2 Corinthians 12

1Fibidyes va'bunyedye' yụ, me' tsan' me' jemoñe' qui nam' p̂eye' yụ jun' chuc mu' Ayo' ji'caviti yụ́ya'. Me' ra' yụ jéyac mọ' jun' chuc mu' ji'caviti yụ́ya' jiquej judyeya' chime' jun' chuc mu' so'min yụ p̂eyacdye' mu'. 2Jiquej yiri'tac vạjpedye' jiyi' yómodye' mu' Jen' ji'caviti yụ́ya', jam tsan' mọ' mạ'je' va'bunje' yụ mi'inya'. Mạyedye'che' qui cạc yụ jadyicchesche' mạyedye'. Jam qui nam' chịj yụ, are' ạ'edye' cạc yụ, are' a' yụ, me'dye Jen' mọmo' yirity chịj. 3- 4Mu'che' cạc yụ jäm'si'che' bä'yedye', are' ạ'edye' cạc yụ, are' a' yụ, jam chịj yụ, me'dye Jen' mọmo' yirity chịj. Mu'che' se've' yụ caminsis p̂eyacdye', mọ' jam tupuj ji'jäcacsi', mijam tupuj p̂eyacsi'. 5Tupuj tsan' yụ va'bunje' mọ' ji'cavitidye' so'minsi' yụ mu' Jen', jam qui nam' me' yụ jäm'taqui, mọ' mọmo' va'bunje' yụ mọ' ñịbedyes jị'ĉojtye'si' yụ. 6Tupuj tsan' mọ' va'bunje' yụ, ĉaĉaij na anicsis ji'cavitidye' yụ. Me' tsan' me' jam qui na ram' jun' va'bunje' yụ, ĉaĉaij na yụ jam mạ'je' me' paj qui muntyi' in jam muju'cha' ĉun yụ in ji'cavitidyedyes yụ́ya' jiquej. Dam'dye jäm' yiri' mọmo' cavin yụ in, jun' chuc rụij bä'yi yụ, judyeya' rụij p̂eyaqui yụ, mọ'ya' ram' tima'quin in. 7Jen' jam mạ'je' paj qui fibi'naqui shupqui yụ ji'cavitidyesya' yụ, mọ'dyes qui mu' so'min yụ are'redye' shushĉan yụ, mọ' jeñej bu'yi' yiris yutij yu'tyiyinsi' Satanás yụ paj qui jam va'bunnaqui bä'yi yụ. 8Chibin qui' tsan' cọdyete yụ Ayo' tsun, paj qui meijjityibun yụ are'redye' yụ, 9jam qui nam' jụjjibun cọdacdye' yụ. Me'dye jin yụ: “Mọm' därsi' mạ'jitidyes yụ, mọ' tupuj ferdye' so'min paj qui tupuj dyich bu'yi mi. Itŝi' me' ĉụi'si' ferdye' jụijya' mi, yụ́si' qui nam' ferdye' mọjo'cha' shupqui' mídyes”, me' mọmo' jin yụ. Mọ' anic fer ma'jotye' yụ ñịbedyesya' yụ, itŝi' ĉụi'si' ferdye' jụijya' yụ chat qui Cristos ferdye' mu' ñutsjin yụ. 10Me'dyes ma'jotye' yụ ñịbedyes mọ' jị'ĉojtye'si' yụ, ĉaĉaij na Cristodyes mọ' yụ. Me' tsan' are'redye'tum bä'yi yụ, me' tsan' ñäñin yụ in, judyeya' jị'ñibe'can yụ in, judyeya' jayejjotaqui jedye' yụ, me' tsan' me' me' jị'ĉojtye' yụ Cristodyes, ma'joij qui nam' yụ. Me' tsan' itŝi' ĉụi'si' ferdye' yụ, Cristos qui nam' ferdye' me'chupte yụ, mọ' ferdye'tum yu'tyin yụ. 11̣Ọche' q̂uin' sánacdye'che' yụ jeñej bu'yi yirity shapuijtyi' muntyi', me' va'bunyi yụ ñutsjiti ĉụi' yụ. Mọ' mi'insi' juchaj shupqui' ĉaĉaij na mi'in jam me' ñutsjitiĉa' mi'in mu'insi'ya' vej mu'in cäj jị'chiyacsityya' in. Jeñej aty muju'cha' bu'yi jutactyi' Jen'tyi' u, me' ĉọcsi mi'in, yụ qui nam' jam dam' uya'ya'tacsi uts me'tyity in. Me' tsan' jam dam' fer bu'yity yụ, yụ qui nam' jam jun' uya'ya'tacsi. 12Jesha', yụ mi'inĉandyem' jiquej yụ, anic cavitiĉa' yụ mi'in jun' chuc yụ tyum'chutidye'tum carijtaqui mi'inya', judyeya' yụ dai' qui' jị'caveyeyac Jen'si' ferdye' mu'. Mọ' tupuj jị'ĉoyeyac yụ nash anictyity jutactyi' Jen'tyi' mu'. 13Yi pạrej mi'in: mu' Pablo muju'cha' nọ́tyetacsi mu'in yocvety bä'yedye' bä'yity anicjetety Jen' in, uya'ya' mu' ñútyisin' tsun, yi mi'in. Jam jun' rụij me'. Vaj me'dye ñọ́tyeyac mi'in yocvetytum bä'yity in, yirisdyety jayej jéyac jam jedye' cọdyetyeyac, jam jeñej yocvety in, mu'in so'min yụ in tsạ' bu'yedyety. ¿Chäcdyis buty juchaj me' so'meyac yụ ĉútiĉa' yụ mi'in? 14̣Q̂uin' chat cuvij ra' ĉọcyac mi'in, chibinyis ra' mọ' cạveĉajyac. Me'dye ram' yejĉoi' dyijyedye' yụ, mijam ra' jedye' cọdyetyeyac. Yụ jam mạ'jebiyac querec̣ha mi'in, mi'in chat mạ'jeyac paj qui Jen'yadyety mi'in, yụ mạ'je' nọ́tyeyac mi'in. Jesha' muntyity ạva' mu'in jam tsạ'chuqui ĉụi'tyi' jen' mu'in, jen' na mu'in tsạ'chuqui ạva' mu', me'dye ra' yụ chime', 15fer mạ'je' nọ́tyeyac mi'in. Ma'jodye'tum ra' yụ'taqui yụ räj jedye' yụ judyeya' ĉụi'si' ferdye' chime' yụ, me' ra' chat tupuj nọ́tyeyac Jen'dyes. Dadam' yụ yejĉoij mạ'jeyac mi'in, mi'in qui nam' jam me', yejĉoij uya'ya' mạ'jitiĉa' yụ mi'in. 16Pạrej ñäñitiĉa' yụ mi'in, yi mi'in: “Uts Pablo anic ĉụi' yen'tyi dyijyedye'tumtyi' yu'ti, me' tsan' jam cudyityisin' querec̣ha tsun, mu' qui nam' chịj jun' bu'yi chuc tupuj chutyisin' jedye'”, yi pạrej mi'in. 17Yụ ra' jéyac: Mu'in jutactyi' yụ mi'inya', ¿mu'in buty chutyinac jedye' in yụ́dyes? ¡Jam jun'! 18Chime'dye jiquej yụ cọdyete mu' Tito paj qui mu', yoctyi'tum vojity tsun ĉucnac in. ¿Tito buty väñädye'ya' chutyinac jedye'? Jam jun', mu' yụs mọmo' cäc̣hä'chubun dyijyedye' yụ, jun' chuc rụij carijtaqui yụ mi'indyes jiquej, me'dye mu' chime'. 19Vatyquej ra' mi'in dyijyi tsun ñutsjiti mi'insi'ya' vej, me' ĉútiĉa' tsun u mi'in. Jam me' tsun, Jen'si'ya' vej mu' anic rụij p̂eyaqui tsun ĉaĉaij na tsun úñity Cristoty mu'. Mạ'jeyacdyety yụ, yụ ra' jéyac mi'in mọ' mọmo' mạ'je' tsun paj qui nọ́tyeyac Jen'dyes mi'in. 20Mọ' dyijyedye' yụ, vatyquej ra' ventyecyacya' yụ, vatyquej ra' dạquicyac jambi' jụ'ñij farajjetiñe' jụijya' a'c̣his dyijyedye' mi'in, mọ' ra' jam ma'jotyebiyac yụ, mọ' ram' fạra'jeĉun'biyac. Vatyquej ra' mi'in jam ma'jotyibutiĉa' mi'in mọ' fạra'nacdye' yụ. Vatyquej ra' dạquicyacya' ji'fajquiyiva'ti p̂eyacdye' mi'in, vatyquej ra' vaj meij ñäñiti mi'in, judyeya' fáquiti mi'in, judyeya' ji'me'tyi-yitidyeij jedye' mi'in, judyeya' ji'fajquiyitidyeij mi'in, judyeya' p̂iijtidyeij mi'in, judyeya' fibi'naqui mi'in, judyeya' yoc yoc dyijyi mi'in, vatyquej ra' taca' me' bä'yi mi'in. 21Me' ra' dạquicyac jụijya' mi'in, vatyquej ra' mu' Jen' ji'tarin yụ quivij mi'insi'ya' vej, aty cạvebiyacya' mọ' a'c̣his dyijyedye' mi'in. Pạrej mu'yayaj jambi' farajjetiñe' jo'mes a'c̣his dyijyedye' a'si' mi'in judyeya' vo'vodye' mi'in.

will be added

X\