ROMANOS 8

1Jaanotɨ jisumi Cristo Jesufañodɨ iicacuumo ɨdaasuno moonɨracuujitɨhi. 2Mɨɨro Moocaani Gaija fiivoco Cristo Jesufeenedɨ aacɨɨbo tajɨɨba ucotaajasuhi imitɨ jɨjovoobotɨ, ifinɨjitɨno guijeve mityatɨ icano. 3Mɨɨro Moisetajɨɨbafeenedɨ mɨɨhaiñooba taajajitɨrahi. Tajɨɨbaco saatohoba miyamɨnaaimino moonɨjitɨrahi iniinovamaño. Jaanotɨ naha Moocaani ɨdɨɨbocoroIllico galluuhi miyamɨnaafi ifiitɨ iminiiyuuboro. Jaabo iguijeveunofeenedɨimitɨco guiinonɨubo, mɨɨhaico imitɨ guiinonɨcuutɨno iicaqui. 4Jillɨmoonɨubo Moise tajɨɨba onoobadɨ meheetavehicautɨneguiiha, jillɨro tajɨɨbaonoobadɨ imino miicaqui. Mɨɨro mofi onoobadɨ mihicacuutɨhi, MoocaaniGaija onoobadɨro mihicacuuhi. 5Mɨɨro ifi onoobadɨro iicamo ifi onoonehejequere moonɨfihi. JaanotɨMoocaani Gaija onoobadɨ iicamo toonojaagovɨro ijeebɨɨ icahi. 6Mofionoonocoro momoonɨno guijevejaagovɨro mɨɨnoco satyehi. JaanotɨMoocaani Gaija onoonoco momoonɨno mɨɨnoco satyehi sajeebɨɨ, bu fiivoicanojaago. 7Jaanotɨ ifi onoonocoro omoonɨhicamo Moocaanimɨnaatɨ icahi.Jaamo iimogotɨmo, bu imityama chahamo diibo tajɨɨbaco omoonɨjirumo. 8Jaamaño ifi onoobadɨro iicahicamo Moocaanico imo imo moonɨtɨhi. 9Jaanotɨ amɨɨhai, amɨɨhai ifiguiiharo mihicatɨhi, Moocaani Gaijadiromihicahi diibo Gaija amɨɨhaifaño iicacuumaño. Jaamaño Cristo Gaijamaiicatɨmo Cristota icatɨmo. 10Jaanotɨ Cristo amɨɨhaifaño iicahachiijɨamɨɨhai ifi imitɨri guijeveji. Jaarunaaca amɨɨhai jeebɨɨ buheehi, Moocaaniagaayɨcɨcumaño. 11Cristoco guijevefañotɨ ubuheetesuubo Gaija amɨɨhaifaño iicahachiijɨ, diiboro Moocaani amɨɨhai ifi echeemejirunocobohofitɨ acɨjiibo diibo Moocaani Gaija amɨɨhaifaño iicanofeenedɨ. 12Jaamaño tañahabomɨ, mɨɨhai Moocaaniguiiharo mihicacuuhi. 13Jaanotɨ amɨɨhai, amɨɨhai ifi onoobadɨro mihicahachiijɨ miguijeveji.Jaanotɨ Moocaani Gaijafeenedɨ amɨɨhai ifi imitɨnoco atajɨɨbahicanocomejeevesuhachiijɨ mihicaji. 14Paryɨ famooro Moocaani Gaija onoobadɨ iicamo Moocaani seemetɨicahi. 15Mɨɨro amɨɨhai mɨɨnoco ɨjɨjuvusuno gaijaco magaayɨcɨhinɨtɨhi,siino toonofañodɨ mɨñɨhicuguequi icatɨno, mɨɨnoco Moocaani seemetɨeheetavono Gaijaco magaayɨcɨuhi. Jaamo Togaijafeenedɨ Moocaanicomeneehi: Ɨɨjoho Guihirubi, monoonɨcɨhi. 16Jaabo diiboro Moocaani Gaijajɨɨbeguehi mojeebɨɨfaño mɨɨhai Moocaani seeme mihicanoco. 17Jaamomɨɨhai diibo seeme mihicamaño magaayɨcɨji Moocaani aacɨgonoco. Jaamotoonoco magaayɨcɨji sano Cristoma. Jisumi diibo ɨdaasuno iicaubadɨmihicamo tollɨro ufucu diiboma ihaivojɨfaño sano imo imo mihicaji. 18Jisumi ɨdaasuno mihicaruno sihidɨ jeevatɨhi ɨɨfototɨno aivo ufucuimino mihicajinovɨ. 19Paryɨ fanoova Moocaani ifiivusuudɨno, Moocaaniseeme ihɨfusucafetejifucuco ihatyɨmequi sihidɨ iimogonoro teemehicahimiyamɨnaa icatɨruneheje. 20Jaaruno paryɨ fanoovaaco Moocaaniifiivusuuruno Adan imitɨnoco omoonɨusumi Moocaani afaijacuunoimicuutɨhi. Jaarunofaño esɨcɨnɨno, 21toonoco unucusuhicanotɨ,ifinɨsuhicanotɨ icano ufucu ataajasucafetejinoco. Jaano Moocaani seemeufucu imino ataajasucafotonofeenedɨ, bu tollɨro fanoova taajasucafetejino. 22Magaajacuuhi paryɨ fanoovaaco Moocaani eheetavuuno jisumihachuta,acanɨfehicanoco gaigo iseemevaqui aivogo acanɨfonɨcɨbadɨ. 23Jaanoɨdɨɨnoro toono ɨdaasuno icatɨhi. Tollɨro bu mɨɨhai, ufucu sinehejequesihidɨ magaayɨcɨji. Jaanotɨ jisumi Moocaani Gaijamaryehiica mihicahi.Mojeebɨɨfañodɨ mahaivovomoro meteemehi Moocaani ufucu iseemetɨmɨɨhaico agaayɨcɨjifucuco. Jaaneri mofi ataajacafetejinoco. 24MɨɨroMoocaani Jesufeenedɨ mataajaji, eneehicanoco mehesɨcɨnɨhicanofeenedɨmataajahinɨcuuhi. Jaanotɨ mahatyɨmecuunoco mehesɨcɨnɨno toono esɨcɨnɨicatɨno. ¿Mahatyɨmecuunoco collɨhi bu mehesɨcɨnɨjirahi? 25Jaanotɨmahatyɨmetɨnoco mehesɨcɨnɨmo tollɨ icarunofaño majaabɨcɨmorometeemehi. 26Jaamaño Moocaani Gaija mɨɨhaico miniinovarumoco amusuhicahi,Moocaanima imino mihiimaanoco magaajatɨmaño. Jaabo Moocaani Gaijamohallɨvɨ dilluhicahi Moocaanico siijɨri magaajatɨrujɨri. 27Jaabo Moocaanifamoo jeebɨɨnofañooco agaajaabo gaajahi mɨllɨ Igaija eneejirunoco. JaaboIgaija diiboco ijeebɨɨ onoobadɨ dilluhicahi diibota iicamohallɨvɨ. 28Magaajacuuhi Moocaani diiboco agaijɨmedi fanoovaaco iminoomoonɨnoco, jaamo diitoco cuuhuvaubo ijeebɨɨ onoobadɨ. 29SɨɨcɨjetɨroMoocaani agaajacuumoco ɨmegavɨro ijeevadɨ dugaacucuubo, Illibadɨroiicaqui. Jaamo ajashutɨmofeenetɨ, Illi diito amiyaabotɨ iicaqui. 30JaamocoMoocaani sɨɨcɨjetɨro udugaacucuumoco bu tollɨro coovaubo. Jaamoocoovaumoco gaayɨcɨubo. Jaamo agaayɨcɨumoco, bu tollɨro ihaivojɨcoacɨubo. 31¿Jaanoco bu mɨllɨ meneejirahi? Moocaani bu mojaagodɨ iicacuunofaño,momɨnaa mɨɨhaico guiinonɨcujitɨrahi. 32Mɨɨro Moocaani Illi icaruuboco mɨɨhaiditɨ gaijɨtɨɨbo paryɨ mohallɨvɨ acɨubo iguijevequi. ¿Mɨllɨ bu jaabomɨɨhaico sano Illima fanoovaaco acɨtɨɨbo icajirahi? 33¿Mɨɨjoho buMoocaani ananɨcuumoco: Iimitɨ, neejirahi? Ɨdɨɨboro Moocaani agaayɨcɨɨboiimimo unuucuumoco. 34¿Mɨɨjoho bu jaamoco iimitɨ neejirahi? ƗdɨɨboroCristo mohallɨvɨ iguijeveubo ubuheeteubo. Jaabo Moocaani miyanaagonovɨjisumi iicaabo mohallɨvɨ Moocaanima ihiimaaqui. 35¿Mɨɨjoho nacumɨɨhaico Cristo gaijɨtɨ dugaacujirahi? ¿Nacu fɨne ɨdaasuno mɨɨnocoomoonɨneheje? ¿Nacu fɨne mɨɨnoco ɨtɨhɨɨsuhicaneheje? ¿Nacu fɨneMoocaani iijɨhallɨtɨ mɨɨnoco ijɨɨheveneheje? ¿Nacu fɨne ajeba? ¿Nacu fɨnegaachehutɨ mucuujɨvaachuneheje? ¿Nacu fɨne mutujaavoneheje? ¿Nacufɨne guijeve? Cha, chahano. 36Caatɨnɨhaamefaño onoobadɨ mihicahi. JillɨCaatɨnɨhaamefaño noono: Moocaanihallɨtɨ mɨɨhaico fahiijɨvaro guijenɨguehicamo. Ovejamɨcoiguijenɨqui asatyonɨcɨbadɨ mɨɨhaico moonɨhicamo, noonoro. 37Jaarunehejefañotɨ mityano mihicahi, jaadi Jesu mɨɨhaicoagaijɨubofeenedɨ. 38Jaamaño uujoho gaajahi chahano jineje mɨɨhaicoMoocaani agaijɨnotɨ udugaacujiruno guijeve icaruno, bu fiivo icaruno,bu Moocaani toomomɨnaa icarumo, mityano icaruno, bu iimitɨno gaijanoicaruno, jisumi iicaneheje, bu ufucu iicajineheje icaruno, 39bu caamoiicaruneheje, jiinɨje dojɨbavɨ iicaruneheje icaruno, chahano aivo sanoobaMoocaani ifiivusuuno mɨɨhaico udugaacujiruno Moocaani Cristo JesuMohaivojɨɨbofeenedɨ mɨɨhaico agaijɨnoco ɨɨfusuunotɨ.

will be added

X\