Soũↄ 132

1Dii, ńsu to Davidi yã́ sãngu ń taasi pↄ́ a kɛ̀o píi. 2À lɛkɛ̀ Yakↄbu Lua gbãadewa, à lɛgbɛ̃̀ Diiɛ à mɛ̀, 3á tá kpɛ́uo, á wúlɛ a liiwao, 4á we i a wɛ́baa gbiakũo, á tó i na a wɛ́uo, 5e à gɛ uakpaò Diiɛ, i kpɛdↄ Yakↄbu Lua gbãadepiɛ. 6Wá mà a ku Ɛflata bùsuu, wá è Kiliayaaliũdeↄ bua. 7Wà gɛ́ aà kúkĩi, wà kúlɛ aà gbadibↄ aɛ. 8Dii, fɛlɛ su n pilakĩi, mpi ń n kpagolo ikodeo. 9N gbàgbanaↄ gbɛ̃suabaa da ula ũ, n yãmanaↄ gula iↄ dↄ. 10Ńsu mikpɛdↄ kía pↄ́ ń kpàɛo n zↄ̀blena Davidi yã́i. 11Dii lɛgbɛ̃̀ Davidiɛ, a náai vĩ, a lɛ́ lilɛo, à mɛ̀: Má n bui zↄ̃lɛ n kpalabaawa. 12Tó n buiↄ ma bàakuańnↄ yãdà, mɛ́ aa yã́ pↄ́ má dànɛ́ↄ kũa, an buiↄ aaↄ zↄ̃lɛ n kpalabaawa gↄↄpiiɛ. 13Asa Dii Siↄna sɛ̀, a ye àↄ dɛ a zↄ̃lɛkĩi ũ à mɛ̀: 14Guɛ bee máↄ kuu gↄↄpii, la máↄ zↄ̃lɛau, asa à ma pↄ́ gbàɛ. 15Má báaadau, mí kũ̀sũa diɛ̀, má blɛ kpa a wɛ̃nadeↄwa aa kã́. 16Má gbɛ̃suabaa da sa'onaↄnɛ ula ũ, ma yãmanaↄ lɛtɛ̃ iↄ dↄ ń pↄnao. 17We má Davidi bui kía gbãade bↄu, we kía pↄ́ má kpà filia aↄ dↄu. 18Má wida aà ibɛɛↄwa, aà kíafua iↄ pipi aà musu.

will be added

X\