Soũↄ 104

1Má Dii sáaukpa. Dii ma Lua, ń zↄ̃ↄ maamaaɛ, ń gawi daa pↄkasa ũ, àlɛ tɛkɛ, 2gupua fĩfĩama zwãa ũ. N musu kpàlɛ lán pɛwa, 3n bɛkpà lousisiaa. N luabɛpuana kɛ̀ ń sↄ̃́go ũ, niↄ bɛ ń ĩ́anao. 4Ni ĩ́ana gbaɛ n zĩnaↄ ũ, ni tɛ́ zĩ n zĩkɛnaↄ ũ. 5N dṹnia kàlɛ, n a zĩ́napɛ̀lɛ, a deea vĩ bauo. 6N ísia lɛ̀aàla pↄkasa ũ, í kù gbɛ̀sĩsĩↄla. 7N ípi lèle ↄ̃ à bàasi, n pũnawà ↄ̃ gili gɛ̃̀u. 8Gbɛ̀sĩsĩↄ lɛsĩ kũ̀, gusalalaↄ ɛɛnkũ, ↄ̃ í tà gu pↄ́ ń dìlɛɛ̀u. 9N kↄↄ dà ípiɛ, a e vĩao, a e ɛa da tↄↄlɛa bau lↄo. 10Ń tò nibↄnaↄ ì í pisi swa'ↄnaↄu, ↄ̃ a í ìↄ bàalɛ gbɛ̀sĩsĩↄ zãnguo. 11Sɛ̃̀a pↄ́pii ìↄ a imi, a í ì sɛ̃̀a zàa'ĩnaↄ imi bↄ. 12Bãↄ ìↄ ka swapiↄ saɛ, aaìↄ pɛa a dào guu, an wii ìↄ dↄu. 13Za n bɛ ni lou gbaɛ gbɛ̀sĩsĩↄwa, n zĩ gbɛ ì dṹnia kã́. 14Ni to sɛ̃ bↄlɛ pↄtuoↄnɛ, ni blɛ bui kpa sɛ̃̀wanaↄwa. Ni blɛ bↄlɛ tↄↄlɛ, aai ble. 15Vɛ̃ɛ pↄ́ ì ń pↄ kɛ na ń nísi pↄ́ ì ń lɛkpɛ yↄo ń blɛ pↄ́ ì ń gba gbãao. 16Dii líↄ ì mↄ̀sɛ e maamaa, sɛdɛ lí pↄ́ a bà Libãpiↄ. 17We bãↄ ì sakpɛdadau, wàalianaↄ ì bɛkpa pɛ̃li láu. 18Gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩↄ dɛ tueↄ kúkĩi ũ, gbɛtↄↄↄ dɛ ɛ̃́n'ui'uinaↄ ulɛkĩi ũ. 19N mↄvua kɛ̀ gↄↄ tàasikabↄ ũ ń ĩatɛ̃ pↄ́ a gɛ̃a kpɛ́u gↄↄ dↄ̃o. 20Ni to gu si, ↄ̃ gwãasĩna ì kɛ, ↄ̃ lákpɛ pↄ́ↄ ì fɛlɛ ń táo píi. 21Nↄ̀ↄmusuↄ ì ↄ́ↄlↄ maafɛi, aaì pↄblea wɛɛlɛ Luawa. 22Tó ĩatɛ̃ bìlɛ, aaì lↄ̀ↄ gá, aaì ta wúlɛi ń tòou. 23Gbɛ̃nazĩna ì bↄ gɛ́ zĩkɛi, ìↄ yãma azĩawa e oosi. 24Dii, n yãkɛaↄ dasi fá! Apii bↄ̀ n ↄ̃nↄ guuɛ. Dṹnia pà ń pↄ́ pↄ́ ń kɛ̀ↄ. 25Ísia ku, a zↄ̃ↄ mɛ́ a yàasa, pↄ́ bɛ̃́ɛ pↄ́ kú a guuↄ lɛ́ vĩo, a nɛ́na a zↄ̃ↄ píi. 26Gó'ilɛnaↄ ìↄ bɛu ń kwãsa pↄ́ ń kɛ̀ à kↄ̃̀ↄ'ouo. 27Pↄ́piↄ wɛ́ dↄnzi ḿpii, kɛ́ ǹ blɛ kpámá a gↄↄwa. 28Ni kpámá, aaì sɛ́lɛ, ni ↄ poonɛ́ ↄ̃ pↄmaaↄ ì ń kã́. 29Tó n mikpɛlìnɛ́, bíli ì ń kṹɛ, tó n wɛ̃ni sìmá, aaì ga aa ɛa ta tɛ̃́ɛnauɛ. 30Tó n n Nisĩna gbàɛ, pↄ́ bɛ̃́ɛↄ ì bↄ, ni to tↄↄlɛ ɛa dafukũ. 31Dii gawipi aↄ ku gↄↄpiiɛ, Dii pↄ i kɛ na a yãkɛaↄwa. 32Ì dṹnia gwa ↄ̃ dṹnia ì lua, ì ↄkã gbɛ̀sĩsĩↄwa ↄ̃ súɛlɛ ì bↄ. 33Má lɛsi Diiɛ e ma wɛ̃ni lɛ́uɛ, má a Lua táasilɛ e ma kua lɛ́uɛ. 34To ma làasoo kangu, mí pↄnakɛnnↄ, Dii. 35To duunkɛnaↄ midɛ dṹnia guu, vãikɛnaↄ su aaↄ ku lↄo. Má Dii sáaukpa. Àleluya!


Copyright
Learn More

will be added

X\