SAN MARCOS 2

1Toonobuunatɨ siino Jesu Capernau cuumivɨ fuuhi goovajɨsutɨnotɨ.Jaanoco guubuumo iijafaño iicaunoco. 2Jaanegui miyamɨnaa diibojaagoufuumo gahafuuhi guhugamaryo gatyuucɨ. Jaamoco iimaaco jɨɨbeguehicaubo. 3Jaanaa igueenemejedɨmo diibojaa sɨvauhi ihiibɨmoro idɨɨno isifañɨɨboco. 4Jaarumo miyamɨnaa agahafɨcɨnɨuneri Jesuvɨ ɨɨfutuutɨmo. Jaanegui caamotɨtooja niibahucuco afaayɨcɨumoro Jesujaago diiboco nitusuumo icɨgaiijema. 5Jaanoco diito Jesuco imiyaavuguunoco agaajacɨɨboro Jesu nuuhiiguihuvaaboco: Guihi, dihimitɨ ɨco imibachucafutucuuhi, nooboro. 6Jaarunaa saatoho caatɨnɨmɨnaa onoomo ɨgɨcɨnɨmañotɨ ijeebɨɨfañodɨesamaaiuhi: 7¿Collɨhi jaanɨ jillɨ imitɨcani iimaahi? ¿Mɨɨjoho nacu imitɨcobuusujirahi? Ɨdɨɨboro naha Moocaani, noomoro. 8- 9Jaanoco Jesu agaajacɨuboro nuuhi: ¿Collɨhi tollɨ amɨɨhaijeebɨɨfañodɨ mehesamaaihi? Tɨhɨcani jana iguihuvaaboco: Dihimitɨimibachucafutucuuhi, onoono; gañiivoobo dicɨgaiijema fuucu, onoono. 10Jaamo magaajahi jiijehallɨ uujoho Miyamɨnaafibadɨ Ifiivuubo imitɨimibachu mityama iicanoco, nooboro, 11idɨɨno isifañɨɨuboco nuubo: Ɨconeehi: Gañiivo, jaaboro dicɨgaiijeque dɨɨcɨɨbo fuucu diijajaago, nooboro. 12Jaasumiro diibo agañiivuuboro icɨgaiijeque ɨɨcɨuboro fuucuuhiɨɨfɨnɨcɨmofeenedɨ. Jaaneri paryɨ miyamɨnaa sihidɨ eetyeuhi. JaamoroMoocaanico imehicaumo: Mahatyɨmetatɨhi aivo jillɨ iicanoco, noomoro. 13Jaanobuunatɨ siino Jesu fuuhi muuaijɨnivɨ. Jaabojaa sihidɨ miyamɨnaasaahicauhi. Jaamoco jɨɨbeguehicaubo. 14Jaamañotɨ janaanɨcɨ afatyuhɨgoatyɨmeubo Levico Alfeo achi impuestoco ajaadusuhicajafaño gɨcɨnɨuboco.Jaaboco: Uuma difoo, nuubo. Jaanegui Levi agañiivooboro diiboma fuuhi. 15Jaanobuunatɨ Jesu Levi iijafaño ijɨɨbogomɨnaama amachuubogɨcɨnɨunaaca sihidɨ impuesto jaadusumɨnaa, bu iimitɨfimo icano gaseuhi.Jaamo sano diiboma machuhicauhi. Diibo dojɨcutɨ sihidɨ ufuumoicano. 16Jaanaa fariseo caatɨnɨmɨnaa iicamo Jesuma diito amachunocoaatyɨmeumoro ijɨɨbogomɨnaaco nuuhi: ¿Mɨllɨ jaabo amɨɨhai jɨɨbogomɨnaafi,impuesto jaadusumɨnaama, bu saatoho iimitɨmɨnaama icano acasɨɨvooboromachuhi, aduhi icano? noomoro. 17Jaanoco Jesu uguubuuboro diitoco nuuhi: Ubuheefiimo taabumɨnaaficoimogotatɨhi. Jaanotɨ iguihuvamo taabumɨnaafico imeguefihi. Jaabadɨrouujoho: Imino icahi, onoomoco cuuhuvaqui saahinɨtɨhi. Iimifiitɨmeguiihasaahi iimitɨ ifiico ijeevesuqui, nooboro. 18Jaanaaca Jua jɨɨbogomɨnaa, bu fariseomɨ jɨɨbogomɨnaa icamomachutɨmo aigahicauhi. Jaanaa saatoho asaaumoro Jesuco dilluvauhi:¿Naa, collɨhi jana fariseomɨ, Jua icamo jɨɨbogomɨnaa aaiganaa ditaaigatɨhi? noomoro. 19Jaanegui Jesu oovɨcɨuboro iimusuhi: ¿Nacu gaigooco ataabavaaboroijɨɨbaimojaago ucuuhuvamo ɨdaasuri aigajirahi diitoma diiboiicanohachuta? Mɨɨro diitoma diibo iicanohachuta aigajitɨrumo. 20Jaanotɨnaha icajinehiica jari uco tajɨɨbogomɨnaatɨ udumɨtɨɨcɨno. Jaadɨ jariɨdaasuno iicaneri aigajimo. 21¿Mɨɨro mɨɨjoho eedeechehuco bobaryuri maahunɨtatɨhi? Jaanotɨimaahunɨruva bobaryu tochehuco gallicujirahi. Jaaneri tohojɨ janaanɨcɨroguiraatejirahi. 22Jaabadɨro bu, ¿mɨɨjoho bohaivofaihuco eedeejutafañoficutatɨhi? Jaanotɨ ificuruva tofaihu tujutaco ejerucarunoro fatyejirahi.Jaanegui bofaihuco bujutafaño mificutahi, nooboro. 23Jaanaa judiomɨ jaguisɨsumi Jesu basutafañodɨ ɨgooboro feehicauhi.Jaanaa ijɨɨbogomɨnaa toono basuta noovataco ɨcɨmoro feehicauhi. 24Jaanegui fariseomɨ diiboco nuuhi: Meecɨ ¿collɨhi dijɨɨbogomɨnaa ollɨmoonɨhi jaguisɨfucusumi momoonɨtatɨnoco? noomoro. 25- 26Jaanegui Jesu diitoco nuuhi: ¿Jaana nacu magaajatɨhi amɨɨhai,johono David, bu diiboma iicaumo icano ucuujɨvaachuusumi diitoco ajebaaivusuneguiiha omoonɨunoco? Mɨɨro Moocaani iija tabernaculojafaño Davidufuuboro Moocaani jeecɨvo maahunoco machuuhi mɨɨjoho amachutatɨrunoco, Aviata onoobo sacerdotemɨ aivojɨɨbo iicaujiibo icaunaaca. Jaaboro budiiboma iicaumoco acɨubo saatohoro sacerdotemɨ amachufirunoco, nooboro. 27Jaadɨ bu siino Jesu nuuhi: Mɨɨro jaguisɨfucu miyamɨnaadieetavocafutuuhi. Jaanotɨ miyamɨnaa jaguisɨfucudi eetavocafutuutɨhi. 28Jaamaño uujoho Miyamɨnaafibadɨ Ifiivuubo jaguisɨfucu aivojɨɨbo, nooboro.

will be added

X\