Soũↄ 42

1Kole buiↄ lɛ. 2Lá tue ì swa saɛ nidɛ, màa n ni ku ma sↄ̃u, Lua. 3Lua ni lɛ́ ma dɛ, Lua bɛ̃́ɛpi. Bↄɛ má e gɛ wɛsiaàlɛi? 4Wɛ́'i mɛ́ gↄ̃̀ ma pↄblea ũ fãanɛ ń gwãasĩnao. Wìↄ omɛɛ gↄↄpii: N Lua ku máɛ la? 5Yã́ɛ beeↄ dↄ̀magu, ↄ̃ málɛ ma nↄ̀sɛ yã́ↄ bↄlɛ. Miↄ gɛ́ yãa bíla guu e Lua ua, gbɛ̃́ↄ ì dↄdↄkↄ̃wa ma kpɛ ń gulao, dikpɛkɛnaↄ ì nↄnↄaa ń táasilɛao. 6Bↄ́yãi ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpài? Bↄ́yãi ma nↄ̀sɛ yài? Sema màↄ wɛdↄ Luazi, asa má ɛa màↄ aà táasilɛ, ma Suabana, ma Lua. 7Ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpà ↄ̃ n yã́ dↄ̀magu za Mizaa gbɛpↄlɛu Yuudɛ̃ mii, za Ɛɛmↄ gbɛ̀sĩsĩↄ sↄ̀ↄu. 8Ni to isukaa kↄ̃fĩ àↄ dↄ, ísiↄ lɛ́ lɛzukↄ̃i, ń tò í lɛ́ damala, a sↄ̃́ lɛ́ támanↄ. 9Dii ì gbɛ̃kɛkɛmɛɛ fãanɛ, aà lɛ ìↄ dↄ ma lɛ́u gwãasĩna wabikɛa Lua pↄ́ ma wɛ̃ni ũwa. 10Mi o Lua ma gbɛsiɛ: Bↄ́yãi ma yã́ sã̀ngui? Bↄ́yãi ń tò miↄ bɛ oosisia wɛ́tɛ̃a pↄ́ ma ibɛɛ lɛ́ mↄmɛɛ yã́ii? 11Ma ĩadamadeↄ ì ma sↄ̃́sↄ̃, ma wá ìↄ wí, aaìↄ omɛɛ gↄↄpii: N Lua ku máɛ la? 12Bↄ́yãi ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpài? Bↄ́yãi ma nↄ̀sɛ yài? Sema màↄ wɛdↄ Luazi, asa má ɛa màↄ aà táasilɛ, ma Suabana, ma Lua.

will be added

X\