DILEEDAKAL 15

1Ní m gítī ká maamaacikpaan ubɔ yilpu an sá bitii: m ká itūun iluli ŋúb́ falaabi biluli. Bíǹ di sá bifalaajoolkaabi bin Unimbɔti dàá dūú tɔ̄ binib pu ní u-ŋuul ń nín sòŋkèe. 2Ní m ká tiba an náań nì tiŋku ní ki wāĺ kílkil kii digitilee ní ki ŋmàl̄ nì ŋŋmi, ní m ká bin jáń ki jíń upeelee nì u-naŋku nì nɔmba un sá u-yindee yú tiŋku un wāĺ kílkil kii digitilee cee ki ŋúb́ tibati tin Unimbɔti tīī-bee, 3ní ki bí ki gà Mooisi Unimbɔti tɔntɔnliu nì dipibil lani yii: “Ti-Dindaan Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan, a-tuuŋŋi wīikí ki sá amɔnti, sii di sá atimbun bɔtiu. A nín lēēnsambiyaamu muŋyee bí deedee ní ki sá mbaamɔn. 4Ti-Dindaan, ŋma di kaa làá fàŋkì-si? Ŋma di dàá yíí, kaa làá tīī-si tinyool? Kun puee sii baba di sá circirdaan, atimbun kɔkɔ dàá dāan̄ ní kí gbàan̄ a-nimiin kí nyɔ̄ŋkì-si, kun puee báà ŋma ká a-tuuŋŋi, ŋi bí deedee.” 5Míǹ boonee m ká Kunimbɔtidii kun bí yilpuee cúū pīitì, ní Unimbɔti tantiu un dàkà u-bítamee yú poon, 6ní itūun iluli in ŋúb́ falaabi bilulee nyánní Kunimbɔtidiiyee poon ki pēētiwampin káŋkaŋ ki jìl̀, ní ki dū sindaariya dambalau ki cúú i-biŋŋi. 7Tiwan tinaa tin cáá kufoouee kubɔ tīī itūun ilulee sindaariya sambiyaamu mululi, Unimbɔti un bí jaanjaanee ŋuul gbí poon. 8Niinee ní Unimbɔti nyooti nì u-pɔŋŋu yāntì nnyiim yíkì ki gbí Kunimbɔtidiin, ní ubɔ kaa ti ŋūǹ kí kɔ́ niin, see falaabi bin bi tīī itūun ilulee nín dāa jítèe.

will be added

X\