SAN MATEO 1

1Jinoodɨmou Jesucristo eedeetemɨhaiu iicaumo. Jaabo Jesucristo David,Abraham, icamɨsi iyaachi iicaubo. 2Jaabo Abraham Isaac onooboco seemevauhi. Jaabo Isaac seemevauhiJacob onooboco. Jaabo Jacob seemeneu Juda onoobo bu saatohoinahabomɨ. 3Jaabo Juda seemevauhi Fares, Zara, onoomɨsico. Jaamɨsiseejɨu Tama onoogo. Jaabo Fares seemevauhi Esrom onooboco. JaaboEsrom seemevauhi Aram onooboco. 4Jaabo Aram seemevauhi Aminadaco.Jaabo seemevauhi Naaso onooboco. Jaabo seemevauhi Salmon onooboco. 5Jaabo seemevauhi Boos onooboco. Jaabo seejɨu Rahab onoogo. JaaboBoos seemevauhi Obed onooboco. Jaabo seejɨu Rut onoogo. Jaabo Obedseemevauhi Isai onooboco. 6Jaabo Isai seemevauhi aivojɨɨbo Davidco.Jaabo aivojɨɨbo David taabau Betsabe onoogo. Jaago Uria onoobo taabacoudumɨtɨɨcɨugo Salomon onooboco seemevauhi. 7Jaabo Salomon Roboan onooboco seemevauhi. Jaabo seemevauhi Abiaonooboco. Jaabo Abia seemevauhi Asa onooboco. 8Jaabo Asa seemevauhiJosafat onooboco. Jaabo seemevauhi Joram onooboco. Jaabo seemevauhiUzias onooboco. 9Jaabo Uzias seemevauhi Jotan onooboco. Jaaboseemevauhi Acaz onooboco. Jaabo Acaz seemevauhi Ezequias onooboco. 10Jaabo Ezequias seemevauhi Manase onooboco. Jaabo seemevauhi Amononooboco. Jaabo seemevauhi Josia onooboco. 11Jaabo seemevauhi Jeconiaonoobo, bu inahabomɨ icamoco Israel cuumimɨnaaco Babilonia jiinɨjevɨasatyuudɨɨhivɨ. 12Jaanobuunatɨ Jeconia seemevauhi Salatiel onooboco. Jaaboseemevauhi Zorobabelco. 13Jaabo Zorobabel seemevauhi Abiud onooboco.Jaabo seemevauhi Eliaquim onooboco. Jaabo seemevauhi Azor onooboco. 14Jaabo seemevauhi Sadoc onooboco. Jaabo seemevauhi Aquin onooboco.Jaabo seemevauhi Eliud onooboco. 15Jaabo Eliud seemevauhi Eleazaronooboco. Jaabo seemevauhi Matan onooboco. Jaabo seemevauhi Jacobonooboco. 16Jaabo Jacob seemevauhi Joseque Maria taje iicauboco. JaagoMaria Jesuco seemevauhi Cristo imomo iicaaboco. 17Jaamaño Abraham iicaunotɨ David ifiivuunovɨ icamo fahuseecɨ siinoigueenemeheje ɨdɨɨmobacajeva. Jaanotɨ bu siino tonoodɨbacajevaro,bu israelmɨco babiloniamɨ iguiinonɨumoro aamocasiunovɨ. Jaamonanivamɨnaaco iicanɨcɨbadɨ. Babilonia jiinɨjevɨ satyuumo. Jaanotɨ bu siinotonoodɨbacajeva nigacɨtɨ jari Cristo fiivuuhi. 18Jillɨ Jesucristo fiivuuhi seejɨ Maria Joseque itajevaqui icacuuhi.Jaarugo diibomahi iicautɨnaacaro seemene ijeebɨɨfaño icacuuhi MoocaaniGaija mitya noojɨri. 19Jaanaa Jose aijɨ ijeebɨɨ imino iicahicaumañoimuguutɨɨbo miyamɨnaaco diigo tollɨ iicaunoco uguubusunoco. Jillɨ llɨɨvɨdiigotɨ gaajacɨratɨno idugaavequi omoonɨjiruno, 20esamaajeri icahicaubovɨfucu tɨgafañodɨ Moocaani toomomɨnaafi diibovɨ ajafeveuboro diiboconuuhi: Jose David iyaachi, igototɨɨboro Mariaco diitaabatɨ gaayɨcɨoono diigofaño seemene ifiivosee Moocaani Gaija seemene. 21Jaaseeifiivoseeque Jesutɨ momonɨ. Jillɨ diibo momo icaji diibo cuumimɨnaacoiimitɨtɨ ataajasujiibo iicamaño, nooboro. 22Jillɨ icauno johono Moocaani ihiimaamɨnaafi Isaia onoobofeenedɨunuuno imiyacafetequi: 23Bagocaja ohoovagoro seemevajigo. Jaabo momoji, Emanuel, nooboro. Jaano jino momo Emanuel onoono:Moocaani mɨɨhaivɨ gasecuhi, eneejiruno. 24Jaabo Jose aaicuudɨ, Moocaani toomomɨnaafi diiboco unuubadɨmoonɨubo Mariaco mogaitɨ gaayɨcɨubo. 25Jaarugoma icautɨɨboiseemeneque ɨɨcɨugoro Jesutɨ omomonɨutɨnohachuta. Jiinɨjeo Maaimomɨ Jesuco Emeecɨvauno.

will be added

X\