ROMANOS 4

1Masɨɨ Abraham mɨɨhai judiomɨ eedeebeditɨ mehesamaaiqui. ¿Nacujinejeque fɨne gaayɨcɨubo? 2Siinoco omoonɨunofeenedɨ Moocaani diibocoigaayɨcɨuruva quehe quehe icaujiruubo. Jaaruubo Moocaani ɨmefeenevɨicatɨno. 3¿Naa mɨllɨ noono Caatɨnɨhaamefaño? Abraham Moocaanicomiyaavuguuhi. Jaamaño diiboco Moocaani gaayɨcɨuhi, noonoro. 4Jaanotɨsaatoho idudɨcamaaje jaadaco agaayɨcɨno tɨcovono diiboco aacɨno icatɨno. Jillɨ idudɨcamaajeque ajaaduno. 5Jaanotɨ saatoho jinejeque moonɨtɨrumoMoocaanico miyaaveguehi. Jaabo Moocaani iimitɨrumoco agaayɨcɨɨbocomiyaavogomo. Jaamoco Moocaani gaayɨcɨhi jillɨ tɨcovono diibocoimiyaavogomaño. 6Tollɨro bu David nuuhi: Imo imo icaabo saafiico Moocaaniagaayɨcɨɨbo. Jaaruno iimihusetɨ agaayɨcɨno icatɨno. 7Jillɨ David nuuhi:Imicani icamo jaatyo diito imitɨco Moocaani ubuusumo;diito imitɨco esafototɨɨbo ejeecɨvucuutɨno. 8Imicaniicaabo diibo imitɨco Moocaani ejeevesucuubo, nuubo. 9¿Nacu fɨne jino imo imo ica saatohoro imeehe nijeque iquitɨcɨnɨmedi?¿Nacu bu fɨne tollɨro iquitɨcɨnɨratɨmedi? Mɨɨro munuucuuhi, Abrahamimiyaavuguumaño Moocaani diiboco agaayɨcɨunoco. 10Jaaboco,¿cusumi gaayɨcɨubo iimeeheque iquitɨcɨunobuunatɨ? ¿Nacu ɨmegavɨro?Toonobuunatɨ icatɨno, ɨmegavɨro. 11Buunatɨ Abraham meehe quitɨcɨcogaayɨcɨuhi imiyaavuguunofeenedɨ diiboco Moocaani agaayɨcɨunojɨɨbogobadɨ iicano. Jillɨtɨ Abraham paryɨɨcɨno imiyaavogomo caanitɨ icahi.Jaamo imeehe quitɨcɨratɨrumoco Moocaani tollɨro gaayɨcɨhi. 12MiyaanoAbraham imeehe iquitɨcɨnɨmo caanitɨ icahi. Moheedeebe Abrahamiquitɨcɨrautɨsumi imiyaavuguubadɨ, imiyaavogomo caani eneejiruno.Jaamaño diito caani icatɨɨbo, iimeehequere iquitɨcɨumaño. 13Mɨɨro Moocaani: Amɨɨhaico jiinɨjeque acɨji, nuuhi Abrahamco,iyaachimɨhaico icano; atajɨɨbaco omoonɨumaño acɨguutɨɨbo. Jillɨimiyaavuguumaño Moocaani diiboco agaayɨcɨuboro: Jiinɨjeque acɨji,nuuhi. 14Jaaneguiiha Moise tajɨɨbaco omoonɨmo ɨdɨɨmoro Moocaaniaacɨguunoco igaayɨcɨruva. Jaaneguiiha jahi miyaavogo miyaanoicacuutɨhi, tollɨro bu Moocaani aacɨguuno miyaano icacuutɨhi jahi. 15Mɨɨrotajɨɨba mɨɨhaico gaajasuhi Moocaani mohimitɨhallɨtɨ mɨɨnoco ɨdaasunoomoonɨjinoco. Jaanotɨ tajɨɨba achahahɨgo magaajatɨhi imitɨno mihicanoco. 16Jaamaño miyamɨnaa imiyaavegueneguiiha Moocaani unuunocoacɨguubo tɨcovono, paryɨɨcɨno Abraham iyaachimɨhaidi aivo miyaanoiicaqui. Jino Moocaani aacɨguuno ɨdɨɨmoro Moise tajɨɨbaco omoonɨmediroicatɨno, tollɨro buunajɨ Abraham imiyaavuguubadɨ paryɨ imiyaaveguemedi.Jaamaño diibo Abraham paryɨɨcɨno imiyaavogomo caanitɨ icahi 17Moocaani ɨmefeenevɨ, diiboco Abraham imiyaavuguubo ɨmefeenevɨ. JillɨMoocaani Abrahamco Caatɨnɨhaamefaño neehi: Ɨco ficuuhi ajashutɨmomiyamɨnaa caanitɨ, nooboro. Jaabo Moocaani iguijevecuurumoco fiivocoacɨhi. Jaabadɨro bu ifiivejitɨrunehejeque fiivusuubo. 18Abrahamco Moocaani unuunoco aatyɨmeratɨrunoco eesɨcɨnɨuboromiyaavuguubo. Imiyaavogoma iicaumaño ajashutɨmo miyamɨnaacaanitɨ icaabo. Moocaani diibo iseemema iicautɨruuboco: Tonoodɨmejidiiyaachimɨhai, unuunoco imiyaavuguumaño. 19Jaasumi Abraham icauhiciendɨno ficabavano tɨcovoocɨvɨ. Jaaruubo jeevesuutɨhi imiyaavogoco,diibo mogai Sara icano aivo amiyatɨsi iicacuumaño eseemevacuujitɨrunoco 20guucɨbautɨɨbo. Bu tollɨro bañɨguutɨɨbo Moocaani unuunoco. Jillɨroimiyaavuguuboro esɨcɨnɨubo. Jaaboro Moocaanico imuuboro 21esɨcɨnɨuboMoocaani imityari aacɨguuno imiyacarujinoco iyaachimɨhaiditɨ. 22Jillɨtɨ diibo imiyaavogoco agaajauboro Moocaani diiboco gaayɨcɨuhi. 23Tollɨ diibo miyaavogoco Moocaani gaayɨcɨuhi, toono diiboAbrahamditɨro caatɨnɨrautɨhi, 24tollɨro bu mɨɨhaidi caatɨnɨumo. Mɨɨhai miyaavogoco tollɨro Moocaani gaayɨcɨhi mɨɨhai Jesu Mohaivojɨɨbocoguijevefañotɨ ubuheetesuuboco mimiyaavogomaño. 25Jaabo Jesumohimitɨhallɨvɨ acɨcafutuuhi iguijevequi. Jaaruubo siino buheeteuhidiibofeenedɨ mɨɨhaico Moocaani igaayɨcɨqui.

will be added

X\