1 Korinte 9:21

21Mo'karon omenano mero'po anukuty'non ekosa amy omenano mero'po anukutypyn wara ro y'we'i'po, mo'karon omenano mero'po anukuty'non yto'me y'wa Kristus wyinonaka. Tamusi nyry'po omenano 'wa epanama'pa ywe'i'po waty moro kynakon. Kristus nyry'po omenano upi'no te wakon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1231 Languages.

Learn More