1 Peter 3

1Mi'in p̂en mi'in jemoñe' se'vetinte vämtyi' mi'in, me' ra' chat jụj ja'yetinte vämtyi' mi'in, jam anicjetety Jen' jụijya' mu'. Me' ra' tsan' jam jétinteya' Jen'si' p̂eyacdye' mu', chiquetinte qui nam' jụijya' mi'in, tupuj jụj ja'yetinte mu', ĉaĉaij na ra' mu' cavinac jun' chuc jäm' bä'yi' mi'in. 2Mu' ra' cavibunac rụijsis dyijyedye' mi'in jun' chuc irijyedye'tum bä'yi' mi'in, chat qui ra' jụjjibunac p̂eyacdye' vämtyi' mi'in. 3Jam ra' mọ' mọmo' dyijtutiñe' mi'in jäm' yu'tidye' a' mi'in, mijam ra' mọjo'cha' dyijtutiñe' mọ' mi'in jun' chuc ra' jäm' yụ'taqui' fin mi'in, judyeya' q̂uị'si' mi'in, judyeya' shaporo mi'in judyeya' sontica oro chime', jam ra' jo'memes dyijtutiñe' mi'in. 4Dyijtuvac mọjo'cha' ĉojtyi'ĉan mọ' jäm' yu'tidye' mi'in, jäm'si' dyijyedye' me'chuvac, jam ra' ashyi' mi'in, jäm'yedye'tum ra' bä'yi' mi'in, mọ' jäm' yu'tidye' jam mọtsis, mọ' nash ma'jotye' Jen'. 5Me' nash bä'yi' jiquej in mọ'in urucya' munsi' in, cäc̣hä'chutes Jen' jiquej in. Mọ'in ĉútis Jen'che' jiquej in chicaqui' vämtyi' jiquej in, mọ' mọ'insi' jäm' yu'tidye' jiquej mọ'in. 6Me' jiquej mọ' Sara chime' chicaqui' vämtyi' mọ' Abraham jiquej, yi' jéyaqui' “Mi nash ayo' yụ”, jéyaqui' jiquej vämtyi' mọ'. Me'dye ra' mi'in chime', yódyem' Sara jiquej o, mọ'si' ra' dyijyedye' cäc̣hä'chubi-tiñe' mi'in q̂uin' chime', rụij bä'yi' jụijya' mi'in judyeya' jam noi'yedye'tum bä'yi' jụijya' mi'in. 7Mi'in chime' son' mi'in, jäm' bä'jam' p̂entum mi'in chime' jäm'jeyaĉam' judyeya' dyijye-dye'tum bä'jam'. Jäm' bä'jam' jäm'jeyaĉam' p̂en mi'in, chịj mi'in ọya'ya' nash p̂ensi' ferdyem', jam jeñej son'si'. Me' tsan' me', vaj cätsdye qui nam' p̂entum mi'in Jen'yadyety mi'in, mu'ya' ra' bä'yi mi'in. Me' jäm' bä'yi p̂entum jụijya' mi'in jam ra' yiris jedye' ñutsjibunac cọdacdye' mi'in Jen'che'. 8Jadyiquis ra' yụ jéyac: Vaj cäts cạjam' dyijyedye' mi'in, mạ'jitidyeij ra' mi'in judyeya' jam ashjitidyeij mi'in ĉaĉaij na vaj vojity mi'in. Jäm'yedye'tum ra' bä'yi mi'in jam ra' va'bunnac-dye'tum bä'yi mi'in. 9Jị'ñibe'ca-nac jụijya' in, jam ra' chime'je-yacsi mi'in, fạra'ñinac jụijya' in, jam ra' ji'pen'ti mi'in, Jen'chem' ĉútiĉam' cọdyemac Jen' paj qui mu' nọ́tacsi, ĉaĉaij na me'dyety mu' Jen' me' fayinac mi'in paj qui mu' ñútyinac chime' mi'in. 10Sánacdye' yi': “Tyi chuc mạ'je' ma'jodye'tum bä'yi jụijya', jemoñe' ji'dyäcaqui ĉụi'si' nem mu', paj jam mọ' chụ' mu' a'c̣his p̂eyacdye' p̂eijjan', mijam väñäij. 11Jemoñe' yacchui' ac̣hi' bä'yi, paj rụij qui bä'yi, jemoñe' dyijtui' paj qui jäm'jiti yoctyi'tum bä'yi. 12Mu' Ayo' ĉọjcacsi mu'in rụijtyity in, judyeya' se'vacsebi cọdacdye' mu'in, mu'in na ac̣hi'yity in Ayo' doroi'jeyacsi”, yi' sánacdye'. 13Jesha' yụ ra' jéyac, ferdye' yụ'tacac paj qui rụij bä'yi jụijya' mi'in, ¿tyi ĉaĉaij jị'ñibe'canac u? Itŝij. 14Me' tsan' me', jị'ñibe'cac mi'in, me' tsan' rụij bä'yi mi'in, ma'jodye' qui na ram' shupqui' mi'indyes. Jam ra' quijnacsi mi'in mu'in jị'ñibe'canactyi' in, mijam ra' noi'yi mi'in. 15Cristom' dyijtumac ĉojtyi'ĉan mi'in, ayotumac mu'. Jemoñe' jä'mii'tyi dyijyedye'ĉan mi'in, paj qui tupuj vortacsi mi'in vatyquej ra' jínac jụijya' in: “¿Jun' dash me' jụjjetinte Jen'?” Me' jínac jụijya' in, jemoñe' chịj rụij vorjeĉúnacsi mi'in. 16Jäm'ye-dye'tum ra' jéyacsi mi'in, jam ra' va'bunjeĉú-nacsi mi'in. Räjĉan ra' rụijsis dyijyedye' cạtiñe', paj qui jam ji'yoquiti ĉojtyi'ĉan mi'in. Me' jụijya' mi'in tsị́caij ra' in mu'in ñäñinactyi' in, judyeya' väñä-dye'ya' c̣họco'tyi-nactyi' in, ĉaĉaij na ra' cavinac in jun' chuc rụij bä'yi mi'in anicjetintety Cristo mi'in. 17Jen' me' mạ'je'ya' paj qui jị'ñibe'cac tsun, rụij bä'ja'ya' tsun, jäm' mọ' shupqui' mu'si'ya' vej mu', me' na jụijya' va'tacdye' cạja' a'c̣hisya' dyijyedye' ĉụi'si' tsun, mọ' chat jam jäm'. 18Mu'dye Cristo yirim' ijac tsunsidyesi' juchaj jiquej, mijam ra' jụ'ñisĉan mạyedye' quivij ijac mu'. Me' tsan' rụijtyity mu', ñịbedyes qui nam' jị'ĉojtye' tsundyesi' ac̣hi'yejatydyes tsun, paj qui jäm' yu'sin' Jen'ya'. Ijacya' jiquej mu', mọ' sän'dyes a' mu' säñi', chat qui Ạ'edye'ya' Jen'si' mu' vañinyeban mu'. 19Ạ'edye'ya' mu' voro'tacsequi mu'in ĉär'tactyi' ạ'edye' in. 20Mu'in jam anicyaquety jiquej in yoqui'dyem' mu' Noé jäm'te covamba u. Me'qui' tsan' mu' Jen' bisacseva'joijtyi' jiquej, jam qui nam' anicjete in. Juñucsim' anicjete in, q̂uen'ĉan mọmo' siti mu'ĉan in, mu'che' ji'cajñe' ojñi' in. 21Mọ' ojñi' jiquej jeñej bu'yi' ji'chojtidye', mọ' ji'chojtidye' jị'ĉoi' c̣hon'dye' tsun q̂uin', vañinyedye'ya' Jesucristos mu' c̣honja' tsun. Mọ' jam c̣hicon'jibusin' a' tsun, ĉojtyi' qui nam' c̣hicon'jibusin' paj qui rụijsisya' dyijyedye' cọdaĉa' Jen'che' tsun. 22̣Q̂uin' mu' aty mạyedye'che' jịjcaban, tacve bu'ban Jen'ya' mu', mu'che' qui ayo'bu'ban räj ayodyes in, judyeya' anjerdyes in judyeya' fer bu'yitydyes in, me' bu'yi ayo'bu'yi mu' q̂uin'.

will be added

X\