Soũↄ 43

1Ma yãnakpaa Lua, zɛmanↄ bui gbɛ̃kɛsaide yã́ musu, ma bↄ gbɛ̃vãi koleapiↄ ↄzĩ. 2Lua, ḿmɛ ń ma ulɛkĩi ũ, bↄ́yãi n gimazii? Bↄ́yãi ń tò miↄ bɛ oosisia wɛ́tɛ̃a pↄ́ ma ibɛɛ lɛ́ mↄmɛɛ yã́ii? 3Ǹ n gupua ń n sĩanao zĩa, i dↄaamɛɛ e n gbɛ̀sĩsĩ musu, i gɛ́manↄ e n kúkĩi we. 4Mí gɛ́ n gbagbakĩi Lua, ma pↄ i kɛma na, Lua ma pↄna, mí n tↄbↄ ń mↄↄnao, Lua ma Lua. 5Bↄ́yãi ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpài? Bↄ́yãi ma nↄ̀sɛ yài? Máↄ wɛdↄ Luazi, asa má ɛa màↄ aà táasilɛ, ma Suabana, ma Lua.

will be added

X\