ROMANOS 9

1Miyaanoco neehi, Cristoco imiyaavugucuumaño bañɨtɨhi. Mɨɨrotahesamaajeque Moocaani Gaija ɨtɨcuvusuubo uco jɨɨbeguehimiyaano iicanoco. 2Aivo ɨdaasuno icahi tajeebɨɨfaño fahiijɨvaro ɨdaasunoaivo icahicahi. 3Jaaneguiiha uuro taacuumiotohallɨvɨ Cristotɨ sihɨgovɨ,bu Moocaani ɨmucugaiguiino icajirahi toono tollɨ iicano tayotocoitaajasujiruva. 4Mɨɨro diito Israel iyaachimɨhai. Jaamoco Moocaaniiseemetɨ agaayɨcɨcuumo. Mɨɨro diitofeenevɨ Moocaani icauhi ihaivojɨifiima. Jaaboro diitoco unuunoco acɨubo, Moise tajɨɨbaco, Moocaanicoiijafaño iimejinehejeque, imino moonɨji unuunehejeque icanoacɨubo. 5Jaamo motadimɨhai iyaachimɨhai diito iicamofañotɨ Cristoimiyamɨnaafivuuboro saauhi. Jaabo Moocaani fanoohallɨdɨ iicaabo.Jaaboco fahiijɨvaro mihimo. Fɨne. 6Jaabo Moocaani iijɨ imiyaavotɨno icatɨno. Paryɨ Israel cuumifañoifiivurumo miya israelmɨbadɨ icatɨhi. 7Jaabadɨro Abraham seeme paryɨimiya seeme icautɨhi. Mɨɨro Moocaani diiboco nuuhi: Isaacfeenedɨrodiiyaachimɨhaima diicaji, nuubo. 8Jillɨtɨ magaajahi tuucuumitɨ ifiivomoparyɨ Moocaani seeme iicatɨnoco. Jillɨ ɨdɨɨmoro Moocaani unuubotɨ ifiivomoAbrahamtɨ imiya iyaachimɨhai iicamo. 9Mɨɨro jino Abrahamco Moocaaniunuuno: Ɨco unuufucu gaseji. Jaasumi diitaaba Sara gaifiico seemevaji, nuubo. 10Jaano toonoro icatɨno, Rebeca achimɨsiu saafi seemenetɨsiruumoheedeebe Isaac seemenetɨsi. 11- 13Jaamɨsi fiivuutɨnaaca bu iimino,iimitɨnoco icano moonɨutɨmɨsihaaca Moocaani Rebecaco nuuhi:Diitɨsitɨ ihamiyaabo iguihooboco jeecɨveji, nooboro. Jaano jino butollɨro Caatɨnɨhaamefaño onoobadɨro neehi: Jacobco gaijɨhi. JaanotɨEsauco jɨɨheguehi, nooboro. Jillɨtɨ magaajahi Moocaani miyamɨnaacoomoonɨrunehejeque jeecɨvotɨɨboro iimogobadɨ ɨɨcɨnoco. 14¿Jaanoco bu mɨllɨ: Moocaani imitɨhi, meneejirahi? ¡Tollɨ icatɨno! 15Mɨɨro Moiseque nuubo: Iimogomoco gaijɨji bu diitocoro ɨɨdaasugueji,nooboro. 16Jaamaño miyamɨnaa mihimogonotɨ, bu tooneguimesefaquimaaiñotɨ icatɨno. Jillɨ Moocaani ɨɨdaasugomaño. 17MɨɨroCaatɨnɨhaamefaño Moocaani Faraoco nuuhi: Ɨco aivojɨɨbotɨ ficuuhi,tamityaco ɨɨvɨ ɨɨfusuqui. Jaanofañodɨ tamomoco gaajasuqui fanoojiinɨjeri,nooboro. 18Jaamaño iimogomoco ɨdaasugoobo. Jaabadɨro bu saatohojeebɨɨco Moocaani iimogobadɨ cuhufutusuubo. 19Jaano bu tollɨ icanaaca, ¿mɨllɨtɨ jaabo Moocaani miyamɨnaa imitɨconeejirahi? ¿Nacu mɨɨjoho diibo onoonoco: Chahano, neejirahi? Jillɨ fɨneuco saatoho noonɨcɨhi. 20¿Nacu mɨɨjoho ɨɨjoho, Moocaanima denaauqui?¿Nacu nɨfaquihillu tohilluco eheetavooboco: ¿Collɨhi uco jillɨ deetavehi?neejirahi? 21Mɨɨro guirihilluno nicumɨnaafi sabaatɨro siibadɨje iimogobadɨeetavejirahi; sabaatɨro eetavejiruubo sahilluco iimihilluco, bu tobatɨrosihilluco eetavejiruubo oovosɨɨtɨhillu fanoova eetavoguiiha. 22¿Jaanoco bu mɨllɨ Moocaaniditɨ meneejirahi? Jaabo imitɨno iicahicamoufucu ifinɨsujimoco ɨdaasuno moonɨjiruubo. Jaaruubo jaabɨcɨhicahiimityaco igaajasuqui. 23Jillɨ moonɨɨbo ihaivojɨ sihidɨ ejeevanocoigaajasuqui. Mɨɨro mɨɨhaico ɨɨdaasugooboro sɨɨcɨjetɨro ificucuumoihaivojɨfaño miicaqui. 24Mɨɨro mɨɨhaico Moocaani judiomɨfañotɨ ɨcɨhi,bu tollɨro saatohoco judiomɨ iicatɨmofañotɨ ɨcɨɨbo icano. 25Oseasonoobo aamefaño jillɨ caatɨnɨcɨnɨno: Ufucu: Taacuumi, Moocaani neeji diibo cuumi iicautɨrucuumijeque.Jaacuumijequere agaijɨutɨrucuumijeque: Amɨɨhaico gaijɨhi, neejiibo. 26Amɨɨhai taacuumi mihicatɨhi, unuurumañovɨro mihicarumoco:Moocaani uujoho iicaabo seeme, monoocafeteji, noono. 27Jaanotɨ Isaia israelmɨditɨ nuuhi: Israel iyaachimɨhai ajashutɨnomuuaijɨnio jiinɨgaiyɨhaidɨmo icarumotɨ mɨɨdɨmoro taajasucafeteji. 28MɨɨroAivojɨɨbo jiinɨjehallɨvɨ paryɨ unuunoco goovano moonɨjiibo, nooboro. 29Mɨɨro itɨconɨ tollɨro diiboro bu Isaia nuuhi: Niqueje Aivojɨɨbo sihidɨ ejeevaabo mɨɨhaico ihatyucaruutɨruva,Sodoma, Gomorra icano iicaubadɨ mihicajirahi, nooboro. 30¿Mɨllɨ bu jaanoco meneejirahi? Judiomɨ iicatɨmo tajɨɨbafeenedɨMoocaani diitoco igaayɨcɨqui guiinotɨrumo gaayɨcɨcafetehimiyaavogofeenedɨ. 31Jaanotɨ israelmɨ moonɨhicauhi diitoco Moocaanivɨɨɨfutusujiruno tajɨɨbaco. Jaarumo toonovɨ ɨfutuutɨhi. 32¿Jaamo mɨllɨtɨɨɨfutuutɨmo? Etɨ bu diitoco agaayɨcɨsuujiruno miyaavogojaagovɨ ijeebɨɨiicautɨmaño jillɨ iinoro omoonɨnojaagovɨro ijeebɨɨno iicaumaño. Jaamañonanigaiva guiisibavɨ ananigaivaumoro ɨɨfutucuutɨmo, 33Caatɨnɨhaamefañoonoobadɨ: Uujoho Sion cuumivɨ ficuuhi saafiico nanigaiva guiisibatɨ,aacoto guiisibatɨ icano. Jaaboco imiyaavogomo jeevevetɨmotaajajimo Moocaanivɨ ɨfeteji, noono.

will be added

X\