Yobu 34

1Ɛlihu pɛ̀ a yã́lɛ à mɛ̀: 2Á ↄ̃nↄnaↄ, à ma yãma! Á yãdↄ̃naↄ, à swã́kpa à ma! 3Asa swã́ ì yã́ dↄ̃kↄ̃ɛ, lá lɛ́ ì blɛ dↄ̃kↄ̃ɛwaɛ. 4Wà zɛ ń yã́zɛdeo, wíↄ yãmaa dↄ̃ wá zãnguo. 5Yobu lɛ́ mɛ á tàae vĩo, ↄ̃ Lua lɛ́ gí a yãnakpáiwà. 6À mɛ̀ ń a yã́ nao, Lua lɛ́ a dilɛ ɛɛde ũɛ, ń a tàaesaidekɛo a bↄá fↄ̃naɛ. 7Dé mɛ́ kú lán Yobuwa dↄ́ɛa ń Luao ìↄ dɛ aà imia ũi? 8À gbɛ̃kpà ń duunkɛnaↄ, à bɛ̀bɛ ń vãikɛnaↄ. 9Asa ì mɛ̀ gbɛ̃́ wɛɛlɛa a yã́ ká Luagu ài vĩo. 10Á nↄ̀sɛdeↄ, à ma yãma! Yãdↄↄsai i kↄ̃'e ń Luaoo, Gbãapiide lí yãvãikɛo. 11Ì fĩabo baadeɛ a yãkɛawaɛ, gbɛ̃́pii zĩa yã́ ↄ̃ ì wiɛ̀ a musu. 12Lua lí yãdↄↄsai kɛo fá! Gbãapiide lí yã́zɛde fuangbao. 13Dé mɛ́ aà dìlɛ dṹnia kía ũi? Dé mɛ́ dṹnia bṹu nàɛ̀ aà ↄzĩi? 14Tó à zɛ̀ò à nisĩna ń ĩ́an wɛ̃nideo si baadewa, 15gbɛ̃́pii a gaga gↄ̃̀ↄɛ, gbɛ̃nazĩna i ɛa gɛ̃ tíu. 16Yobu, tó n ↄ̃nↄ kà, yã́ɛ bee ma, swã́sɛ ma yã́i. 17Gbɛ̃́ pↄ́ ye yã́zɛdeio a kɛ dↄaana ũe? Lua zↄ̃ↄ mɛ́ a maa, ↄ̃ ńyↄ̃ yãdaaàlaa? 18Luapi ì o kíaↄnɛ, pↄ́ giaↄ, ì o kíabuiↄnɛ, gbɛ̃vãiↄ. 19Ìli kíaↄ dilɛ ńdoao, ìli zɛ ń ↄdeↄ à bↄ̀ taasideↄ kpɛo, asa ampiiá aà pↄkɛaↄnɛ. 20Aaì gaga kã́ndo wɛɛdo, aaì gbãsĩlɛ aa gɛ̃zɛa, zɛdeↄ ì ã́nuato gbɛ̃nazĩna ↄ sai. 21Lua ì wɛ́tɛ gbɛ̃nazĩnaↄ yãkɛai, lá aalɛ gbásɛ, ìↄ e píiɛ. 22Gusia ge gusisie ku kɛ́ vãikɛna ulɛuɛ̀o. 23Lua lí gbɛ̃́ lala yã́i à gbasa yãdaaàlao. 24Ì zɛdeↄ wíwi yã́gↄ̃gↄ̃ańnↄ sai, ↄ̃ ì gbɛ̃pãleↄ dilɛ ń gbɛu. 25Kɛ́ ìↄ ń yãkɛaↄ e yã́i, ì ń fuangba gwãasĩna à ń wíwi. 26Ì ń wɛtã ń vãi yã́i gupuau, 27kɛ́ aa bↄ̀ aà yã́ kpɛ, aai laaidↄ aà yã́wao yã́i. 28Aa tò pↄesaideↄ wii Lua lè, ↄ̃ à wɛ̃nadepiↄ wii mà. 29Lua nílɛa kpɛ̃́, dé mɛ́ a fↄ̃ aà tàae ei? À azĩa kpàgui, dé mɛ́ a bↄwài? A iko vĩ bui píiwa ń baadeo, 30kɛ́ luayãdansai su kpalable, i kↄ̃nikɛ gbɛ̃́ↄnɛo yã́i. 31Tó gbɛ̃́ ò Luaɛ tàaeden a ũ, á yãdↄↄsai kɛ lↄo, 32yã́ pↄ́ á dↄ̃o Lua dadaɛ, tó a duunakɛ̀ yãaɛ, á kɛ lↄo. 33Lua a ĩadawà yã̀? N Lua tàae è, ń è kpelewa ni? Lá ńlɛ e, o, n yã́ɛ, i kɛ mámɛo. 34Nↄ̀sɛdeↄ òmɛɛ, ↄ̃nↄna pↄ́ aa ma yãmàↄ mɛ̀, 35Yobu lɛ́ yã́ pↄ́ á dↄ̃o o, aà yã'oa dↄ̀ↄ vĩo. 36Yobu ĩadama aↄ gɛ́ɛ, asa àlɛ yã́zãsi lán gbɛ̃vãiwaɛ. 37Àlɛ tàae kã́fĩ duunaa, àlɛ ↄtaalɛ wá guu, àlɛ lɛnakasa Luaɛ.

will be added

X\