Soũↄ 36

1Dii zↄ̀blena Davidi lɛ. 2Gbɛ̃vãi duuna yã́ dↄ ma sↄ̃wa, aà wɛ́ líↄ Lua wí vĩo, 3asa ìↄ e gbɛ̃maan a ũ, ìli a duuna dↄ̃ à gbasa zauo. 4Ɛɛ ń mↄafilio ku aà lɛ́u, à ↄ̃nↄ ń maakɛao tò. 5Ì yãvãi wàaipa a wúlɛkĩi, ìli gí yãpãsĩio, ì azĩa pɛ́lɛ zɛ́ faasai guu. 6Dii, n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ kà saanaↄwa, ń náai vĩ maamaa à zↄ̃̀ Luawa. 7N maakɛa zↄ̃ↄ lán gbɛ̀sĩsĩↄwa, n yã́gↄ̃gↄ̃a lɛ́ vĩo lán ísia ɛwa. Dii, ni gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄ bↄ píi. 8Lua, n gbɛ̃kɛ bɛɛɛ vĩ fá, gbɛ̃nazĩnaↄ ì sↄlↄ ń kúlukulunau. 9Aaì n ua blɛ níside ble aa kã́, ni n swa'i pↄnade kpámá aa mi. 10Asa ḿmɛ ń wɛ̃ni mi ũ, kua ń gupuau mɛ́ wá wɛ́ kɛ̃̀. 11Ǹyↄ̃ gbɛ̃kɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa n dↄ̃ↄnɛ ǹyↄ̃ gɛ́, gi ǹyↄ̃ nↄ̀sɛpuadeↄ suaba. 12Ńsu to zĩakãfĩnaↄ ↄ̃zↄ̃ao, ńsu to vãikɛnaↄ ↄkɛmɛɛ yàayaao. 13Gwa, mↄafilidepiↄ lɛ̀lɛ, aa gↄ̃̀ kálɛa sↄlↄlↄ, aa fↄ̃ fɛlɛo.

will be added

X\