Maaku 1

1Lua Nɛ́ Yesu Kilisi baon kɛ: 2À dàalɛ lá a ku ãnabi Isaia lá guuwaɛ à mɛ̀: Má a zĩna zĩ aà dↄaanɛ, i zɛ́ kɛkɛnɛ. 3Kpàwakɛna lↄↄ ma dↄ gbáau à mɛ̀: À zɛ́ kɛkɛ Diiɛ, à zɛ́wɛwɛnaↄ pooɛ̀ súsu. 4Beewa ↄ̃ Zãa Da'ilɛna kúò gbáau, àlɛ waasokɛ, a ò gbɛ̃́ↄnɛ aa nↄ̀sɛlilɛ aa da'ilɛkɛ, Lua i ń duuna kɛ̃́má. 5Yude bùsudeↄ ń Yelusalɛũdeↄ gɛ̀ aà kĩ́i ḿpii, aa ń duunaↄ ò gupuau, ↄ̃ à ń da'ilɛkɛ̀ Yuudɛ̃i. 6Zãapi ìↄ ula pↄ́ wa tã̀ ń yiongo kã́o daa, à báa sãntilii dↄ̀ a pi. Kwa ń zↄ́'io mɛ́ aà pↄblea ũ. 7À waasokɛ̀ à mɛ̀: Gbɛ̃e a mↄ ma gbɛa, aà iko dɛmala. Mi ka mà kúlɛ mà aà sabala bↄbↄɛ̀o. 8Mi á da'ilɛkɛ ń íoɛ. Gbɛ̃́pi sↄ̃, ↄ̃mɛ a á da'ilɛkɛ ń Lua Nisĩnao. 9Gↄↄ bee Yesu bↄ̀ Nazalɛti, Galile bùsuu, à mↄ̀, ↄ̃ Zãa aà da'ilɛkɛ̀ Yuudɛ̃i. 10Kɛ́ Yesu bùa gↄ̃̀ↄ, a è luabɛ lɛ́ kɛ̃aa, Lua Nisĩna lɛ́ su lán felenawa, à dìɛ. 11Ɔ̃ à yã'o mà bↄa luabɛ à mɛ̀: Ma Nɛ́n n ũ, má yenzi, ma pↄ kɛ̀ma na. 12Zĩbeezĩ Nisĩnapi nàɛwà à gɛ̀ gbáau, 13ↄ̃ a ku we ń sɛ̃̀anↄbↄↄ e gↄↄ bla, Setãu lɛ́ aà yↄ̃. Ɔ̃ malaikaↄ mↄ̀ dↄ̀aàlɛ. 14Zãa kũa gbɛa ↄ̃ Yesu tà Galile, àlɛ baona pↄ́ a mà Lua kĩ́i waasokpa 15à mɛ̀: A gↄↄ kà, kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kà kãi. À nↄ̀sɛlilɛ, í baonapi sí. 16Kɛ́ Yesu lɛ́ dↄ Galile ísidai, à kpↄ̀wɛnaↄ è, Simↄↄ ń a dãuna Ãndeleeo, aalɛ táalu zu ísidapi guu. 17Ɔ̃ Yesu ònɛ́: À mↄ tɛmazi, mí á kɛ gbɛ̃wɛɛlɛnaↄ ũ. 18Wegↄ̃ↄ aa ń táaluↄ tò we, aa bↄ̀ tɛaàzi. 19Kɛ́ à gɛ̀ aɛ yↄↄ, à Zebedee nɛ́ↄ è, Zaaki ń a dãuna Zãao. Aa ku gó'ilɛna guu, aalɛ ń táaluↄ kɛkɛ. 20À ń sisi gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ aa ń mae Zebedee ń zĩkɛnaↄ tò gó guu we, aa bↄ̀ tɛaàzi. 21Aa kà Kapɛnaũ. Kɛ́ kã́mabogↄↄzĩ kà, Yesu gɛ̀ lousisikpɛu, àlɛ yãdadanɛ́. 22Aà yãdaanɛ́ bↄ̀ gbɛ̃́ↄ saɛ, asa ì danɛ́ ń ikooɛ, ìli kɛ lán Mↄizi ikoyãdanɛdeↄwao. 23Zĩbeezĩ gↄ̃ɛ tã́adee ku kpɛ́pi guu. Aà tã́a mↄ̀, a pũ̀na à mɛ̀: 24Bↄ́ wá vĩ ń kↄ̃oi Yesu Nazalɛti? N mↄ wá kaalɛi yã̀? Má dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ń dɛ a ũ. Lua gbɛ̃́ pↄ́ a kua adoan n ũ. 25Ɔ̃ Yesu gì tã́apiɛ à mɛ̀: Nílɛ! Go gbɛ̃́piwa. 26Ɔ̃ tã́api aà zĩ̀azĩa, à wii gbãa lɛ̀, ↄ̃ à gòwà. 27Bíli gbɛ̃́pii kũ̀, aalɛ kↄ̃ lala aa mɛ̀: Bↄtaa bui yã́n wei? Yã́ dafu daanɛ́ yã̀? Ì danɛ́ ń ikooɛ. Baa tã́aↄ, tó à yãdìlɛnɛ́, aaì aà yãmaɛ. 28Ɔ̃ kã́ndo Yesu tↄ́ lì Galile bùsua píi. 29Kɛ́ Yesu bↄ̀ lousisikpɛu, ↄ̃ à tà Simↄↄ ń Ãndeleeo bɛ gↄ̃̀ↄ ń Zaakio ń Zãao. 30Simↄↄ nada lɛ́ sionakɛ wúlɛa, ↄ̃ wà aà yã́ ò Yesuɛ gↄ̃̀ↄ. 31À gɛ̀ aà kĩ́i, à aà kũ̀ a ↄwa à aà fɛ̀lɛ. Ɔ̃ aà sionapi wèewà, ↄ̃ à blɛkɛ̀nɛ́. 32Kɛ́ oosi kɛ̀, ĩatɛ̃ lɛ́ gɛ̃ kpɛ́u, wà mↄ̀ɛ̀ ń gyãeↄ ń tã́adeↄ píi. 33Wɛ̃́lɛdeↄ kã̀aa aà kpɛ́ kpɛɛlɛ píi. 34À gbɛ̃́ↄ gbã̀gbã dasi ń ń gyã bui píio, à tã́aↄ gò dasidasi. Ìli tã́aↄ gba zɛ́ aa yã'òo, asa aa dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ a dɛ a ũ. 35Gufɛ̃nɛ káaukaau Yesu fɛ̀lɛ bↄ̀ gɛ̀ sɛ̃u gusaɛna, àlɛ wabikɛ we. 36Ɔ̃ Simↄↄ ń a gbɛ̃́ↄ pɛ̀lɛaàzi. 37Kɛ́ aa bↄ̀wà, aa òɛ̀: Gbɛ̃́pii lɛ́ n gbɛa. 38Ɔ̃ a ònɛ́: Wà gɛ́ gupãlei, wɛ̃́lɛ pↄ́ kú wá saɛↄ guu, mí waasokɛ we lↄ, asa a yã́i ma mↄi. 39Màa ìↄ bɛbɛ Galile bùsu gupiiu, ìↄ waasokɛ an lousisikpɛↄ guu, ìↄ tã́agonɛ́. 40Ɔ̃ kusudee mↄ̀ aà kĩ́i, à kùlɛ à wabikɛ̀wà à mɛ̀: Tó ń yei, ńyↄ̃ to mà gↄ̃ sãasai. 41À kɛ̀ Yesuɛ wɛ̃naũ, ↄ̃ à ↄbↄ à nàwà à mɛ̀: Má yei, gↄ̃ sãasai. 42Wegↄ̃ↄ aà kusu làa, à gↄ̃̀ sãasai. 43Ɔ̃ Yesu aà gbàɛ gↄ̃̀ↄ, à gìɛ̀ à mɛ̀: 44Ńsu o gbɛ̃e mao. Gɛ ǹ nzĩa ↄlↄ sa'onaɛ, ní sa pↄ́ Mↄizi dìlɛ o n gↄ̃a sãasai seela ũ gbɛ̃́ↄnɛ. 45Kɛ́ à bↄ̀, à gɛ̀ lɛ́ yã́pi o'onɛ́. Yã́pi fã̀aa, ↄ̃ Yesu lí fↄ̃ gɛ̃̀ wɛ̃́lɛu gupuau lↄo. Ìↄ ku sɛ̃u gusaɛnaɛ, ↄ̃ wìↄ bↄ gupiiu wàↄ mↄ aà kĩ́i.

will be added

X\