2 Corinthians 1

1Yụ nash Pablo jutactyi' Jesucristoty mu', ĉụi'si'ya' dyijyedye' mu' Jen' me' yu'tyin yụ. Yiri'ya' Timoteotum, mu' vojity tsun, yụ sáñe' ọij mi'indyes ñuru'tyitydyes Jen'tyi' mu', Corintoĉan bä'yity mi'in,144 judyeya' mu'indyes chime' in räj anicjetety Jen' in pai' junanaty ĉụi' in Acayaĉan bä'yity in,145 räj mu'indyes mọ' chime'. 2Tsun cọdyete Jen', mu' Ạvatusin'tyi' tsun judyeya' mu' Jesucristo Ayo' tsun paj qui mu' ñịbe'jitidyes so'minac judyeya' chime' paj qui so'minac ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mi'in. 3Tima'queja mu' Jen', mu' Jesucristoty Jen' mu', mu' nash tsuntyi' Ayo', ĉaĉaij na mu' Jen' räjĉan där ñịbe' ĉúsin' tsun, judyeya' jiĉujsha' yu'sin' ĉojtyi'ĉan tsun. 4Jen' jiĉujsha' yu'sin' ĉojtyi'ĉan tsun táredye'ya', jun'si' chuc ñịbedyes jị'ĉojtyeja'ya' tsun, paj qui me' tupuj tsun yoctyi' jiĉun yụ'tacsebajsha' ĉojtyi'ĉan mu'in táredye'ĉan bä'yity in, jun'si' chuc mu'in jo'mes jị'ĉojtye' ñịbedyes in. Yojdyem' Jen' u jiĉujsha' yu'sin' tsun, me'dye ra' tsun chime' jiĉun yụ'tacsebajsha' mu'in ñịbe' cạvety in. 5Tsun q̂uin' därsi' ñịbedyes jị'ĉojtyeja' jụijya' tsun, yojdyem' mu' Cristo jị'ĉojtye' jiquej u, me'dye mu' chime' Jen' Cristoya' mu' anic där jiĉujsha' yu'sin' ĉojtyi'ĉan tsun táredye'ya' tsun. 6Chime'dye q̂uin' tsun, jị'ĉojtye' ñịbedyes jụijya' tsun voro'tacdye'ya' mi'in, me' jị'ĉojtye' tsun paj qui tupuj jéyac mi'in mọ' p̂eyacdye' c̣hon'dyedyes, paj qui jiĉunve mi'in. Jen' qui nam' jä'mij jiĉun yu'tyin ĉojtyi'ĉan tsun paj qui tsun me'dye chime' jiĉunve yụ'badyeyac ĉojtyi'ĉan mi'in, paj qui mi'in chime' tyum'chuti ñịbedyesya' mi'in. Yódyem' tsun ñịbe' cạvise u, me'dye mi'in chime'. 7A nash chị́yeyac jam ra' peñi mi'in. Me' ra' tsan' jị'ĉojtiñe' ñịbedyes yojdyem' tsun u, me'dye ra' chime' Jen' jiĉun yu'bunac ĉojtyi'ĉan mi'in táredye'ya', yojdyem' tsun u jiĉun yu'bun ĉojtyi' tsun. 8Vojity, tsun mạ'je' jéyac cuvij jun' chuc tsun där ñịbe' cạve' Asiaĉan jiquej. Anic mọjo'cha' chäcdyis jị'ĉojtye' ñịbedyes tsun, aty jam dyich bu'yi ĉúti tsun, jeñety ra' säñi ĉúti tsun, 9jeñej va'tacdyety sän'dyety, me' ĉúti tsun. Ọij chäcdyis ñịbedyes tuyin tsun yiris ji'chäyitidye' mọ' dyijyedye' Jen'si' mu', paj qui jam ĉụi'si'che' ferdye' ĉúti tsun, paj qui Jen'chem' ĉúti tsun, mu' vañinjeyacsebantyi' säñity in. 10Mu' aty ji'c̣hoñin tsun därsi'ya' tsäqui'sis mu'in, jeñety ra' aty ijac ĉúti tsun, judyeya' ra' yejĉoij ji'c̣hoñin tsun, ĉaĉaij na mu'che' ĉúti tsun. Tsun chị́yete mu', mu' ra' räjĉan ji'c̣hoñin tsun, 11ĉaĉaij na mi'in ñútyitiĉa' mi'in cọdacdye'ya' mu' Jen' tsundyesi'. Dai' mu'ya' mu'in cọdyetety Jen' tsundyes in, me'dye ra' chime' dai' ra' yoshoropaij jéte Jen' in, mu' jụjjeyacsebiya' cọdacdye' mu'in tsundyesi'. 12Mọ'ya' jedye' mọ' ji'ma'jotyin tsun, mọ' nash anic chịj ĉojtyi'ĉan tsun jun' chuc anic rụij bä'yi úche' jacche' tsun, anic rụijsis dyijyedye' cại' tsun, dadam' mi'insi'ya' vej rụij bä'yi tsun. Tsun me' bä'yi jam ĉụi'si'ya' dyijyedye' tsun, Jen' ñútyin tsun ñịbe'jitidyesya' mu', paj qui me' bä'yi tsun. 13Ọij sánacdye' mi'indyes jam jumĉan ji'shupqueyeyac dyijyedye' tsun, anic jorojĉan yụ'tyeyeyac, faraj vu' ca' me' jäm' chäyibutiĉa' dyijyedye' tsunsi' mi'in. 14Me' tsan' jambi' räj chäquibutiĉa' mi'in jätäjyi' chuc ọij ji'chäyitidye' sáñe'si' tsun, faraj vu' ca' chiquetiñe' räj mi'in, paj qui ayijban'ya' tupudye' Jesucristos mu', ma'jotyitiĉa' tsun mi'in mu'si'ya' vej mu', yojdyem' ra' tsun ma'jotyeyac mi'in u. 15- 16Yụ nash chịj mi'in chäyibutiĉa' dyijyedye' yụs mi'in, mọ'dyes dyijyi tsan' yụ jiquej pärä' qui' tsan' mạ'je' cạvecyac. Mạ'je' tsan' mi'in tashche' ĉọmcayac Macedoniaĉan jịjcaijya' yụ, judyeya' chime' ca'ñibunya' meij ra' yụ tän'jemtubadyeyac. Me' tupuj ñútyitiĉa' yụ mi'in mi'edyedyes ra' yụ, ca'ñibunya' yụ Judeaĉan jịjtuban yụ. Mọ' tsan' dyijyedye' yụ mạ'je' tsan' yụ paj qui pärä' qui' nọ́tyeyac Jen'dyes. 17Mọ'dyes qui jị'chu'itiĉa' yụ mi'in, jeñej aty yụ jam anicjetety Jen' u, me' ĉútiĉa' mi'in. Yi mi'in: “Mu' Pablo jam jị'cätse' p̂eyacdye', me' tsan' yi mu': Me' ra' yụ, ĉojtyi'ĉan qui nam' yi mu': Jam ra' me' yụ”, me' yi mi'in. 18Yụ jéyac, jam na me' tsun, yojdyem' mu' Jen' u rụij p̂eyaqui, me'dye tsun chime' jị'cätse' p̂eyacdye' tsun, jam yocve dyijyi ĉojtyi'ĉan tsun, jun' chuc dyijyi ĉojtyi'ĉan tsun, mom' p̂eye' tsun. 19Yụ yiri'ya' Silvanotum judyeya' Timoteotum voro'tyeyacya' mi'in, ji'jäcte tsun Jesucristo, Jen'tyi' Ạva' mu', mu' jam pärä' yu'tyiyisin' p̂eyacdye', mu' nash anic rụijtyity mu' 20ĉaĉaij na mu' räj jị'cätseptety Jen'si' p̂eyacdye' mu' so'misin'si' tsun. Mọ'dyes tsun tima'quejaya' mu', jéja tsun Jesucristosche' tịj mu', “Paj me'.” 21Mu'dye fer bu'yi yu'sin' tsun, ĉaĉaij na vaj cäts Cristoty tsun. Chime'dye mu' Jen' tsim'sin' tsun, 22judyeya' mu' so'misin' ĉụi'si' Ạ'edye' mu', mọ' cachtacdye' bu'yi' Jen'si' mu', mọ' jị'ĉocdye' shupqui' aty Jen'tyi' tsun, mọ' yacchutis ñịbe'yedye' mọ' jorojĉanyi' räj ra' ñịbe'jisin'. 23Yụ ra' jéyac ferche' Jen'si'ya' vej mu', mu' chäyibuntyi' ĉojtyi' yụ, yi yụ: me' bu'yi' dyijyedye' jiquej yụ, yụ jambi' ĉọcyac Corintoĉantyi' mi'in ĉaĉaij na jam mạ'je' yụ jị'chu'eyac a'c̣hisya' dyijyedye' mi'in. 24Jam mạ'je' son' bu'yi yu'ti tsun mi'indyes anicjetintetydyes Jen' mi'in, ĉaĉaij na aty fer bu'yi mi'in anicjetinte Jen'. Mọm' dyijtui' tsun mạ'je' paj qui quivij nọ́tyeyac mi'in paj qui ma'jodye'tum bä'yi mi'in.

will be added

X\