụ mi'indyes, q̂uin' qui nam' mọ' jam ji'yoquin yụ. Me' tsan' ji'yoquin jiquej yụ, ĉaĉaij na chịj yụ jiquej jun' chuc mọ' ji'tarinac méqui'ya' mi'in, me' tsan' me' q̂uin' qui nam' jam me' yoqui yụ. 9̣Q̂uin' chat aty ma'joban yụ, me' tsan' yụ ji'tareyac sánacdye'ya' yụ jiquej, q̂uin' qui nam' aty ma'joij yụ. Sánacdye'ya' yụ mu' Jen' méqui'yam' so'minac táredye' paj qui yacchuqui a'c̣his dyijyedye' mi'in. Anicdye me', mọ' táredye' mi'in yi' paj qui yocve dyijyi mi'in, mọ' mạ'je' Jen', mọ'dyes qui mọ' jam me'tyinac mọ' táredye' so'meyacsi' tsun mi'in. 10Mọ' táredye' so'misin'si' mu' Jen' mọ' ji'dyijvisin' juchajche' tsun paj qui c̣honja've, jam ra' va'quecja' jo'mes táredye', tiĉun'ja' ra' mọmo'. Mọ' na jacches táredye', mọ' jam tupuj ñútyisin', sän'dye' mọmo' so'misin'. 11Jesha', mọ' táredye' tuyinacsi' jiquej mi'in mọ' sánacdye' yụ, mọ' ji'dyijvinac mi'in, fer qui dyijtubajtinte Jen'. Aty fer dyijyeban mi'in paj qui jam bächäbunac mọ' muntyis juchaj mu', jorojĉan jam dam' ma'jotyebitinte juchaj mu', irijyedye'tum dyijtuptinte juchaj mu'. ̣Q̂uin' qui nam' mi'in mạ'jetiñe' paj qui yụ jäm-'jibudyiĉa' mi'in, judyeya' chime' mi'in mạ'jetiñe' paj qui va'tacdye' so'mac mu' jụ'ñity chuc juchaijtyi' muntyi', judyeya' mạ'jetiñe' ñutsjityitiĉam' yụ mi'in muntyisya' vej mu'in, me' me' fer mạ'jebajtiñe' mi'in rụij bä'yi mi'in. 12Sáñe' yụ mi'indyes jiquej, jam mu' mọmo' dyijtute yụ mu' juchaijtyi' muntyi', mijam mu' chime' dyijtute yụ mu' muntyi' jame'tity. Me'dye mi'in mọmo' dyijtuyac yụ, yụ mạ'je' paj qui jorojĉan yụ'tiñe' mọ' mạ'jitidyes mi'in, jun' chuc fer mạ'jitiĉa' tsun mi'in Jen'si'ya' vej mu', 13mọ' jiĉun yu'tyin ĉojtyi'ĉan tsun. Jam mọ' mọmo' jiĉun yu'tyin tsun, chime'dye dadam' muju'cha' ma'joban tsun aty cạvepteya' tsun Titos ma'jodyem' aty ca'ñibunya' mi'inyaty. Mu' räj jíbun tsun jun' chuc mi'in jiĉun yụ'tinte ĉojtyi'ĉan mu', yoquedye'ya' jiquej mu'. 14Jambi'dyem' ĉucnac jiquej mu', yụ jéte jun' chuc mi'in rụij cäc̣hä'chutinte mu' Jen', me' yụ tima'queyac mu'si'ya' vej mu' Titosya'. Anicdye me', rụij shupqui' tima'cacdye' yụ, q̂uin' chat mu' ĉụi' cavinac ĉụi'si'ya' vej mu' jam väñädye' shupqui' mọ' tima'cacdye' yụ. Yódyem' yụ jam yiri' väñätuyac mi'in u, me' bu'yi'dye yụs tima'cacdye' jiquej Titosya' vej mu', jam mọ' jun' väñädye' mọ' shupqui' yụ. 15Aty ca'ñibunya' mu' Tito, taca' dyijtunac jun' chuc mi'in jäm' tiĉun'tinte mu', judyeya' irijyedye'tum mi'in chiquebitinte p̂eyacdye' mu'. 16̣Q̂uin' yụ ma'jotyeyac yụ chị́yeyac anic jị'cätsaqui p̂eyacdye' mi'in.

will be added

X\