PIYEER 1 1

1Man Piyeer un sá Yeesu Kriisitoo kpambalee di jáaḿ-ni. M ŋmàn̄ takalda nee kí tīī nimbi bin Unimbɔti lútì ni yàl̄ ki bíń kunicaŋu Pɔnti, Gaalaati, Kapadɔsi, Asii nì Bitinii timmunee ní. 2Ti-Baa Unimbɔti lútì-ni nì u-Fām puee ní nīn sá u-yab. U nìn péēlī míǹ ki yɔ́oǹ dooooyee ní. Kun puee u là ní nīn tɔ́ Yeesu Kriisitoo u-fatikuu ń fíntí-ni ní nyā. Unimbɔti ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi tikpil. 3Tí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo Baa, kun puee u súń ti-saai tikpil. U nín fīkitì Yeesu Kriisitoo ditaŋkpiilinee ní u pú-ti nsan tí kɔ́ dimaŋfapɔndin. Kɔŋkɔnnee ti cáá dimákal tiŋman pu yal. 4An pu ní ti cí ú tīī-ti difakal din u yɔ́oǹ kí dāá tīī bin sá u-yabee. Difakal gbantee kaa bíiĺ, kaa jòontí, kaa dɔ́otí. Unimbɔti dū-dì ki kpáafì yilpu ki yɔ́oǹ nimbi ní. 5Ni nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kííyee ní u ŋúb́-ni taapu doo nì u-pɔŋŋu, an nín dàá ŋá pu ŋwiin dalee ú dāá tīī-ni difiil din u bɔ́ntì ki yɔ́oǹee, báà ŋma ń dāá wāl̀. 6Míǹ puee ní yàntī án nīn mɔ̄ǹ-ni báà ŋyunti fiii ŋun poon ti bí nee gba ní icɔŋki nín bí puee nì i-nyɔkɔm yaa cāabìń-ni kunimbaau. 7An falaabee sá kí cɔ̄ŋkì kí kpèè yii ni-fookiiu, u pɔ̄ɔ̄yaaa waa pɔ̄ɔ̄. Kpèèmaan, sindaariya un bí ki dàá wāŋkì ŋwiin dalee, bi ŋáań-u ŋŋmin ní kí kpèè yii u sá umɔntaaa waa sá. Míǹ mbaantiimin ní falaa sá kí cɔ̄ŋkì ni-fookiiu un jítiǹ sindaariya kpataaayee kí kpèè yii u pɔ̄ɔ̄yaaa waa pɔ̄ɔ̄. Ni-fookiiuee cáá kudapɔɔu ki jítiǹ sindaariya kpataaa. Ni yaa jáń ki nyáń icɔŋki poonee ní Yeesu Kriisitoo ń dāá pàkà-ni kí tīī-ni tinyool nì jilma u-gítintam dal. 8Yeesu Kriisitoo gbantee naa ká-u nì ni-nimiliŋ ama ni néeń-u. Ni fɔ̃ɔ̃-u ki kíí kaa wāĺ-u, ki fàal̀ nì dipɔɔpiŋkpaandi din baa ŋūǹ kí māafèe. 9Kun puee ni dàá dāá fɔ̃ɔ̃ ni-fookiiu paati tin sá ni-nammu fīitamee. 10- 11Unimbɔti bɔnaatiliibi nìn nyàab̄ mmɔntiim kí bée ŋyunti nì min poon ní Unimbɔti dàá dāá fīī-nee ní ki dāa nín sòon̄ tiŋan tin Unimbɔti dàá dāá ŋá kí tīī-nee pu. Kriisitoo Fām di nìn bí bi-ni ní ki dàkà-bi falaa un u dàá dāá jēe nì tinyool tin dàá dāá páanní falaayee boonee. 12Ŋfāmee di dàkā u-bɔnaatiliibi yii tibɔti tin bi bí ki sòoǹee, bíǹ kaa làá ká ti-poon tiba, ama nimbi di dāa yì. Kɔŋkɔnnee bin sòoǹ Kriisitoo bɔmɔntiitee sòon̄ nì ni tibɔbaantiil gbanti ní, kun puee Unimbɔti Fām min nyánní yilpuee di dàkā-bi. Ali gba Unimbɔti tūuni mun bàà là kí béé min ní an bɔtee dàá jītée. 13Míǹ puee, ní bɔ́ntí ni-ba ni-nimiliŋ ń nīn cɔ́ tiŋan tin pu ni máká yii Yeesu Kriisitoo yaa láā gítìń ni dàá fɔ̃ɔ̃yee pu, kí nīn ŋúb́ ni-ba, 14kí nīn tɔ́ Unimbɔti, kí taa nín̄ gítī nɔ́ɔ́ ni-bimbikpitim min naa nìn dáá nyí ki ŋáańee. 15Ní nīn bí circir ni-bimbim kɔkɔ poon kii Unimbɔti un yíiń-nee nín bí circir puee. 16Ali kii Unimbɔti nín lī u-takaldau poon puee yii: “Nín̄ bímaan circir kun puee man bí circir ní.” 17Ni-wimmeem poonee ni yíì Unimbɔti yii ni-Baa. Ama ní téetí yii úǹ di sòoǹ báà ŋma bɔti ki nɔ́ɔ́ nì min udaan ŋée, kaa gàntī, an puee iyunti in kíǹ ní dū kí kàl̄ duulnyanee, dàkàmaan-u ni-bimbim poon ni nín tɔ́-u puee. 18Nimbi ni-ba nyí Unimbɔti nín dī min ki nyántìń-ni ni-naanjab sani in ni nìn nɔ́ɔ́ fam tiba kpá poonee. An kaa sá tiwan tin bíiĺ kii animilee àá kii sindaariyee ní u dū ki nyántì-ni. 19Ama an sá nì Kriisitoo fatikuu un jítiǹ tikɔkɔ nì tikɔkɔee ní u dū ki nyántì-ni. Kriisitoo di sá kii dipibimɔntiil din pu baa kāntí tikpitil tiba nì tibee. 20Unimbɔti lēēKriisitoo ki wāatì ní ki nín náań duulnya, ni-puee ní u nyántì-u ŋyuntijoolkaa nee poon. 21U-pu ní ni fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti un fīkitì-u ditaŋkpiilin ki tīī-u tinyoolee ki kíí, an nín dàá ŋá pu ni-fookiiu nì ni-mákal ń nīn cɔ́ Unimbɔti puee. 22Ni nɔ́ɔ́ mbaamɔn saŋŋu ní ni-pɔbiliŋ ŋáŋkì, ní ki néeń ni-nabiyaamu bin mun fɔ̃ɔ̃ ki kííyee mbaamɔmin. Míǹ puee nín̄ gbíntì ki néeḿmaan tɔb tikpil nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ. 23Di sá yii Unimbɔti un tìì dimaŋfal, ki bí jaanjaanee di tīī-ni dimaŋfapɔndi. Dimaŋfal gbantee kaa nyánní ubaati un kúùyee cee, ama di nyánní Ubaati un kaa kúùyee cee ní. 24Kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Binib kɔkɔ bí kii timoolee ní, ní bi-nyooti bí kii mpumpukumee, kumoou kɔ̃ɔ̃ ní mpumpukum ń gbátí. 25Ama ti-Dindaan bɔti tíǹ péēbí ní kí nīn cá jaanjaan.” Tibɔti gbanti di sá Kriisitoo bɔmɔntiiti tin bi cáań ki sòon̄ nì ni nee.


Copyright
Learn More

will be added

X\